0

de thi hoc ky 1 mon tin hoc lop 7 de 3

5 67 0
  • de thi hoc ky 1 mon tin hoc lop 7   de 3

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 06:50

Sách giải – Người thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ I TIẾNG ANH LỚP Các Tiếng Anh The simple present tense : (Thì đơn) a To be : am / is / are : (+) S + am / is / are … Ex: She (be) …is…… a student (-) S + am / is / are + not… (?) Am / Is / Are + S + … b Ordinary Verbs (+) S + V s / es … Ex: He ( go ) …goes … to school every day (-) S + / does + not + verb– inf Ex: I not go to school / He does not go to school (?) Do / Does + S + Verb ( bare – inf ) …? Ex: Do you go to school? / Does he go to school? - Trong câu thường có trạng từ: always, usually, often , sometimes , never , every … The present progressive tense (Thì Hiện tiếp diễn ) (+) S + am / is / are + V – ing … (-) S + am / is / are + not + V – ing … (?) Am / Is / Are + S + V – ing …? - Thường có trạng từ cuối câu : Now , at present, at the moment, right now, at this time …và Look! , Listen! , Be careful! , Be quite!, … đầu câu The simple future tense (Thì tương lai đơn ) (+) S + will / shall + V (bare – inf ) … (-) S + won’t / shan’t + V (bare – inf ) … (?) Will / Shall + S + V (bare – inf )…? Yes , S + will / shall No, S + won’t / shan’t - Thường có trạng từ : soon, tomorrow, tonight, next week / month / year … one day, … Structures : Sách giải – Người thầy bạn http://sachgiai.com/ Comparative of adjectives (so sánh tính từ ) a Comparative: (so sánh ) - Short adjs : Adj.- er + than - Long adjs : More + adj + than b Superlatives : (so sánh ) - Short adjs : The + adj + est … - Long adjs : The most + adj… Exclamatory sentence (câu cảm thán) + What + a/ an + adj + sing Noun ! Ex : This room is very dirty  What a dirty room ! + What + adj + plural N ! ( danh từ số nhiều ) Ex : The pictures are very beautiful  What beautiful pictures ! + What + adj + uncount N ! (danh từ không đếm được) Ex: The milk is sour What sour milk ! - Bỏ “very , too, so, fairly, extremtly, quite” có Hỏi trả lời khoảng cách : Q: How far is it from …… to …? A: It’s ( about ) + khoảng cách Hỏi trả lời phương tiện : How + / does + S + V ( bare – inf ) …? S + V + … + by + phương tiện / ( on foot ) Hỏi trả lời nơi chốn : Where + / does + S + V ( bare – inf )…? S + V + …+ nơi chốn Hỏi trả lời lý : Why + / does + S + V ( bare – inf ) …? S + V + … because + S + V + lý Hỏi trả lòi tính thường xuyên : How often + / does + S + V – inf …? S + adv + V … …… - Trong câu thường có : Once , twice , three times a week, …, every , … Hỏi trả lời thời gian : * Hỏi : What time is it ? = What ‘s the time ? - Giờ đúng: It’s + + o’lock - Giờ : It’s + + phút / It’s + phút + past +giờ Sách giải – Người thầy bạn http://sachgiai.com/ - Giờ kém: It’s + + phút / It’s + phút + to + * Hỏi hành động What time + do/does + S + V – inf …? S + V(s/es) + at + Hỏi trả lời số lượng : Q1: How many + N s + / does + S + V– inf …? Q2: How many + N s + are there + ………… -? A: There is / are + số đếm + N(s) S + V + số đếm + N(s) 10 Hỏi trả lời đồ vật , nghề nghìệp , môn học , trò chơi : What (subject / class / sport/ …) + / does + S + V …?  S + V … 11 Hỏi trả lời giá : How much + / does + N(s) + cost ? = How much + is it ? / How much are they ?  N(s) + cost(s) + số tiền = It is + giá tiền / They are + giá tiền 12 Hỏi thời gian : When + / does + S + V ( bare – inf )…? S + V(s/es) + … (on + thứ / in + tháng , năm) 13 Trạng từ thường diễn : always , usually , often , sometimes , never … đứng trước động từ thương , đứng sau động từ tobe 14 Would you like + to – inf / Noun …? 15 Is there a / an …? Are there any …? 16 Prepositions : under , near , next to , behind , between , opposite , in front of … 17 What about / How about + V – ing …? = Why don’t we +V-inf…? 18 Let’s + V–inf ? = Shall we + V– inf ? 19 I’d like + to – inf = I want + to – inf … 20 Enjoy + V- ing = Like + V- ing / to- inf … 21 Should + V– inf = Ought to + V– inf 22 Tính từ ghép (Coumpound adjectives) : Number + sing N = Compound adjective Ex: A summer vacation lasts months -> A – month summer vacation 23 Comparison of Nouns (so sánh danh từ) So Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN: TIN HỌC Thời gian: 45 phút ĐỀ SỐ 03 I Phần trắc nghiệm ( điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ đứng trước đáp án câu hỏi sau: Câu Để lưu trang trính ta cần sử dụng lệnh sau đây? A File/ Save B File/ Open C File/ Exit D File/ Print Câu Địa C3 nằm : A Dòng C, cột B Cột C, dòng C Dòng C, Dòng D Cột C, cột Câu Giả sử cần tính tổng giá trị C2 D4, sau nhân với giá trị B2 Cơng thức sau đúng? A (C2+D4)*B2; =(C2+D4)B2; B = C2+D4* B2; C =(C2+D4)*B2; D Câu Trong cơng thức hàm sau cơng thức đúng? A Sum (A1:A6) =Max(A1:A6) B Max(A1:A6) C =Sum (A1 A6) D Câu 5: Hàm=Average(4,10,16) cho kết l bao nhiêu? A 30 B C 16 D 10 Câu 6: Để định dạng kiểu chữ đậm sử dụng nút lệnh cơng cụ định dạng A B C D Câu 7: Để gộp nhiều trang tính thành thực canh liệu chọn nút lệnh: A B C D Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu Những dạng liệu thường dùng để nhập vào tính? A Dữ liệu kí tự B Dữ liệu số C Kiểu liệu khác D.Cả A B Câu Để chèn thêm hàng em thực thao tác sau đây: A Chọn hàng vào Insert chọn Rows Row B Chọn hàng vào Format chọn C Chọn hàng vào Insert chọn Columns Column D Chọn hàng vào Format  Câu 10 Để chọn nhiều khối liệu rời rạc trang tính ta sử dụng chuột kết hợp với phím: A Enter B Delete C Ctrl D Shift Câu 11 Để giảm số chữ số thập phân, em chọn nút lệnh: A B C Câu 12: Hãy chọn câu A Dấu = dấu cần gõ nhập cơng thức vào tính B Mỗi có nhiều địa khác C Thanh cơng thức tính bao giở giống D Tất sai II Phần Tự luận: Kiểm tra thực hành Mở bảng tính Excell thực u cầu sau : 1/ Nhập vào bảng tính liệu hình sau (2 đ): D Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ 2/ Tính điểm trung bình học sinh (1 đ) 3/ Tính tổng điểm học sinh (Tóan + Lý + Văn + Tin)(1 đ) 4/ Chèn thêm hàng phía hàng 14 ? (1 đ) Tính Điểm cao – Điểm thấp mơn học ? ( đ) 5/ Lưu bảng tính với tên Bang Diem (1đ) Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Bài Đáp án Điểm I Phần trắc nghiệm: điểm Câu A Câu D Câu A Câu B Câu C Câu 10 C Câu C Câu B Câu 11 C Câu D Câu D Câu 12 A Mỗi câu 0.25 điểm II PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) Bài - Nhập bảng khơng sai tả, số liệu … điểm Bài Tính điểm trung bình học sinh, sử dụng hàm điểm (==AVERAGE(C3:F3) đặt kết cột G Bài Tính tổng điểm học sinh (Tóan + Lý + Văn điểm + Tin) sử dụng hàm (=Sum(C3:F3) ) đặt kết cột H Bài điểm - Cách chèn hàng : - Tính Tính Điểm cao =(Max…) Bài – Điểm thấp mơn học =(Min…) - Kích chuột vào cơng cụ chọn mục FileSave  Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Xuất hộp thoại Đặt tên ( D:\ Bang Diem.xls) ,sau chọn thư mục ổ đĩa cần lưu chọn Save điểm hộp thoại ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN ANH-KHỐI 10 (CƠ BẢN) I. Phonetics: - / iə /: here, dear … - / eə /: where, pair …- / uə /: sure, tour …- / θ /: think, mouth … - / δ /: they, then … - Pronunciation of –ED + / id /: t, d Ex: decided + / d /: b, g, h, n, l, z, v, m, r, i, y… Ex: learned, played + / t /: còn lại. Ex: stopped - Pronunciation of –S/ES + / iz /: s, x, z, ch, ge, ce, sh. Ex: boxes, watches … + / s /: p(h), t, k , f (th / θ /, gh / f /) Ex: books, laughs … + / z /: còn lại Ex: pens, pencils … II. Grammar points 1. CÂU ĐIỀU KIỆN TYPE 1: Điều kiện có thể xảy ra If clause Main clause S + Vo / Vs/es Be ( is, am, are) S + will/shall/can/must/have to/has to/ought to/may + Vo EX: If it doesn’t rain, we will go to the beach. If someone phones me, tell them to leave a message. TYPE 2: Điều kiện không thật ở hiện tại EX: If it didn’t rain now, we would go to the beach.(e.g It is now raining outside.) If I were you, I wouldn’t buy that expensive bicycle. TYPE 3: Điều kiện không thật ở quá khứ EX: If it hadn’t rained yesterday, we would have gone to the beach.(e.g It rained heavily yesterday.) If I had known she was ill yesterday, I would have come to visit her. (e.g You didn’t know she was ill yesterday.) If he had worked harder, he could have passed the exams. (e.g he didn’t work hard.) If we had brought a map with us, we mightn’t have got lost. (e.g You didn’t bring a map with you) S + SHOULD + Vo ( KĐ) 2. SHOULD ( nên ; đáng lẽ nên) cho lời khuyên S + SHOULD + Not + Vo ( PĐ) S + SHOULD + S + Vo ? ( NV) Ex : You should / should not arrive late If clause Main clause S + V2/ed To be: Were / weren’t S + would/could/should/might + Vo If clause Main clause S + HAD + V3/ED S + would have/could have/might + have + V3/ed 2. The passive voice: Cõu b ng a. General rule: S + V + O + S + BE + V3 /-ed . by + O. (chia theo thỡ cuỷa caõu chuỷ ủoọng) Ex: - She usually takes my car. My car is usually taken by her. - He has sent his son to another school. His son has been sent to another school. b. Active passive: Thỡ Ch ng B ng 1 Hin ti n V 1/s,es + O am / is / are + V 3/ed + by+O 2 Quỏ kh n V 2/ed + O was / were + V 3/ed + by+O 3 Hin ti tip din am/ is / are + Ving + O am/ is /are + being + V 3/ed + by+O 4 Quỏ kh tip din was / were + Ving + O was / were + being + V 3/ed + by+O 5 Hin ti hon thnh has / have + V 3/ed + O has / have + been + V 3/ed + by+O 6 Quỏ kh hon thnh had + v 3/ed + O had + been + v 3/ed + by+O 7 Tuong lai will + V 0 + O will / + be + V 3/ed + by+O (Nguyờn mu) 8 ng t khim khuyt be going to / would/may / might must + Vo+ O can / could be going to / would/may / might must + be + V 3/ed + by+O can / could (Nguyờn mu) 3. WH QUESTION( who, where, what, which, when , how , why) a. DNG VI NG T TOBE WH+ BE +S + COMPLEMENT ? BE TU THEO THè, COMPLEMENT Cể TH KHễNG Cể. EX: What are you doing?, where is she?, when were we silent? b. DNG VI NG T THNG. WH + DO, DOES/ DID+ S + Vo? EX: Where do you go?, What does she study?, When did they begin? c. ĐỐI VỚI CÁC THÌ HOÀN THÀNH WH + HAS, HAVE/ HAD +S +V3/ED? EX: Why has she gone to school?, What had you eaten? d. ĐỐI VỚI “ MODAL VERBS” HAY WILL, SHALL, WOULD, SHOULD( May, can, must, could, might, ought to, have to là modal vers) WH + MODAL VERBS + S + VO? EX: Why must you go?, where may she come?, what can she do?, What will she do? e. HOW How much + N( không đếm được luôn ở số ít) EX: how much money have you got? How many +N( đếm được ở số nhiều) EX: how many students are there in your class? How far: bao xa, how long : bao lâu, how often : mấy lần, thường không, how old : bao nhiêu tuổi…… 4.TO INFINITIVE TO TALK ABOUT PURPOSES( Động từ Nguyên mẫu mục đích) TO + Vo EX: He works to get money. = He works in order to get money… To + Vo = In order to + Vo, So as to + Vo: để mà 5. a. ADJ of attitude ( tính từ chì thái độ) - Đông BỘ ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 1 MÔN TIẾNG ANH KHỐI 12 A/ PRONUNCIATION 1. a. advice b. pick c. might d. kind 2. a. women b. men c. led d. intellectual 3. a. throughout b. although c. right d. enough 4. a. history b. significant c. philosophy d. pioneer 5. a. power b. wife c. allow d. known 6. a. believed b. considered c. advocated d. controlled 7. a. events b. spirit c. Asian d. silver 8. a. trained b. proved c. impressed d. performed 9. a. honor b. high c. host d. hold 10. a. games b. teams c. medals d. events 11. a. interfered b. allowed c. visited d. played 12. a. water b. swimming c. between d. rowing 13. a. lie b. goalie c. achieve d. belief 14. a. caps b. meters c. swimmers d. lines 15. a. sprint b. line c. divide d. ride 16. a. swimming b. post c. decision d. score 17. a. style b. penalty c. pretty d. typical 18. a. pool b. good c. look d. book 19. a. endangered b. destroyed c. damaged d. provided 20. a. lie b. wide c. circle d. comprise 21. a. west b. between c. growth d. which 22. a. three b. south c. southern d. both 23. a. remained b. explored c. separated d. travelled 24. a. improve b. introduce c. move d. lose 25. a. worker b. whom c. interview d. answer 26. a. honest b. holiday c. home d. happiness 27. a. character b. teacher c. chemist d. technical 28. a. interview b. minute c. question d. suitable 29. a. explained b. disappointed c. prepared d. interviewed 30. a. apply b. university c. identity d. early 31. a. choice b. achieve c. each d. chemistry 32. a. final b. applicant c. high d. decide 33. a. average b. indicate c. application d. grade 34. a. course b. four c. our d. yours 35. a. share b. rare c. are d. declare 36. a. cooks b. loves c. joins d. spends 37. a. advises b. raises c. devises d. goes 38. a. hands b. parents c. chores d. boys 39. a. brothers b. weekends c. problems d. secrets 40. a. enjoys b. feels c. takes d. gives 41. a. attempts b. shares c. looks d. beliefs 42. a. sacrificed b. trusted c. recorded d. acted 43. a. laughed b. weighed c. helped d. missed 44. a. advised b. devised c. raised d. practised 45. a. shared b. viewed c. confided d. measured 46. a. determined b. expressed c. approved d. married 47. a. smoked b. called c. photographed d. based B / VOCABULARY 1 48. He has been very interested in doing research on _______ since he was at high school. a. biology b. biological c. biologist d. biologically 49. Are you sure that boys are more _______ than girls? a. act b. active c. action d. activity 50. Most doctors and nurses have to work on a _______ once or twice a week at the hospital. a. solution b. night shift c. household chores d. special dishes 51. We enjoy _______ time together in the evening when the family members gather in the living room after a day of working hard. a. spending b. caring c. taking d. doing 52. It is parents' duty and responsibility to _______ hands to tae care of their children and give them a happy home. a. shake b. hold c. join d. take 53. He is a _______ boy. He is often kind and helpful to every classmate. a. frank b. lovely c. obedient d. caring 54. Doctors are supposed to _______ responsibility for human life. a. do b. take c. rush d. join 55. _______ sure that you follow the instructions carefully. a. Believe b. Try c. Do d. Make 56. Sometimes Mr. Pike has to work very late _______ night to do some important experiments. a. in b. at c. for d. on 57. Peter was _______ a hurry to go so he did not stop to greet me. a. in b. on c. with d. over 58. You are old enough to take _______ for what you have done. a. responsible b. responsibility c. responsibly d. irresponsible 59. John is _______ only child in his family so his parents love him a lot. a. a b. an c. the d. no article 60. She got up late and rushed to the bus stop. a. came into b. went leisurely c. went quickly d. dropped by 61. Billy, come and give Trường THPT Kim Sơn C ĐỀ THI BÁN KỲ 2. MÔN TIẾNG ANH - KHỐI 12 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát dề) Họ và tên: Lớp: Số báo danh: Số phách: Phòng thi số: I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others 1. A. called B. passed C. talked D. washed 2. A. repeats B. coughs C. amuses D. attacks 3. A. hour B. host C. honest D. honor II. . Choose the word whose stress pattern is different from the others. 1. A. section B. status C. project D. produce 2. A. interest B. intelligent C. computer D. dependent III. Put the verbs in the correct forms. 1. He was often made (drink) milk by his mother. 2. If I (lose) my passport, I’ll be in trouble. 3. After she (return) home, she (cook) herself a dinner. 4. When I last (see) Jane, she (try) to find a job. 5. I asked Barbara to let me (use) her car for the weekend. IV. Put the prepositions in the gaps. 1. It was really kind …….you to help those poor people. 2. France is famous ………its food and perfume. 3. While I am waiting ……the bus, I often listen……music. V. Put the articles in the gaps. 1. I’ve lost my watch. ………watch was given to me on ……… my 18 th birthday. 2. ……… Sahara of ……… Africa is the world’s largest desert. VI. Put ‘however, so, but, therefore to complete the sentences. 1. It was midnight, ………the restaurant was still open. 2. The waiter was not very nice. ……… , the food is delicious. 3. He told me not to do it, ……… I didn’t do it. 4. He was prepared for the test; ………., he managed to pass it. VII. Put the “ may, needn’t, must, mustn’t” to complete the sentences. 1. We’ve got plenty of time. We ………hurry. 2. You ……….keep it in a secret. You ………tell anyone else. 3. Why don’t you ask mike? He ……… know the boy’s address. VIII. Rewrite the following sentences using the suggestions. 1. Jane will complete the reports tomorrow.  The reports …………………………………………………………………………………………. 2. “ Do you remember to buy some flowers?”, said Peter to Tom. - Peter asked …………………………………………………………………………………………. 3. They took the man to the hospital. He was injured in the accident.  They took ……………………………………………………………………………………………. 4. If you can’t do this task, you can ask him for help. - Unless ……………………………………………………………………………………………… XIX. Choose the best option A, B, C or D to complete the passage. Rivers are one of the world’s most important (1) …… resources. Many cities are on large rivers and almost every country (2) ………at least one river that plays an important part in the lives of its people. Besides transportation, rivers (3) ……… people with food and water. To get water for crops, a (4) ……….is built across a river. People can use water not only to irrigate but also to make electricity. However, several rivers are polluted when industries develop. It is necessary to keep rivers (5) ……….if people want to get benefits of the natural resources. ĐÁP ÁN ĐỀ THI BK 2 LỚP 12 I. 0,2 đ / câu = 0.6 đ 1. A 2. C 3. B II. 0,2 đ / câu = 0.4 đ 1. D 2. A III. 0.25 đ / 1 ý = 1.75 đ 1. to drink 2. lose 3. had returned, cooked 4. saw, was trying 5. use IV. 0,25 x 4 = 1 đ 1. of 2. for 3. for, to V. 0,25 x 4 = 1 đ 1. the – x 2. the – x VI. 0.25 x 4 = 1 đ 1. but 2. However 3. so 4. therefore VII. 0.25 x 4 = 1đ 1. needn’t 2. must – mustn’t 3. may VIII. 0.5 x 4 = 2 đ 1. The report will be completed by Jane tomorrow. 2. Peter asked tom if he remembered to buy some flowers. 3. They took the man who was injured in the accident to the hospital. Or they took the man injured in the accident to the hospital. 4. Unless you can do this task, you can ask him for help. 1. A. nature B. nation C. naturally D. natural 2. A. having B. has C. have D. is 3. A. provides B. provision C. providing D. provide 4. A. pool B. well C. pond D. dam 5. A. dirt B. clean C. to clean D. dirty VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT TAM ĐẢO BỘ ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 1 MÔN TIẾNG ANH KHỐI 12 A/ PRONUNCIATION 1. a. advice b. pick c. might d. kind 2. a. women b. men c. led d. intellectual 3. a. throughout b. although c. right d. enough 4. a. history b. significant c. philosophy d. pioneer 5. a. power b. wife c. allow d. known 6. a. believed b. considered c. advocated d. controlled 7. a. events b. spirit c. Asian d. silver 8. a. trained b. proved c. impressed d. performed 9. a. honor b. high c. host d. hold 10. a. games b. teams c. medals d. events 11. a. interfered b. allowed c. visited d. played 12. a. water b. swimming c. between d. rowing 13. a. lie b. goalie c. achieve d. belief 14. a. caps b. meters c. swimmers d. lines 15. a. sprint b. line c. divide d. ride 16. a. swimming b. post c. decision d. score 17. a. style b. penalty c. pretty d. typical 18. a. pool b. good c. look d. book 19. a. endangered b. destroyed c. damaged d. provided 20. a. lie b. wide c. circle d. comprise 21. a. west b. between c. growth d. which 22. a. three b. south c. southern d. both 23. a. remained b. explored c. separated d. travelled 24. a. improve b. introduce c. move d. lose 25. a. worker b. whom c. interview d. answer 26. a. honest b. holiday c. home d. happiness 27. a. character b. teacher c. chemist d. technical 28. a. interview b. minute c. question d. suitable 29. a. explained b. disappointed c. prepared d. interviewed 30. a. apply b. university c. identity d. early 31. a. choice b. achieve c. each d. chemistry 32. a. final b. applicant c. high d. decide 33. a. average b. indicate c. application d. grade 34. a. course b. four c. our d. yours 35. a. share b. rare c. are d. declare 36. a. cooks b. loves c. joins d. spends 37. a. advises b. raises c. devises d. goes 38. a. hands b. parents c. chores d. boys 39. a. brothers b. weekends c. problems d. secrets 40. a. enjoys b. feels c. takes d. gives 41. a. attempts b. shares c. looks d. beliefs 42. a. sacrificed b. trusted c. recorded d. acted 43. a. laughed b. weighed c. helped d. missed 44. a. advised b. devised c. raised d. practised 45. a. shared b. viewed c. confided d. measured 46. a. determined b. expressed c. approved d. married 47. a. smoked b. called c. photographed d. based B / VOCABULARY 1 48. He has been very interested in doing research on _______ since he was at high school. a. biology b. biological c. biologist d. biologically 49. Are you sure that boys are more _______ than girls? a. act b. active c. action d. activity 50. Most doctors and nurses have to work on a _______ once or twice a week at the hospital. a. solution b. night shift c. household chores d. special dishes 51. We enjoy _______ time together in the evening when the family members gather in the living room after a day of working hard. a. spending b. caring c. taking d. doing 52. It is parents' duty and responsibility to _______ hands to tae care of their children and give them a happy home. a. shake b. hold c. join d. take 53. He is a _______ boy. He is often kind and helpful to every classmate. a. frank b. lovely c. obedient d. caring 54. Doctors are supposed to _______ responsibility for human life. a. do b. take c. rush d. join 55. _______ sure that you follow the instructions carefully. a. Believe b. Try c. Do d. Make 56. Sometimes Mr. Pike has to work very late _______ night to do some important experiments. a. in b. at c. for d. on 57. Peter was _______ a hurry to go so he did not stop to greet me. a. in b. on c. with d. over 58. You are old enough to take _______ for what you have done. a. responsible b. responsibility c. responsibly d. irresponsible 59. John is _______ only child in his family so his parents love him a lot. a. a b. an c. the d. no article 60. She got up late and rushed to the bus stop. a. came into b. went leisurely c. went quickly d. dropped by 61. Billy, come and give ... Format  Câu 10 Để chọn nhiều khối liệu rời rạc trang tính ta sử dụng chuột kết hợp với phím: A Enter B Delete C Ctrl D Shift Câu 11 Để giảm số chữ số thập phân, em chọn nút lệnh: A B C Câu 12 : Hãy... sau : 1/ Nhập vào bảng tính liệu hình sau (2 đ): D Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ 2/ Tính điểm trung bình học sinh (1 đ) 3/ Tính tổng điểm học sinh (Tóan + Lý + Văn + Tin) (1 đ)... Phần trắc nghiệm: điểm Câu A Câu D Câu A Câu B Câu C Câu 10 C Câu C Câu B Câu 11 C Câu D Câu D Câu 12 A Mỗi câu 0.25 điểm II PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) Bài - Nhập bảng khơng sai tả, số liệu … điểm Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ky 1 mon tin hoc lop 7 de 3,

Hình ảnh liên quan

5/ Lưu bảng tính với tên Bang Diem (1đ) - de thi hoc ky 1 mon tin hoc lop 7   de 3

5.

Lưu bảng tính với tên Bang Diem (1đ) Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Nhập được bảng trên và khơng sai chính tả, số liệu … - de thi hoc ky 1 mon tin hoc lop 7   de 3

h.

ập được bảng trên và khơng sai chính tả, số liệu … Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan