0

bao cao tai chinh quy3 2014 tong hop tya

13 65 0
 • bao cao tai chinh quy3 2014 tong hop tya

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:19

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINPEARL Địa chỉ: Đảo Hòn Tre – Phường Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang Tel: + 84 58 590611 - Fax: + 84 58 690613 www.vinpearlland.com BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT TỔNG HỢP Quý I- Năm 2008 Mẫu: CBTT- 03 Đơn vị tính: VNĐ I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I- TÀI SẢN NGẮN HẠN 284,502,671,213 246,178,758,651 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 117,262,120,771 76,462,694,122 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 67,936,377,917 76,436,377,917 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 63,519,052,265 54,510,196,831 4 Hàng tồn kho 140 11,121,005,806 11,232,646,063 5 Tài sản ngắn hạn khác 150 24,664,114,454 27,536,843,718 II TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,485,417,242,367 1,553,322,303,332 1 Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 2 Tài sản cố định 220 1,318,769,570,358 1,366,716,388,455 - Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 1,104,841,772,257 1,211,241,151,257 - Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Tài sản cố định vô hình 227 V.9 65,849,054,757 89,671,668,878 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.10 148,078,743,344 65,803,568,320 3 Bất động sản đầu tư 240 22,245,618,343 22,054,189,687 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 81,686,989,440 105,424,218,440 5 Tài sản dài hạn khác 260 62,715,064,226 59,127,506,750 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 1,769,919,913,580 1,799,501,061,983 IV NỢ PHẢI TRẢ 300 742,831,985,352 762,655,702,200 1 Nợ ngắn hạn 310 181,745,282,338 185,546,013,004 2 Nợ dài hạn 330 561,086,703,014 577,109,689,196 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com V NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 1,027,087,928,228 1,036,845,359,783 1 Vốn chủ sở hữu 410 1,027,788,908,228 1,037,546,339,783 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 V.25 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần 412 - - - Vốn khác của chủ sở hữu 413 - - - Cổ phiếu quỹ 414 - - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - - Các quỹ 417 - - - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 V.25 27,788,908,228 37,546,339,783 - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 - - 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 (700,980,000) (700,980,000) - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 (700,980,000) (700,980,000) - Nguồn kinh phí 432 - - - Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 433 - - VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 1,769,919,913,580 1,799,501,061,983 II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Quý I.2008 Luỹ kế 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.1 119,023,972,402 119,023,972,402 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.1 1,813,480,100 1,813,480,100 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 VI.1 117,210,492,302 117,210,492,302 4. Giá vốn hàng bán 11 VI.2 79,101,256,069 79,101,256,069 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 38,109,236,233 38,109,236,233 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.3 4,815,013,892 4,815,013,892 7. Chi phí tài chính 22 VI.4 16,612,543,220 16,612,543,220 8. Chi phí bán hàng 24 VI.5 6,301,482,927 6,301,482,927 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.6 10,801,450,641 10,801,450,641 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 9,208,773,337 9,208,773,337 11. Thu nhập khác 31 VI.7 574,438,217 574,438,217 12. Chi phí khác 32 VI.8 25,780,000 25,780,000 13. Lợi nhuận khác 40 548,658,217 548,658,217 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 9,757,431,554 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứuTrong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có lãi. Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư, tạo lòng tin cho các đối tác, giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh được với các công ty khác. Vì vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh để thấy được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình.Ngày nay phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm không thể thiếu đối với các nhà quản trị. Việc thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị thấy được hiệu quả kinh doanh của công ty, thấy được điểm mạnh, điểm yếu để đề ra các giải pháp khắc phục. Từ đó, nhà quản trị sẽ đưa ra các quyết định, chính sách thực hiện chiến lược kinh doanh và sử dụng các nguồn lực như nhân lực, vật lực, tài lực và công nghệ thông tin của công ty vào việc kinh doanh để đạt được kết quả cao nhất.Hiện nay, công ty đã tìm hiểu và nghiên cứu ở các khía cạnh về các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu và lợi nhuận qua các năm, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên các thị trường. Tuy nhiên, quá trình phân tích của công ty chỉ dừng lại ở việc tính toán các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu, lợi nhuận qua các năm mà chưa đề cập đến nguyên nhân làm tăng giảm và chưa làm rõ được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố giá vốn, chi phí hoạt động và thuế đến lợi nhuận của công ty. Vì vậy phân tích hoạt động kinh doanh là rất cần thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre nói riêng. Thông qua việc phân tích này, ban lãnh đạo mới thấy được tình hình lợi nhuận, doanh thu mà công ty đã đạt được, đồng thời xác định được những nhân tố ảnh hưởng từ đó ban lãnh đạo có thể đề ra mục tiêu, phương hướng và kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo. Nhận GVHD: Th.S Phan Đình Khôi SVTH: Huỳnh Thị Trúc Loan Trang 1Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentrethấy tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre”.1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn−Căn cứ khoa học: theo hai ông Huỳnh Đức Lộng và Nguyễn Tấn Bình, hiệu quả hoạt động kinh doanh là thước đo chất lượng, phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và là vấn đề mang tính chất sống còn của doanh nghiệp. Thông thường người ta dựa vào lợi nhuận để đánh giá doanh nghiệp đó làm ăn có hiệu quả hay không. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentre CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có Signature Not Verified Được ký PHAN THU ANH Ngày ký: 26.03.2015 14:08 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứuTrong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận Chuyên đề thực tập chuyên ngành MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………… . iiiDANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ……………………………… ivLỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………… . vPHẦN I………………………………………………………………… 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ……………………………………………………………… 11.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí………………………… 11.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty…. 21.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty………………………… 31.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban lãnh đạo Công ty………. 31.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn trong Công ty…………………………………………………….51.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:………………………… 101.4.1. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán……………………………………………………………101.4.2. Công tác kế hoạch hoá Tài chính doanh nghiệp……… . 111.5. Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu……………… 171.5.1. Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền………………………… 171.5.2. Đặc điểm kế toán TSCĐ………………………………… 211.5.3. Đặc điểm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương…………………………………………………………… 211.5.4. Đặc điểm kế toán chi phí và tính giá cổ phiếu………… . 231.5.5. Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh………… .23PHẦN II…………………………………………………………………. 24THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ…………………………….242.1 Đặc điểm và phân loại lao động:…………………………… 242.1.1. Đặc điểm lao động:……………………………………………. 242.1.2. Phân loại lao động:……… . 252.2. Hình thức trả lương và phương pháp tính lương, các khoản trích theo lương:………………………………………… .262.2.1.Các hình thức trả lương:……………………………………… 262.2.2. Phương pháp tính lương:…………………………………… 262.2.3. Phương pháp tính các khoản trích theo lương…………… 322.3. Hạch toán số lượng, thời gian và kết quả lao động………… 342.4. Hạch toán tổng hợp tiền lương………………………………. 35Tống Thị Phương Hiền KT4-K381Chun đề thực tập chun ngành 2.4.1. Tài khoản sử dụng:…………………………………………… 352.4.2. Chứng từ sử dụng………………………………………… 362.4.3. Trình tự hạch tốn……………………………………………. 362.5. Hạch tốn các khoản trích theo lương………………………. 422.5.1. Tài khoản sử dụng……………………………………… 422.5.2. Chứng từ sử dụng………………………………………… 422.5.3. Trình tự hạch tốn…………………………………………. 42PHẦN III……………………………………………………………… . 46MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC HẠCH TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ………………………463.1. Nhận xét chung về cơng tác hạch tốn tiền lương và các Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………… . iii DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ……………………………… iv LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………… . v PHẦN I………………………………………………………………… 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ……………………………………………………………… 1 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí………………………… 1 1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty…. 2 1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY C C O O Â Â N N G G T T Y Y C C O O Å Å P P H H A A À À N N T T H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G M M A A Ï Ï I I – – D D Ị Ị C C H H V V U U Ï Ï B B E E Á Á N N T T H H A A Ø Ø N N H H ( ( B B T T T T ) ) 186 - 188 Lê Thánh Tôn, Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh Mã số thuế : 0 3 0 1 1 6 4 0 6 5 B B A A Ù Ù O O C C A A Ù Ù O O T T H H Ư Ư Ơ Ơ Ø Ø N N G G N N I I E E Â Â N N N N A A Ê Ê M M 2 2 0 0 1 1 1 1 T T h h a a ù ù n n g g 3 3 / / 2 2 0 0 1 1 2 2 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẾN THÀNH MỤC LỤC Trang Tóm lược lòch sử họat động của công ty 02 Báo cáo của Hội đồng quản trò 08 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 11 Các công ty con và công ty liên quan 19 Tổ chức và nhân sự của công ty 20 Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trò công ty 45 Báo cáo kiểm tóan và Báo cáo tài chính hợp nhất Phụ lục Báo cáo kiểm tóan và Báo cáo tài chính Cơng ty mẹ Phụ lục ` ` Báo cáo thường niên năm 2011 - 1 - B B Á Á O O C C Á Á O O T T H H Ư Ư Ờ Ờ N N G G N N I I Ê Ê N N N N Ă Ă M M 2 2 0 0 1 1 1 1 Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH Tên tiếng anh : BEN THANH TRADING & SERVICE JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt : BEN THANH TSC Logo : Địa chỉ : 186 – 188 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại : (84-8) 38 223 390 Fax: (84-8) 38 291 389 Email : benthanh@benthanhtsc.com.vn Website : www.benthanhtsc.com.vn Vốn điều lệ : 88.000.000.000 VND (Tám mươi tám tỷ đồng). Báo cáo thường niên năm 2011 - 2 - I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1. Những sự kiện quan trọng: 1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành được thành lập ngày 21 tháng 04 năm 2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002274, tiền thân là Công ty Thương mại tổng hợp Bến Thành, một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Bến Thành. Năm 1992, Công ty Thương mại tổng hợp Bến Thành được thành lập theo quyết định số 22/QĐ-UB ngày 29/09/1992 trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị thương nghiệp quốc doanh: Công ty Thương nghiệp tổng hợp Quận I, Công ty Thương nghiệp tổng hợp chợ Bến Thành, Công ty Thương nghiệp tổng hợp chợ Dân Sinh. Năm 1997, Công ty Thương mại tổng hợp Bến Thành trở thành đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bến Thành theo quyết định số 7448/QĐ-UB-KT ngày 26/12/1997 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 16 tháng 12 năm 2003, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 5435/QĐ-UB chuyển Công ty Thương mại tổng hợp Bến Thành thành Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành hạch toán kinh tế độc lập. Ngày 21 tháng 4 năm 2004, Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành chính thức đi vào hoạt động theo Giấy Báo cáo tốt nghiệp Dự đoán năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 6 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG Chuyên đề tốt nghiệpLỜI CAM KẾTSinh viên: Giang Thị ThúyLớp: Kinh tế và quản lý côngKhóa: 48Khoa : Khoa học quản lýTrường Đại học Kinh tế quốc dânEm xin cam đoan nội dung bài chuyên đề của em không có sự sao chép nội dung các đề án, chuyên đề, luận văn….của các khóa trước và khóa nàySV: Giang Thị Thúy Lớp: Kinh tế & quản lý công 481Chuyên đề tốt nghiệpDANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂUTrangSơ đồ1: Bộ máy quản lý công ty CPTMDV tổng hợp Sức Sống Mới . Error: Reference source not foundSơ đồ 2 :Hệ thống kênh phân phối của Công ty CPTMDVTH Sức Sống Mới . Error: Reference source not found CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP 31.1.3. Cấu trúc của kênh phân phối 41.1.4 Phân loại kênh phân phối. 51.1.5 Các thành viên của kênh phân phôi
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN GiỮ NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đú) - bao cao tai chinh quy3 2014 tong hop tya

i.

Ữ NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đú) Xem tại trang 1 của tài liệu.
3. Tài sản có định vô hình 227 330.750.000 41 34000061 SeC - bao cao tai chinh quy3 2014 tong hop tya

3..

Tài sản có định vô hình 227 330.750.000 41 34000061 SeC Xem tại trang 2 của tài liệu.
1. Tài sản có định hữu hình 221 107.187.783.100 121.459.748.098 - Nguyên giá 222 429.487.765,815 429.862.796,174 - bao cao tai chinh quy3 2014 tong hop tya

1..

Tài sản có định hữu hình 221 107.187.783.100 121.459.748.098 - Nguyên giá 222 429.487.765,815 429.862.796,174 Xem tại trang 2 của tài liệu.
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 -- TÓNG CỘNG NGUỎN VÓN (440=300+400) 440 663,911,402,586 637,196,607,876 - bao cao tai chinh quy3 2014 tong hop tya

3..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 -- TÓNG CỘNG NGUỎN VÓN (440=300+400) 440 663,911,402,586 637,196,607,876 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Tài sản cố định vô hình: - bao cao tai chinh quy3 2014 tong hop tya

i.

sản cố định vô hình: Xem tại trang 8 của tài liệu.
6. Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình - bao cao tai chinh quy3 2014 tong hop tya

6..

Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình Xem tại trang 8 của tài liệu.