0

Bài 33. ôi, ơi

29 706 0
  • Bài 33. ôi, ơi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 04:16

Gv : NguyÔn ThÞ Hång H¹nh Tr­êng : TiÓu häc An Sinh A §«ng TriÒu – Qu¶ng Ninh Chó Bãi C¸ nghÜ g× thÕ? Chó Bãi C¸ nghÜ g× thÕ? Chó nghÜ vÒ b÷a tr­a. Chó nghÜ vÒ b÷a tr­a. Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010 Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010 TiÕng ViÖt TiÕng ViÖt : : «i «i Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010 Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010 TiÕng ViÖt TiÕng ViÖt : : «i «i æi æi tr¸i æi tr¸i æi Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010 Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010 TiÕng ViÖt TiÕng ViÖt : : ¬i ¬i Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010 Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010 TiÕng ViÖt TiÕng ViÖt : : ¬i ¬i b b ¬i ¬i b¬i léi b¬i léi Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010 Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010 TiÕng ViÖt TiÕng ViÖt : : «i «i æi æi tr¸i æi tr¸i æi ¬i ¬i b b ¬i ¬i b¬i léi b¬i léi Bµi 33 : Bµi 33 : «i ¬i «i ¬i Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010 Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010 TiÕng ViÖt TiÕng ViÖt : : So s¸nh ơi ơi b b ơi ơi bơi lội bơi lội Bài 33 Bài 33 : : ôi ơi ôi ơi cái chổi cái chổi thổi còi thổi còi ngói mới ngói mới đồ chơi đồ chơi ôi ôi ổi ổi trái ổi trái ổi Thi chỉ nhanh! Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 Tiếng Việt Tiếng Việt : : Tiết Kiểm tra cũ nhà ngói gà mái bé gái còi ngà voi Chú Bói cá nghĩ thế? Chú nghĩ bữa tr ôi ổ i trái ổi bơ i bơi lội ổi bơi trái ổi bơi ôi So sánh vần:ôi - ô i Nghỉ chổi đồ chơi ngói thổi còi chổi đồ chơi ngói thổi còi Bài 33: ôi ổi trái ổi chổi thổi bơi bơi lội ngói đồ Tiết Bài 33: ôi ổi trái ổi chổi thổi bơi bơi lội ngói đồ Câu ứng dụng Bé trai , bé gái chơi phố với bố mẹ Câu ứng dụng Bé trai , bé gái chơi phố với bố mẹ ôi ổi trái ổi chổi thổi còi bơi bơi lội ngói đồ chơi Bé trai , bé gái chơi phố với bố mẹ Luyện nói theo chủ đề Nghỉ Viết Vit tập viết ôi ổi trái ổi chổi thổi còi bơi bơi lội ngói đồ chơi Bé trai , bé gái chơi phố với bố mẹ Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Học vần: nhà ngói bé gái ngà voi Đọc: cái còi gà mái bài vở Đọc: Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Học vần: Chú Bói Cá nghĩ gì thế ? Chú nghĩ về bữa trưa. Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Học vần: ôi - ơi Bài 33 ôi ổi trái ổi ơi ơi bơi lội b Ôi: Ơi: Ô Ơ i Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Học vần: ôi - ơi Bài 13 Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Học vần: ôi - ơi Bài 33 ôi ổi trái ổi ơi bơi bơi lội cái chổi thổi còi ngói mới đồ chơi Trường TH Nam Trân GV: Nguyễn Thị Thu Nga *Kiểm tra bài cũ: 1.Em hãy đọc các từ và những câu sau: ngà voi bài vở bé gái củ tỏi Chú Bói Cá nghĩ gì thế ? Chú nghĩ về bữa trưa. * Kiểm tra bài cũ: 2. Viết bảng: nhà ngói bé gái Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 ôi trái ổi ơi bơi lội ổi bơi ôi ổi ôi ổi trái ổi ơi bơi bơi lội Luyện viết bảng con Em hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa vần ôi và vần ơi. *Giống nhau: - Mỗi vần đều do 2 âm ghép lại - Đều có âm i đứng sau *Khác nhau: - Khác 2 âm đầu ô - ơ [...]... Luyện đọc Em hãy tìm và đọc tiếng có vần mới học trong các từ sau: cái chổi ngói mới thổi còi đồ chơi Bài 33: ôi - ơi I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc và viết được ôi, trái ổi, ơi, bơi lội - Đọc được câu ứng dụnGV: Bé trai, bé gái đi chơi phố với bố, mẹ - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Lễ hội. II.Đồ dùng dạy – học: - GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ - HS: Bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) - Đọc bài 32 (Sgk) - Viết: ngà voi, gà mái B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài (2 phút) 2,Dạy vần a)Nhận diện vần: ua (3 phút) HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần ôi - ơi *ôi GV: Vần ôi gồm 2 âm ô – i HS: So sánh ôi – ai b)Đánh vần (12 phút) ôi ơi ôỉ bơi trái ổi bơi lội Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) ôi, ơi, trái ổi, bơi lội d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cái chổi ngói mới thổi cơm đồ chơi Tiết 2: 3,Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) Bé trai, bé gái đi chơi phố với bố, mẹ GV: Phát âm mẫu ôi HS: Phát âm -> ghép ôi -> ghép ổi( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ, giải thích tranh -> rút ra từ trái ổi HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới *ơi: qui trình dạy tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát, sửa sai HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cá nhân, đồng thanh) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk, nhận xét tranh vẽ Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) ôi, ơi, trái ổi, bơi lội c)Luyện nói theo chủ đề: Lễ hội (7 phút) C.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm, cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát, uốn nắn. HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề - GV nói, HS khá nhắc lại - HS khá nói, HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét, đánh giá. GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài( bảng lớp, SGK) - Chốt nội dung bài, HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 Bài 34: ui – ưi I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc và viết được: ui, đồi núi, ưi, gửi thư - Đọc được câu ứng dụng “Dì Na vừa gửi thư về cả nhà vui quá”. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: đồi núi II.Đồ dùng dạy – học: - GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ - HS: Bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) - Đọc bài 33 (Sgk) - Viết cái chổi, dồ chơi B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài (2 phút) 2,Dạy vần a)Nhận diện vần: ui (3 phút) HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần ui – ưi *ui GV: Vần ui gồm 2 âm u – i HS: So sánh ui – ôi b)Đánh vần (12 phút) ui ưi núi gửi đồi núi gửi thư Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) ui, ưi, đồi níu, gửi thư d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cái túi gửi quà vui vẻ ngửi mùi Tiết 2: 3,Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “Dì Na vừa gửi thư về cả nhà vui GV: Phát âm mẫu ui HS: Phát âm -> ghép ui -> ghép núi( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ (núi) giải thích tranh -> rút ra từ đồi núi HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới *ưi: qui trình dạy tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát, sửa sai HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng. HS: Luyện đọc( cá nhân, đồng thanh) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ quá”. Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) ui, đồi núi, ưi, gửi thư c)Luyện nói theo chủ đề: (7 Ngày dạy : Bài 33: ôi - ơi I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được vần ôi, ơi và từ : trái ổi, bơi lội 2.Kĩ năng :Học sinh đọc và viết được : vần ôi, ơi và từ : trái ổi, bơi lội Đọc được câu ứng dụng : Bé trai, bé gái đi chơi phố với bố mẹ. 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Lễ hội II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: trái ổi, bơi lội; Câu ứng dụng: Bé trai, bé gái đi chơi phố … -Tranh minh hoạ phần luyện nói : Lễ hội -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : Hát tập thể 2.Kiểm tra bài cũ : -Đọc và viết: ngà voi, cái còi, gà mái, bài vở ( 2 – 4 em đọc, cả lớp viết bảng con) -Đọc đoạn thơ ứng dụng: Chú Bói Cá nghĩa gì thế? ( 2 em) Chú nghĩa về bữa trưa. -Nhận xét bài cũ 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài : +Mục tiêu: +Cách tiến hành : Giới thiệu trực tiếp : Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới : vần ôi, ơi – Ghi bảng 2.Hoạt động 2 :Dạy vần: +Mục tiêu: nhận biết được :ôi, ơi và trái ổi, bơi l +Cách tiến hành : a.Dạy vần ôi: Phát âm ( 2 em - đồng thanh) Phân tích vàghép bìa cài: ôi -Nhận diện vần : Vần ôi được tạo bởi: ô và i GV đọc mẫu Hỏi: So sánh ôi và oi? -Phát âm vần: -Đọc tiếng khoá và từ khoá : ổi, trái ổi -Đọc lại sơ đồ: ôi ổi trái ổi b.Dạy vần ai: ( Qui trình tương tự) ơi bơi bơi lội - Đọc lại hai sơ đồ trên bảng  Giải lao Giống: kết thúc bằng i Khác : ôi bắt đầu bắng ô Đánh vần( cá nhân - đồng thanh) Đọc trơn( cá nhân - đồng thanh) Phân tích và ghép bìa cài: ổi Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ ( cá nhân - đồng thanh) Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh) Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh) ( cá nhân - đồng thanh) -Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu trên giấy ô li ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối) -Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: cái chổi ngói mới thổi còi đồ chơi -Đọc lại bài ở trên bảng 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò Tiết 2: 1.Hoạt động 1: Khởi động 2. Hoạt động 2: Bài mới: +Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng Luyện nói theo chủ đề +Cách tiến hành : a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS Theo dõi qui trình Viết b. con: ôi, ơi ,trái ổi, bơi lTìm và đọc tiếng có vần vừa học.Đọc trơn từ ứng dụng: ( cá nhân - đồng thanh) Đọc (c nhân 10 em – đ thanh) Nhận xét tranh Đọc (cá nhân – đồng thanh) HS mở sách . Đọc (10 b.Đọc câu ứng dụng: Bé trai, bé gái đi chơi phố với bố mẹ. c.Đọc SGK:  Giải lao d.Luyện viết: e.Luyện nói: + Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung “Lễ hội”. +Cách tiến hành : Hỏi:-Tại sao em biết tranh vẽ về lễ hội? -Quê em có những lễ hội nào? Vào mùa nào? -Trong lễ hội thường có những gì? -Qua ti vi, hoặc nghe kể em thích lễ hội nào nhất? em) Viết vở tập viết Quan sát tranh và trả lời (cờ treo, người ăn mặc đẹp, hát ca, các trò vui,…) 3. Hoạt động 3: Củng cố ,dặn dò RÚT KINH NGHIỆM: ... bơi lội ổi bơi trái ổi bơi ôi So sánh vần:ôi - ô i Nghỉ chổi đồ chơi ngói thổi còi chổi đồ chơi ngói thổi còi Bài 33: ôi ổi trái ổi chổi thổi bơi bơi lội ngói đồ thi còi ngúi mi Vit bng ôi Bài. .. thổi còi bơi bơi lội ngói đồ chơi Bé trai , bé gái chơi phố với bố mẹ Luyện nói theo chủ đề Nghỉ Viết Vit tập viết ôi ổi trái ổi chổi thổi còi bơi bơi lội ngói đồ chơi Bé trai , bé gái chơi phố... trái ổi chổi thổi bơi bơi lội ngói đồ Tiết Bài 33: ôi ổi trái ổi chổi thổi bơi bơi lội ngói đồ Câu ứng dụng Bé trai , bé gái chơi phố với bố mẹ Câu ứng dụng Bé trai , bé gái chơi phố với bố mẹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 33. ôi, ơi, Bài 33. ôi, ơi,

Hình ảnh liên quan

Viết bảng - Bài 33. ôi, ơi

i.

ết bảng Xem tại trang 14 của tài liệu.