0

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Đắk Lắk năm học 2016 - 2017

7 519 0
  • Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Đắk Lắk năm học 2016 - 2017

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 06:18

School:………………………… THE TEST OF ENGLISH (TERM 2) Name:…………………………… School year: 2006-2007 Class: 5…… Time: 40’ *********************************** 1/ Hãy khoanh tròn 1 từ khác loại trong mỗi câu sau: (2đ) a. school hospital museum stop b. listen vocabulary speak read c. metre wide long small d. summer spring weather autumn 2/ Hãy chọn một đáp án đúng và khoanh tròn: (4đ) A. How…………… is your longest finger? (finger: ngón tay) a. tall b. long c. short B. ……………the weather like in summer in Dak Lak to day? It’s hot and sunny. a. where’s b. what’s c. how’s C. What…………………you do last night? a. do b. does c. did D. We…………… a birthday last week. a. are b. do c. had 3/ Hãy trả lời các câu hỏi sau: (2đ) a. how many seasons are there in Vietnam? And what are they? ………………………………………………………………………………………………………………………… b. what’s the weather like in spring ? ………………………………………………………………………………………………………………………… 4/ Hãy tìm câu hỏi cho các câu trả lời sau: (2đ) a. …………………………………………………………………………………………………… The river near my school is 1,000 metres wide. b. …………………………………………………………………………………………………… The book is 20 centmetres thick. Good luck! Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ MA TRẬN ĐỀ MÔN TIN HỌC LỚP CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 MA TRẬN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Nội dung kiến thức Kĩ gõ văn phương pháp 10 ngón Soạn thảo văn bản: Tạo bảng, chỉnh sửa cấu trúc lề bảng Mức độ (Nhận biết) - Nhận biết thành phần văn soạn thảo bao gồm từ soạn thảo, câu, đoạn văn Mức độ (Thông hiểu) Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím tự đánh giá kĩ gõ bàn phím Mức độ (Vận dụng thấp) Thực thành thạo kĩ gõ phím phương pháp 10 ngón để gõ dòng văn phần mềm luyện gõ phím A.1 ND1.Mức2.x ND1.Mức3.x - Thực - Đưa ví dụ Tạo bảng bước tạo bảng minh họa tác dụng theo hướng dẫn; Mức độ (Vận dụng cao) Thực thành thạo kĩ gõ phím phương pháp 10 ngón để gõ dòng văn phần mềm soạn thảo văn ND1.Mức4.x Tạo bảng theo mẫu theo nhập văn vào bảng - Thực thao tác thay đổi độ rộng cột; thêm xóa hàng; - Thực bảng thực tế - Đưa ví dụ minh họa cần thiết phải lề; thay đổi độ rộng cột; thêm xóa hàng yêu cầu; lề nội dung ô thay đổi độ rộng cột cách phù hợp; Thêm xóa hàng cần thiết thao tác lề cho văn ô bảng Soạn thảo văn bản: Chèn hình ảnh vào văn - Giải thích tình tạo bảng; lề bảng sửa cấu trúc bảng A.2 A.3 - Thực - Đưa ví dụ bước chèn hình ảnh minh họa lợi ích vào văn việc chèn hình ảnh - Chỉ vào văn hình ảnh - Giải thích trạng thái chọn tình chèn hình hay không ảnh vào văn chọn - Thực thao tác chọn xoá hình ảnh chọn A.5 A.4 ND3.Mức2.x lề nội dung ô thay đổi độ rộng cột cách phù hợp; Thêm xóa hàng cần thiết ND2.Mức3.x ND2.Mức4.x Chèn hình Chèn hình ảnh vào vị trí mong ảnh vào vị trí mong muốn theo hướng muốn theo theo yêu dẫn theo yêu cầu thay đổi cầu kích thước, di chuyển hình ảnh cách hợp lí B.1 Sách Giải – Người Thầy bạn Lập trình Logo: Vẽ hình vòng lặp lồng Lập trình Logo: Thực thủ tục Lập trình Logo: Tạo hình mẫu trang trí, viết chữ làm Tính - Nhập cú pháp câu lệnh lặp lồng phát biểu hoạt động câu lệnh lặp lồng https://sachgiai.com/ Giải thích hoạt động câu lệnh lặp lồng tình cụ thể Tạo lệnh Logo để vẽ hình quen thuộc cách kết hợp lệnh lặp lồng với câu lệnh tạm dừng thực chương trình ND4.Mức3.x Tạo lệnh Logo, có tạo sử dụng thủ tục, để vẽ hình quen thuộc theo yêu cầu Tạo lệnh Logo để vẽ hình theo yêu cầu, có sử dụng câu lệnh lặp lồng ND4.Mức4.x Tạo lệnh Logo, có tạo sử dụng thủ tục để, vẽ hình theo yêu cầu A.7 A.6 - Giải thích thủ tục Logo tương tự công việc sống hàng ngày mà bao gồm số nhiệm vụ xác định cần phải thực - Giải thích tình tạo thủ tục, lưu thủ tục vào nhớ, lưu thủ tục vào tệp, nạp thủ tục từ tệp thực thủ tục ND5.Mức2.x A8 ND5.Mức3.x - Tạo câu lệnh điều khiển thay đổi màuvà nét bút vẽ hình thủ tục - Phát biểu tác dụng cú pháp câu lệnh LABEL, PRINT SHOW - Thực cách thiết lập phông chữ, cỡ chữ mặc định cho dòng chữ viết hình - Giải thích tình tạo thủ tục để vẽ hình trang trí - Giải thích chương trình Logo thực việc viết chữ lên hình theo hướng cách kết hợp câu lệnh LABEL với câu lệnh quay trái quay phải - So sánh lệnh SHOW PRINT Tạo lệnh Logo để vẽ hình mẫu trang trí, viết chữ làm tính theo yêu cầu - Tạo thực thủ tục Logo nhớ máy tính - Thực việc lưu thủ tục vào nhớ; lưu thủ tục nhớ vào vào tệp - Thực việc nạp tệp thủ tục vào nhớ máy tính để thực xem, chỉnh sửa câu lệnh thủ thủ tục Tạo lệnh Logo để vẽ hình mẫu trang viết dòng chữ theo mẫu có sẵn cách phối hợp câu lệnh với việc thiết lập nét bút, màu bút phông chữ - Tạo lệnh Logo để hiển thị lên hình kết phép tính đơn giản ND5.Mức4.x Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ - Thực câu lệnh hiển thị lên hình kết phép tính đơn giản ND6.Mức1.x ND6.Mức2.x B.2 ND6.Mức4.x 2.MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM Mạch kiến thức, kĩ Kĩ gõ văn phương pháp 10 ngón Soạn thảo văn bản: Tạo bảng, chỉnh sửa cấu trúc lề bảng Soạn thảo văn bản: Chèn hình ảnh vào văn Lập trình Logo: Vẽ hình vòng lặp lồng Lập trình Logo: Thực thủ tục Số câu số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Tổng TN Mức TL/ TH Mức TL/ TH TN TN TL/ TH Mức TN TL/ TH Tổng điểm tỷ lệ % Tổng 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 3.0 4.0 Số câu 1 Số điểm 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1.0 Số câu Số điểm Lập trình Logo: Tạo hình mẫu trang trí, viết chữ làm tính Mức 1 Số câu Số câu Số điểm 2.0 Tỷ lệ % Tỷ lệ theo 0 2.0 - 20% 0% 20% 0% 20% - 20% 3.0 3.0 - 10 3.0 10.0 0% 30% 0% 30% 100% 30% 5% 10% 40% 5% 10% Số điểm TL 30% 30% 100% Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ mức Số câu Điểm Tỷ lệ Lí thuyết (10') 40% Thực hành (25') 60% 3.MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI CHỦ ĐỀ Mức 1 Kĩ gõ văn Số câu phương pháp 10 ngón Soạn thảo văn bản: Tạo bảng, chỉnh sửa cấu trúc lề bảng Soạn thảo văn bản: Chèn hình ảnh vào văn Tổng Mức CỘNG A1 Số câu 1 Câu số A2 A3 Số câu 1 A4 A5 B1 Số câu A6 Câu số Số câu 1 Câu số Lập trình Logo: Tạo hình mẫu trang trí, viết chữ làm tính Mức Câu số Câu số Lập trình Logo: Vẽ hình vòng lặp lồng Lập trình Logo: Thực thủ tục Mức A7 A8 Số câu B2 Câu số Số câu 4 10 Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ PHÒNG GD&ĐT KRÔNG NĂNG ĐỀ THI TIN HỌC CUỐI KỲ II LỚP TRƯỜNG TH LÝ THƯỜNG KIỆT THỜI GIAN: 40 PHÚT Họ tên:…………………………….Lớp……… Điểm Nhận xét A LÝ THUYẾT :(4 ...Trờng TH Kim Lan Lớp: Họ và tên: Bài kiểm tra môn lịch sử và địa lý cuối năm lớp 5 (Thời gian: 40 phút) phần địa lí Phần I: (3 điểm)Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng. 1. Sản phẩm nào dới đây không phải là sản phẩm công nghiệp nổi tiếng: A. Len dạ. B. Đồ chơi trẻ em. C. Hàng điện tử. D. Dợc phẩm mỹ phẩm. 2. Trong các ý sau, ý nào nói không đúng đặc điểm của châu Nam cực: A. Động vật tiêu biểu ở châu Nam Cực là chim cánh cụt. B. Châu Nam Cực là châu nằm ở vùng địa cực. C. Châu nam cực có nhiệt độ quanh năm dới 0 0 C. D. Dân c ở châu Nam Cực rất đông đúc. 3. Địa hình châu Mỹ từ tây sang đông lần lợt là: A. Đồng bằng lớn, núi cao, hoang mạc. B. Núi cao, đồng bằng lớn, núi thấp và cao nguyên C. Đồng bằng, núi cao, núi thấp và cao nguyên. D. Núi cao, hoang mạc, núi thấp và cao nguyên. 4. Châu phi khí hậu nóng và khô bậc nhất thể giới vì: A. Địa hình tơng đối cao. B. Nắm trong vòng đai nhiệt đới và không có biển lấn sâu vào đất liền. C. Đờng xích đạo đi ngang qua giữa châu lục. D. Đại bộ phận lãnh thổ là hoang mạc và xa - van. 5. Đa số dân châu á có đặc điểm: A. Ngời cao to, da trắng, mũi thấp. B. Mũi cao, ngời cao to, da vàng. C. Da đen mũi thấp, ngời cao to. D. Mũi cao, ngời cao to, da trắng. 6. Nối tên các nớc ở cột A với tên châu lục cột B sao cho phù hợp: A. Tên nớc B. Tên châu lục Phần II: (2điểm) 2. Khu vực Đông Nam á có những điều kiện gì để sản xuất lúa gạo: Phần lịch sử Phần I (3 điểm) 1. Ngày 2 - 9 năm 1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại: A. Sài Gòn. B. Huế C. Hà Nội. D. Tuyên Quang. 2. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nớc, chiến thắng đợc coi là Điện Biên Phủ trên không diễn ra năm: A. 1972. B. 1973. C. 1974. D. 1975. 3. Ngày 30 - 4 năm 1975 là ngày: A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. B. Cách mạng tháng Tám thành công. C. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. D. Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc thắng lợi, nớc Việt Nam đợc thống nhất và độc lập. 4. Nối ý ở cột bên trái với 1 ý ở cột bên phải sao cho phù hợp: Châu Âu Châu á Châu Mỹ Châu Đại Dơng Châu Phi Châu Nam Cực Trung Quốc Ai Cập Hoa Kì Liên Bang Nga Ô - xtrây - li - a Pháp a. 19 - 8 - 1945. b. 3 - 2 - 1930. c. 21 - 7 - 1945. d. 30 - 4 - 1975. e. 7 - 5 - 1954. g. 27 - 1 - 1973. 5. Quyết định nào sau đây không phải quyết định của Quốc Hội nớc Việt Nam khoá VI: A. Quyết định Quốc huy. B. Quyết định Quốc kì. C. Quyết định Quốc ca. D. Quyết định Đội ca Phần II: (2 điểm) 1. Ngày 30 - 4 quân ta tiến vào dinh Độc Lập (Sài Gòn). Em hãy kể tóm tắt sự kiện xe tăng ta tiến vào dinh Độc Lập và thái độ các thành viên trong chính quyền Sài Gòn khi quân ta đánh chiếm dinh Độc Lập: Trờng TH Kim Lan Lớp: Họ và tên: Bài kiểm tra cuối học kì II môn: khoa học lớp 5 năm học: 2009 - 2010 (Thời gian: 40 phút) Mỗi bài dới đây có kèm theo các câu trả lời. Hãy khoang vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng! 1. (0.5 điểm) Đặc điểm nào sau đây không phải của thép? A. Dẻo B. Dẫn nhiệt C. Cách nhiệt D. Cứng 2. (0.5 điểm) Sự biến đổi hoá học xảy ra trong trờng hợp nào? A. Đốt cháy ngọn nến B. Hoà tan muối vào nớc C. Cho cát vào nớc ấm D. Cắt vải 3. (0.5 điểm) Quả cha hạt do bộ phận nào tạo thành? A. Cánh hoa B. Chỉ nhị C. Bao phấn D. bầu nhụy 1. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. 2. Lễ kí hiệp định Pa - ri. 3. Cách mạng tháng Tám thành công. 4. Chiến thắng Điện Biên Phủ. 5. Lễ kí hiệp định Giơ - ne - vơ. 6. Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh. 4. (0.5 điểm) Hổ thờng sống: A. Đơn độc B. Từng đôi C. Theo bầy đàn 5. (0.5 điểm) Trong số các động vật dới đây, động vật nào thờng đẻ con trong một lứa? A. Lợn B. Bò C. Chó D. Hổ 6. (0.5 điểm) Vật nào sau đây hoạt đông nhờ sử dụng năng lợng gió? A. Quạt máy B. Thuyền buồm C. Tua bin nhà máy điện D. Pin mặt trời 7. (0.5 điểm) Để đề phòng điện quá mạnh có thể gây cháy đờng dây cháy nhà, ngới ta lắp thêm vào đờng dây: A. Một cái quạt B. Một cầu chì C. Một chuông điện D. Một bóng đèn điện 8. (0.5 điểm) Điền tên các con vật dới đây vào cột sao cho phù TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN YÊN CHÂU – SƠN LA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 Thời gian làm bài: 45 phút I. Choose the best answer by circling A, B, C or D. (2pts) 1. Trang is 15 years old. She is not old enough ______a car. A. drive B. to drive C. driving D. drove 2. _________can I do for you ? A. What B. When C. Where D. How 3. It is easy_________ English. A. learn B. learning C. to learn D. learned 4. Would you mind _________the washing up for me tonight ? A. do B. did C. doing D. to do 5. I prefer walking _________riding a bicycle. A. to B. than C. with D. for 6. My grandmother used to _________her younger brother and sister. A. looks after B. look after C. looked after D. looking after 7. Mr. Lam asked me _________you this dictionary. A. give B. to give C. gave D. giving 8. The ruler _________of plastic is Lan ' s. A. make B. made C. making D. to make II. Put the verbs in bracket into correct tenses. (3pts) 1. Tuan already ( do ) _________his homework. 2. I didn ' t know how ( get ) ______to your house so I stopped ( ask ) _________the way. 3. It ( rain ) _________when the plane got to Ha Noi. 4. Huong ( go ) _________to Son La last week. 5. They ( watch ) _________T.V at 8.30 last night. III. Rewrite the sentences. (3pts) 1. The Chinese invented paper in the century A.D. Paper ____________________________________________ 2. This factory produces 10,000 cars each year. 10,000 cars________________________________________ 3. "My sister likes cooking.", said Nam. Nam said that______________________________________ 4. " Is Ha Long Bay in the Northern Viet Nam, Phuong ?" asked Mary. Mary asked Phuong__________________________________ 5. The question is very difficult. I can ' t understand it. The question is too__________________________________ 6. Using a computer is very simple. It is ____________________________________________ IV. Read and answer the questions. (2pts) Let ' s visit Tokyo Tokyo, which is the capital of Japan, is one of the three largest cities in the world. In the twelfth century, Japan ' s capital was an inland city named Kyoto. Six hundred years later, many people from Kyoto had moved to a city called Eyed. They had renamed it Tokyo and had made this city the capital of all Japan. Today, Tokyo is a busy place. It is a center for business and education. It is also a center for religion. In addition, Tokyo University, the beautiful grounds of the Imperial Place, the famous Imperial Hotel, built in 1920 by an American, Frank Lloyd Wright, and many fine shops, stores, theaters and eating places can be found in this capital. In downtown Tokyo, many large, new buildings made of concrete and steel may be seen. Some of these were built after the earthquake of 1923. Others were built after World War II. * Answer the questions. 1. Which city used to be the capital of Japan in the 12th century ? ____________________________________________ 2. What did Tokyo use to be called? ____________________________________________ 3. Who designed the Imperial Hotel ? ____________________________________________ 4. What were large, modern buildings in Tokyo made of ? ____________________________________________ -The end- VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 - 2016 TRƯỜNG THCS - THPT ĐÔNG DU MÔN: ANH VĂN - LỚP (Đề không thức) Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề) Mark: Class: Full name: ĐỀ 1: I Choose the word that has the underline part pronounced differently from that the rest (1m) A reader B heavy C clean D mean A hit B tight C injection D sting A include B prison C trip D minus A head B beach C weather D heavy II Choose the best option from A,B,C or D to fill in the blank in each sentence (4ms) This Trường Tiểu học Kim Đồng Lớp: 5/ Họ và tên:……………… BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ II Năm học : 2014 -2015 MÔN: Tiếng Việt - Lớp 5 Thời gian : 60 phút I. Kiểm tra đọc: (5 điểm) 1) Đọc thành tiếng: (1 điểm) 2) Đọc hiểu: (4 điểm) Đọc thầm bài “Công việc đầu tiên” SGK TV 5 tập II trang 126. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất. Câu 1: Viết vào chỗ chấm: Tên công việc đầu tiên chị Út nhận làm cho Cách mạng? Câu 2: Những chi tiết nào cho thấy chị Út rất hồi hộp khi nhận công việc đầu tiên? A. Chị thấy bồn chồn, thấp thỏm. B. Đêm đó chị ngủ không yên. C. Chị dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn. D. Tất cả các ý trên. Câu 3: Chị Út đã nghĩ ra cách gì để rải hết truyền đơn? A. Khoảng 3 giờ sáng, chị giả đi bán cá như mọi hôm. B. Bó truyền đơn thì giắt trên lưng quần và khi rảo bước truyền đơn cứ từ từ rơi xuống đất. C. Cả hai ý trên đều đúng. D. Cả hai ý trên đều sai. Câu 4: Vì sao chị Út muốn thoát li ? A. Vì chị Út yêu nước, yêu nhân dân. B. Vì chị Út ham hoạt động, muốn làm được nhiều việc cho cách mạng. C. Cả hai ý trên đều sai. D. Cả hai ý trên đều đúng. Câu 5: Câu “Út có dám rải truyền đơn không?” A. Câu hỏi B. Câu cảm C. Câu cầu khiến Câu 6: Bài văn trên thuộc chủ đề nào? A. Người công dân B. Nam và nữ C. Nhớ nguồn Câu 7: Dấu phẩy trong câu: “Độ tám giờ, nhân dân xì xầm ầm lên.” có tác dụng gì? A. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. B. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. C. Ngăn cách các vế trong câu ghép. Câu 8: Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm trong câu sau: Tay tôi bê rổ cá bó truyền đơn thì giắt trên lưng quần. II.Kiểm tra viết: (5 điểm) 1) Chính tả (2 điểm) Nghe -viết: Tà áo dài Việt Nam (Từ Áo dài phụ nữ đến chiếc áo dài tân thời) 2) Tập làm văn (3 điểm) Đề bài: Hãy tả một con vật mà em yêu thích. ĐÁP ÁN BÀI KT TIẾNG VIỆT I. Kiểm tra đọc: (5 điểm) 1) Đọc thành tiếng: (1 điểm) 2) Đọc hiểu: (4 điểm) Đọc thầm bài “Công việc đầu tiên” SGK TV 5 tập II trang 126. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất. Câu 1: Rải truyền đơn Câu 2: D Câu 3: C Câu 4: D Câu 5: A Câu 6: B Câu 7: B Câu 8: còn II. Kiểm tra viết: (5 điểm) 1) Chính tả (2 điểm) Nghe -viết: Tà áo dài Việt Nam (Từ Áo dài phụ nữ đến chiếc áo dài tân thời) - Bài viết không mắc lỗi, sạch đẹp GV ghi 2 điểm - Viết sai 5 lỗi về âm đầu, vần, thanh trừ 1 điểm - Tùy theo bài viết của HS mà GV ghi điểm cho phù hợp 2) Tập làm văn (3 điểm) Đề bài: Hãy tả một con vật mà em yêu thích. - Bài văn đảm bảo yêu cầu, chữ viết sạch sẽ, rõ ràng ghi 3 điểm - Tùy theo mức độ viết của HS mà GV ghi điểm cho phù hợp Trường: Trần Hưng Đạo Thứ sáu ngày 28 tháng năm 2014 Họ tên:…………………….………… Lớp … BÀI THI ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ II Môn : TIẾNG VIỆT (Thời gian: 60 phút không kể thời gian giao đề) Điểm Lời phê cô giáo I- Kiểm tra đọc: (10 điểm) A- Đọc thành tiếng (5đ) : Học sinh đọc đoạn văn (khoảng 150 chữ ) trả lời câu hỏi nội dung đọc tập đọc tuần 19 đến tuần 26 (SGK TV 5,T2) B- Đọc thầm làm tập (5đ): Bài: Phong cảnh đền Hùng - SGK Tiếng Việt tập trang 68 Dựa vào nội dung tập đọc, em khoanh vào trước câu trả lời 1/(0,5đ) Đền Thượng nằm đỉnh núi nào? a Núi Ba Vì b Núi Nghĩa Lĩnh c Núi Sóc Sơn 2/(0,5đ) Đền Hùng nằm tỉnh nào? a Phú Thọ b Phúc Thọ c Hải Dương d Hà Tây 3/(0,5đ) Bài văn gợi cho em nhớ đến truyền thuyết nghiệp dựng nước giữ nước dân tộc? a Sơn Tinh, Thủy Tinh b Thánh Gióng, An Dương Vương, Sự tích trăm trứng c Bánh chưng, bánh giày d Tất ý VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 4/ (1,5đ) Nội dung, ý nghĩa Phong cảnh đền Hùng là: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 5/ (1đ) Phân tích cấu tạo hai câu ghép sau: Trước đền, khóm hải đường đâm rực đỏ, cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn múa quạt xoè hoa ………………………………………… 6/(1đ) Gạch chân cặp quan hệ từ câu sau nêu rõ chúng biểu thị quan hệ gì? Tuy khỏi bệnh Vũ tham gia đầy đủ buổi tập bóng bàn để chuẩn bị thi cấp Tỉnh ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2016-2017 MÔN: TIẾNG VIỆT PHÒNG GD&ĐT NHO QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ PHÚ (Thời gian làm bài: 80 phút) Họ tên học sinh .Lớp Họ tên giáo viên coi kiểm tra Điểm KT Họ tên giáo viên chấm kiểm tra Nhận xét giáo viên chấm kiểm tra A KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm) I Đọc thầm ( điểm) Cho nhận Một cô giáo giúp hiểu rõ ý nghĩa phức tạp việc cho nhận Khi thấy cầm sách tập đọc, cô nhận thấy có không bình thường, cô liền thu xếp cho khám mắt Cô không đưa đến bệnh viện, mà dẫn đến bác sĩ nhãn khoa riêng cô Ít hôm sau, với người bạn, cô đưa cho cặp kính - Em nhận được! Em tiền trả đâu thưa cô! – Tôi nói, cảm thấy ngượng ngùng nhà nghèo Thấy vậy, cô liền kể câu chuyện cho nghe Chuyện kể rằng: “ Hồi cô nhỏ, người hàng xóm mua kính cho cô Bà bảo, ngày cô trả cho cặp kính cách tặng cho cô bé khác Em thấy chưa, cặp kính trả tiền từ trước em đời” Thế rồi, cô nói với lời nồng hậu nhất, mà chưa khác nói với tôi: “Một ngày đó, em mua kính cho cô bé khác” Cô nhìn người cho Cô làm cho thành người có trách nhiệm Cô tin có để trao cho người khác Cô chấp nhận thành viên giới mà cô sống Tôi bước khỏi phòng, tay giữ chặt kính tay, kẻ vừa nhận quà, mà người chuyển tiếp quà cho người khác với lòng tận tụy (Xuân Lương) Đọc thầm đọc trả lời câu hỏi cách khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời hoàn thiện tập theo yêu cầu: Câu 1: Vì cô giáo lại dẫn bạn học sinh khám mắt? A Vì bạn bị đau mắt VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Vì bạn tiền C Vì bạn chỗ khám mắt D Vì cô thấy bạn cầm sách đọc cách không bình thường Câu 2: Cô giáo làm để bạn học sinh vui vẻ nhận kính? A Nói cặp kính rẻ tiền nên bạn bận tâm B Nói có nhờ cô mua tặng bạn C Kể cho bạn nghe câu chuyện để bạn hiểu bạn người nhận quà mà người chuyền tiếp quà cho người khác D Vì lời ngào, dễ thương cô Câu 3: Việc làm chứng tỏ cô người nào? A Cô người quan tâm đến học sinh B Cô giỏi y học C Cô muốn người biết người có lòng tốt D Nói cô muốn tặng em làm kỉ niệm Câu 4: Việc cô thuyết phục bạn học sinh nhận kính cho thấy cô người nào? A Cô người thường dùng phần thưởng để khuyến khích học sinh B Cô người hiểu rõ ý nghĩa việc cho nhận C Cô người sống người khác D Cô người biết làm cho người khác vui lòng Câu 5: Câu chuyện muốn nói với em điều …………………………………………………………………………… gì? ……… ………………………………………………………………………… Câu 6: Trong từ sau đây, từ có tiếng “công” có nghĩa chung, nhà nước ? A công minh B công nhân C công cộng D công lí Câu 7: Câu sau câu ghép: A Một cô giáo giúp hiểu rõ ý nghĩa phức tạp việc cho nhận B Khi thấy cầm sách tập đọc, cô nhận thấy có không bình thường, cô liền thu xếp cho khám mắt C Thấy vậy, cô liền kể câu chuyện cho nghe Câu 8: Các câu đoạn văn sau “Cô nhìn người cho Cô làm cho thành người có trách nhiệm Cô tin có để trao cho người khác Cô chấp nhận thành viên giới mà cô sống.” Liên kiết với cách lặp lại từ: A Cô B Tôi C Cô Câu 9: Dòng nêu nghĩa từ “ trật tự” A Tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỉ luật VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Trạng thái bình yên, chiến tranh C Trạng thái yên ổn, bình lặng, không ồn Câu 10 : Em đặt câu ghép có quan hệ tương phản hai vế câu nói ý chí vượt khó thân em …………………………………………………………………………………… II Đọc thành tiếng: (3 điểm) HS đọc đoạn văn thuộc chủ đề học trả lời 01 câu hỏi nội dung Nội dung đọc câu hỏi GV lựa chọn Tập đọc từ tuần 19 đến tuần 26, SGK Tiếng Việt 5, tập II GV thực đánh giá theo yêu cầu kiến thức, kĩ chương trình (Phần đọc thành tiếng 2,5 điểm, trả lời câu hỏi 0,5 điểm) Điểm Đọc Đoạn B KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) I Chính tả: (5 điểm) Chính tả: Giáo viên đọc cho học sinh nghe - viết bài: “Nghĩa thầy trò” (đoạn từ đầu đến mang ơn nặng) - sách Tiếng Việt 5, Tập II trang 79 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài tập: Viết lại tên riêng sau cho tả: Ten-sinh no-rơ-gay, chica-gô ……………………………………………………………………………… II Tập làm văn : Đề bài: Hãy tả đồ vật mà em yêu thích VnDoc - ... ÁN TIN HỌC CUỐI KỲ II LỚP NĂM HỌC 20 16 -2 0 17 A PHẦN LÝ THUYẾT ( điểm ) Câu Đáp án A1 B A2 A A3 D A4 B A5 A A6 B A7 A B THỰC HÀNH ( điểm) Câu B1( 3đ) : Gõ yêu cầu, đầy đủ, vận dụng kiến thức học. .. Tổng 1 0 .5 0 .5 1 0 .5 0 .5 1 0 .5 0 .5 3.0 4.0 Số câu 1 Số điểm 0 .5 0 .5 1 0 .5 0 .5 1.0 Số câu Số điểm Lập trình Logo: Tạo hình mẫu trang trí, viết chữ làm tính Mức 1 Số câu Số câu Số điểm 2. 0 Tỷ lệ... câu B2 Câu số Số câu 4 10 Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ PHÒNG GD&ĐT KRÔNG NĂNG ĐỀ THI TIN HỌC CUỐI KỲ II LỚP TRƯỜNG TH LÝ THƯỜNG KIỆT THỜI GIAN: 40 PHÚT Họ tên:…………………………… .Lớp ……
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Đắk Lắk năm học 2016 - 2017,

Hình ảnh liên quan

trang trí, viết khi vẽ hình bằng các trang trí những dòng chữ viết chữ và làm - Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Đắk Lắk năm học 2016 - 2017

trang.

trí, viết khi vẽ hình bằng các trang trí những dòng chữ viết chữ và làm Xem tại trang 2 của tài liệu.
màn hình kết quả - Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Đắk Lắk năm học 2016 - 2017

m.

àn hình kết quả Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan