0

ki m tra 1 ti t m n a l l p 11 tr ng THPT L Q y n n m 2015 2016

4 137 0
 • ki m tra 1 ti t m n  a l l p 11 tr ng THPT L Q y  n n m 2015  2016

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 10:06

Sở GD - ĐT Hà Tĩnh Trường THPT Hương Khê KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Tin học - Lớp 10 - Ban cơ bản Họ và tên: …………………………………………Lớp:…………………… I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7đ) Câu 1/ Hệ điều hành được khởi động : a . Trong khi các chương trình ứng dụng được đưa vào để thực hiện. b. Sau khi các chương trình ứng dụng được đưa vào để thực hiện. c. Trước khi các chương trình ứng dụng được đưa vào để thực hiện. Câu 2/ Em hãy chọn trình tự đúng: a. Bật máy->Người dùng làm việc->Máy tính tự kiểm tra các thiết bị phần cứng->Hệ điều hành được nạp vào bộ nhớ trong. b. Máy tính tự kiểm tra các thiết bị phần cứng->Hệ điều hành được nạp vào bộ nhớ trong ->Bật máy -> Người dùng làm việc. c. Bật máy->Hệ điều hành được nạp vào bộ nhớ trong->Người dùng làm việc->Máy tính tự kiểm tra các thiết bị phần cứng. d. Bật máy->Máy tính tự kiểm tra các thiết bị phần cứng->hệ điều hành được nạp vào bộ nhớ trong -> Người dùng làm việc. Câu 3/ Để đổi tên một thư mục: a. Nháy đúp lên thư mục, chọn Rename và gõ tên mới. b. Nháy chuột vào tên thư mục, chọn Rename, gõ tên mới. c. Nháy chuột phải vào tên thư mục, chọn Rename, gõ tên mới. Câu 4/ Hệ điều hành là: a. Phần mềm tiện ích. b. Phần mềm hệ thống. c. Phần mềm ứng dụng. d. Phần mềm công cụ. Câu 5/ Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu: a. Trong CPU. b. Trong ROM; c. Trong bộ nhớ ngoài. d. Trong RAM. Câu 6/ Hệ điều hành nào dưới đây không phải là hệ điều hành đa nhiệm: a. Windows 2000. b. Windows 2003. c. MS-DOS. d. Windowns XP. Câu 7/ Chức năng nào dưới đây không được coi là chức năng chính của hệ điều hành: a. Quản lý tệp. b. Giao tiếp với người dùng. c. Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống d. Điều khiển các thiết bị ngoại vi. Câu 8 / Hệ điều hành có chức năng: a. Tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài, cung cấp công cụ tìm kiếm và truy cập thông tin. b. Khởi động máy tính và hiển thị các thông tin lên màn hình. c. Giải một số bài toán quan trọng. d. Tổ chức thực hiện các chương trình cố định. Câu 9/ Tìm câu sai trong các câu sau: a. Hệ điều hành được nhà sản xuất cài đặt sẵn khi chế tạo máy tính. b. Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng và máy tính. c. Hệ điều hành tổ chức quản lý tệp trên mạng máy tính. d. Hệ điều hành phải được cài đặt vào bộ nhớ ngoài của máy tính. 1 Điểm Câu 10/ Tìm câu đúng trong các câu sau: a. Dịch vụ kết nối Internet, trao đổi thư điện tử là thành phần quan trọng không thể thiếu của mỗi hệ điều hành. b. Hệ điều hành có các chương trình để quản lý bộ nhớ. c. Hệ điều hành là phần mềm hệ thống nên luôn được lưu trữ thường trực trong RAM Câu 11 / Tên tệp nào sau đây không hợp lệ trong hệ điều hành Windows? a. bai/tap.pas. b. câu cá mùa thu.doc c. bai2.in d. thotinh Câu 12/ Trong tin học thư mục là một: a. Tệp đặc biệt không có phần mở rộng. b. Mục lục để tra cứu thông tin. c. Phần ổ đĩa chứa một tập hợp các tệp. d. Tập hợp các tệp và thư mục con. Câu 13/ Trong các đường dẫn sau đường dẫn nào là đầy đủ: a. C:\baitap\laptrinh\baitap1.pas b….\DOC\BAITAP. EXE c. Baitap\laptrinh\baitap. Exe d. C\baitap\vanban\lop10.doc Câu 14 / Hệ điều hành đa nhiệm một người dùng là hệ điều hành cho phép a. Thực hiện đồng thời nhiều chương trình và chỉ một người đăng nhập hệ thống. b. Thực hiện đồng thời nhiều chương trình và nhiều người cùng đăng nhập. c. Nhiều người cùng đăng nhập vào hệ thống và thực hiện đồng thời nhiều chương trình d. Chỉ một người đăng nhập vào hệ thống và mỗi lần thực hiện một chương trình. Câu 15/ Cách nào sau đây dùng để tạo 1 thư mục (Folder) mới: a. Nhấp chuột phải, chọn New/ Chọn Folder/ gõ tên thư mục vào b. Chọn View/ New/ Folder gõ tên thư mục vào c. Nhấp chuột trái chọn New/ Folder gõ tên thư mục vào d. Chọn Edit/ New/ Folder gõ tên thư mục vào Câu 16 / Khi thoát khỏi hệ thống bằng chế độ ngủ đông (hibernate) thì: a. Hệ điều hành lưu toàn bộ trạng thái đang làm việc vào đĩa cứng và tắt Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT-KÌ I TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN MÔN ĐỊA LÍ -KHỐI 11-Năm học 2015-2016 ĐỀ Nội dung Các mức độ đánh giá Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao điểm TL TL TL TL Khái quát Trình bày Giải thích Liên hệ vấn đề kinh tế biểu đặc điểm dân dân số nước ta xã hội số giới giới toàn cầu Tỷ lệ :40% hoá kinh tế (4,0đ) 1 (1,0đ) (2,0đ) (1,0đ) Một số vấn Vẽ biểu đồ thể Nhận xét đề Châu hiên tỉ lệ dân số thay đổi tỉ lệ Phi châu lục dân số châu Tỷ lệ :30% giới Phi so với châu lục khác 1 (2,0đ) (1,0đ) (3,0đ) Một số vấn Trình bày đề Mỹ số vấn La-tinh đề cần giải Tỷ lệ: 10% để phát triển KT-XH (1,0đ) quốc gia Mĩ La-tinh (1,0) Trình bày đặc điểm Một số vấn bật tự đề Tây nhiên - xã (2,0đ) Nam Á hội khu Trung Á vực Tây Tỷ lệ :20% Nam Á (2,0đ) Năng lực - Năng lực sử dụng ngôn ngữ, lực tính toán - Năng lực sử dụng số liệu thống kê Tổngsố 1 Tỷ lệ :100% 40% 20% 20% 20% 100% Số điểm: 10 (4,0đ) (2,0đ) (2,0đ) (2,0đ) 10,0đ Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT-KÌ I MÔN ĐỊA LÍ -KHỐI 11 Câu 1: (4,0 điểm) a Trình bày biểu toàn cầu hoá kinh tế: (1,0điểm) b Giải thích đặc điểm dân số giới.(2,0 điểm) c Em liên hệ vấn đề dân số nước ta nay.(1,0 điểm) Câu 2: (3,0 điểm) a.Trình bày số vấn đề cần giải kinh tế-xã hội Mĩ La – tinh (1,0 điểm) b.Trình bày đặc điểm bật tự nhiên - xã hội khu vực Tây Nam Á.(2,0 điểm) Câu 3: (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: Tỉ lệ dân số châu lục giới qua số năm (Đơn vị %) Năm 1985 2000 2005 Châu Phi 11,5 12,9 13,8 Châu Mĩ 13,4 14,0 13,7 Châu Á 60,0 60,6 60,6 Châu Âu 14,6 12,0 11,4 Châu Đại Dương 0,5 0,5 0,5 (Nguồn: SGK Địa lí 11 NC, NXB Giáo dục-2007) a Vẽ biểu đồ thể hiên tỉ lệ dân số châu lục giới b.Nhận xét thay đổi tỉ lệ dân số châu Phi so với châu lục khác *Ghi : Học sinh không sử dụng tài liệu -Hết Sách Giải – Người Thầy bạn Câu (4,0đ) http://sachgiai.com/ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT-KÌ I MÔN ĐỊA LÍ -KHỐI 11 Nội dung a/Trình bày biểu toàn cầu hoá kinh tế: -Thương mại TG phát triển mạnh.(dẫn chứng) -Đầu tư nước tăng nhanh.(dẫn chứng) -Thị trường tài quốc tế mở rộng (dẫn chứng) Điểm 1,0đ 0,25 0,25 0,25 0,25 -Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày lớn (dẫn chứng) (3,0đ) b Giải thích đặc điểm dân số giới -Dân số giới tăng nhanh Phần lớn dân cư tập trung nước phát triển: +Các nước pt giành độc lập, điều kiện sống tốt nên tỉ lệ tử thấp tỉ lệ sinh cao + Trình độ dân trí thấp, nhiều quan niệm lạc hậu nên tỉ lệ sinh cao -Xu hướng chung dân số giới già : kinh tế pt nên điều kiện sống tốt hơn, y tế pt dẫn đến tuổi thọ tăng lên -Các nước pt có dân số trẻ:do tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao -Các nước pt có dân số già: tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp c Liên hệ vấn đề dân số Việt Nam -Năm 2013 dân số nước ta đạt 90 triệu người, đứng thứ 14 TG thứ châu Á -Cơ cấu dân số: Nước ta có xu hướng già hóa dân số giai đoạn cấu dân số vàng -Hiện nước ta có tượng cân giới tính sinh Năm 2000, cân giới tính sinh từ 106,2 bé trai 100 bé gái tăng lên 113,8 bé trai 100 bé gái năm 2013 -Vấn đề đặt giải vấn đề cân giới tính Và thách thức tận dụng hội vàng mà cấu “dân số vàng” mang lại a.Trình bày số vấn đề cần giải kinh tế-xã hội Mĩ La – tinh -Chênh lệch lớn thu nhập GDP nhóm dân cư -Độ thị hóa tự phát.Tỉ lệ dân nghèo thành thị lớn(1/3 số dân thành thị) -Tốc độ phát triển kinh tế không XH thiếu ổn định Nhiều rủi ro.Đường lối phát triển KT lạc hậu -Hầu Mĩ La-tinh có số nợ nước lớn b Trình bày đặc điểm bật điều kiên tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên xã hội khu vực Tây Nam Á *Nét đặc trưng điều kiện tự nhiên : -Khí hậu khô, nóng -Nhiều núi, cao nguyên, hoang mạc *Tài nguyên thiên nhiên: 2,0 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 2,0 0,25 0,25 Sách Giải – Người Thầy bạn (3,0đ) Tổng http://sachgiai.com/ Khu vực giàu có dầu mỏ,chiếm 50% trữ lượng TG *.Đặc điểm dân cư XH : -Là nôi văn minh nhân loại - Phần lớn dân cư theo đạo Hồi a.Vẽ biểu đồ: hình tròn.( vẽ biểu đồ khác không cho điểm) -Yêu cầu vẽ đúng, đủ, đẹp ( sai 01 lỗi trừ 0,25 điểm) c.Nhận xét -Tỉ lệ dân số Châu Phi so với châu lục từ năm 1985 đến 2005 có thay đổi : +Năm 1985 tỉ lệ dân số châu Phi đứng thứ châu lục Đến năm 2000 đứng thứ (sau châu Á, châu Mĩ) Đến năm 2005 tỉ lệ vươn lên thứ châu lục, sau châu Á +Giai đoạn 1985 đến 2005, tỉ lệ dân số châu Phi tăng liên tục qua năm(d/c) Trong đó, tỉ lệ dân số châu Âu giảm, châu Đại dương giữ nguyên, châu Mĩ tăng giảm không ổn định, châu Á tăng chậm (d/c ) *KL: tỉ lệ dân số châu Phi tăng liên tục qua năm Châu Phi có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao, dân số tăng nhanh Câu + Câu + Câu 0,5 0,5 0,5 2,0 1,0 0,25 0,5 0,25 10,0 Sở GD - ĐT Hà Tĩnh Trường THPT Hương Khê KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Tin học - Lớp 10 - Ban cơ bản Họ và tên: …………………………………………Lớp:…………………… I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7đ) Câu 1/ Hệ điều hành được khởi động : a. Sau khi các chương trình ứng dụng được đưa vào để thực hiện. b. Trước khi các chương trình ứng dụng được đưa vào để thực hiện. c. Trong khi các chương trình ứng dụng được đưa vào để thực hiện. Câu 2/ Em hãy chọn trình tự đúng: a. Bật máy->Người dùng làm việc->Máy tính tự kiểm tra các thiết bị phần cứng->Hệ điều hành được nạp vào bộ nhớ trong. b. Bật máy->Máy tính tự kiểm tra các thiết bị phần cứng->hệ điều hành được nạp vào bộ nhớ trong -> Người dùng làm việc. c. Bật máy->Hệ điều hành được nạp vào bộ nhớ trong->Người dùng làm việc->Máy tính tự kiểm tra các thiết bị phần cứng. d. Máy tính tự kiểm tra các thiết bị phần cứng->Hệ điều hành được nạp vào bộ nhớ trong ->Bật máy -> Người dùng làm việc. Câu 3/ Để đổi tên một thư mục: a. Nháy chuột phải vào tên thư mục, chọn Rename, gõ tên mới. b. Nháy chuột vào tên thư mục, chọn Rename, gõ tên mới. c. Nháy đúp lên thư mục, chọn Rename và gõ tên mới. Câu 4/ Hệ điều hành là: a. Phần mềm tiện ích. b. Phần mềm công cụ. c. Phần mềm ứng dụng. d. Phần mềm hệ thống. Câu 5/ Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu: a. Trong CPU. b. Trong ROM; c. Trong RAM. d. Trong bộ nhớ ngoài. Câu 6/ Hệ điều hành nào dưới đây không phải là hệ điều hành đa nhiệm: a. MS-DOS. b. Windows 2003. c. Windows 2000. d. Windowns XP. Câu 7/ Chức năng nào dưới đây không được coi là chức năng chính của hệ điều hành: a. Quản lý tệp. b. Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống c.Giao tiếp với người dùng. d. Điều khiển các thiết bị ngoại vi. Câu 8 / Hệ điều hành có chức năng: a.Tổ chức thực hiện các chương trình cố định. b. Khởi động máy tính và hiển thị các thông tin lên màn hình. c. Giải một số bài toán quan trọng. d. Tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài, cung cấp công cụ tìm kiếm và truy cập thông tin. Câu 9/ Tìm câu sai trong các câu sau: a. Hệ điều hành tổ chức quản lý tệp trên mạng máy tính. b. Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng và máy tính. c. Hệ điều hành được nhà sản xuất cài đặt sẵn khi chế tạo máy tính. d. Hệ điều hành phải được cài đặt vào bộ nhớ ngoài của máy tính. 1 Điểm Câu 10/ Tìm câu đúng trong các câu sau: a. Dịch vụ kết nối Internet, trao đổi thư điện tử là thành phần quan trọng không thể thiếu của mỗi hệ điều hành. b. Hệ điều hành là phần mềm hệ thống nên luôn được lưu trữ thường trực trong RAM c. Hệ điều hành có các chương trình để quản lý bộ nhớ. Câu 11 / Tên tệp nào sau đây không hợp lệ trong hệ điều hành Windows? a. bai2.in b. câu cá mùa thu.doc c. bai/tap.pas. d. thotinh Câu 12/ Trong tin học thư mục là một: a. Tệp đặc biệt không có phần mở rộng. b. Phần ổ đĩa chứa một tập hợp các tệp. c. Mục lục để tra cứu thông tin. d. Tập hợp các tệp và thư mục con. Câu 13/ Trong các đường dẫn sau đường dẫn nào là đầy đủ: a. Baitap\laptrinh\baitap. Exe b….\DOC\BAITAP. EXE c. C:\baitap\laptrinh\baitap1.pas d. C\baitap\vanban\lop10.doc Câu 14 / Hệ điều hành đa nhiệm một người dùng là hệ điều hành cho phép a. Thực hiện đồng thời nhiều chương trình và nhiều người cùng đăng nhập. b. Thực hiện đồng thời nhiều chương trình và chỉ một người đăng nhập hệ thống. c. Chỉ một người đăng nhập vào hệ thống và mỗi lần thực hiện một chương trình. d. Nhiều người cùng đăng nhập vào hệ thống và thực hiện đồng thời nhiều chương trình. Câu 15/ Cách nào sau đây dùng để tạo 1 thư mục (Folder) mới: a. Nhấp chuột trái chọn New/ Folder gõ tên thư mục vào b. Chọn View/ New/ Folder gõ tên thư mục vào c. Nhấp chuột phải, chọn New/ Chọn Folder/ gõ tên thư mục vào. d. Chọn Edit/ New/ Folder gõ tên thư mục vào Câu 16 / Khi thoát khỏi hệ thống bằng chế độ ngủ đông (hibernate) thì: a. Cả 3 câu dưới đều sai. b. Hệ điều hành còn tồn tại trong RAM. c. Hệ TRƯỜNG THCS BÌNH MINH – THANH OAI – HÀ NỘI Họ tên:……………………………… Lớp:……… KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: Địa lí Điểm Lời phê thầy cô giáo I Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn đáp án Câu 1: Bùng nổ dân số diễn chủ yếu khu vực: A Khu vực châu Á, châu Phi, châu Mĩ, Châu Âu B Khu vực châu Á, châu Phi, châu Mĩ C Khu vực châu Á, châu Phi, châu Mĩ – La Tinh D Khu vực châu Á, châu Phi, châu Đại Dương Câu 2: Châu lục có nhiều siêu đô thị lớn giới ? Kể tên số siêu đô thị châu lục ? A Châu Á B Châu Âu C Châu Phi D Châu Mĩ Kể tên số siêu đô thị: Câu 3: Ở môi trường nhiệt đới hình thành chủ yếu loại đất ? A Đất phù xa B Đất phèn C Đất mặn D Đất Feralit Câu 4: Nêu tên số sản phẩm nông nghiệp trồng trọt chủ yếu đới nóng: A Cây lương thực: B Cây công nghiệp: Câu 5: Tính đến năm 2000, đới nóng có siêu đô thị triệu dân? A 11 siêu đô thị B 12 siêu đô thị C 13 Siêu đô thị D 14 siêu đô thị Câu 6:Chủng tộc Nê-grô-it có đặc diểm màu phân bố nào? A Da vàng Chủ yếu sống châu Á B Da trắng Chủ yếu sống châu Âu C Da đen Chủ yếu sống châu Phi D Da đỏ Chủ yếu sống Bắc Mĩ II Tự luận (7 điểm) Câu (3 điêm): Kể tên khu vực tập chung đông dân Thế giới ? Nêu nhận xét ? Câu (2 điêm): Em có so sánh biểu đồ nhiệt độ, lương mưa môi trường Xích đạo ẩm nhiệt đới gió mùa ? Câu (2 điểm): Tại nay, việc kiểm soát tỉ kệ gia tăng dân số mối quan tâm hàng đầu quốc gia đới nóng ? Bài làm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÍ Phần I: Trắc Nghiệm 3,0 điểm (mỗi ý 0,5đ) Câu Đáp án B A D A C Câu 4: (mỗi ý 0,25đ) Lương thực: Lúa, ngô, khoai, sắn Cây công nghiệp: Chè, cà phê, cao su, dừa, hồ tiêu, điều Phần II: Tự luận 7,0 điểm Câu Nội dung Kể tên khu vực tập chung đông dân Thế giới ? Nêu nhận xét ? - Khu vực tập chung đông dân: Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Trung Phi, Trung Đông, Đông Âu, Tây Âu, Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam Braxin - Nhận xét: + Phân bố không + Chủ yếu nơi có khí hậu hài hòa, địa hình thuận lợi Em có so sánh biểu đồ nhiệt độ, lương mưa môi trường Xích đạo ẩm nhiệt đới gió mùa ? - Môi trường xích đạo ẩm: + Nhiệt độ: Cao quanh năm Trung bình 25ºC Biên độ nhỏ + Lượng mưa: 1500 – 2500mm Lượng mưa tháng cao - Môi trường nhiệt đới ẩm gió mùa: + Nhiệt độ: Cao 20ºC Biên độ lớn + Lượng mưa: lớn 1000mm Chỉ tập chung vào mùa mưa Điểm 3,0đ 2,0đ 1,0đ 2,0đ 1,0đ 1,0đ Tại nay, việc kiểm soát tỉ kệ gia tăng dân số 2,0đ mối quan tâm hàng đầu quốc gia đới nóng ? Vì: 2,0đ - Từ năm 60 TK XX, dân số đới nóng tăng nhanh  bùng nổ dân số, kéo theo hậu xấu KT, đời sống người chậm phát triển, tài nguyển cạn kiệt, môi trường ô nhiễm KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2014-2015 I/ Xây dựng ma trận đề : Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tên chủ đề TN TL TN TL thấp cao Chủ đề 2: - Những nơi Kể tên - Sự hình Nhận xét - Sự phân Các thành bùng nổ dân nơi thành phân bố phần nhân số tập siêu đô bố dân chủng tộc văn môi chung thị cư Written Test 45 minutes- Grade 12 th Full name: .………………………………… Class:……………………………………… Date:……………………………………… I -Choose the word whose underlined part is pronounced differently from others in each group. 1-A. medal B. rival C. physical D. install 2- A. enthusiast B.ethnic C. weather D.athletic 3- A. score B. present C. festival D. silver 4- A.region B. goal C.organize D.program II- Choose the best answer to complete each sentence. 1- from participating countries competed in 32 sports and won 444 gold …………… medals. A. soldier B. athletes C. nominees D. members 2- In the Southeast Asian Games medal standing. Vietnam was .first with 158 ……… gold medals. Thailand was second with 90 golds. A. ranked B. analyzed C.packed D. defined 3- In the 22 nd Sea Games, many Games were closed to international levels.……… A. records B. ranks C. scores D. goals 4- the time passes, I feel! The deadline of my thesis is coming, …………… ………… but I’ve just finished half of it. A. The faster/ the nervous C. The more fast/ the nervous B. The fast/ the more nervous D. The faster/ the more nervous 5- China is the country with population.………… A.the larger B. the largest C. the more large D.the most large 6- She sat there quietly, but during all that time she was getting Finally she ……… exploded. A.more and more angry C.the more angry B. angrier and angrier C. the most angry 7- This year’s prices will certainly be much higher .last year’s.……… A. same B. like C. than D. as 8- The of WHO, as set out in its constitution, is the attainment by all people of ……… the highest possible level of health. A. benefit B.opponent C. objective D. background 9- A Swiss businessman, Henry Dunant, had been .at the sufferings of ……… thousands of men. A. impressive B. frightened C. threatened D. appalled 10- The International Red Cross has its .in Geneva, Switzerland.……… A. headquarters B. buildings C. branches D. departments III- Change the following active sentences to passive. 1- The chef will prepare the food. ……………………………………………………………………………. 2- Lighting didn’t cause the fire. ……………………………………………………………………………. 3- Thousands of people ride the subway every day. …………………………………………………………………………… 4- A special committee is going to settle the dispute. ……………………………………………………………………………. 5- Dis the army surround the enemy? ……………………………………………………………………………. IV- Complete each sentence using the structure: the + compararive, the + “ comparative with the infirmation in brackets.” 1- The younger you are, ………………………………………………… (You learn quickly) 2- The earlier we start, .…………………………………………………… (It is good ) 3- The more you learn, .…………………………………………………… ( You know a lot about the world) 4- The bigger a supermarket is, .…………………………………………… ( The choice is wide) 5- The more we practise a language, .……………………………………… ( we can speak fluently) V- Read the passage and anwer the following questions: Amnesty International is a world-wode volunteer organization funded entirely by subscriptions and donations. It is totally independent of any government, political faction, ideology, economic interest or creed. The organization works for the release of “ Prisoners of Conscience”- men, women and children imprisoned anywhere for their beliefs, color, sex, ethnic origin, language or region. It also seeks fair and immediate trial for all political prisoners without charge, and opposes torture and the degrading treatment of prisoners. It is also against the death penalty for all types of crime. Amnesty works by collecting information. When it has proof that a person is a “ Prisoner of Conscience”, that person’s case is handed over to a local group. The local groups are ordinary individuals who believe in Amnesty’s work. They send letters to governments, embassies, leading newspapers and the prisoner’s family and friends. They also collect signatures and raise money to send medicine, food and clothing to the prisoners and their families. These volunteers use their freedom of speech to win the same freedom for their S u t Written Test 45 minutes- Grade 12 th Full name: .………………………………… Class:……………………………………… Date:……………………………………… I -Choose the word whose underlined part is pronounced differently from others in each group. 1-A. medal B. rival C. physical D. install 2- A. enthusiast B.ethnic C. weather D.athletic 3- A. score B. present C. festival D. silver 4- A.region B. goal C.organize D.program II- Choose the best answer to complete each sentence. 1- from participating countries competed in 32 sports and won 444 gold …………… medals. A. soldier B. athletes C. nominees D. members 2- In the Southeast Asian Games medal standing. Vietnam was .first with 158 ……… gold medals. Thailand was second with 90 golds. A. ranked B. analyzed C.packed D. defined 3- In the 22 nd Sea Games, many Games were closed to international levels.……… A. records B. ranks C. scores D. goals 4- the time passes, I feel! The deadline of my thesis is coming, …………… ………… but I’ve just finished half of it. A. The faster/ the nervous C. The more fast/ the nervous B. The fast/ the more nervous D. The faster/ the more nervous 5- China is the country with population.………… A.the larger B. the largest C. the more large D.the most large 6- She sat there quietly, but during all that time she was getting Finally she ……… exploded. A.more and more angry C.the more angry B. angrier and angrier C. the most angry 7- This year’s prices will certainly be much higher .last year’s.……… A. same B. like C. than D. as 8- The of WHO, as set out in its constitution, is the attainment by all people of ……… the highest possible level of health. A. benefit B.opponent C. objective D. background 9- A Swiss businessman, Henry Dunant, had been .at the sufferings of ……… thousands of men. A. impressive B. frightened C. threatened D. appalled 10- The International Red Cross has its .in Geneva, Switzerland.……… A. headquarters B. buildings C. branches D. departments III- Change the following active sentences to passive. 1- The chef will prepare the food. ……………………………………………………………………………. 2- Lighting didn’t cause the fire. ……………………………………………………………………………. 3- Thousands of people ride the subway every day. …………………………………………………………………………… 4- A special committee is going to settle the dispute. ……………………………………………………………………………. 5- Dis the army surround the enemy? ……………………………………………………………………………. IV- Complete each sentence using the structure: the + compararive, the + “ comparative with the infirmation in brackets.” 1- The younger you are, ………………………………………………… (You learn quickly) 2- The earlier we start, .…………………………………………………… (It is good ) 3- The more you learn, .…………………………………………………… ( You know a lot about the world) 4- The bigger a supermarket is, .…………………………………………… ( The choice is wide) 5- The more we practise a language, .……………………………………… ( we can speak fluently) V- Read the passage and anwer the following questions: Amnesty International is a world-wode volunteer organization funded entirely by subscriptions and donations. It is totally independent of any government, political faction, ideology, economic interest or creed. The organization works for the release of “ Prisoners of Conscience”- men, women and children imprisoned anywhere for their beliefs, color, sex, ethnic origin, language or region. It also seeks fair and immediate trial for all political prisoners without charge, and opposes torture and the degrading treatment of prisoners. It is also against the death penalty for all types of crime. Amnesty works by collecting information. When it has proof that a person is a “ Prisoner of Conscience”, that person’s case is handed over to a local group. The local groups are ordinary individuals who believe in Amnesty’s work. They send letters to governments, embassies, leading newspapers and the prisoner’s family and friends. They also collect signatures and raise money to send medicine, food and clothing to the prisoners and their families. These volunteers use their freedom of speech to win the same freedom for their S u t ... l t th p t l sinh cao + Tr nh độ d n tr th p, nhiều quan ni m l c hậu n n t l sinh cao -Xu hư ng chung d n số giới già : kinh t pt n n điều ki n s ng t t h n, y t pt d n đ n tuổi thọ t ng. .. ro.Đư ng l i ph t tri n KT l c hậu -Hầu M La-tinh có số n n ớc l n b Tr nh b y đặc đi m b t điều ki n t nhi n, t i nguy n thi n nhi n xã hội khu vực T y Nam Á *N t đặc tr ng điều ki n t nhi n. .. kinh t -xã hội M La – tinh -Chênh l ch l n thu nh p GDP nh m d n cư -Độ thị h a t ph t. Tỉ l d n nghèo thành thị l n (1/ 3 số d n thành thị) -T c độ ph t tri n kinh t kh ng XH thiếu n định Nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: ki m tra 1 ti t m n a l l p 11 tr ng THPT L Q y n n m 2015 2016, ki m tra 1 ti t m n a l l p 11 tr ng THPT L Q y n n m 2015 2016,

Hình ảnh liên quan

a.Vẽ biểu đồ :3 hình tròn.( vẽ biểu đồ khác không cho điểm) -Yêu cầu vẽ đúng, đủ, đẹp.....( sai 01 lỗi trừ 0,25 điểm) - ki m tra 1 ti t m n  a l l p 11 tr ng THPT L Q y  n n m 2015  2016

a..

Vẽ biểu đồ :3 hình tròn.( vẽ biểu đồ khác không cho điểm) -Yêu cầu vẽ đúng, đủ, đẹp.....( sai 01 lỗi trừ 0,25 điểm) Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan