0

BCTC quy II.docx BCTC quy II

25 93 0
  • BCTC quy II.docx BCTC quy II

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:27

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Số 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/09/2011 Mẫu số B 01-DN/HN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/3/2006 quy định sửa đổi, bổ sung có liên quan Bộ Tài BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/09/2011 TÀI SẢN Mã Thuyết số minh A I II III IV V TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn han Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Các khoản thuế phải thu Nhà nước khác Tài sản ngắn hạn khác B I II TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá 210 220 221 222 - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 252 258 260 261 262 III IV V 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 10 11 12 13 14 15 16 17 18 30/09/2011 31/12/2010 VND VND 1.082.612.320.367 10.657.388.327 10.657.388.327 68.610.707.554 68.610.707.554 593.073.806.285 360.118.317.819 111.236.155.119 121.719.333.347 380.163.916.865 380.163.916.865 30.106.501.336 1.921.818.952 6.004.215.411 1.935.287.685 20.245.179.288 658.574.514.823 522.782.852.730 184.164.019.225 228.125.614.734 (43.961.595.509) 6.243.073.241 12.056.652.350 (5.813.579.109) 95.535.980.723 95.795.093.510 (259.112.787) 236.839.779.541 66.720.417.973 66.720.417.973 57.639.226.575 8.341.010.169 49.298.216.406 11.432.017.545 8.388.119.462 2.648.698.083 Các Thuyết minh kèm theo từ trang 06 đến trang 31 phận hợp thành Báo cáo tài 963.929.555.880 17.120.367.903 17.120.367.903 51.129.707.554 51.129.707.554 540.720.474.674 241.197.835.377 152.261.690.828 147.260.948.469 333.230.064.606 333.230.064.606 21.728.941.143 924.560.915 6.064.397.469 515.766.880 14.224.215.879 474.993.536.029 387.122.866.636 97.382.256.704 132.971.557.958 (35.589.301.254 ) 7.265.646.574 12.186.724.645 (4.921.078.071) 95.533.115.757 95.712.728.510 (179.612.753) 186.941.847.601 66.720.417.973 66.720.417.973 15.600.000.000 15.600.000.000 5.550.251.420 3.827.019.819 882.031.601 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Số 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/09/2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) Ngày 30 tháng 09 năm 2011 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 NGUỒN VỐN Mã Thuyết số minh 19 395.200.000 841.200.000 1.741.186.835.190 1.438.923.091.9 09 30/09/2011 31/12/2010 VND VND 1.211.753.006.447 818.202.574.507 371.537.457.318 223.519.140.306 40.764.136.311 25.113.027.199 2.980.206.207 16.180.315.245 137.386.305.281 721.986.640 393.550.431.940 327.000.000 171.933.435.832 (12.064.824) 7.902.060.932 213.400.000.000 941.847.896.450 825.585.475.497 337.947.162.219 227.266.909.313 12.826.438.797 25.215.217.113 3.884.742.222 4.892.098.219 213.167.606.080 385.301.534 116.262.420.953 327.000.000 108.067.242.274 422.465.353.324 422.465.353.324 320.098.270.000 3.442.712.000 150.307.615 8.436.005.524 1.872.976.589 88.465.081.596 397.862.742.199 397.862.742.199 291.000.000.000 13.335.942.000 797.041.140 6.303.832.983 1.667.966.786 84.757.959.290 A I II NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải Công ty Cp Tập Đoàn Hòa Phát KCN Phố Nối A Giai Phạm - Yên Mỹ - HY BO CO LU CHUYN TIN T (Theo phng phỏp giỏn tip) (*) Cho giai on t 1/1/2010 n 30/9/2010 Ch tiờu Mó s TM I Lu chuyn tin t hot ng kinh doanh Li nhun trc thu iu chnh cho cỏc khon - Khu hao TSC - Phõn b li th thng mi - Cỏc khon d phũng - Lói, l chờnh lch t giỏ hi oỏi cha thc hin - Lói, l t hot ng u t - Chi phớ lói vay Li nhun t hot ng kinh doanh trc thay i lu ng - Tng, gim cỏc khon phi thu - Tng, gim hng tn kho - Tng, gim cỏc khon phi tr (Khụng k lói vay phi tr, thu TNDN phi np) - Tng, gim chi phớ tr trc - Tin lói vay ó tr - Thu thu nhp doanh nghip ó np - Tin thu khỏc t hot ng kinh doanh - Tin chi khỏc cho hot ng kinh doanh Lu chuyn tin thun t hot ng kinh doanh II Lu chuyn tin t hot ng u t 1.Tin chi mua sm, xõy dng TSC v cỏc ti sn di hn 2.Tin thu t lý, nhng bỏn TSC v cỏc ti sn di hn 3.Tin chi cho vay, mua cỏc cụng c n ca n v khỏc 4.Tin thu hi cho vay, bỏn li cỏc cụng c n ca n v khỏc 5.Tin chi u t gúp vo n v khỏc 6.Tin thu hi u t gúp vo n v khỏc 7.Tin thu lói cho vay, c tc v li nhun c chia Lu chuyn tin thun t hot ng u t III Lu chuyn tin t hot ng ti chớnh 1.Tin thu t phỏt hnh c phiu, nhn gúp ca ch s hu 2.Tin chi tr gúp cho cỏc ch s hu, mua li c phiu ca doanh nghip ó phỏt hnh 3.Tin vay ngn hn, di hn nhn c 4.Tin chi tr n gc vay 5.Tin chi tr n thuờ ti chớnh C tc, li nhun ó tr cho ch s hu Lu chuyn tin thun t hot ng ti chớnh Lu chuyn tin thun k (50 = 20+30+40) Tin v tng ng tin u k nh hng ca thay i t giỏ hi oỏi quy i ngoi t Tin v tng ng tin cui k (70 = 50+60+61) Ngi lp biu n v tớnh: VN Từ 01/01/2010 đến Từ 01/01/2009 đến 30/09/2010 30/09/2009 1 092 261 785 835 225 660 352 709 142 730 211 288 245 004 183 850 63 680 240 132 - 223 339 104 457 060 291 - 179 726 123 650 270 187 143 576 - 151 892 909 038 970 989 624 - 89 905 510 124 39 515 131 603 493 640 950 930 169 078 266 062 10 - 231 000 995 471 - 943 884 129 939 88 173 960 437 - 53 972 829 962 11 - 275 283 694 634 - 389 166 370 845 12 13 14 15 16 20 - 77 722 309 762 - 275 620 350 583 - 194 316 595 434 132 539 704 815 - 125 521 683 032 - 497 169 103 110 - 671 466 921 - 62 025 986 416 - 46 306 673 006 19 456 822 656 - 156 058 515 012 561 507 206 993 21 22 23 24 25 26 27 30 - 646 310 977 180 163 070 739 349 -1 128 329 300 000 508 469 645 408 - 640 287 631 735 -1 350 481 170 865 235 428 971 - 36 106 000 000 887 472 357 000 - 939 302 740 501 93 747 013 010 -1 649 640 511 148 87 005 818 064 -1 349 176 307 331 31 634 520 000 428 720 000 930 321 395 291 -7 833 191 478 284 - 163 190 854 - 096 719 794 099 504 526 359 -1 047 305 087 899 480 490 925 375 828 245 597 435 014 083 073 179 864 596 466 -2 470 015 319 869 - 389 468 449 - 198 041 405 736 511 847 122 412 724 178 022 074 510 218 287 249 - 542 696 347 233 853 612 976 32 33 34 35 36 40 50 60 61 70 K toỏn trng 31 Lp, ngy 16 thỏng 10 nm 2010 Tng giỏm c Hong Th Thanh Hng Nguyễn Thị Thanh Vân Trần Tuấn D-ơng SỞ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Khóa ngày 21 tháng 6 năm 2008 ……………… ……………………… MÔN THI:TOÁN (hệ số 2) Thời gian: 150 phút( không tính thời gian giao đề) ĐÈ CHÍNH THỨC Bài 1.(2 điểm). a) Chứng minh đẳng thức (2a 2 +a + 102 – 4a(2a + 1) = ( 2a 2 + a- 1)2 b) Tìm điều kiện đối với tham số a để phương trình (2a+1)x 2 – (2a 2 +a +1)x + a = 0 có hai nghiệm phân biệt khác 1. Bài 2.(2 điểm). a) Giải hệ phương trình      =+−− =−+− 4y5x5xy3x3 4yxxyx 2 2 b) Giải phương trình x 2 – 5x + 4 = 1x2 − Bài 3.(2 điểm). a) Gọi x 1 và x 2 là hai nghiệm phân biệt của phương trình x 2 - x - 10 = 0. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức P = 577)x2x3(9)x7x2( 2 21 2 21 −−++ b) Cho biểu thức P = 21x - 6 xy +2008y - 9 x +10. Tìm điều kiện đối với các biến số x và y để biểu thức P có nghĩa.Biểu thứ P có giá trị nhỏ nhất không? Tại sao? Bài 4.(1,5 điểm).Ước chung lớn nhất của các số nguyên x và y (x và y không đồng thời bằng 0) được ký hiệu là (x, y). a) Cho 4 số nguyên a, b, c, d thỏa: b > 0, d > 0, (a, b) = (c, d) = 1. Chứng minh rằng nếu d c b a + là một số nguyên thì b = d. b) Tìm tất cả các số nguyên dương a, b, c sao cho c 1 b 1 a 1 ++ là một số nguyên và (a, b) = (b, c) = 1 Bài 5.(1,0 điểm). Cho H là hình vuông tâm O và có độ dài cạnh bằng 1. Tìm số thực dương r để đường tròn (O; r) cắt tất cả các cạnh của H và các giao điểm tạo thành các đỉnh của một hình bát giác đều. Bài 6.(1,5 điểm).Cho đường tròn (O; R) và hai điểm B, C cố định trên (O; R) thỏa BOC = 120 0 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức MC 1 MA 1 + khi M di động trên cung nhỏ BC của đường tròn (O; R) với M ≠ B và M ≠ C ……HẾT… Họ và tên thí sinh Phòng thi số Số báo danh SỞ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Khóa ngày 21 tháng 6 năm 2008 ……………… ……………………… HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN TOÁN (Chuyên Toán - Hệ số 2) Bản hướng dẫn gồm có 02 trang I. HƯỚNG DẪN CHUNG Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm từng phần như hướng dẫn quy định. Điểm toàn bài là tổng số điểm các bài toán và không làm tròn số. II. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM BÀI ĐÁP ÁN ĐIỂM Bài 1 (2,00 điểm) a. (0,75 điểm)  (2a 2 + a + 1) 2 - (2a 2 + a - 1) 2 = 2(4a 2 + 2a) 0,25 = 4a((2a + 1) 0,25  Kết luận 0,25 b. (1,25 điểm)  Khi 2a + 1 = 0: Phương trình chỉ có một nghiệm 0,25  Khi 2a + 1 ≠ 0: ∆ = (2a 2 + a + 1) 2 - 4a(2a + 1) = (2a 2 + a - 1) 2 0,25  Phương trình có hai nghiệm phân biệt khác 1 khi và chỉ khi:      ≠+++−+ >∆ 0a)1aa2(1a2 0 2 0,25 ⇔      ≠− ≠−+ 0a2a2 01aa2 2 2 0,25  Kết luận: a ≠ 0; a ≠ 2 1 ± ; a ≠ ±1 0,25 Bài 2 (2,00 điểm) a. (1,00 điểm)     =−− =+− ⇔    =−−− =−+− 4)5x3)(yx( 4)1x)(yx( 4)yx(5)yx(x3 4)yx()yx(x 0,25  Khi x = y thì hệ vô nghiệm 0,25  Khi x ≠ y thì ta có: x + 1 = 3a - 5 ⇔ x CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Hoài Đức, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH, OID.0.9.2342.19200300.10 0.1.1=MST:0500578254 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-10-16 15:11:43 Đề số 17 ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – Năm học 2014 Môn TOÁN Lớp 10 Thời gian làm bài 90 phút Câu 1: a) Với giá trị nào của tham số m, hàm số y x mx m 2 = − + có tập xác định là (– ;∞ +∞ ). b) Giải bất phương trình sau: x x 3 1 3 3 + < − Câu 2: 1) Rút gọn biểu thức α α α α α α − = + + − A 3 3 sin cos sin cos sin cos 2) Cho A, B, C là 3 góc trong 1 tam giác. Chứng minh rằng: a) A B Csin( ) sin+ = b) A B C sin cos 2 2   + =  ÷   . 3) Tính giá trị biểu thức A 2 0 0 0 8sin 45 2(2cot30 3) 3cos90= − − + Câu 3: Có 100 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi môn toán, kết quả được cho trong bảng sau: (thang điểm là 20) Điểm 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tần số 1 1 3 5 8 13 19 24 14 10 2 N=100 a) Tính số trung bình và số trung vị. b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn. Câu 4: Cho hai đường thẳng ∆: x y3 2 1 0+ − = và ∆′: x y4 6 1 0− + − = . a) Luận văn tốt nghiệp Đại học Đặng Thị Quỳnh TrangLời nói đầu1. Tinh cõp thiờt cua ờ taiChuõn bi cho nờn kinh tờ hụi nhõp va phat triờn, cac Cụng ty kiờm toan phai khụng ngng nõng cao chõt lng dich vu minh cung cõp. Lõp kờ hoach mụt cach khoa hoc, hiờu qua la mụt yờu tụ quan trong gop phõn nõng cao chõt lng cung nh hiờu qua cuục kiờm toan. Hiờn nay cac cụng ty kiờm toan trờn hang õu thờ gii hõu hờt a xõy dng cho minh mụt quy trinh chuõn va cac hng dõn cu thờ anh gia trong yờu va rui ro kiờm toan trong kiờm toan BCTC, giup cac KTV thc hiờn kiờm toan mụt cach hiờu qua, tranh c nhng rui ro khụng mong muụn va giam chi phi kiờm toan ma võn at c hiờu qua vờ mt chõt lng. Con Viờt Nam, viờc anh gia trong yờu va rui ro kiờm toan cha thc s c cac KTV quan tõm ung mc. Chinh vi võy, viờc tim hiờu va hoan thiờn quy trinh anh gia trong yờu va rui ro kiờm toan trong kiờm toan BCTC la mụt võn ờ cõn c quan tõm hiờn nay cua cac Bụ, ban, nganh, cac tụ chc cung nh cac KTV. o chinh la li do em chon ờ tai Hoan thiờn quy trinh anh gia trong yờu va rui ro kiờm toan trong kiờm toan BCTC do Cụng ty cụ phõn Kiờm toan va T võn thc hiờn lam Luõn vn tụt nghiờp ai hoc cua minh.2. Muc ich nghiờn cu cua ờ taiMuc ich nghiờn cu cua ờ tai la nghiờn cu li thuyờt kiờm toan c biờt la anh gia trong yờu va rui ro kiờm toan trong kiờm toan BCTC võn dung vao phõn tich thc tiờn cụng tac kiờm toan cua Cụng ty, t o rut ra bai hoc kinh nghiờm va a ra mụt sụ kiờn nghi nhm hoan thiờn quy trinh anh gia trong yờu va rui ro kiờm toan trong kiờm toan BCTC do A&C thc hiờn.3. Nụi dung cua ờ tai Ngoai phõn m õu va kờt luõn, Luõn vn c chia thanh 3 chng:Chng I: Nhng võn ờ li luõn chung vờ anh gia trong yờu va rui ro kiờm toan trong kiờm toan BCTCChng II: Thc trng anh gia trong yờu va rui ro kiờm toan do Cụng ty cụ phõn Kiờm toan va T võn A&C thc hiờnKiểm toán 42A1Luận văn tốt nghiệp Đại học Đặng Thị Quỳnh TrangChng III: Phng hng va giai phap hoan thiờn quy trinh anh gia trong yờu va rui ro kiờm toan do Cụng ty cụ phõn kiờm toan va T võn thc hiờn4. Phng phap nghiờn cuVi nhng kiờn thc c hoc va t tich luy, em a thc hiờn Luõn vn tụt nghiờp ai hoc cua minh bng li luõn cua chu nghia duy võt biờn chng, bng cac phng phap cua toan hoc, cua nghiờp vu kờ toan va kiờm toan. Luõn vn se c trinh bay theo phng phap kờt hp gia tụng hp va phõn tich, gia diờn giai va quy nap cung nh s kờt hp gia phng phap trinh bay bng vn noi vi s ụ, bang biờu.5. ụi tng va pham vi nghiờn cuDo gii han vờ thi gian nờn Luõn vn mi chi i sõu nghiờn cu viờc anh gia trong yờu va rui ro kiờm toan trong giai oan lõp kờ hoach ụi vi kiờm toan ục lõp ma cha i sõu nghiờn cu c viờc võn dung trong yờu trong qua trinh thc hiờn kiờm toan va qua trinh anh gia va võn dung trong yờu va rui ro kiờm toan ụi vi cac linh vc kiờm toan khac.6. Nhng ong gopQua Luõn vn nay, em a cụ gng tim hiờu vờ li luõn chung quy trinh anh CONG TY GO PHAN OTO TMT 1998 MINhI KHAI - Q.HAI BA TRUNG - HA NOI BAo cAo rAI cHfrun nlENG ouY s NAtu 2011 (Tru6c ttdm to6n) Ha NOi, th6ng 1012011 " phin O tO rurr Minh Khai- qu6n Hai Bd Tnme- Tp HdNOi COng ty CO SO 1998- MUC LUC NQIDT'NG Bang cdn eOi Ui toran L2 86o c6o kiit qui hoat ttQng kinh 86o c6o luu chuyi5n ti6n t0 Ban thuytit minh B6o crio tai t doanh chinh -22 rPru Khai- qufln Hai Bi COng ty Cd phAn 1998- Minh 86o c6o tO Tnmg- Tp HdNQi tii chinh Quf ndm 201 BANG CAN DOI KE TOAII T4i ngiy 3010912011 M[ TM Chi ti6u s5 30t09t2011 01t0u20tt VNTI VNT) TAI SAN 100 A Tii sin ngin h4n (100=110+120+130+140+150) 110 111 I Tidn vir c6c khof,n tuong tluong tidn l lren lt2 120 II Cfc khoin tIAu tu tii t2t CLc 450.576.188.366 I khoin tuong tluong ti6n chinh ngin h4n D6u tu ngin hpn III khoin phii thu 5.462.673.784 30.977.116.329 4.976.492.t73 11.361.069.816 486.181.611 19.616.046.5r3 1.325.093.273 4.509.s20.000 1.325.093.273 4.509.520.000 27.117.099.353 43.089.043.959 131 Phei thu
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN Quý II năm 2017 - BCTC quy II.docx BCTC quy II

u.

ý II năm 2017 Xem tại trang 1 của tài liệu.
3. Tài sản cố định vô hình 227 V.08 11,831,174,896 11,957,908,480 - BCTC quy II.docx BCTC quy II

3..

Tài sản cố định vô hình 227 V.08 11,831,174,896 11,957,908,480 Xem tại trang 2 của tài liệu.
2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 - BCTC quy II.docx BCTC quy II

2..

Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 Xem tại trang 2 của tài liệu.
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 432 -- - BCTC quy II.docx BCTC quy II

2..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 432 -- Xem tại trang 3 của tài liệu.
1. Hình thức sở hữu vốn - BCTC quy II.docx BCTC quy II

1..

Hình thức sở hữu vốn Xem tại trang 6 của tài liệu.
(a) Phải thu của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ - BCTC quy II.docx BCTC quy II

a.

Phải thu của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ Xem tại trang 9 của tài liệu.
được phân loại là phải thu ngăn hạn, dài hạn của Bảng cân đối kế toán. Dự phòng nợ phải thu - BCTC quy II.docx BCTC quy II

c.

phân loại là phải thu ngăn hạn, dài hạn của Bảng cân đối kế toán. Dự phòng nợ phải thu Xem tại trang 9 của tài liệu.
dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn - BCTC quy II.docx BCTC quy II

d.

ụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn Xem tại trang 10 của tài liệu.
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán; - BCTC quy II.docx BCTC quy II

c.

định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán; Xem tại trang 14 của tài liệu.
chỉ hình thức pháp lý của các quan hệ đó. - BCTC quy II.docx BCTC quy II

ch.

ỉ hình thức pháp lý của các quan hệ đó Xem tại trang 17 của tài liệu.
Công ty, những thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này hoặc các bên liên kết này - BCTC quy II.docx BCTC quy II

ng.

ty, những thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này hoặc các bên liên kết này Xem tại trang 17 của tài liệu.
V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán - BCTC quy II.docx BCTC quy II

h.

ông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán Xem tại trang 18 của tài liệu.
07. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình - BCTC quy II.docx BCTC quy II

07..

Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Xem tại trang 19 của tài liệu.
08. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: - BCTC quy II.docx BCTC quy II

08..

Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: Xem tại trang 20 của tài liệu.
a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu - BCTC quy II.docx BCTC quy II

a..

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Xem tại trang 22 của tài liệu.