Bài 5. Thao tác với bảng tính

30 375 1
Bài 5. Thao tác với bảng tính

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ThiÕt kÕ vµ gi¶ng d¹y: Gi¸o Viªn: Nªu vµ thùc hiÖn thao t¸c: - ChÌn thªm cét vµo tr­íc cét C - Xo¸ hµng 3 vµ hµng 5 1. Điều chỉnh động rộng của cột và độ cao của hàng a. Sao chép nội dung ô tính 2. Chèn thêm hoặc xoá hàng, cột 3. Sao chép và di chuyển dữ liệu Quan sát trang tính sau (Hình a) (Hình b) ? Em hãy nêu thao tác sao chép dữ liệu trong Word Khi cã trang tÝnh nh­ h×nh a, ®Ó ®­îc trang tÝnh nh­ h×nh b em lµm nh­ thÕ nµo. 1. Điều chỉnh động rộng của cột và độ cao của hàng a. Sao chép nội dung ô tính 2. Chèn thêm hoặc xoá hàng, cột 3. Sao chép và di chuyển dữ liệu B1. Chọn ô (các ô) chứa thông tin cần sao chép B2. Nháy nút (Copy) trên thanh công cụ B3.Chọn ô muốn đưa thông tin được sao chép vào B4. Nháy nút (Paste) trên thanh công cụ Chú ý : (SGK/Tr41) 1. Điều chỉnh động rộng của cột và độ cao của hàng a. Sao chép nội dung ô tính 2. Chèn thêm hoặc xoá hàng, cột 3. Sao chép và di chuyển dữ liệu (Copy) trên thanh công cụ B1. Chọn ô (các ô) chứa thông tin cần sao chép B2. Nháy nút B3.Chọn ô muốn đưa thông tin được sao chép vào B4. Nháy nút (Paste) trên thanh công cụ b. Di chuyển nội dung ô tính B1. Chọn ô (các ô) chứa thông tin cần di chuyển B2.Nháy nút (Cut) trên thanh công cụ B3.Chọn ô muốn đưa thông tin được di chuyển vào B4. Nháy nút (Paste) trên thanh công cụ 4. Sao chép công thức a. Sao chép nội dung các ô có chứa công thức Chú ý : (SGK/Tr41) Em hãy quan sát hai trang tính sau: So s¸nh néi dung cña « D3 trong hai trang tÝnh trªn. (1) (2) Em hãy xác định vị trí tương đối của ô A5, D1 so với ô B3 ( Nằm về phía nào, cách mấy cột, mấy hàng so với ô B3) + A5 nằm ở cột bên trái, cách ô B3 1 cột, dưới 2 hàng + D1 nằm ở bên phải, cách B3 2 cột, trên 2 hàng ? Cho trang tÝnh sau: 1. Điều chỉnh động rộng của cột và độ cao của hàng a. Sao chép nội dung ô tính 2. Chèn thêm hoặc xoá hàng, cột 3. Sao chép và di chuyển dữ liệu (Copy) trên thanh công cụ B1. Chọn ô (các ô) chứa thông tin cần sao chép B2. Nháy nút B3.Chọn ô muốn đưa thông tin được sao chép vào B4. Nháy nút (Paste) trên thanh công cụ b. Di chuyển nội dung ô tính B1. Chọn ô (các ô) chứa thông tin cần di chuyển B2.Nháy nút (Cut) trên thanh công cụ B3.Chọn ô muốn đưa thông tin được di chuyển vào B4. Nháy nút (Paste) trên thanh công cụ 4. Sao chép công thức a. Sao chép nội dung các ô có chứa công thức Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối về vị trí so với ô đích. Chú ý : (SGK/Tr41) Lưu ý : (SGK/Tr43) 1. Điều chỉnh động rộng của cột và độ cao của hàng a. Sao chép nội dung ô tính 2. Chèn thêm hoặc xoá hàng, cột 3. Sao chép và di chuyển dữ liệu B1. Chọn ô (các ô) chứa thông tin cần sao chép (Copy) trên thanh công cụ B2. Nháy nút B3.Chọn ô muốn đưa thông tin được sao chép vào B4. Nháy nút (Paste) trên thanh công cụ b. Di chuyển nội dung ô tính B1. Chọn ô (các ô) chứa thông tin cần di chuyển B2.Nháy nút (Cut) trên thanh công cụ B3.Chọn ô muốn đưa thông tin được di chuyển vào B4. Nháy nút (Paste) trên thanh công cụ 4. Sao chép công thức a. Sao chép nội dung các ô có chứa công thức Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối về vị trí so với ô đích. b. Di chuyển nội dung các ô có chứa công thức Khi di chuyển một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, công thức được sao chép y nguyên các địa chỉ trong công thức không bị điều chỉnh, nghĩa là Chú ý : (SGK/Tr41) Lưu ý : (SGK/Tr43) Bµi tËp [...]...1 Häc bµi cò 2 Lµm bµi tËp 3 (SGK/4 4) vµ bµi tËp 5.8, 5.9, 5.10 (Tr26/ SBT) 3 Nghiªn cøu tr­íc néi dung cña bµi thùc hµnh 5 ( SGK) i Bà  Tin Tin NỘI DUN G CẦN TÌM HIỂU Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng, chèn thêm xóa hàng, cột Sao chép di chuyển liệu công thức Kiểm tra Em nêu bước để điều chỉnh độ rộng cột? Phương án trả lời: B1: Đưa trỏ vào vạch ngăn cách bên phải tên cột cần mở rộng B2: Kéo thả chuột sang phải để mở rộng hay sang trái để thu hẹp độ rộng cột Kiểm tra Em nêu bước để xóa cột? Phương án trả lời: B1: Chọn cột cột cần xóa B2: Chọn lệnh Delete nhóm cells dải lệnh Home i Bà  Tin Tin NỘI DUNG BÀI HỌC Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng Chèn thêm xóa cột hàng Sao chép di chuyển liệu Sao chép công thức i Bà  Tin 3./ Sao chép di chuyển liệu: a./ Sao chép nội dung ô tính: Tin Em có nhận xét bảng tính trên? Hình 1.44a i Bà  Tin 3./ Sao chép di chuyển liệu: a./ Sao chép nội dung ô tính: Tin Để chỉnh sửa từ hình 1.44a sang 1.44b em sử dụng thao tác nào? Hình 1.44b di chuyển liệu: 3./ Sao chép i B a./ Sao chép nội dung ô tính:  Tin Tin Để chép (hay di chuyển) ta sử dụng lệnh nào?  Để chép hay di chuyển liệu em sử dụng lệnh Copy (hoặc lệnh Cut) Paste nhóm Clipboard dải lệnh Home di chuyển liệu: 3./ Sao chép i  B Tin a./ Sao chép nội dung ô tính: B2 Chọn lệnh Copy Tin nhóm Clipboard dải lệnh Em trình bày cách thực Home lệnh chép? B4 Chọn lệnh Paste B1 Chọn ô ô có nhóm liệu em muốn Clipboard chép B3 Chọn ô em muốn đưa thông tin chép vào (ô đích) di chuyển liệu: 3./ Sao chép i B a./ Sao chép nội dung ô tính:  Tin Tin Kết di chuyển liệu: 3./ Sao chép i B a./ Sao chép nội dung ô tính:  Tin Tin  Cách thực lệnh chép: -B1 Chọn ô ô có liệu em muốn chép -B2 Chọn lệnh Copy nhóm Clipboard dải lệnh Home -B3 Chọn ô em muốn đưa thông tin chép vào (ô đích) -B4 Chọn lệnh Paste nhóm Clipboard i Bà  Tin 4./ Sao chép công thức: Công thức ô B5 gì? Tin i Bà  Tin 4./ Sao chép công thức: Khi chép ô B5 sang ô E5, công thức ô E5 gì? Tin 4./ SaoBàchép công thức: i  a./ Sao chép nội dung ô có công thức:Tin Tin Khi chép nội dung ô nào? Em có nhận xét công thức này? 4./ SaoBàchép công thức: i  a./ Sao chép nội dung ô có công thức:Tin Ô chứa công thức C6 D4 Ô có địa công thức Quan hệ chúngTin Khi chép nội dung A3 Ô A3 nằm bên trái ô C6 hai ô ô C6 sang ô cột, D4 công phía ô C6 ba hàng thức nào? B1 Ô B1 nằm bên trái ô D4 hai cột, phía ô D4 ba hàng Công thức ô D4 gì? Công thức ô C6 gì? i Bà  Tin Tin 4./ Sao chép công thức: a./ Sao chép nội dung ô có công thức:7  Khi chép nội dung ô có công thức địa ô khối công thức chép y nguyên  Khi chép ô có nội dung công thức chứa địa chỉ, địa điều chỉnh để giữ nguyên vị trí tương đối ô chứa công thức ô có địa công thức i Bà  Tin Tin 4./ Sao chép công thức: a./ Sao chép nội dung ô có công thức:7 *Lưu ý: Việc chèn thêm hay xóa hàng cột làm thay đổi địa ô công thức Khi đó, địa ô tính công thức điều chỉnh để thích hợp để công thức 4./ SaoBàchép công thức: i  Tin b./ Di chuyển nội dung ô có công thức: Tin Khi di chuyển nội dung ô nào? Em có nhận xét công thức này? i Bà  Tin Tin 4./ Sao chép công thức: b./ Di chuyển nội dung ô có công thức:  Khi di chuyển nội dung ô có công thức chứa địa lệnh Cut, Paste, địa công thức không bị điều chỉnh, nghĩa công thức chép y nguyên *Lưu ý: Khi thực thao tác trang tính, thực nhầm, em sử dụng lệnh Undo góc bên trái cửa sổ để khôi phục lại trước cách nhanh chóng i Bà  Tin Tin =SUM(B12:E12) =SUM(B13:E13) =SUM(B14:E14) =SUM(B15:E15) i Bà  Tin Tại sao chép khối Tin F12:F15 vàochép ô Bởi B3chỉ thìô lại ratự kết địa tính điều nàytổng chỉnh để tính ô bênchứ??? trái làm bị lỗi hàm tính tổng GV: VÕ NHẬT TRƯỜNG Bài tập Điền vào dấu ba chấm câu sau: “Khi chép ô có nội dung công thức chứa địa chỉ, địa chỉ…” Không bị điều chỉnh Được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ vị trí tương đối ô chứa công thức ô có địa công thức Được điều chỉnh để giữ nguyên vị trí so với ô đích Tất sai Bài kế Thoát i Bà  Tin Bài tập./ Cho ô A3,C3,E3 có giá trị sau: 39,60,100 Ô B4 tính công thức =C3-A3 Tin Nếu chép ô B4 sang ô D4 ô D4 có giá trị bao nhiêu? a./ 21 c./ 40 b./ 61 d./ 79 Bài tập Muốn sửa liệu ô tính mà không cần nhập lại, em phải thực thao tác gì? Nháy ô tính sửa liệu Nháy công thức Nháy đúp ô tính sửa liệu Cả đáp án b c Bài kế Thoát i Bà  Tin Tin Câu 4: Cho bảng số liệu Ô E4 tính công thức =SUM(B4:D4) Nếu di chuyển ô E4 sang7ô F5 công thức ô F5 gì? a./ =SUM(B5:D5) c./ =SUM(B4:E4) b./ =SUM(B4:D4) d./ =SUM(B5:E5) i Bà  Tin NỘI DUNG Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng Chèn thêm xóa cột hàng Sao chép di chuyển liệu Sao chép công thức Tin HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : -Học bài, xem nội dung học -Thực hành, làm tập sách tập -Xem trước nôi dung học tiếp theo: BTH5 Trình bày trang tính em  Bài 5 THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNHbảng tính khi mở có độ rộng cột và độ cao hàng bằng nhau Để giải quyết trường hợp này ta phải điều chỉnh độ rộng cột và chiều cao của hàng. Không hiển thị hết dãy ký tự quá dài. Cột quá rộng.  1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng. nên khi nhập dữ liệu ta thường gặp trường hợp như sau:  B1. Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cách giữa 2 cột  a) Điều chỉnh độ rộng cột:  B2. kéo thả chuột sang phải hoặc trái để điều chỉnh độ rộng cột.  Ví dụ:  cho bảng dữ liệu sau: Cột quá rộng Không hiển thị hết họ tên  Điều chỉnh độ rộng cột cho phù hợp.  B1. đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cách giữa 2 hàng.  b) Điều chỉnh độ cao của hàng:  B2. kéo thả chuột để điều chỉnh độ cao của hàng.  Ví dụ:  Cho bảng dữ liệu sau:  Điều chỉnh độ cao hàng 2 và 3 cho phù hợp. Không hiển thị hết tiêu đề  2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng. a) Chèn thêm cột hoặc hàng. B1. chọn một cột hoặc một hàng. Cột mới sẽ được chèn bên trái cột chọn và hàng mới sẽ được chèn bên dưới hàng chọn. lưu ý: (sgk) Chọn Insert Chọn rows để chèn thêm hàng.  Chọn columns để chèn thêm cột.  Ví dụ:  Chèn thêm 1 cột giữa cột họ và tên và cột giới tính ghi tiêu đề là ngày sinh.  Chèn thêm 1 hàng giữa hàng 4 và 5, giữa hàng 8 và 9.  b) Xoá cột hoặc hàng. B1. chọn một cột hoặc một hàng. [...]... các cột bên phải được đẩy sang trái, các hàng phía dưới được đẩy lên trên  Ví dụ:  Xoá những cột và hàng không chứa dữ liệu Kiến thức cần nắm:  Bài tập: Cảm ơn quý thầy cô và các em đã tham dự tiết thao giảng này - HS1: Muốn điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng em thực hiện thao tác nào? KIỂM TRA BÀI CŨ - HS2: Nêu các thao tác chèn (cột, hàng), các thao tác xoá (cột, hàng). - HS1: Muốn điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng em thực hiện thao tác nào? * Các bước để điều chỉnh độ rộng cột: - B1: Đưa con trỏ chuột vào biên phải của tên cột cần mở rộng. - B2: Kéo thả sang phải (mở rộng), sang trái (thu hẹp). * Các bước để điều chỉnh độ cao hàng: - B1: Đưa con trỏ chuột vào biên dưới tên hàng cần mở rộng. - B2: Kéo thả xuống (mở rộng), lên trên ( thu hẹp). KIỂM TRA BÀI CŨKIỂM TRA BÀI CŨ - HS2: Các thao tác chèn (cột, hàng), các thao tác xoá (cột, hàng). * Các bước để xóa cột (hàng): - B1: Nháy chuột chọn cột (hàng) cần xóa. - B2: Chọn EDIT \ DELETE. * Các bước để chèn cột: - B1: Nháy chuột chọn một cột. - B2: Chọn INSERT \ COLUMNS. * Các bước để chèn hàng: - B1: Nháy chuột chọn một hàng. - B2: Chọn INSERT \ ROWS. KIỂM TRA BÀIBÀI 5 Tin học 7 Tuần 15. Tiết: 30 Giáo viên: Traàn Trung Hieáu NỘI DUNG BÀI HỌC 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng. 3. Sao chép và di chuyển dữ liệu. 4. Sao chép công thức. 2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng. Để sao chép dữ liệu, em thực hiện lệnh gì ??? Copy Để di chuyển dữ liệu, em thực hiện lệnh gì ??? Cut Để sao chép và di chuyển dữ liệu trong ô tính, ta làm gì ??? Copy, Cut Hình 42a Hình 42b Hình vẽ này cho em biết điều gì? Hình vẽ này đã thực hiện thao tác sao chép dữ liệu ở cột C dán vào cột F. 1. Chọn các ô cần sao chép nội dung và nháy nút lệnh 2. Nháy vào ô đích và nháy nút lệnh Kết quả Muốn sao chép nội dung ở cột C dán vào cột F, em làm gì? 3/ Sao chép và di chuyển dữ liệu : a/ Sao chép nội dung ô tính : Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH (TT) Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH (TT) Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH(TT) Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH(TT) 3/ Sao chép và di chuyển dữ liệu : a/ Sao chép nội dung ô tính : - B1: Chọn ô hoặc các ô có thông tin muốn sao chép. - B2: Nháy nút Copy trên thanh công cụ (Ctrl+C). - B3: Chọn ô muốn đưa thông tin được sao chép vào. - B4: Nháy nút Paste trên thanh công cụ (Ctrl+V). [...]...Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH(TT) 3/ Sao chép và di chuyển dữ liệu : Hình vẽ này Di chuyển biết cho em dữ liệu gì? C điều ở cột dán vào cột F Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH(TT) 3/ Sao chép và di chuyển dữ liệu : b/ Di chuyển nội dung ơ tính : - B1: Chọn ơ hoặc các ơ có thơng tin em muốn di chuyển - B2: Nháy nút Cut trên... còn cách nào khác khơng? Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH(TT) Tại sao khi sao chép cột Tổng thì dữ liệu có giá trị 0.00? Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH(TT) 4/ Sao chép cơng thức : a/ Sao chép nội dung các ơ có cơng thức : Ngồi dữ liệu em còn có thể sao chép cơng thức Khi đó các địa chỉ ơ và khối có trong cơng thức được điều chỉnh thích hợp một cách tự động để cho các kết quả tính tốn đúng Trong ơ D3 của... điều chỉnh để giữ ngun quan hệ tương đối về vị trí so với ơ đích Lưu ý: SGK Khi chèn thêm hay xố hàng hoặc cột làm thay đổi địa chỉ của các ơ trong cơng thức, các địa chỉ này sẽ được điều chỉnh thích hợp để cơng thức vẫn đúng Tại sao khi sao chép cột Tổng thì dữ liệu có =SUM(B4:D4) giá trị 0.00? =SUM(B5:D5) 0 0 0 =SUM(B12:D 12) Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH(TT) 4/ Sao chép cơng thức : Quan sát - Khi di... y ngun khơng bị điều chỉnh Em hãy dự đốn? Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH(TT) 4/ Sao chép cơng thức : b/ Di chuyển nội dung các ơ có cơng thức : Khi K Í N H C H À O C Á C T H Ầ Y C Ô G I Á O V Ề D Ự G i Ờ KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GiỜ -Quan sát mở một trang tính mới, em có nhận xét gì về độ rộng các cột và độ cao các hàng? - Độ rộng các cột bằng nhau. - Độ cao các hàng bằng nhau. GV D thi : Nguyeón Thũ Phi Truực Tr ng : Nguyeón Troùng Kyỷ N m H c : 2010- 2011 TIET: 27 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng * Điều chỉnh độ rộng cột : 1. Đưa con trỏ vào biên phải của tên cột cần mở rộng; 2. Kéo thả sang phải để mở rộng hay sang trái để thu hẹp độ rộng cột. *Điều chỉnh độ cao của các hàng: 1.Đưa con trỏ vào biên dưới của tên hàng cần mở rộng; 2.Kéo thả xuống dưới để mở rộng hay lên trên để thu hẹp độ cao hàng. 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng  Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó. *Lưu ý: 1. Nháy chọn cột 2. Mở bảng chọn Insert -> Columns * Chèn thêm cột 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng 2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng a. Chèn thêm cột hoặc hàng a. Chèn thêm cột hoặc hàng [...]... đẩy sang trái Khi xoá hàng các hàng bên dưới được đẩy lên trên Thực hành: Mở bảng tính & thực hiện thao tác: + Thay đổi độ rộng của cột họ và tên cho phù hợp với dữ liệu trong bảng Thực hành: Mở bảng tính & thực hiện thao tác: + Chèn thêm hàng trống… +chèn thêm cột trống …… Thực hành: -Mở bảng tính và thực hiện thao tác: + Xóa cột………? + Xóa hàng……? 9 10 ... Mở bảng chọn Insert -> Rows * Chèn thêm hàng 1 Nháy chọn một hàng *Lưu ý: Nếu chọn trước nhiều cột hay nhiều hàng, số cột hoặc số hàng mới được chèn thêm sẽ đúng bằng số cột hay số hàng em đã chọn 2 Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng 2 Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng b Xoá cột hoặc hàng b Xoá cột hoặc hàng •Xoá cột: 1 Nháy chọn một cột 2 Mở bảng chọn Edit -> Delete *Xoá hàng 1 Nháy chọn một hàng 2 Mở bảng Code Rules! Bài 5: Code Rules! 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng: a) Điều chỉnh độ rộng cột: 1. Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cách bên phải của cột cần mở rộng 2. Kéo thả sang phải để mở rộng hay sang trái để thu hẹp độ rộng của cột Code Rules! b) Điều chỉnh độ cao hàng: 1. Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cách bên dưới của hàng cần mở rộng 2. Kéo thả xuống dưới để mở rộng hay lên trên để thu hẹp độ cao của hàng 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng: Code Rules! Lưu ý: Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó. 1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng: Code Rules! 2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng: a) Chèn thêm cột hoặc hàng: * Chèn thêm cột: 1. Nháy chọn một cột 2. Mở bảng chọn Insert và chọn Columns Code Rules! a) Chèn thêm cột hoặc hàng: * Chèn thêm hàng: 1. Nháy chọn một hàng 2. Mở bảng chọn Insert và chọn Rows 2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng: Code Rules! Lưu ý: Nếu em chọn trước nhiều cột hay nhiều hàng, số cột hoặc số hàng mới được chèn thêm sẽ đúng bằng số cột hay số hàng em đã chọn. 2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng: Code Rules! b) Xóa cột hoặc hàng: 1. Chọn các cột hoặc hàng cần xóa 2. Mở bảng chọn Edit và chọn Delete 2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng: Code Rules! ... c./ 40 b./ 61 d./ 79 Bài tập Muốn sửa liệu ô tính mà không cần nhập lại, em phải thực thao tác gì? Nháy ô tính sửa liệu Nháy công thức Nháy đúp ô tính sửa liệu Cả đáp án b c Bài kế Thoát i Bà ... Tin Em có nhận xét bảng tính trên? Hình 1.44a i Bà  Tin 3./ Sao chép di chuyển liệu: a./ Sao chép nội dung ô tính: Tin Để chỉnh sửa từ hình 1.44a sang 1.44b em sử dụng thao tác nào? Hình 1.44b... công thức Được điều chỉnh để giữ nguyên vị trí so với ô đích Tất sai Bài kế Thoát i Bà  Tin Bài tập./ Cho ô A3,C3,E3 có giá trị sau: 39,60,100 Ô B4 tính công thức =C3-A3 Tin Nếu chép ô B4 sang ô

Ngày đăng: 27/10/2017, 02:34

Hình ảnh liên quan

Hình 1.44a - Bài 5. Thao tác với bảng tính

Hình 1.44a.

Xem tại trang 5 của tài liệu.
Để chỉnh sửa từ hình 1.44a sang 1.44b em sử - Bài 5. Thao tác với bảng tính

ch.

ỉnh sửa từ hình 1.44a sang 1.44b em sử Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 1.46b - Bài 5. Thao tác với bảng tính

Hình 1.46b.

Xem tại trang 12 của tài liệu.
Câu 4: Cho bảng số liệu trên. Ô E4 được tính bằng công thức =SUM(B4:D4). Nếu di chuyển ô E4 sang ô F5 thì công thức ở ô F5 là gì? - Bài 5. Thao tác với bảng tính

u.

4: Cho bảng số liệu trên. Ô E4 được tính bằng công thức =SUM(B4:D4). Nếu di chuyển ô E4 sang ô F5 thì công thức ở ô F5 là gì? Xem tại trang 29 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • PowerPoint Presentation

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

 • Slide 17

 • Slide 18

 • Slide 19

 • Slide 20

 • Slide 21

 • Slide 22

 • Slide 23

 • Slide 24

 • Slide 25

 • Slide 26

 • Slide 27

 • Slide 28

 • Slide 29

 • Slide 30

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan