89 BCTC ME QUY III NAM 2017

25 94 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 10:55

ĐẢNG BỘ XÃ VĂN HẢI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THCS …… …………, ngày 02 tháng năm 2017 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN Trong việc học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh Quý I- Năm 2017 Họ tên: …………………… Chức vụ Đảng: …………………………………… Chức vụ quyền, đoàn thể: ……………………… Đơn vị công tác: ……………………………………… Sinh hoạt Chi bộ: Trường THCS …………………… Thực Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” ……… Sau năm thực việc học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự kiểm điểm sau: I Về nhận thức: Hưởng ứng vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh tất cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân; Bản thân tâm đắc nhiệt tình hưởng ứng để nghiên cứu học tập Thiết nghĩ vận động có ý nghĩa trị to lớn sâu sắc Nhận thức tầm quan trọng việc học tập làm theo gương đạo đức Bác, Quý I – Năm 2017, thân cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhà trường chi phân công ……………………………………….…………………………… ………………………… …………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… II Về Kết học tập làm theo năm 2016 Chuyên đề 1: Tiếp tục thực chủ đề năm 2015 “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng đảng sạch, vững mạnh” * Học tập làm theo Tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh “trung thực, trách nhiệm”: - Học tập làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh “trung thực” + Luôn rèn luyện lĩnh vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng Đảng Luôn trung thực với mình, thể qua công việc chuyên môn + Thực nói làm chủ trương, sách Đảng Nhà nước, chống chủ nghĩa cá nhân, không lợi ích cá nhân mà xuyên tạc, nói sai, làm sai Tuyên truyền, giáo dục, vận động đảng viên quần chúng làm theo đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước + Thực tốt việc thống lời nói việc làm, “không nói đàng, làm nẻo” + Luôn nghiêm túc với mình, mực với người khác, không “hứa mà không làm” Thực tốt lời dạy Hồ Chí Minh “Nói ít, bắt đầu hành động”; “tốt miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước” Cán bộ, đảng viên “cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm Chứ nói suông, ngồi viết mệnh lệnh phải thật nhúng tay vào việc” + Luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để hoàn thành trách nhiệm, lời hứa trước chi bộ, quần chúng Khi mắc sai lầm, khuyết điểm dũng cảm nhận lỗi kiên sửa chữa khuyết điểm + Chấp hành tốt quy định địa phương nơi cư trú Tham gia đóng góp cho họp nơi thân cư trú - Học tập làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh “trách nhiệm” + Luôn thể tinh thần trách nhiệm cao công việc Không thoái thác, trốn tránh nhiệm vụ Tự ý thức công việc phải làm, “nhận rõ phải, trái, sai” Có trách nhiệm với công việc giao Tự giác, tự cố gắng vươn lên để hoàn thành trách nhiệm + Luôn nêu gương trước quần chúng mặt, phong trào tiên phong, gương mẫu làm trước, tiến trước để quần chúng noi theo + Luôn tôn trọng quyền làm chủ Signature Not Verified Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM Ký ngày: 19/7/2017 16:54:42 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: A AASCN cONG TY cO PHAN o rio cio ril cho k) kd ndn cONG wrNHH it rd rnrr cuiNn ruENc 0t thdng 01 ndm 2011ddn ngiry 30 thdng niim 2011 dd dtxtc sotit xit DlcH vU TUvAN rAl+rilx xE roAH vA rrCu roAN NAM uEr NAU VIET AUDrTllrG AND ACCOUNTTNG F|NANCtAL CONSULTTNG SERVTCES CO., LTD (AASCN) Try si chinh: 29 Hoang Sa, Ouan 1, Thinh Phd Hd Chi Minh Tel: (84 8) 3910 3908 - 3910 488't / Fax: (84 8) 3910 4880 CN He N6i: Sd 15, Ngo 640, Oudng Lang, Quan D6ng Oa, He Ndi Tet: (84 4) 3793 1428 / Fax:

Hình ảnh liên quan

Ì_ Tải sản cổ định hữu hình 21 56.181.758.914 63.840.647.163. - 89 BCTC ME QUY III NAM 2017

i.

sản cổ định hữu hình 21 56.181.758.914 63.840.647.163 Xem tại trang 2 của tài liệu.
3 _ Tải sản cĩ định vơ hình 227 3.587.309.154. 4.260.092.490, - 89 BCTC ME QUY III NAM 2017

3.

_ Tải sản cĩ định vơ hình 227 3.587.309.154. 4.260.092.490, Xem tại trang 3 của tài liệu.
2_ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 433 - 89 BCTC ME QUY III NAM 2017

2.

_ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 433 Xem tại trang 4 của tài liệu.
6. Tình hình tăng giảm dự phịng phái thủ ngân hạn khĩ đồi (Lđy kế từ đâu năm đến cuối kỳ) 30/09/2017 31/12/2016 - 89 BCTC ME QUY III NAM 2017

6..

Tình hình tăng giảm dự phịng phái thủ ngân hạn khĩ đồi (Lđy kế từ đâu năm đến cuối kỳ) 30/09/2017 31/12/2016 Xem tại trang 18 của tài liệu.
9. Tăng, giảm tài sân cổ định hữu hình - 89 BCTC ME QUY III NAM 2017

9..

Tăng, giảm tài sân cổ định hữu hình Xem tại trang 19 của tài liệu.
10. Tầng, giảm tài sân cỗ định võ hình. - 89 BCTC ME QUY III NAM 2017

10..

Tầng, giảm tài sân cỗ định võ hình Xem tại trang 20 của tài liệu.
“Chỉ phí bảng hiệu, quảng cáo, Khác  - 89 BCTC ME QUY III NAM 2017

h.

ỉ phí bảng hiệu, quảng cáo, Khác Xem tại trang 21 của tài liệu.
18. Các khôn mục ngồi Bảng Cân đơi kê tốn "Ngoại  tệ  các  loại  ;  USD,  - 89 BCTC ME QUY III NAM 2017

18..

Các khôn mục ngồi Bảng Cân đơi kê tốn "Ngoại tệ các loại ; USD, Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan