0

de kiem tra hoc ki 2 mon sinh hoc 10

13 64 0
  • de kiem tra hoc ki 2 mon sinh hoc 10

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 07:47

SỞ GD & ĐT THANH HÓA ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM 2010 Trường THPT Nguyễn Mộng Tuân Môn sinh học lớp 12. Thời gian làm bài: 45 phút. Mã đề 101 Câu 1. Cơ thể có kiểu gen AA 1 a giảm phân bình thường cho tỉ lệ các loại giao tử A. 6 1 A : 6 1 A 1 : 6 1 a : 6 1 AA 1 : 6 1 Aa : 6 1 A 1 a. B. 6 1 AA 1 : 6 4 Aa : 6 1 A 1 a. C. 6 1 A : 6 1 A 1 : 6 1 a : 6 1 AA : 6 1 Aa : 6 1 aa. D. 6 1 Aa : 6 4 AA 1 : 6 1 A 1 a. Câu 2. Trong phép lai: bố có kiểu gen AaBbDdEeFf, mẹ có kiểu gen aaBbddEeFf được đời sau có tỉ lệ kiểu hình giống mẹ là A. 9 / 128. B. 9 / 64. C. 9 / 16. D. 27 / 256. Câu 3. Phép lai cơ thể có kiểu gen AaBB với cơ thể có kiểu gen AaBb cho tỉ lệ kiểu gen ở đời lai là A. 3 : 1. B. 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1. C. 1 : 2 : 1. D. 3 : 3 : 1 : 1. Câu 4. Một quần thể cân bằng di truyền. Xét một gen có 2 alen A và a. Tần số alen A = 0,7. Tần số kiểu gen trong quần thể là A. 0,09AA : 0,42Aa : 0, 49aa. B. 0,09aa : 0,42Aa : 0, 49AA. C. 0,16AA : 0,48Aa : 0, 36aa. D. 0,16aa : 0,48Aa : 0, 36AA. Câu 5. Phép lai phân tích 2 tính trạng AaBb × aabb theo quy luật Menđen trong trường hợp trội hoàn toàn cho tỉ lệ kiểu hình A. 3 : 1. B. 1 : 2 : 1. C. 1 : 1 : 1 : 1. D. 3 : 3 : 1 : 1. Câu 6. Một quần thể lưỡng bội cân bằng Hacđi – Vanbéc. Xét một gen có 2 alen A và a. Ở I 0 có tất cả 18000 cá thể dị hợp. Tỉ lệ alen lặn a trong quần thể chiếm 10% trong tổng số alen A và a. Số lượng cá thể của quần thể là A.180000. B. 162000. C. 91000. D. 100000. Câu 7. Từ cây lưỡng bội 2n, gây đa bội thành công bằng tác nhân cônsixin thu được thể A. 5n. B. 4n. C. 3n. D. 7n. Câu 8. Trong số các thể đột biến sau đây, thể không tìm thấy được ở động vật bậc cao là thể A. ba nhiễm. B. một nhiễm. C. đa bội. D. đột biến gen trội. Câu 9. Bệnh Phêninkêtô niệu là do đột biến làm cho A. không tổng hợp được axit amin phêninalanin. B. tổng hợp quá nhiều phêninalanin gây ứ đọng, từ đó đầu độc cơ thể. C. không tổng hợp được axit amin tirôzin vì vậy gây bệnh cho cơ thể. D. không tổng hợp được enzim chuyển hóa phêninalanin thành tirôzin. Câu 10. Bệnh bạch tạng do gen lặn a trên nhiễm sắc thể thường quy định, alen tương ứng A quy định tính trạng bình thường. Một quần thể người cân bằng di truyền về tính trạng này. Cứ 10000 người trong quần thể thì có 9999 người không bị bạch tạng. Tính tần số người không bị bạch tạng đồng hợp trong quần thể. A.0,81. B. 0,99. C. 0,9801. D. 0,9901. Câu 11. Theo quan niệm hiện đại, những biến đổi tương ứng với ngoại cảnh, do ngoại cảnh trên cơ thể sinh vật trong thuyết Lamac chính là A. biến dị tổ hợp. B. biến dị đột biến. C. biến dị di truyền. D. biến dị không di truyền. Câu 12. Theo quan niệm hiện nay, ngoại cảnh. A. không có vai trò trong di truyền và tiến hóa. B. là nhân tố làm phát sinh biến dị không di truyền. C. là nhân tố phát sinh biến dị, đồng thời là môi trường của CLTN. 1 D. là nguyên nhân chính làm các loài tiến hòa trong một thời gian dài. Câu 13. Ở sinh vật 2n, sự không phân li 1 cặp NST tương đồng trong giảm phân cho giao tử A. n + 1, n + 2. B. n – 1, n + 2. C. n – 2, n + 1. D. n +1, n – 1. Câu 14. Lai 2 cơ thể có cùng kiểu gen Aa, tỉ lệ kiểu gen theo lí thuyết thu được là A. 1 : 2 : 1. B. 1 : 1. C. 3 : 1. D. 1 : 1 : 1 : 1. Câu 15. Một phân tử mARN của sinh vật nhân sơ có tỉ lệ nuclêôtít từng loại A : U : G : X = 1 : 2 : 3 : 4. Trên mạch phiên mã của gen, tỉ lệ các nuclêôtít từng loại tương ứng với tỉ lệ này là A. T : A : X : G. B. A : T : X : G. C. T : A : G : X. D. A : X : G : T. Câu 16. Hai bazơ timin trên cùng mạch liên kết với nhau gây ra đột biến gen do tác nhân A. 5BU. B. Acridin. C. G hiếm (G*). D. Tia tử ngoại (UV). Câu 17. Theo thứ tự từ đầu 3’-5’ của mạch gốc, thứ tự các vùng của gen cấu trúc lần lượt là: A. vùng điều hoà – vùng mã hoá – vùng kết thúc. B. vùng mã hoá – vùng điều hoà – vùng kết thúc. C. vùng Trường em http://truongem.com Trường THPT Lê Hồng Phong KIỂM TRA Khối lớp 10 – Môn: Sinh học Thời gian: 45 phút Đề thức Họ tên: Lớp: Câu Trình tự giai đoạn mà tế bào trải qua khoảng thời gian hai lần nguyên phân liên tiếp gọi là: A Quá trình phân bào B Chu kì tế bào C Phát triển tế bào D Phân chia tế bào Câu Thời gian chu kì tế bào xác định bằng: A Thời gian hai lần nguyên phân liên tiếp B Thời gian kì trung gian C Thời gian trình nguyên phân D Thời gian trình thức lần nguyên phân Câu Trong chu kì tế bào, thời gian dài của: A Kì cuối B Kì C Kì đầu D Kì trung gian Câu Trong chu kì tế bào, kì trung gian chia làm: A pha B pha C pha D pha Câu Nguyên phân hình thức phân chia tế bào KHÔNG xảy loại tế bào sau đây? A Tế bào vi khuẩn B Tế bào động vật C Tế bào thực vật D Tế bào nấm Câu Vi sinh vật sau sinh sản bào tử vô tính bào tử hữu tính? A Vi khuẩn hình que B Vi khuẩn hình cầu C Nấm mốc D Vi khuẩn hình sợi Câu Ở Ruồi giấm, 2n = Số lượng trạng thái NST kì sau nguyên phân là: A kép B đơn C 16 kép D 16 đơn Câu Trong kì đầu nguyên phân, nhiễm sắc thể có hoạt động sau đây? A Bắt đầu co xoắn lại B Tự nhân đôi tạo nhiễm sắc thể kép C Co xoắn tối đa D Bắt đầu dãn xoắn Câu Giảm phân hình thức phân bào xảy loại tế bào sau đây? A Tế bào sinh dưỡng B Tế bào sinh dục chín C Giao tử D Tế bào xôma Câu 10 Đặc điểm có giảm phân mà nguyên phân là: A Xảy trao đổi đoạn nhiễm sắc thể B Có phân chia tế bào chất C Có lần phân bào D Nhiễm sắc thể tự nhân đôi Câu 11 Biết hiệu suất thụ tinh tỉ lệ phôi phát triển 100% Để tạo 12 lợn số lượng tế bào sinh tinh sinh trứng cần có A 12 tế bào sinh tinh 12 tế bào sinh trứng B 12 tế bào sinh tinh tế bào sinh trứng C tế bào sinh tinh 12 tế bào sinh trứng D tế bào sinh tinh tế bào sinh trứng Câu 12 Điểm giống nguyên phân giảm phân là: A Đều xảy tế bào sinh dưỡng B Đều xảy tế bào sinh dục chín Trường em http://truongem.com C Đều có lần nhân đôi nhiễm sắc thể D Cả a, b, c Câu 13 Phát biểu sau nói giảm phân là: A Có hai lần nhân đôi nhiễm sắc thể B Có lần phân bào C Chỉ xảy tế bào xôma D Tế bào có số nhiễm sắc thể đơn bội Câu 14 Trong giảm phân, nhiễm sắc thể tự nhân đôi vào: A Kì I B Kì trung gian trước lần phân bào I C Kì II D Kì trung gian trước lần phân bào II Câu 15 Trong giảm phân nhiễm sắc thể xếp mặt phẳng xích đạo thoi phân bào ở: A Kì I sau I B Kì II sau II C Kì I II D Kì I sau II Câu 16 Dựa vào nhu cầu vi sinh vật nguồn lượng nguồn cacbon chủ yếu, người ta phân chia làm nhóm vi sinh vật? A B C D Câu 17 Hình thức dinh dưỡng nguồn cacbon chủ yếu CO2 lượng ánh sáng gọi là: A Hoá tự dưỡng B Hoá dị dưỡng C Quang tự dưỡng D Quang dị dưỡng Câu 18 Vi khuẩn lam dinh dưỡng dựa vào nguồn sau đây? A Ánh sáng chất hữu B CO2 ánh sáng C Chất vô CO2 D Ánh sáng chất vô Câu 19 Kiểu dinh dưỡng dựa vào nguồn lượng từ chất vô nguồn cacbon CO2 gọi là: A Quang dị dưỡng B Hoá dị dưỡng C Quang tự dưỡng D Hoá tự dưỡng Câu 20 Trong hô hấp kị khí, chất nhận điện tử cuối là: A Ôxi phân tử B Một chất vô NO2, CO2 C Một chất hữu D Một phân tử cacbonhidrat Câu 21 Giống hô hấp lên men là: A Đều phân giải chất hữu B Đều xảy môi trường có nhiều O2 C Đều xảy môi trường có O2 D Đều xảy môi trường O2 Câu 22 Loại vi sinh vật tổng hợp axit glutamic từ glucôzơ là: A Nấm men B Xạ khuẩn C Vi khuẩn D Nấm sợi Câu 23 Vi khuẩn axêtic tác nhân trình sau đây? A Biến đổi axit axêtic thành glucôzơ B Chuyển hoá rượu thành axit axêtic C Chuyển hoá glucôzơ thành rượu D Chuyển hoá glucôzơ thành axit axêtic Câu 24 Quá trình biến đổi rượu từ đường glucôzơ thực bởi: A Nấm men B Vi khuẩn C Nấm sợi D Vi tảo Câu 25 Sản phẩm sau tạo từ trình lên men lactic? A Axit glutamic B Pôlisaccarit C Sữa chua D Đisaccarit Câu 26 Trong gia đình, ứng dụng hoạt động vi khuẩn lactic để thực trình sau đây? A Làm tương B Muối dưa C Làm nước mắm D Làm giấm Câu 27 Sinh sản theo lối nẩy chồi xảy vi sinh vật sau đây? Trường em http://truongem.com A Nấm men B Trực khuẩn C Xạ khuẩn D Tảo lục Câu 28 Thời gian cần thiết để tế bào vi sinh vật phân chia gọi là: A Thời gian hệ B Thời gian sinh trưởng C Thời gian sinh trưởng phát triển D Thời gian tiềm phát Câu 29 Có tế bào vi sinh vật có thời gian hệ 30 phút Số tế bào tạo từ tế bào nói sau bao nhiêu? A 64 B 32 C 16 D Câu 30 Trong thời gian 100 phút, từ tế bào vi khuẩn phân bào tạo tất 32 tế bào Hãy cho biết thời gian cần thiết cho hệ tế bào bao nhiêu? A B 60 phút C 40 phút D 20 phút Câu 31 Số tế bào tạo từ vi khuẩn E.Coli phân bào lần là: A 100 B 110 C 128 D 148 Câu 32 Vi khuẩn sinh sản chủ yếu cách: A Phân đôi B Tiếp hợp C Nẩy chồi D Hữu tính Câu 33 Phát biểu sau nói sinh sản vi khuẩn là: A Có hình thành thoi phân bào B Chủ yếu hình thức giảm phân C Phổ biến theo lối nguyên phân D Không có hình thành thoi phân bào Câu 34 Trong chu kì tế bào, tế bào sinh trưởng chủ yếu ở: A Kì đầu B Kì C Kì trung gian D Kì cuối Câu 35 Phân chia hình thức dinh dưỡng vi sinh vật phụ thuộc vào yếu tố: A Nguồn lượng nguồn nước B Nguồn lượng nguồn ánh sáng C Nguồn nước nguồn cacbon D Nguồn lượng nguồn cacbon Câu 36 Trong nguyên phân tế ...Trờng tiểu học mai động Họ và tên học sinh Lớp 2 Ngày tháng 3 năm 2011 Bài Kiểm tra giữa học kì 2- môn tiếng việt lớp 2- năm học 2010- 2011 Phần đọc hiểu Thời gian làm bài 25 phút A.Đọc thầmbài: Gấu trắng là chúa tò mò ở Bắc Cực, hầu hết các con vật đều có bộ lông trắng: chim ng trắng, cú trắng, thỏ trắng, đến gấu cũng trắng nốt. Gấu trắng là con vật to khoẻ nhất. Nó cao gần 3 mét và nặng tới 800 ki- lô- gam. Đặc biệt, gấu trắng rất tò mò. Có lần, một thuỷ thủ rời tàu đi dạo. Trên đờng trở về, thấy một con gấu trắng đang xông tới, anh khiếp đảm bỏ chạy. Gấu đuổi theo. Sực nhớ là con vật này có tính tò mò, anh ném lại cái mũ. Thấy mũ, gấu dừng lại, đánh hơi, lấy chân lật qua lật lại chiếc mũ. Xong nó lại đuổi. Anh thuỷ thủ vứt tiếp găng tay,khăn, áo choàng Mỗi lần nh vậy, gấu đều dừng lại tò mò xem xét. Nhng vì nó chạy rất nhanh nên suýt nữa thì tóm đợc anh. May mà anh đã kịp nhảy lên tàu, vừa sợ vừa rét run cầm cập. Theo Lê Quang Long, Nguyễn Thị Thanh Huyền B.Dựa vào nội dung của bài, chọn câu trả lời đúng 1.Hình dáng của gấu trắng nh thế nào? Điểm đọc thành tiếng Điểm đọc hiểu Điểm chung a. Có lông màu đen, to khoẻ nhất. b. Có lông màu nâu, to khoẻ nhất. c. Có lông màu trắng, to khoẻ nhất. 2. Tính nết của gấu trắng có gì đặc biệt? a. Rất tò mò, thấy vật gì lạ cũng đánh hơi, xem thử b. Rất hiền lành và chạy rất nhanh. c. Rất hung dữ thấy ngời là đuổi. 3. Ngời thuỷ thủ đã làm cách nào để khỏi bị gấu vồ? a. Ném các vật để gấu sợ. b. Vừa chạy vừa vứt các vật có trên ngời để gấu dừng lại. c. Bỏ chạy thật nhanh . 4. Trong câu Đặc biệt, gấu trắng rất tò mò, từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi Con gì? a. Tò mò. b b. Đặc biệt. c c. Gấu trắng. 5. Bộ phận in đậm trong câu Gấu trắng là con vật to khoẻ nhất, trả lời cho câu hỏi nào? a. Khi nào? b. Nh thế nào? c. Vì sao? PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TP MÓNG CÁI TRƯỜNG TH&THCS VĨNH TRUNG Họ, tên Lớp 4 BÀI KIỂM ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 Năm học 2014 - 2015 (Thời gian 90 phút, không kể thời gian phát đề) Điểm đọc Điểm viết Điểm bài kiểm tra Nhận xét của giáo viên …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… A - KIỂM TRA VIẾT I- Chính tả (Nghe - viết, 15 phút) II- Tập làm văn (5 điểm): 25 phút Đề bài: Sân trường em có rất nhiều loài cây. Hãy tả một cây mà em thích. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… B- KIỂM TRA ĐỌC I. Đọc hiểu (30 phút) 1. Đọc thầm bài văn sau: Chiều ngoại ô Chiều hè ở ngoại ô thật mát mẻ và cũng thật là yên tĩnh. Khi những tia nắng cuối cùng nhạt dần cũng là khi gió bắt đầu lộng lên. Không khí dịu lại rất nhanh và chỉ một lát, ngoại ô đã chìm vào nắng chiều. Những buổi chiều hè êm dịu, tôi thường cùng lũ bạn đi dạo dọc con kênh nước trong vắt. Hai bên bờ kênh, dải cỏ xanh êm như tấm thảm trải ra đón bước chân người. Qua căn nhà cuối phố là những ruộng rau muống. Mùa hè, rau muống lên xanh mơn mởn, hoa rau muống tím lấp lánh. Rồi những rặng tre xanh đang thì thầm trong gió. Đằng sau lưng là phố xá, trước mặt là đồng lúa chín mênh mông và cả một khoảng trời bao la, những đám mây trắng vui đùa đuổi nhau trên cao. Con chim sơn ca cất tiếng hót tự do, thiết tha đến nỗi khiến người ta phải ao ước giá mình có một đôi cánh. Trải khắp cánh đồng là ráng chiều vàng dịu và thơm hơi đất, là gió đưa thoang thoảng hương lúa chín và hương sen. Vẻ đẹp bình dị của buổi chiều hè vùng ngoại ô thật đáng yêu. Nhưng có lẽ thú vị nhất trong chiều hè ngoại ô là được thả diều cùng lũ bạn. Khoảng không gian vắng lặng nơi Trường Tiểu học Kim Đồng Lớp: 5/ Họ và tên: ……………… BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ II Năm học : 2014 -2015 MÔN: Toán - Lớp 5 Thời gian : 40 phút I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: (1 điểm) Phân số nào dưới đây lớn hơn 1 ? 2 A. 3 B. 3 C. 6 D. 2 6 8 11 5 Câu 2: (1 điểm) Trong dãy số: 31,146; 41,147; 51,148; 61,149; Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của dãy số là: A. 71,160 B. 61,160 C. 51,150 D. 71,150 Câu 3: (1 điểm) Một hình hộp chữ nhật có thể tích là 270 cm 3 ; chiều dài 6 cm; chiều cao 9 cm. Chiều rộng của hình hộp chữ nhật đó là: A. 5 cm B. 9 cm C. 15 cm D. 30 cm II. Tự luận: (7 điểm) Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm) a) 889972 + 96308 b) 7,284 - 5,596 c) 4802 x 324 d) 75,95 : 3,5 Bài 2: Tìm x: (1 điểm) a) x + 5,84 = 9,16 b) x - 0,35 = 2,55 Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất: (1 điểm) a) 0,5 x 9,6 x 2 b) 7,9 x 8,3 + 7,9 x 1,7 Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm) a) 0,5 m = cm b) 0,08 tấn = kg c) 7,268 m 2 = dm 2 d) 3 phút 40 giây = giây Bài 5: (2 điểm) Một ô tô đi trong 0,75 giờ với vận tốc 60 km/ giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô. Bài giải: ĐÁP ÁN BÀI KT TOÁN I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: C Câu 2: D Câu 3: A II. Tự luận: (7 điểm) Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm) Mỗi phép tính đúng ghi 0,5 điểm Bài 2: Tìm x: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng ghi 0,5 điểm Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng ghi 0,5 điểm Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm) Viết đúng số mỗi chỗ chấm ghi 0,25 điểm Bài 5: (2 điểm) - Câu lời giải đúng ghi 0,5 điểm - Phép tính đúng ghi 1 điểm - Đáp số đúng ghi 0,5 điểm Đề đáp án đề THI kiểm tra tiết kì môn Sinh lớp 11 Đề thi chủ đề: Đề thi học kì lớp 11 trường THPT Nguyễn Huệ p/s: Đáp án tô đỏ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KỲ II MÔN: SINH HỌC LỚP 11 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) ( Học sinh làm giấy đề thi) I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (24 câu = điểm) Câu 1: Vì cá, nước chảy từ miệng qua mang theo chiều? A Vì trình thở vào diễn đặn B Vì nắp mang mở chiều C Vì cửa miệng, thềm miệng nắp mang hoạt động nhịp nhàng D Vì cá bơi ngược dòng nước Câu 2: Diễn biến hệ tuần hoàn đơn cá diễn theo trật tự nào? A Tâm thất → Động mạch mang → Mao mạch mang Động mạch lưng → Mao mạch quan → Tĩnh mạch → Tâm nhĩ B Tâm nhĩ → Động mạch mang → Mao mạch mang → Động mạch lưng → Mao mạch quan → Tĩnh mạch →Tâm thất C Tâm thất → Động mạch lưng → Động mạch mang → Mao mạch mang → Mao mạch quan → Tĩnh mạch → Tâm nhĩ D Tâm thất → Động mạch mang → Mao mạch quan → Động mạch lưng → Mao mạch mang → Tĩnh mạch → Tâm nhĩ Câu 3: Ý trình truyền tin qua xináp? A.Các chất trung gian hoá học gắn vào thụ thể màng sau làm xuất xung thần kinh lan truyền tiếp B Các chất trung gian hoá học bóng Ca+ gắn vào màng trước vỡ qua khe xinap đến màng sau C Xung thần kinh lan truyền đến làm Ca+ vào chuỳ xinap D Xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước Câu 4: Nồng độ O2 CO2 tế bào so với thể nào? A Nồng độ O2 CO2 tế bào thấp thể B Trong tế bào, nồng độ O2 cao CO2 thấp so với thể C Nồng độ O2 CO2 tế bào cao thể D Trong tế bào, nồng độ O2 thấp CO2 cao so với thể Câu 5: Phần lớn trình trao đổi khí lưỡng cư thực qua A Da B Phổi C Ống khí D Mang Câu 6: Ý không với đặc điểm phản xạ có điều kiện? A Được hình thành trình sống không bền vững B Không di truyền được, mang tính cá thể C Có số lượng hạn chế D Thường vỏ não điều khiển Câu 7: Ứng động khác với hướng động đặc điểm nào? A Tác nhân kích thích không định hướng B Có vận động vô hướng C Không liên quan đến phân chia tế bào D Có nhiều tác nhân kích thích Câu 8: Phương án đặc điểm lan truyền xung thần kinh sợi trục bao miêlin? A Xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng sang vùng khác B Xung thần kinh lan truyền từ nơi có điện tích dương đến nơi có điện tích âm C Xung thần kinh lan truyền ngược lại từ phía màng D Xung thần kinh không chạy sợi trục mà kích thích vùng màng làm thay đổi tính thấm Câu 9: Ý không tiến hoá hệ thần kinh? A Tiến hoá theo hướng dạng lưới Chuổi hạch Dạng ống B Tiến hoá theo hướng tiết kiệm lượng phản xạ C Tiến hoá theo hướng phản ứng xác thích ứng trước kích thích môi trường D Tiến hoá theo hướng tăng lượng phản xạ nên cần nhiều thời gian để phản ứng Câu 10: Phản xạ đơn giản thường là: A Phản xạ không điều kiện, thực cung phản xạ tạo số lượng lớn tế bào thần kinh thường tuỷ sống điều khiển B Phản xạ không điều kiện, thực cung phản xạ tạo số tế bào thần kinh thường não điều khiển C Phản xạ không điều kiện, thực cung phản xạ tạo số tế bào thần kinh thường tuỷ sống điều khiển D Phản xạ có điều kiện, thực cung phản xạ tạo số lượng lớn tế bào thần kinh thường tuỷ sống điều khiển Câu 11: Máu vận chuyển hệ mạch nhờ: A Dòng máu chảy liên tục B Sự va đẩy tế bào máu C Co bóp mạch D Năng lượng co tim Câu 12: Các kiểu hướng động âm rễ là: A Hướng đất, hướng sáng B Hướng nước, hướng hoá C Hướng sáng, hướng hoá D Hướng sáng, hướng nước Câu 13: Thận có vai trò quan trọng chế cân nội môi nào? A Điều hoá huyết áp B Điều hoà áp suất thẩm thấu C Cơ chế trì nồng độ glucôzơ máu D Điều hoá huyết áp áp suất thẩm thấu Câu 14: Bộ phận não phát triển là: A Não trung gian B Bán cầu đại não C Tiểu não hành não D Não Câu 15: Ý không với đặc điểm phản xạ co ngón tay? A Là phản xạ có tính di truyền B Là phản xạ bẩm sinh C Là phản xạ không điều kiện D Là phản xạ có điều kiện Câu 16: Côn trùng có hệ thần kinh tiếp nhận kích thích từ giác quan điều khiển hoạt động phức tạp thể? A Hạch não B Hạch ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án B A D B A C D A B A C C D B C D C B D B A C B A C B A A A D C A D C D C D B B B MỘT SỐ ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ MÔN SINH HỌC 10. .. khuẩn lactic đồng hình D nấm chổi protein B Đáp án 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 28 29 30 09 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 16 17 18 19 20 Đề 3: Câu Ở kì nguyên phân, thoi phân bào đính vào... 01 B; 02 A; 03 A; 04 D; 05 D; 06 A; 07 C; 08 A; 09 B; 10 D; 11 B; 12 D; 13 C; 14 C; 15 D; 16 A; 17 B; 18 D; 19 C; 20 B; 21 B; 22 D; 23 A; 24 B; 25 C; 26 A; 27 B; 28 C; 29 B; 30 A; 31 C; 32 A; 33
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra hoc ki 2 mon sinh hoc 10,

Hình ảnh liên quan

Câu 16:Câu nào sau đây sai khi nói về hình thức sinh sản của visinh vật? A. Vi sinh vật nhân sơ và nhân thực đều diễn ra hình thức sinh sản vô tính  B.Tảo lục và trùng đế giày đều có thể sinh sản hữu tính  - de kiem tra hoc ki 2 mon sinh hoc 10

u.

16:Câu nào sau đây sai khi nói về hình thức sinh sản của visinh vật? A. Vi sinh vật nhân sơ và nhân thực đều diễn ra hình thức sinh sản vô tính B.Tảo lục và trùng đế giày đều có thể sinh sản hữu tính Xem tại trang 6 của tài liệu.
Câu 2 5: Muối rau, quả chua là hình thức: - de kiem tra hoc ki 2 mon sinh hoc 10

u.

2 5: Muối rau, quả chua là hình thức: Xem tại trang 9 của tài liệu.
Câu 2 8: Visinh vật không có hình thức sinh sản bằng bào tử: - de kiem tra hoc ki 2 mon sinh hoc 10

u.

2 8: Visinh vật không có hình thức sinh sản bằng bào tử: Xem tại trang 10 của tài liệu.