0

72 BCTC QUY 4 HOP NHAT BBC

24 91 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 11:13

Mẫu Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ do hợp nhất, sáp nhập, chia tách quỹ (Ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở) Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LẬP QUỸ DO HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH Chúng tôi là: tên Công ty quản lý quỹ Giấy phép thành lập và hoạt động số do UBCKNN cấp ngày tháng năm Đề nghị UBCKNN điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ Số do UBCKNN cấp ngày tháng năm I. Lý do Sáp nhập □ Hợp nhất □ Chia tách □ II. Nguyên nhân III. Các quỹ bị sáp nhập/hợp nhất/chia tách (liệt kê chi tiết) 1. Tên quỹ chứng khoán :………… 2. Vốn điều lệ: ………………… 3. Số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành (tính tại thời điểm Đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng ra quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách):……. 4. Số lượng đơn vị quỹ tối đa/tối thiểu (nếu có) 5. Giá trị tài sản ròng (tính tại thời điểm ra Đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách): ………………… 6. Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ (tính tại thời điểm Đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng ra quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách):…. 7. Công ty quản lý quỹ: …………………………. … 8. Ngân hàng Giám sát:………………………………. 9. Các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan (nêu rõ tên từng tổ chức và hoạt động được ủy quyền):………………………. 10. Vai trò của Quỹ: (Nhận sáp nhập/Bị sáp nhập/Hợp nhất/Bị chia tách) 11. Tỷ lệ chuyển đổi (tính tại thời điểm Đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng ra quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách) IV. Quỹ hình thành từ việc sáp nhập/hợp nhất/chia tách 1. Tên quỹ chứng khoán :…………………………………… 2. Vốn điều lệ: ………………… 3. Giá trị tài sản ròng (tính tại thời điểm Đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng ra quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách): ………………… 4. Số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành (tính tại thời điểm Đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng ra quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách):……. 5. Số lượng đơn vị quỹ tối đa/tối thiểu (nếu có) 6. Giá trị tài sản ròng (tính tại thời điểm Đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng ra quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách): ………………… 7. Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ (tính tại thời điểm Đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng ra quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách):…. 8. Công ty quản lý quỹ: …………………………. … 9. Ngân hàng Giám sát:………………………………. 10. Các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan (nêu rõ tên từng tổ chức và hoạt động được ủy 18/11/2014 1 KHOA KT-TC-NH HỢP NHẤT VÀ THÂU TÓM DOANH NGHIỆP (Mergers and Acquisition) TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NỘI DUNG M&A? Các trường hợpM&A Định giá DNM&A Mộtsố vấn đề khác về M&A M&A? Mergers: Hợpnhất, sáp nhập Hai công ty sáp nhập, giữ lạitêncủamột công ty Consolidation: hợp nhất thành công ty mới hoàn toàn Acquisition: Thâu tóm, Mua lại Takeover: Thâu tóm, giành quyền kiểm soát Takeovers? Takeovers Acquisition Proxy Contest Going Private (LBO) Merger Acquisition of Stock Acquisition of Assets 18/11/2014 2 Lý do hợp nhất DN Synergy: Cộng hưởng lợi ích/giá trị gia tăng Lợiíchthuế Mua lạitàisảnvớigiárẻ Diversification: Đadạng hóa Lợiíchcủa nhà quảntrị Breakup value Giá trị gia tăng (Synergy) Synergy = V AB –(V A + V B )  Giá trị tăng thêm từ:  Lợi thế kinh tế nhờ quy mô hoạt động  Quản trị  Marketing  Sản xuất (production)  Tiêu thụ (distribution)  Lợi thế kinh tế nhờ tài chính  Tiết kiệm chi phí giao dịch  Tiết kiệm chi phí phân tích tài chính  Lợi ích thuế (tận dụng lỗ lũy kế)  Hiệu quả khác biệt trong quản trị  Giảm cạnh tranh, tăng thị phần Breakup value Người thâu tóm (takeover) ướclượng giá trị riêng củatừng DN nếu được bán lại. Nếu Breakup Value > Market Value của DN, người thâu tóm sẽ yêu cầumualại DN vớigiáMV (hoặc cao hơnMV mộtít) Người thâu tóm bán lại DN để hưởng lợi nhuận. CÁC LOẠI M&A Horizontal mergers Vertical mergers Congeneric (Concentric) mergers Conglomerate mergers 18/11/2014 3 Horizontal mergers Công ty kinh doanh và cạnh tranh cùng ngành M&A giữa hai công ty dầu lửa lớn nhất thế giới Exxon và Mobil năm 1998 với giá trị 78,9 tỷ đô la Mỹ Vertical mergers Các công ty có liên quan với nhau về chu trình sản xuất, đầu vào – đầu ra. Công ty thép mua lại công ty khai thác mỏ sắt, mỏ than Công ty khai thác dầu mua lại công ty hóa dầu (sử dụng dầu làm nguyên liệu thô) Congeneric mergers Các công ty Cùng lĩnh vực Không cùng sản phẩm/dịch vụ (chiều ngang) Không có mối quan hệ nhà cung cấp – nhà sản xuất (chiều dọc) PVFC và Western Bank  PVcombank Conglomerate mergers Các công ty hoàn toàn khác nhau Hình thành tập đoàn đa ngành 1989, Sony mua lại Columbia Pictures Entertainment từ Coca-Cola với giá 3.4 tỷ USD 18/11/2014 4 Thâu tóm thân thiện và thù địch Thâu tóm thân thiện (friendly takeovers) Sự hỗ trợ từ các nhà quản trị của các DN  Thâu tóm thù địch (hostile takeovers) DN có khả năng bị mua lại sẽ ngăn cản thương vụ M&A DN mua lại nhắm đến 51% cổ phần của DN bị mua lại  Quá trình M&A thường bắt đầu thù địch và kết thúc thân thiện, nếu giá trị mua lại được tăng lên, khiếncáccổđông hài lòng ĐỊNH GIÁ M&A  Tổng quan về định giá M&A  Phương pháp hiện giá thuần điều chỉnh (APV) Câu hỏi đối với bên thâu tóm Giá trị của công ty sau khi sáp nhập?  khác giá trị hiện nay, chưa phản ánh giá trị tăng thêm sau sáp nhập và lợi ích thuế Bên thâu tóm trả giá bao nhiêu? Bên thâu tóm kì vọng giá thấp nhưng khó đạt được do:  Bên bị thâu tóm không đồng ý  Bị cạnh tranh bởi các đối thủ khác, sẵn sàng trả giá cao hơn Quan điểm tiếp cận và phương pháp định giá M&A Market multiple analysis: Sử dụng các biến phản ánh giá thị trường, So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành, Kết quả kém chính xác Discounted cash flow (DCF) techniques: Chiết khấu dòng tiền (1) corporate valuation method, (2) adjusted present value method, (3) equity residual method (free cash flow to equity method) 18/11/2014 5 Tóm tắt các phương pháp DCF APV  APV là gì?  Lý do sử dụng?  Trình tự tính toán  Các lưuý APV (adjusted present value) V Op = V U + V TS V Op : Giá trị doanh nghiệp V U : Giá trị doanh nghiệp không vay nợ V TS : Giá trị lá chắn thuế Lý do sử dụng APV Cấu trúc vốn của một DN mới hợp nhất thường thay đổi nhanh trong những năm đầu hoạt động WACC thay đổi hằng năm Phức tạp 706 Chương 26 QUY TRÌNH HỢP NHẤT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (CONSOLIDATION PROCEDURES - BALANCE SHEET) Đoi tượng chương: Tóm lược thủ tục hợp (Summary o f consolidation procedures) Loại, trừ hoàn toàn ỉoại trừ phần (Cancellation & part cancellation/ elimination) Lợi ích cồ đông thiểu so (Minority interests) Cô tức phải trả công ty (Dividends payable by a subsidiary) Lợi thương mại phát sinh từ việc hợp (Goodwill arising on consolidation) Kỹ thuật hợp ví dụ (A technique o f consolidation & examples) Các giao dịch nội tập đoàn (Inter-company trading) Bản tài sản dài hạn nội tập đoàn (Inter-company sales o f non-current assets) Tóm lược bảng cân đổi kế toán hợp (Consolidated balance sheet summary) ## Mục đích báo cáo tài hợp nhằm tổng hợp trình bày cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu thời điểm kết thúc kỷ (năm) tài chính, tình hình kết hoạt động kinh doanh kỳ tài tập đoàn doanh nghiệp độc lập không tính đến ranh giới pháp lý pháp nhân riêng biệt công tỵ mẹ hay công ty tập đoàn Hcm để cung cấp thông tin kinh tế, tài chủ yếu cho việc đánh giá thực trạng tình hình tài tình hình kinh doanh tập đoàn kỳ (năm) tài qua đự đoán tương lai Thông tin báo cáo tài hợp quan trọng cho việc đề định quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, đầu tư vào tập đoàn chủ sở hữu, nhà đầu tư, cùa chủ nợ tương lai Bởi chương thảo luận quy trinh lập bảng cân đối kế toán hợp Tóm lược thủ tục họp (Sum m ary o f consolidation procedures) T hủ tục hợp n hất theo VAS 25/ IAS 27 (Basic procedure) Khi họp báo cáo tài chính, báo cáo tài công ty mẹ công ty hợp n h ất theo khoản mục (line-by-line) cách cộng khoản tương ứng tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sờ hữu, doanh thu, thu nhập khác chi phí Để báo cáo tài hợp cung cấp đầy đủ thông tin tài toàn tập đoàn doanh nghiệp độc lập, cần tiến hành bước sau: KỂ TOÁN TÀI CHÍNH Chương 26: Quy trình hợp bảng cân đối kế toán 707 a) Giá trị ghi sổ (Carrying amount) khoản đầu tư công ty mẹ công ty phần vốn công ty mẹ vốn chủ sở hữu công ty phải loại trừ, quy định chuẩn mực kế toán "Họp kinh doanh"; b) Lợi ích cổ đông thiểu số (m inority interest) thu nhập công ty COĨ1 bị hợp kỳ báo cáo xác định loại trừ khỏi thu nhập tập đoàn để tính lãi, lỗ xác định cho đối tượng sở hữu công ty mẹ; c) Lợi ích cồ đông thiểu số tài sản công ty bị hợp xác định trình bày bảng cân đối kế toán hợp thành m ột tiêu riêng biệt tách khỏi phần nợ phải trả phần vốn chủ sở hữu cổ đông công ty mẹ Lợi ích cổ đông thiểu số tài sản bao gồm: i) Giá tri lợi ích cổ đông thiểu số ngày hợp kinh doanh ban đầu xác định phù hợp với chuẩn mực kế toán "Hợp kinh doanh”; > , , , , , , , ii) Phần lợi ích cố đông thiêu sô biên động tông vôn chủ sở hữu kê từ ngày hợp kinh doanh Các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp công ty mẹ công ty phải trả phân phối lợi nhuận công ty cho công ty mẹ kế toán theo Chuẩn mực kế toán “Thuế thu nhập doanh nghiệp" Bt I Loại trù* hoàn toàn loại trừ phần (Cancellation & part cancellation/ elemination) 2.1 Lập bảng cân đối kế toán hợp cách đơn giản gồm hai bước: a) Mang tài khoản riêng biệt công ty mẹ công ty loại bỏ khoản cần loai tr xuất hiên môt Tài sàn môt công ty môt khoản No phải trà * công ty khác b) Cộng tất tài sản không bị loại trừ Nợ phải trả không bị loại trừ toàn tập đoàn/ nhóm công ty 2.2 Các khoăn yêu cầu loại trừ (Items requiring cancellation), bao gồm sau: a) Tài sản “Đ ầu tư vào công ty con/ Investm ents in subsidiaries” hay “Cổ phần phổ thông công ty con” mà xuất tài khoản công ty mẹ phù hợp với tài khoản v ố n chủ sử hữu hay “ Vốn cỗ phẩn phổ thông” tài khoản công ty b) Có giao dịch thương mại Hên công ty (inter-company trading or intragroup) tập đoàn Ví dụ công ty mẹ M bán hàng cho công ty c , bảng cân đối kế íoán cùa công ty mẹ có “K hoản phải thu công ty con” công ty có khoản “Phải trả cho công ty mẹ” Up * Trần Xuân Nam - MBA 708 Phần VI: KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN VÀ CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2.3 Ví dụ loại trừ (Cancellation example) c Công ty mẹ M thường xuyên bán hàng hóa cho công ty công ty vào i MỞ ĐẦU Trong xu hội nhập kinh tế giới, đặc biệt việc Việt Nam trở thành thành viên thức Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) việc hình thành tập đoàn kinh tế điều tất yếu Để đánh giá hiệu hoạt động tập đoàn kinh tế này, người ta phải vào báo cáo tài Tuy nhiên, để có tranh toàn cảnh tình hình tài tập đoàn nhìn vào tranh nhỏ công ty thành viên mà phải có nhìn tổng thể, tranh báo cáo tài hợp tập đoàn Tại công ty Cổ phần tập đoàn Mai Linh Đông Bắc Bộ bao gồm Công ty mẹ 16 Công ty hoạt động tỉnh khác Do có không đồng chuyên môn nhân viên kế toán dẫn đến không đồng hệ thống báo cáo tài tập đoàn Trong năm 2008 công ty thực lập báo cáo tài hợp tập đoàn dựa chuẩn mực kế toán Tuy nhiên, phận hợp thành lập, kinh nghiệm trình độ thiếu, tổ chức thiếu khoa học nên cách thức thời gian lập nhiều thời gian Điều gây hạn chế tránh khỏi thông tin cung cấp chưa xác thiếu tính kịp thời Trước thực trạng tồn trên, với góc độ nhân viên phòng hợp công ty Cổ phần tập đoàn Mai Linh Đông Bắc Bộ tác giả mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình hợp báo cáo tài Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh Đông Bắc Bộ” Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn có kết cấu làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung báo cáo tài hợp nhất; Chương 2: Thực trạng quy trình hợp báo cáo tài Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh Đông Bắc Bộ; Chương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện quy trình hợp báo cáo tài Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh Đông Bắc Bộ ii Chương Cơ sở lý luận chung hợp báo cáo tài 1.1 Tổng quan báo cáo tài hợp Theo VAS21: BCTC sản phẩm kế toán tài chính, tổng hợp phản ánh cách tổng quát, toàn diện: Tình hình tài sản nguồn vốn doanh nghiệp thời điểm; Tình hình kết hoạt động kinh doanh; Tình hình kết lưu chuyển tiền tệ doanh nghiệp kỳ kế toán định Theo VAS25: BCTC hợp BCTC tập đoàn trình bày BCTC doanh nghiệp Báo cáo lập sở hợp báo cáo công ty mẹ công ty theo quy định chuẩn mực (Chuẩn mực VAS25) Việc hợp báo cáo tài nhằm mục đích là: - Tổng hợp trình bày cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu thời điểm kết thúc năm tài chính, kết hoạt động kinh doanh dòng lưu chuyển tiền tệ năm tài Tập đoàn - Cung cấp thông tin kinh tế, tài chủ yếu cho việc đánh giá thực trạng tình hình tài kết kinh doanh dòng lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn, Tổng công ty năm tài qua dự đoán tương lai Kết thúc kỳ kế toán, CTM có trách nhiệm lập Báo cáo tài hợp để phản ánh tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh dòng lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Trường hợp CTM đồng thời CTC bị công ty khác sở hữu toàn gần toàn cổ đông thiểu số công ty chấp thuận Công ty mẹ lập trình bày Báo cáo tài hợp Một báo cáo tài hợp bao gồm: - Bảng CĐKT hợp Mẫu số B01-DN/HN - Báo cáo KQKD hợp Mẫu số B02-DN/HN - Báo cáo LCTT hợp Mấu số B03-DN/HN - Bản thuyết minh BCTC hợp Mẫu số B09-DN/HN iii 1.2 Quy trình hợp báo cáo tài 1.2.1 Điều kiện hợp báo cáo tài Theo chuẩn mực VAS 25 quy định tất công ty mẹ phải lập trinh bày báo cáo tài hợp ngoại trừ trường hợp công ty mẹ đồng thời công ty bị công ty khác sở hữu toàn gần toàn cổ đông thiểu số công ty chấp thuận lập báo cáo tài hợp Điều kiện điều kiện công ty đầu tư công ty mẹ có phải công ty thuộc phạm vi hợp hay không Công ty xác định nằm phạm vi hợp phải thỏa mãn hai tiêu chuẩn tỷ lệ quyền biểu quyền kiểm soát 1.2.2 Nguyên tắc hợp báo cáo tài Công ty mẹ lập Báo cáo tài hợp phải hợp Báo cáo tài riêng tất Công ty nước nước Công ty mẹ kiểm soát, trừ trường hợp quy định chuẩn mực VAS25 1.2.3 Phương pháp kế toán khoản liên quan đến hợp báo cáo tài - Loại trừ khoản đầu tư Công ty mẹ vào Công ty ngày mua: Khi lập Báo cáo tài hợp hàng năm, kế toán phải loại trừ giá trị ghi sổ khoản đầu tư Công ty mẹ Công ty ngày mua - Phân bổ lợi thương mại: Lợi thương mại phát sinh ngày mua phân bổ dần vào kết hoạt động kinh doanh hợp theo phương pháp đường thẳng thời gian không 10 năm - Tách lợi ích cổ đông thiểu số - Loại trừ ảnh hưởng giao dịch bán hàng nội Tập đoàn: Trong Báo cáo tài hợp nhất, doanh thu giá vốn hàng tiêu thụ nội Tập đoàn phải loại trừ toàn Các khoản CTY co PHAN THU'
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

_Nguẫ kinh ghí đà hình thành TSCĐ. - 72 BCTC QUY 4 HOP NHAT BBC

gu.

ẫ kinh ghí đà hình thành TSCĐ Xem tại trang 4 của tài liệu.
1S. Cắc khoản mục ngồi Bảng Cẩn đơi kế toần 3) Ngoại tệ các lại > 3032m6 3320. - 72 BCTC QUY 4 HOP NHAT BBC

1.

S. Cắc khoản mục ngồi Bảng Cẩn đơi kế toần 3) Ngoại tệ các lại > 3032m6 3320 Xem tại trang 22 của tài liệu.
)CHi tác khoản chỉ phí bản bảng phá nh rong ký - 72 BCTC QUY 4 HOP NHAT BBC

i.

tác khoản chỉ phí bản bảng phá nh rong ký Xem tại trang 23 của tài liệu.