0

Báo cáo tài chính năm 2012 – SOWATCO BCTCHN2012

36 71 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 04:04

64 Báo Cáo Thường Niên 2012 Viet Capital Bank Báo cáo Kiểmtoánđộclập Số tham chiếu: 60803427/15504013/NH Kínhgửi:Cáccổđông  NgânhàngThươngmạiCổphầnBảnViệt Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (Ngân hàng) và công ty con được trình bày từ trang 5 đến trang 63, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo. Việc lập và trình bày các báo cáo tài chính hợp nhất này thuộc trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc của Ngân hàng. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. CơsởÝkiếnKiểmtoán Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện việc kiểm toán để đạt được mức tin cậy hợp lý về việc liệu các báo cáo tài chính hợp nhất có còn các sai sót trọng yếu hay không. Việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu, các bằng chứng về số liệu và các thuyết minh trên các báo cáo tài chính hợp nhất. Việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá các nguyên tắc kế toán đã được áp dụng và các ước tính quan trọng của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể các báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán của chúng tôi cung cấp cơ sở hợp lý cho ý kiến kiểm toán. ÝkiếnKiểmtoán Theo ý kiến của chúng tôi, các báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Ngân hàng và công ty con vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chế độ Kế toán các Tổ chức Tín dụng Việt Nam và tuân thủ theo các quy định có liên quan của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. VõTấnHoàngVăn Phó Tổng Giám đốc Chứngchỉkiểmtoánviênsố:0264/KTV Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngày 07 tháng 03 năm 2013 LêThịThanhHà Kiểm toán viên Chứngchỉkiểmtoánviênsố:1600/KTV TÀI SẢN Thuyết minh 31/12/2012 31/12/2011 VNĐ VNĐ Tiềnmặt,vàngbạc,đáquý 5 65.010.812.111 54.324.005.664 TiềngửitạiNgânhàngNhànướcViệtNam 6 821.873.365.685 154.969.185.473 Tiền,vànggửitạivàchovaycáctổchức  tíndụng(TCTD)khác  7.210.480.489.112 Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tu số 38/2007/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 221,105,858,390 243,563,966,824 1Tiền và các khoản tương đương tiền 25,429,655,178 1,765,120,571 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 15,000,000,000 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 47,589,412,632 54,897,282,297 4 Hàng tồn kho 145,651,493,669 167,648,897,641 5 Tài sản ngắn hạn khác 2,435,296,911 4,252,666,315 II Tài sản dài hạn 64,174,613,169 87,405,802,062 1 Các khoản phải thu dài hạn 0 0 2 Tài sản cố định 45,841,216,365 49,982,478,723 -Tài sản cố định hữu hình 26,271,991,710 28,834,670,705 - Tài sản cố định vô hình 7,062,300,000 8,554,691,997 - Tài sản cố định thuê tài chính 1,034,565,794 581,307,121 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11,472,358,861 12,011,808,900 3Bất động sản đầu tư 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 16,530,793,625 35,380,793,625 5 Tài sản dài hạn khác 1,802,603,179 2,042,529,714 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 285,280,471,559 330,969,768,886 IV Nợ phải trả 177,697,160,795 219,621,748,638 1Nợ ngắn hạn 160,137,769,341 207,414,050,988 2Nợ dài hạ n 17,559,391,454 12,207,697,650 VVốn chủ sở hữu 107,583,310,764 111,348,020,248 1Vốn chủ sở hữu 106,823,826,273 110,505,949,643 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 90,000,000,000 90,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần 5,000,000,000 5,000,000,000 - Vốn khác của chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ -2,023,313,414 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Các quỹ 4,474,656,750 - Lợi nhuân sau thuế chưa phân phối 11,823,826,273 13,054,606,307 - Nguồn vốn đầu tư XDCB 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 759,484,491 842,070,605 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 759,484,491 842,070,605 - Nguồn kinh phí BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (quý 3 năm 2008) - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 285,280,471,559 330,969,768,886 I.B. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) II.A. KẾT QuẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Chỉ tiêu Quý 3 - 2008 Luỹ kế 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 77,699,671,590 213,650,913,097 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịc 77,699,671,590 213,650,913,097 4 Giá vốn hàng bán 67,336,152,483 187,855,796,539 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10,363,519,107 25,795,116,558 6 Doanh thu hoạt động tài chính 482,353,744 738,967,050 7 Chi phí tài chính 2,245,680,415 4,544,043,739 8 Chi phí bán hàng 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,380,839,091 9,375,781,203 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5,219,353,345 12,614,258,666 11 Thu nhập khác 184,374,282 648,284,374 12 Chi phí khác 40,994 11,041,154 13 Lợi nhuận khác 184,333,288 637,243,220 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5,403,686,633 13,251,501,886 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 16 Lợi nhuân sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,403,686,633 13,251,501,886 17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu a) LCB trên CP = (LN sau thuế TNDN / số lượng cổ phiểu lưu hành bình quân) .=> LCB trên CP = (14.864.348.932 / 6.500.000) II.B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kỳ trước Kỳ báo cáo 1Cơ cấu tài sản % - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 2Cơ cấu nguồn vốn % - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 3Khả năng thanh toán Lần - CONG TY CO pHAN CHU'NG KHoAN AN BINH Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc 31/12/2012 da dllQ'C ki~m toan CONG TV CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH s6 101 - Umg H~ - D6ng Da - Ha N9i NOIDUNG BAo cAo CVA BAN TONG GIAM DOC 02-03 BAo cAo KIEM ToAN 04-05 BAo cAo TAl CHiNH £>A DVQC CƠNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP (Thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƢỢC KIỂM TỐN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THƯC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012 Hà Nội, tháng năm 2013 CƠNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP Tầng 6, tòa nhà chung cư 29T1, Hồng Đạo Thúy Phường Trung Hòa, quận Cậu Giấy Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO KIỂM TỐN ĐỘC LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN 4-5 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - 26 CƠNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP Tầng 6, tòa nhà chung cư 29T1, Hồng Đạo Thúy Phường Trung Hòa, quận Cậu Giấy Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nơng nghiệp (gọi tắt “Cơng ty”) đệ trình báo cáo với báo cáo tài Cơng ty cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SỐT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm sốt Ban Tổng Giám đốc Cơng ty điều hành Cơng ty năm ngày lập báo cáo gồm: Hội đồng Quản trị Ơng Nguyễn Văn Minh Ơng Đặng Thế Vinh Ơng Đỗ Quang Vinh Ơng Phạm Đức Tuấn Ơng Dương Văn Thành Ơng Hà Sỹ Vịnh Ơng Nguyễn Hồng Long Bà Bùi Minh Hường Ban Kiểm sốt Chủ tịch Thành viên Thành viên (Bổ nhiệm ngày 24 tháng năm 2012) Thành viên (Bổ nhiệm ngày 24 tháng năm 2012) Thành viên (Bổ nhiệm ngày 24 tháng năm 2012) Thành viên (Miễn nhiệm ngày 24 tháng năm 2012) Thành viên (Miễn nhiệm ngày 24 tháng năm 2012) Thành viên (Miễn nhiệm ngày 24 tháng năm 2012) Ơng Mai Khánh Chung Ơng Lê Quang Trung Bà Lưu Thị Việt Hoa Bà Tơ Thị Phương Loan Trưởng ban Thành viên (Miễn nhiệm ngày 24 tháng năm 2012) Thành viên Thành viên (Bổ nhiệm ngày 24 tháng năm 2012) Ban Tổng Giám đốc Ơng Nguyễn Văn Minh Ơng Đỗ Minh Hồng Bà Hồng Thị Tính Ơng Qch Tá Khang Ơng Mai Sinh Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01 tháng năm 2012) TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Cơng ty có trách nhiệm lập báo cáo tài hàng năm phản ánh cách trung thực hợp lý tình hình tài kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Cơng ty năm Trong việc lập báo cáo tài này, Ban Tổng Giám đốc u cầu phải:      Lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách qn; Đưa xét đốn ước tính cách hợp lý thận trọng; Nêu rõ ngun tắc kế tốn thích hợp có tn thủ hay khơng, có áp dụng sai lệch trọng yếu cần cơng bố giải thích báo cáo tài hay khơng; Lập báo cáo tài sở hoạt động liên tục trừ trường hợp khơng thể cho Cơng ty tiếp tục hoạt động kinh doanh; Thiết kế thực hệ thống kiểm sốt nội cách hữu hiệu cho mục đích lập trình bày báo cáo tài hợp lý nhằm hạn chế rủi ro gian lận Ban Tổng Giám đốc Cơng ty chịu trách nhiệm đảm bảo sổ kế tốn ghi chép cách phù hợp để phản ánh cách hợp lý tình hình tài Cơng ty thời điểm đảm bảo báo cáo tài tn thủ Chuẩn mực Kế tốn Việt Nam, Hệ thống kế tốn Việt Nam áp dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm quy định hành có liên quan Việt Nam Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo an tồn cho tài sản Cơng ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận sai phạm khác Ban Tổng Giám đốc xác nhận Cơng ty tn thủ u cầu nêu việc lập báo cáo tài Thay mặt đại diện cho Ban Tổng Giám đốc, _ Nguyễn Văn Minh Tổng Giám đốc Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2013 Số: /Deloitte-AUDHN-RE BÁO CÁO KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Kính gửi: Các Cổ đơng, Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nơng nghiệp Chúng tơi kiểm tốn bảng cân đối kế tốn ngày 31 tháng 12 năm 2012 với báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày thuyết minh báo cáo tài kèm theo (gọi chung "báo cáo tài chính") Cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nơng nghiệp (gọi tắt “Cơng ty”) lập ngày 15 tháng năm 2013, từ trang đến trang 26 Báo cáo tài kèm theo khơng nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ theo ngun tắc thơng lệ kế tốn
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

- Bảng cân đối kế toán hợp nhất 08-09 - Báo cáo tài chính năm 2012 – SOWATCO BCTCHN2012

Bảng c.

ân đối kế toán hợp nhất 08-09 Xem tại trang 2 của tài liệu.
(Sowatco) đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày - Báo cáo tài chính năm 2012 – SOWATCO BCTCHN2012

owatco.

đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày Xem tại trang 6 của tài liệu.
3. Tài sản cố định vô hình 227 II.10 5.202.345.000 5.202.345.0009% - Báo cáo tài chính năm 2012 – SOWATCO BCTCHN2012

3..

Tài sản cố định vô hình 227 II.10 5.202.345.000 5.202.345.0009% Xem tại trang 8 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT - Báo cáo tài chính năm 2012 – SOWATCO BCTCHN2012
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT Xem tại trang 9 của tài liệu.
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN - Báo cáo tài chính năm 2012 – SOWATCO BCTCHN2012
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN Xem tại trang 10 của tài liệu.
III. THÔNG TIN CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN - Báo cáo tài chính năm 2012 – SOWATCO BCTCHN2012
III. THÔNG TIN CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN Xem tại trang 23 của tài liệu.
09. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH - Báo cáo tài chính năm 2012 – SOWATCO BCTCHN2012

09..

TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH Xem tại trang 25 của tài liệu.
10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH - Báo cáo tài chính năm 2012 – SOWATCO BCTCHN2012

10..

TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH Xem tại trang 26 của tài liệu.
a) Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu - Báo cáo tài chính năm 2012 – SOWATCO BCTCHN2012

a.

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu Xem tại trang 29 của tài liệu.
Bảng sau đây trình bày chỉ tiết mức đáo hạn cho tài sản tài chính phi phái sinh. Bảng được lập trên cơ sở - Báo cáo tài chính năm 2012 – SOWATCO BCTCHN2012

Bảng sau.

đây trình bày chỉ tiết mức đáo hạn cho tài sản tài chính phi phái sinh. Bảng được lập trên cơ sở Xem tại trang 35 của tài liệu.
Bảng dưới đây trình bày chỉ tiết các mức đáo hạn theo hợp đồng còn lại đối với công nợ tài chính phi phái sinh  và  thời  hạn  thanh  toán  như  đã  được  thỏa  thuận - Báo cáo tài chính năm 2012 – SOWATCO BCTCHN2012

Bảng d.

ưới đây trình bày chỉ tiết các mức đáo hạn theo hợp đồng còn lại đối với công nợ tài chính phi phái sinh và thời hạn thanh toán như đã được thỏa thuận Xem tại trang 35 của tài liệu.

Trích đoạn