0

Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

17 393 0
  • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 00:11

BÀI 16: THỰC HÀNH BÀI 16: THỰC HÀNH VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ 9 *Biểu đồ tháp tuổi. *Biểu đồ tháp tuổi. *Biểu đồ đường biểu diễn. *Biểu đồ đường biểu diễn. *Biểu đồ hình cột. *Biểu đồ hình cột. *Biểu đồ hình tròn. *Biểu đồ hình tròn. *Biểu đồ cột chồng. *Biểu đồ cột chồng. KIỂM TRA BÀI CŨ: KIỂM TRA BÀI CŨ: KIỂM TRA BÀI CŨ: KIỂM TRA BÀI CŨ: Nêu các dạng biểu đồ đã học ? Nêu các dạng biểu đồ đã học ? a) a) Dựa vào bảng số liệu sau đây: Dựa vào bảng số liệu sau đây: Bảng 16.1:CƠ CẤU GDP CỦA NƯỚC TA THỜI KỲ 1991-2002 ( % ). Bảng 16.1:CƠ CẤU GDP CỦA NƯỚC TA THỜI KỲ 1991-2002 ( % ). 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 TỔNG SỐ NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP – XÂY DỰNG DỊCH VỤ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40,5 23,8 35,7 29,9 28,9 41,2 27,2 28,8 44,0 25,8 32,1 42,1 25,4 34,5 40,1 23,3 38,1 38,6 23,0 38,5 38,5 Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP thời kỳ Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP thời kỳ 1991-2002 1991-2002 - - 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 Dịch vụ Công nghiệp và xây dựng Nông lâm nghiệp Thu hẹp các cột lại chỉ bằng sợi chỉ và nối các Thu hẹp các cột lại chỉ bằng sợi chỉ và nối các đoạn cột chồng lại với nhau ta có biểu đồ miền. đoạn cột chồng lại với nhau ta có biểu đồ miền. - - 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 Dịch vụ Công nghiệp và xây dựng Nông lâm nghiệp 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 Dịch vụ Công nghiệp và xây dựng Nông lâm nghiệp Biểu đồ miền là biến thể của biểu đồ cột chồng. Biểu đồ miền là biến thể của biểu đồ cột chồng. B i ể u đ ồ m i ề n B i ể u đ ồ m i ề n CÁCH VẼ: CÁCH VẼ: Vẽ hình chữ nhật. Vẽ hình chữ nhật. Trục hoành là các năm.Chú ý khoảng cách các năm. Trục hoành là các năm.Chú ý khoảng cách các năm. Trục tung có trị số là 100%. ( Tổng số ). Trục tung có trị số là 100%. ( Tổng số ). Vẽ lần lượt theo từng chỉ tiêu ( như cách vẽ biểu đồ Vẽ lần lượt theo từng chỉ tiêu ( như cách vẽ biểu đồ cột chồng , chứ không vẽ lần lượt theo các năm ). cột chồng , chứ không vẽ lần lượt theo các năm ). Nối các điểm cùng chỉ tiêu lại với nhau Nối các điểm cùng chỉ tiêu lại với nhau sẽ tạo ra 3 miền. sẽ tạo ra 3 miền. Vẽ riêng bảng chú giải cho các miền. Vẽ riêng bảng chú giải cho các miền. Tạo ký hiệu cho từng miền. Tạo ký hiệu cho từng miền. Nông lâm ngư nghiệp Công nghiệp xây dựng Dịch vụ Lưu ý : Lưu ý : Để dễ vẽ nên vẽ chỉ tiêu dưới cùng ( nông lâm Để dễ vẽ nên vẽ chỉ tiêu dưới cùng ( nông lâm ngư nghiệp ) trước. ngư nghiệp ) trước. Kế dến vẽ chỉ tiêu trên cùng ( dịch vụ ). Kế dến vẽ chỉ tiêu trên cùng ( dịch vụ ). Còn lại ở giữa là chỉ tiêu công nghiệp và xây dựng Còn lại ở giữa là chỉ tiêu công nghiệp và xây dựng NHẬN XÉT NHẬN XÉT 1 ) Sự giảm mạnh tỷ trọng của nông lâm ngư nghiệp từ 1 ) Sự giảm mạnh tỷ trọng của nông lâm ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23,0% nói lên điều gì ? 40,5% xuống còn 23,0% nói lên điều gì ? • Nước ta đang chuyển dần từng bước từ nước nông Nước ta đang chuyển dần từng bước từ nước nông nghiệp sang nước công nghiệp. nghiệp sang nước công nghiệp. 2 ) Tỷ trọng của khu vực kinh tế nào tăng nhanh ? Thực 2 ) Tỷ trọng của khu vực kinh tế nào tăng nhanh ? Thực tế này phản ánh điều gì ? tế này phản ánh điều gì ? • Tỷ trọng của khu vực kinh tế công nghiệp và xây dựng Tỷ trọng của khu vực kinh tế công nghiệp và xây dựng tăng lên nhanh nhất . Thực tế này phản ánh quá trình tăng lên nhanh nhất . Thực tế này phản ánh quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đang tiến triển. công nghiệp hóa và hiện đại hóa đang tiến triển. 1) 1) Cách nhận biết Bi 16: Thc hnh: V BIU V S THAY I C CU KINH T Nờu cỏc dng biu ó hc ? - Biu thỏp tui - Biu ng biu din - Biu hỡnh ct - Biu hỡnh trũn Da vo bng s liu di õy: Bng 16.1:C CU GDP CA NC TA THI K 1991-2002 ( % ) 1991 TNG S 1993 100% 100% 1995 1997 1999 2001 2002 100% 100% 100% 100% 100% NễNG, LM, NG NGHIP 40,5 29,9 27,2 25,8 25,4 23,3 23,0 CễNG NGHIP XY DNG 23,8 28,9 28,8 32,1 34,5 38,1 38,5 35,7 41,2 44,0 42,1 40,1 38,6 DCH V 38,5 a.V biu th hin c cu GDP thi kỡ 1991-2002 b.Nhn xột bng cỏch tr li cỏc cõu hi sau: -S gim mnh t trng nụng, lõm, ng nghip t 40,5% xung cũn 23,0% núi lờn iu gỡ? -T trng khu vc kinh t no tng nhanh? Thc t ny phn ỏnh iu gỡ? CCH V: -V hỡnh ch nht -Trc honh l cỏc nm.Chỳ ý khong cỏch cỏc nm -Trc tung cú tr s l 100% ( Tng s ) -V ln lt theo tng ch tiờu ( nh cỏch v biu ct chng ) -Ni cỏc im cựng ch tiờu li vi s to -To ký hiu cho tng -V riờng bng chỳ gii cho cỏc Nụng lõm ng nghip Cụng nghip xõy dn Dch v Lu ý : - d v, nờn v ch tiờu di cựng (nụng, lõm, ng nghip trc) - Tip theo v ch tiờu trờn cựng (dch v) - Cũn li gia l ch tiờu cụng nghip-xõy dng A-Vẽ biểu đồ Bớc 1: Vẽ khung biểu đồ % 10 09 80 70 50 40 20 00 199 1993 199 199 199 200 200 Nm 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% - 20% - 10% 0% 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 Bớc vẽ gianh giới miền Cơ cấu GDP nớc ta thời kì 1991 2002 (%) 199 199 199 199 199 200 200 Cỏc khu vc kinh t Tng s 100 100 100 100 100 100 100 - Nụng, lõm, ng nghip 40.5 29.9 27.2 25.8 25.4 23.3 23,0 - Cụng nghip-xõy dng 23.8 28.8 32.1 34.5 38.1 38.5 40.1 38.6 38.5 - Dch v 28.9 35.7 % 41.2 44.0 100 90 80 70 + 60 50 40 + 30 20 10 DCH V + + + + + + NễNG-LM- NG NGHIP + + + + CễNG NGHIP-XY DNG + 10 1991 42.1 1993 + 1995 1997 1999 2001 2002 Năm Bớc : Hoàn thiện biểu đồ % 10 09 80 Ghi dịch vụ 70 + 50 40 + 20 00 199 + + + + + + Công nghiệp- xây dựng + + + + + + Dịch vụ Công nghiệp -Xây dựng Nông-lâm-Ng nghiệp Nông-lâm-ng nghiệp 1993 199 199 199 200 200 Năm Biểu đồ th hin cấu GDP ca nc ta thời kỳ 1991-2002 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%20%10% 0% Dch v Cụng nghip v xõy dng Nụng lõm nghip 1991 1993 1995 1997 1999 20012002 Biểu đồ th hin cấu GDP ca nc ta thời kỳ 1991-2002 Biu l bin th ca biu ct chng 100% 90% 80% Dch v 70% 60% Cụng nghip v xõy dng 50% 40% Nụng lõm nghip 30% - 20% - 10% 0% 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 Cơ cấu GDP nớc ta thời kì 1991 - 2002 (%) 1993 1995 1997 2001 2002 - Nụng, lõm, ng nghip 100 40.5 100 29.9 100 27.2 100 100 100 25.8 25.4 23.3 100 23 - Cụng nghip-xõy dng 23.8 28.9 28.8 32.1 34.5 38.1 38.5 42.1 40.1 38.6 38.5 Các khu vực kinh tế Tng s - Dch v 1991 35.7 41.2 44.0 1999 Giả sử đầu không yêu cầu vẽ biểu đồ miền em chọn dạng biểu đồ để vẽ ? Trong dạng biểu đồ, biểu đồ thích hợp B.NHN XẫT ) S gim mnh t trng ca nụng lõm ng nghip t 40,5% xung cũn 23,0% núi lờn iu gỡ ? Nc ta ang chuyn dn tng bc t nc nụng nghip sang nc cụng nghip ) T trng ca khu vc kinh t no tng nhanh ? Thc t ny phn ỏnh iu gỡ ? T trng ca khu vc kinh t cụng nghip v xõy dng tng lờn nhanh nht Thc t ny phn ỏnh quỏ trỡnh cụng nghip húa v hin i húa ang t hiu qu -Cho bảng số liệu Tổng sản phẩm nớc (GDP) chia theo khu vự kinh tế (đơn vị tỷ đồng) NĂM 1990 2005 N-L-NN 16.252 175.048 CN- XD 9.513 343.807 DV 16.190 319.003 ?V biu thể th hin quy mụ, c cu GDP phõn theo khu vc kinh t nc ta nm 1990 nm 2005 Với em vẽ biểu đồ ? Tại ? Cng Cngc, c,ỏnh ỏnhgiỏ giỏ:: 1) Cỏch nhn bit biu hỡnh trũn, biu ct chng, biu ? V biu trũn hay ct chng cỏc ch tiờu cú quan h mt tng th ( tng s 100% ), din chui thi gian ớt nm V biu cỏc ch tiờu cú quan h mt tng th (tng s 100 % ) din chui thi gian nhiu nm Khụng v biu chui s liu khụng phi l theo cỏc nm 2 ) Cỏch nhn xột cỏc biu trũn, ct chng, biu min? Tr li cỏc cõu hi c t : Nh th no ? ( hin trng , xu hng bin i ca hin tng, ) Ti ? ( Nguyờn nhõn dn n s bin i trờn ) í ngha ca s bin i KIỂM TRA BÀI CŨ ? Tại sao Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là 2 trung tâm thương mại, dịch vụ lớn và đa dạng nhất cả nước? ? Vì sao nước ta lại buôn bán chủ yếu với thị trường châu Á- Thái Bình Dương? Vì đây là khu vực gần nước ta, khu vực đông dân và có tốc độ tăng trưởng nhanh. Dân số tập trung đông, kinh tế phát triển điều kiện GT thuận lợi và các DV lớn đều tập trung ở đây. Biểu đồ tháp tuổi Việt Nam năm 1989 I I II II I I I II I I I 0 1 2 3 4 5 66 5 4 3 2 1 0 I 77 I (%) (%) 40 - 44 > 99 35 - 39 95 - 99 90 - 94 80 - 84 85 - 89 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19 10 - 14 5 - 9 0 - 4 70 - 74 55 - 59 50 - 54 45 - 49 65 - 69 60 - 64 Nam 25,6% 4,2% 3,0% Nữ 18,9% 20,1% 28,2% Hãy đọc tên các loại biểu đồ sau đây: Biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế đồng bằng sông Hồng năm 1995 CHÚ THÍCH Nông lâm, ngư nghiệp Công nghiệp, xây dựng Dịch vụ 30,7% 26,6% 42,7% Đề ĐH Cho bng s liu: Cơ cấu GDP nớc ta thời kì 1991 2002 (%) 1991 1993 1995 199 199 200 Các khu vực kinh Cơ cấu GDP nớc ta thời kì 1991 2002 (%) tế Tng s 100 100 100 100 - Nụng, lõm, ng nghip 40.5 29.9 27.2 25.8 25.4 23.3 - Cụng nghip-xõy dng a-Hóy v biu 23.8 28.8 32.1 28.9 100 100 200 100 23 34.5 38.1 38.5 th hin c cu GDP thi k 1991-1992 - Dch v 35.7 41.2 44.0 42.1 40.1 38.6 38.5 b- Hãy nhận xét biểu đồ cách trả lời câu -Sự giảm mạnh nông ,lâm, ng nghiệp từ 40,5% còn23,5% nói lên điều gì? -Tỷ trọng khu vực tăng nhanh ? Thực tế ph ánh điều ? HDV A-Vẽ biểu đồ Bớc 1: Vẽ khung biểu đồ % 10 09 80 70 50 40 20 00 199 1993 199 199 199 200 200 Nm Bớc2 vẽ gianh giới miền BĐ Cơ cấu GDP nớc ta thời kì 1991 2002 (%) 199 199 199 199 199 200 200 Cỏc khu vc kinh t Tng s 100 - Nụng, lõm, ng nghip 40.5 29.9 27.2 25.8 25.4 23.3 23,0 - Cụng nghip-xõy % dng 23.8 28.8 32.1 34.5 38.1 38.5 - Dch v 35.7 100 90 80 70 + 60 50 40 + 30 20 100 28.9 41.2 44.0 100 100 100 100 42.1 40.1 38.6 10 38.5 DCH V + + + + + + + + + CễNG NGHIP-XY DNG + 10 1991 100 1993 + + NễNG-LM- NG 1995 1997 1999 2001 2002 Năm Bớc : Hoàn thiện biểu đồ % 10 09 80 Ghi dịch vụ 70 + 50 40 + 20 00 199 + + + + + + Công nghiệp- xây dựng + + + + + + Dịch vụ Công nghiệp -Xây dựng Nông-lâm-Ng nghiệp Nông-lâm-ng nghiệp 1993 199 199 199 200 200 Năm Biểu đồ cấu GDP thời kỳ 1991-2002 Ch.Y Cơ cấu GDP nớc ta thời kì 1991 2002 (%) 1991 1993 1993 199 199 199 199 100 100 100 100 100 100 100 - Nụng, lõm, ng nghip 40.5 29.9 27.2 25.8 25.4 23.3 - Cụng nghip-xõy dng 23.8 28.8 32.1 Các khu vực kinh tế Tng s Giả - Dch v 28.9 23 34.5 38.1 38.5 sử đầu không vẽ biểu 35.7 41.2yêu 44.0cầu 42.1 40.1 đồ 38.6 miền 38.5 t dạng biểu đồ để vẽ ? Trong dạng biểu đồ, biểu đồ thích hợp Biểu đồ cấu GDP thời kỳ 10 09 1991-2002 80 70 + 50 + 40 + 20 + 00 199 dịch vụ + + + Công nghiệp- xây dựng + + + Nông-lâm-ng 1993 199 199 B- Nhận xét biểu đồ 199 + + a)Sự giảm mạnh Tỷ trọng khu v trọngtế nông, kinh tăng ,ng nghiệp nhanh ? Thựctừ tế4 xuống còn23,0 % phản ánh điề + nói ? lên điều b) + 200 200 Năm -Tỷ trọng Nông ,lâm, ng nghiệp giảm từ 40,5% xuống 23,0% điều nói lên ngành nông ,lâm ,ng nghiệp -Tỷ trọngtăng khu vực kinh tế công nghiệp- xây chậmtăng so với ngành kinh tế khác dựng nhanh ( tăng 14,7%) thực tế phản ánh Bài tập 1- Da vo bng s liu sau: Giá tr sn xut nông nghip theo ngnh hot ng (n chia NĂM 1990 1996 1999 2000 2004 T Số Trồng trọt Ch nuôi DV n.n 100 100 100 100 100 79,3 77,9 79,2 78,2 76,3 17,9 19,3 18,5 19,3 21,6 2,8 2,8 2,3 2,5 2,1 Vẽ biểu đồ thích hợp thể cấu giá trị sản x Phân theo ngành hoạt động nớc ta từ 1990-2004 Với đề theo em vẽ biểu đồ thích 2- Cho bảng số liệu Tổng sản phẩm nớc (GDP) chia theo khu vự kinh tế (đơn vị tỷ đồng) NĂM 1990 2005 N-L-NN 16252 175048 CN- XD 9513 343807 DV 16190 319003 1.V biu thể th hin quy mụ, c cu GDP phõn theo khu vc kinh t nc ta nm 1990 nm 2005 Với em vẽ biểu đồ ? Tại ? Biểu đồ cấu GDP thời kỳ 1991-2002 Biểu đồ cấu GDP thời kỳ 1991-2002 Vẽ biểu đồ miền đợc tiến hành qua bớc ? Vẽ 123- biểu đồ miền cần thực qua bớc : Dựng khung biểu đồ Phân chia gianh giới miền Hoàn thiện biểu đồ Lu ý - Biểu đồ miền có dạng hình chữ nhật Chú ý KIỂM TRA BÀI CŨ ? Tại sao Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là 2 trung tâm thương mại, dịch vụ lớn và đa dạng nhất cả nước? ? Vì sao nước ta lại buôn bán chủ yếu với thị trường châu Á- Thái Bình Dương? Vì đây là khu vực gần nước ta, khu vực đông dân và có tốc độ tăng trưởng nhanh. Dân số tập trung đông, kinh tế phát triển điều kiện GT thuận lợi và các DV lớn đều tập trung ở đây. Biểu đồ tháp tuổi Việt Nam năm 1989 I I II II I I I II I I I 0 1 2 3 4 5 66 5 4 3 2 1 0 I 77 I (%) (%) 40 - 44 > 99 35 - 39 95 - 99 90 - 94 80 - 84 85 - 89 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19 10 - 14 5 - 9 0 - 4 70 - 74 55 - 59 50 - 54 45 - 49 65 - 69 60 - 64 Nam 25,6% 4,2% 3,0% Nữ 18,9% 20,1% 28,2% Hãy đọc tên các loại biểu đồ sau đây: Biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế đồng bằng sông Hồng năm 1995 CHÚ THÍCH Nông lâm, ngư nghiệp Công nghiệp, xây dựng Dịch vụ 30,7% 26,6% 42,7% BÀI 16 THỰC HÀNH VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ Kiểm tra bài cũ: + Cơ cấu xuất nhập khẩu hiện của ta tập trung trường +nước Vì nước ta lạinhiều buônvới bánthị nhiều với các khu vực: nước ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương? a) Châu Âu và Bắc Mỹ Nước ta buôn bán nhiều với các nước ở khu vực châu b)ÁChâu – TháiPhi Bình Dương vì: c)- Châu – Thái Dương Đây làÁkhu vựcBình gần với nước ta d)- Cả a, vực b, c đông đều đúng Khu dân và có tốc độ phát triển nhanh Ngọ Môn Lăng Tự Đức Các ảnh thuộc tài nguyên du lịch gì? Ở tỉnh nào? Xác định tỉnh đó bản đồ? Biểu đồ: Cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm 15.1 17 18.2 13.3 71.6 1990 64.8 2002 Trường ta 1, vẽ 2biểu đồ tròn, hình Khihợp chonào số thì liệu hoặc năm ta cột vẽ chồng? biểu đồ tròn hoặc biểu đồ cột chồng % 100 80 60 40 20 Năm 1991 … 2002 Thực hành: VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ Bảng 16.1: Cơ cấu GDP của nước ta thời kỳ 1991 – 2002 Năm T.Chi 1991 1993 T sô 100 100 1995 1997 1999 2001 100 100 100 100 2002 100 40.5 29.9 27.2 25.8 25.4 23.3 23.0 23.8 28.9 28.8 32.1 34.5 38.1 38.5 35.7 41.2 44.0 42.1 40.1 38.6 38.5 a)Hãy vẽ biểu đồ Khi nào thì ta vẽ biểu đồ Nông, lâm, ngư nghiệp miền thể hiện cấu cấu bằng biểu đồ miền? Công nghiệp – Xây dựng GDP thời kỳ 1991 – 2002 Dịch vụ Lưu ý: - Khi chuỗi số liệu là nhiều năm - Không thể vẽ biểu đồ miền chuỗi số liệu không phải là theo các năm Vì trục hoành biểu đồ miền biểu diễn năm Cách vẽ: Biểu đồ miền là biểu đồ có dạng hình chữ nhật 1.1 Trục là 100% ta lấy 1% = mm  Trục tung tung biểu thị % tương Có trị sốứng là 100% vậy 100% = 100mm = 10 cm Trục hoành hoànhlàlàcác năm tương ứngcách ta lấy = 1,5thểcm  Trục năm Khoảng giữa1năm các điểm hiện 11 năm 11 * tương 1.5 cm = với 16,5khoảng cm cách vẽ năm hình chữ nhật kích năm, dài,=ngắn ứng thước 10 x 16,5 cm Ghi chú thích, tên biểu đồ ( Ở mỗi năm ta vẽ nhiều Lập bảng chú thích cho từng tiêu chí trước vẽ ( kí hiệu đường hoặc tôsong màu)song với trục tung  ta chọn các tỉ lệ cho chính xác) 4.Vẽ Ta tiêu vẽ từng chí–một, chứ khôngnghiệp vẽ theoởtừng năm chí tiêu Nông Lâm – Ngư tất cả các năm, xong nối các điểm lại và kí hiệu 5.Hai Vẽtiêu tiêu chí chí còn Dịchlại vụ, ta đo từ hiện xuống (100% theo emngược sẽ thực thế nào?= 0%) Phần còn lại là Công nghiệp – Xây dựng; Hoặc ta lấy tỉ trọng tiêu chí ( + 2) để vẽ tiếp Biểu đồ:CƠ CẤU GDP CỦA NƯỚC TA THỜI KỲ 1991 - 2002 % 100 80 Sự giảm mạnh tỉ trọng nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% 40,5%xuống xuốngcòn còn 23% lên: gì? Nước ta 23% nói nói lên điều chuyển dần từ nước nông nghiệp sang nước công nghiệp 60 10 cm 40 20 16,5 cm 1991 1993 1995 1997 1999 Năm 2001 2002 Chú thích: Nông, lâm, ngư nghiệp Dịch vu Công nghiệp và Xây dựng Biểu đồ:CƠ CẤU GDP CỦA NƯỚC TA THỜI KỲ 1991 - 2002 % 100 công tế nghiệp – Xây dựng Tỉ trọng của khu vực kinh nào tăng nhanh? tăng KIỂM TRA BÀI CŨ ? Tại sao Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là 2 trung tâm thương mại, dịch vụ lớn và đa dạng nhất cả nước? ? Vì sao nước ta lại buôn bán chủ yếu với thị trường châu Á- Thái Bình Dương? Vì đây là khu vực gần nước ta, khu vực đông dân và có tốc độ tăng trưởng nhanh. Dân số tập trung đông, kinh tế phát triển điều kiện GT thuận lợi và các DV lớn đều tập trung ở đây. Biểu đồ tháp tuổi Việt Nam năm 1989 I I II II I I I II I I I 0 1 2 3 4 5 66 5 4 3 2 1 0 I 77 I (%) (%) 40 - 44 > 99 35 - 39 95 - 99 90 - 94 80 - 84 85 - 89 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19 10 - 14 5 - 9 0 - 4 70 - 74 55 - 59 50 - 54 45 - 49 65 - 69 60 - 64 Nam 25,6% 4,2% 3,0% Nữ 18,9% 20,1% 28,2% Hãy đọc tên các loại biểu đồ sau đây: Biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế đồng bằng sông Hồng năm 1995 CHÚ THÍCH Nông lâm, ngư nghiệp Công nghiệp, xây dựng Dịch vụ 30,7% 26,6% 42,7% Nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo dự môn địa lí Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Cho bng s liu: BI Bng 16.1: C cu GDP ca nc ta, thi kỡ 1991 - 2002 (%) Các khu vực kinh tế 1991 1993 1995 Cơ cấu GDP nớc ta thời kì 1991 2002 (%) 199 199 200 200 Tng s 100 100 100 100 100 100 100 - Nụng, lõm, ng nghip 40.5 29.9 27.2 25.8 25.4 23.3 - Cụng nghip -xõy dng 23.8 28.9 28.8 32.1 34.5 38.1 38.5 - Dch v 35.7 41.2 44.0 42.1 40.1 38.6 38.5 23 a - Hóy v biu th hin c cu GDP ca nc ta, thi k 1991-2002 b - Hãy nhận xét biểu đồ cách trả lời câu hỏi : - Sự giảm mạnh nông, lâm, ng nghiệp từ 40,5% xuống 23,0% nói lên điều gỡ? - Tỷ trọng khu vực tng nhanh ? Thực tế phản Bớc 1: Vẽ khung biểu đồ % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 Nm Bớc 2: Vẽ gianh giới miền Cơ cấu GDP nớc ta thời kỡ 1991 2002 (%) 199 199 199 199 199 200 200 Cỏc khu vc kinh t Tng s 100 - Nụng, lõm, ng nghip 40.5 29.9 27.2 25.8 25.4 23.3 23,0 - Cụng nghip-xõy % dng 23.8 28.8 32.1 34.5 38.1 38.5 - Dch v 35.7 100 90 80 70 + 60 50 40 + 30 20 100 28.9 41.2 44.0 100 100 100 100 42.1 40.1 38.6 10 38.5 DCH V + + + + + + + + + CễNG NGHIP-XY DNG + 10 1991 100 + + NễNG -LM- NG Nm 1993 1995 1997 1999 2001 2002 Bớc 3: Hoàn thiện biểu đồ % 100 Ghi chỳ 90 80 70 dịch vụ + 60 50 40 + 30 20 10 + + + + + Dịch vụ Công nghiệp - Xây dựng + Công nghiệp- xây dựng + + + + + Nông- Lâm- Ng nghiệp + Nông-lâm-ng nghiệp 1991 Nm 1993 1995 1997 1999 2001 2002 Biu th hin c cu GDP nc ta, thi kỡ 1991-2002 dạng biểu đồ, biểu đồ thích hợp với đề? Tại sa Giáo án địa lý lớp 9 BÀI 16. THỰC HÀNH: VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ I - Mục đích yêu cầu - Học sinh cần rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu bằng biểu đồ miền, rèn luyện kỹ năng nhận xét biểu đồ, củng cố các kiến thức đã học ở bài 6 về cơ cấu kinh tế theo ngành ở nước ta II - Đồ dùng dạy học : - HS chuẩn bị thước thẳng, máy tính, bút chì màu III - Tiến trình lên lớp 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: H. Tình hình phát triển nội thương nước ta trong thời gian qua? H. Tình hình phát triển ngoại thương nước ta trong thời gian qua? 3. Bài mới: GV giới thiệu nội dung bài mới 1. Cho bảng số liệu sau đây - gv gọi 1 học sinh đọc bảng số liệu trong SGK / + a) Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu (bảng 16.1) GDP thời kỳ 1991 - 2002 - GV hướng dẫn học sinh cách vẽ biểu đồ miền: - Bước 1: Nhận biết trong trường hợp nào thì có thể vẽ biểu đồ cơ cấu bằng biểu đồ miền Thường sử dụng khi chuỗi số liệu là nhiều năm. Trong trường hợp ít năm (2- 3 năm) thì thường dùng biểu đồ hình tròn Không vẽ biểu đồ miền khi chuỗi số không phải là theo các năm, vì trục hoành trong biểu đồ miền biểu diễn năm - Bước 2: Vẽ biểu đồ m kiền: HCN ( khi số liệu cho tỷứơc là tỷ lệ %) + Biểu đồ là HCN. Trục tung có trị số là 100% ( tổng số) + trục hoành là các năm: các khoảng cách giữa các điểm thể hiện các thời điểm ( năm) dài hay ngắn tương ứng với khoảng cách năm + Vẽ lần lượt theo từng chỉ tiêu chứ không phải lần lượt theo các năm Giáo án địa lý lớp 9 + Cách xác định các điểm để vẽ tương ứng như khi vẽ biểu đồ cột chồng + Vẽ đến đâu thì tô màu hay kẻ vạch đến đó, đồng thời thiết lập bảng chú giải KIỂM TRA BÀI CŨ ? Tại sao Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là 2 trung tâm thương mại, dịch vụ lớn và đa dạng nhất cả nước? ? Vì sao nước ta lại buôn bán chủ yếu với thị trường châu Á- Thái Bình Dương? Vì đây là khu vực gần nước ta, khu vực đông dân và có tốc độ tăng trưởng nhanh. Dân số tập trung đông, kinh tế phát triển điều kiện GT thuận lợi và các DV lớn đều tập trung ở đây. Biểu đồ tháp tuổi Việt Nam năm 1989 I I II II I I I II I I I 0 1 2 3 4 5 66 5 4 3 2 1 0 I 77 I (%) (%) 40 - 44 > 99 35 - 39 95 - 99 90 - 94 80 - 84 85 - 89 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19 10 - 14 5 - 9 0 - 4 70 - 74 55 - 59 50 - 54 45 - 49 65 - 69 60 - 64 Nam 25,6% 4,2% 3,0% Nữ 18,9% 20,1% 28,2% Hãy đọc tên các loại biểu đồ sau đây: Biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế đồng bằng sông Hồng năm 1995 CHÚ THÍCH Nông lâm, ngư nghiệp Công nghiệp, xây dựng Dịch vụ 30,7% 26,6% 42,7% KIỂM TRA BÀI CŨ -Trình bày hiểu biết em tài ngun rừng nước ta ? -Mơ hình Nơng – Lâm kết hợp đem lại lợi ích gì? TIẾT 10 - BÀI 10 : * Nêu cách vẽ: Biểu đồ Tròn ? Biểu đồ đường ? * Cách vẽ biểu đồ tròn : • Bước1: Xử lí số liệu • Bước2: Vẽ biểu đồ cấu theo qui tắc: Vẽ vòng tròn,vẽ từ “tia 12 giờ”, vẽ thuận chiều kim đồng hồ Vẽ hình quạt ứng với tỉ trọng thành phần cấu Ghi trị số phần trăm vào hình quạt tương ứng Vẽ đến đâu tơ màu đến đó, đồng thời thiết lập bảng giải 25 % Cách vẽ biểu đồ đường : • Bước1: Vẽ hệ trục tọa độ vng góc Ghi đại lượng • Bước2: Lấy tỉ lệ chuẩn Vẽ theo bảng số liệu : ( trục Tung ,hồnh ) Xác định tọa độ điểm Nối điểm thành đường biểu diễn Dùng kí hiệu ghi đại lượng Đặc tên biểu đồ Ví dụ : Chú giải Bo ø % 200 180 160 140 120 100 80 60 1990 Năm 1995 2000 2002 Biểu đồ thể số tăng trưởng gia súc, g 1/ BÀI TẬP Bảng 10.1: Diện tích gieo trồng phân theo nhóm (nghìn ha) Năm Các nhóm Tổng số Cây lương thực Cây cơng nghiệp Cây thực phẩm, ăn quả, khác 1990 2002 9040,0 6474,6 1199,3 1366,1 12831,4 8320,3 2337,3 2173,8 a) Vẽ biểu đồ hình tròn thể cấu diện tích gieo trồng nhóm b) Nhận xét thay đổi qui mơ diện tích tỉ trọng diện tích gieo trồng nhóm TIẾT 10 - BÀI 10 : II/ BÀI TẬP 2: Dựa vào bảng 10.2 : a/ Vẽ trục hệ toạ độ đường biểu diễn tốc độ tăng đàn gia súc, gia cầm qua năm 1990, 1995 2000 b/ Dựa hiểu biết cá nhân kiến thức học , giải thích : - Tại đàn gia cầm đàn lợn tăng nhanh ? - Tại đàn trâu khơng tăng ? 1/ BÀI TẬP • Bước1: Xử lí số liệu Cách tính phần trăm góc tâm • Tổng diện tích gieo trồng 100 % Từ xác định % nhóm trồng Vd: năm 1990 tổng diện tích gieo trồng 9040 nghìn (100%).Vậy cấu gieo trồng lương thực là(x): 6476,6 x= 100=71,6% 9040,0 • Biểu đồ hình tròn có góc tâm 360 độ.Nghĩa 1% tương ứng 3,6 (độ) Vd: Góc tâm biểu đồ cấu năm 1990 nhóm lương thực là: 71,6 x 3,6 = 258 (độ) 1/ BÀI TẬP • Bước1: Xử lí số liệu LOẠI CÂY Cơ cấu diện tích gieo trồng (%) Góc tâm biểu đồ tròn (độ) 1990 2002 1990 2002 Tổng số 100% 71,6 100% 64,8 360 258 360 233 Cây lương thực 13,3 18,2 48 66 15,1 16,9 54 61 Cây cơng nghiệp Cây thực phẩm, ăn quả, 1/ BÀI TẬP • Bước1: Xử lí số liệu • Bước2: Vẽ biểu đồ Lưu ý: • Bán kính biểu đồ : 1990 : 20 mm 2002: 24 mm • Nên dùng nét khác màu mực để phân biệt kí hiệu biểu đồ phần thích BÀI TẬP 16,9 15,1 18,2 13,3 71,6 64,8 Năm 1990 Năm 2002 Cây lương thực Cây cơng nghiệp Cây ăn quả, thực phẩm, khác Biểu đồ: Cơ cấu diện tích gieo trồng nhóm năm 1990 2002 (%) BÀI TẬP Cơ cấu diện tích gieo trồng (%) Góc tâm bđ tròn (độ) LOẠI CÂY 1990 2002 1990 2002 Tổng số 100 100 360 360 Cây lương thực 71,6 64,8 258 233 Cây cơng nghiệp 13,3 18.2 48 66 Cây thực phẩm, ăn quả, khác 15,1 16,9 54 61 -Nhận xét thay đổi về: 1.Qui mơ diện tích 2.Tỉ trọng diện tích gieo trồng nhóm 16,9 15,1 13,3 18,2 71,6 Cây lương thực Cây cơng nghiệp Năm 1990 64,8 Năm 2002 Cây ăn quả, thực phẩm, khác Biểu đồ: Cơ cấu diện tích gieo trồng nhóm năm 1990 2002 (%) BÀI TẬP Cơ cấu diện tích gieo trồng (%) Góc tâm bđ tròn (độ) LOẠI CÂY 1990 2002 1990 2002 Tổng số 100 100 360 360 Cây lương thực 71,6 64,8 258 233 Cây cơng nghiệp 13,3 18.2 48 66 Cây thực phẩm, ăn quả, khác 15,1 16,9 54 61 Qui mơ dt ... 40.1 38.6 38.5 Các khu vực kinh tế Tng s - Dch v 1991 35.7 41.2 44.0 1999 Giả sử đầu không yêu cầu vẽ biểu đồ miền em chọn dạng biểu đồ để vẽ ? Trong dạng biểu đồ, biểu đồ thích hợp B.NHN XẫT )... dng A -Vẽ biểu đồ Bớc 1: Vẽ khung biểu đồ % 10 09 80 70 50 40 20 00 199 1993 199 199 199 200 200 Nm 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% - 20% - 10% 0% 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 Bớc vẽ gianh... vự kinh tế (đơn vị tỷ đồng) NĂM 1990 2005 N-L-NN 16.2 52 175.048 CN- XD 9.513 343.807 DV 16.1 90 319.003 ?V biu thể th hin quy mụ, c cu GDP phõn theo khu vc kinh t nc ta nm 1990 nm 2005 Với em vẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế, Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế,

Hình ảnh liên quan

Dựa vào bảng số liệu dưới đõy: - Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

a.

vào bảng số liệu dưới đõy: Xem tại trang 3 của tài liệu.
-Cho bảng số liệu - Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

ho.

bảng số liệu Xem tại trang 15 của tài liệu.

Từ khóa liên quan