0

bctc quy 4 nam 2013 tru so chinh tya

13 77 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:17

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CONG TY CO PHAN XAY Dl/NG & GIAO THONG BINH Dl/dNG L6 G, Duong Dong Khai, Phuang Hda Phu, TP Thu Dau BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CONG TY CO PHAN XAY Dl/NG & GIAO C6ng ty C6 phAn Phet tri6n DO thi Nam Ha NQi 86o c6o tAi chinh ri6ng Ngdy 31 thdng ndm 2016 iA K Cong ty C6 phdn Phat tri6n Do thi Nam Ha NOi MUc LUC Trang Th6ng tin chung B5o c6o crla Ban Gi6m d6c 3-5 Bing cAn e5i k6 toSn ri6ng 86o c6o f6t qui hoat dQng kinh doanh 86o c6o luu chuy6n ti6n tg ri€ng Thuy6t minh b6o c6o tdi chinh ri6ng ri6ng -8 9-36 Cong ty Co phAn Phet trien Do thi Nam Ha NQi rnOruc c6ruc lN cHUNG rv C6ng ty C6 phAn Ph6t tri6n D6 th! Nam Ha Ngi ("C6ng ty") ld mOt c6ng ty c6 phin dugc thirnh l?p theo LuOt Doanh nghiep coa Viet Nam theo Gi6y Chong nhdn Ddng kf Kinh doanh s6 0103022741, Sd KO hoach vd DAu tu thdnh pn6 na NQi c6p vdo ngdy th6ng ndm 2008 vir dugc cAp lai GiSy Chrlng nhQn Ddng kf Kinh doanh C6ng ty C6 phAn s6 OtOZOZ1gTT vdo ngdy thdng ndm 2010 C6ng ty sau d6 cfing nhfn dugc cac GiAy Ch0ng nhin Ddng kf Kinh doanh sira e6i vOi lAn s&a e6i gAn nn6t ta lAn th0 17, dugc cAp ngdy 13 th6ng nim 2013 Hoat dOng chinh k! hiQn tai c0a C6ng ty ld xAy dqrng vd cho thu6 vdn phdng, xAy dqrng c6c cdn hO ct6 b6n thuOc Dr.r 6n Times City c6 dia chi tai s6 458, pn6 Uinn Khai, phuong Wnh Tuy, qu?n Hai Bd Trung, thdnh ph6 Ha NOi, ViQt Nam vd tai s6 25, ng6 13 LTnh Nam, phudng Mai DQng, quf n Hodng Mai, thdnh ph6 Ha NQi ("Du 6n Vinhomes Times City") C6ng ty c6 trqr sd chinh ddt tai s6 458, pn6 Uinn Khai, phuong VInh Tuy, quin Hai Bdr Trung, ph6 Ha Ngi, ViCt Nam Dla di6m kinh doanh cia C6ng ty dat tai s6 7, duong Bing Ldng 1, khu d6 thi sinh th6i Vinhomes Riverside, phuong ViQt Hung, qufn Long Bi6n, thdrnh pn6 na NQi, Viet Nam Hot DoNG QUAN TRI C6c thdnh vi6n Hgi d6ng Quin tri k!'vd vdo ngdy lfp b6o c6o nAy nhu sau: BA Mai Huong NQi Chi tich Ong Pham Thi6u Hoa Thdnh vi6n Thdnh vi6n Bd Nguy6n Mai Hoa BAN KEM SOAT C6c thdnh vi€n Ban ki6m so6t k! vir vdro ngdy lQp b6o c6o ndy nhu sau: Ba Le Thi Kim Thanh Trudng ban Bd Dodn Thi Bich Ngqc Thdnh vi6n Thdnh vi6n Ong Bni Thdnh Viet \ BAN GIAM D6C C6c thdnh vi6n Ban Gi6m d6c k!'vd vdo ngdry lQp b6o c6o ndy nhu sau: Ong Nguy6n Viet Quang Ba Phi Thi Thqc Nga Ong Pham Thi6u Hoa Bd MaiThu Thrly i s T6ng Gi6m d6c Ph6 T6ng GiAm d6c Ph6 T6ng Gi6m d6c Ph6 T6ng Girim d6c NGUOIDAT DIFN THEO PHAP LUAT Nguoi dai di€n theo phSp lu?t cria COng ty k!'vd viro ngdy lip b6o c6o ndy ld Ong Nguy6n Viet Quang Cong ty Co phAn Phat trien D6 thi Nam Ha NQi BAo cAo cUn enN erAvr oOc Ban Gi6m tt6c C6ng ty C6 pnAn Ph6t tri6n D6 thi Nam Ha Ngi ('C6ng ty") trinh bdy b6o c6o ndy vd b5o c5o tAichinh ri6ng crla C6ng ty cho vdo ngdy 31 th5ng ndm 2016 vd cho giai doqn tdichinh ba thdng kCt thfc ngdy 31 th6ng ndm 2016 TRAcH NHIFM cOA BAN GIAM DOc DOr vor BAo cAo rArcHiNH nlENG Ban Gidm d6c C6ng ty chiu tr6ch nhi€m dim bio b6o c6o tdi chinh ri6ng cho trlng giai doan tdi chinh phAn 6nh trung thqc vA hEp lV tinh hinh tdi chinh ri6ng, k6t qud hoat dQng kinh doanh ri6ng vd tinh hinh luu chuy6n tiAn tQ ri6ng cta C6ng ty Trong qu6 trinh lip b6o c6o tdi chinh ri6ng niry, Ban Gi6m d6c cAn phii: ) ) ) thqrc hign c6c d6nh gid vd udc tinh m6t cach hqp > l?p b6o c6o tdi chinh ri6ng tr6n co sd nguy€n h,ra chgn c6c chinh s5ch kB toiin thich hqp vd 6p dqng c6c chinh s5ch niry mQt c6ch nh6t qu6n; lf vd thfn trgng; n6u 16 c6c chuAn muc k6 to6n 6p dqng cho C6ng ty c6 dugc tuAn thrl hay kh6ng vd tAt cd nhii,ng sai lech trgng y6u so vdi nh0ng chu6n mr.r,c ndy dE duqc trinh bdy vA gidi thich b6o c6o tiri chinh ri6ng; vd tic hoat dQng li6n tr,rc tr& trudng hqp kh6ng th6 cho rdng C6ng ty s6 ti5p tuc hoat dOng Ban Gi6m cl6c C6ng ty chiu tr6ch nhiQm diim bdo vi€c c6c s6 s6ch t6 to6n thich hqp duEc luu giir d6 phdn 6nh tinh hinh tdi chinh ri6ng ctia C6ng ty, vdi mr?c d0 chinh xac hgp ly, tai b6t ki'thdi di6m ndo vd dim bdo rdng c5c s6 sdch fe todn tu6n thrl v6i ch6 d0 k6 to6n dd duEc dp dung Ban Gi6m d6c c0ng chiu tr6ch nhiem v6 vi€c qudn lf c6c tdi sin cria COng ty vd d6 phdi thqrc hien c6c bign ph6p thich hgp d6 ngin ch{n vd phdt hien cac hdnh vi gian lfn vd nh0ng vi pham kh6c ndo vd ddm bio ring c6c s6 s6ch k6 to6n tuAn thi vdi hQ DOANH NGHIEP nh nshiQp: coNG TY cP DAU Tt/ ALPHANAM chi: KHU cN pHO NOtA, TRt-rNG TRAC, vAN LAM, HUNG yEN el: 0321 3980 386 - 04 569 0848 Fax: 04 35578420 ia #:s COTdG T CO PHAN T]AU TU &H,B}IANAh{ BAO CAO TAI CHINT{ HOP NHAT I Quy lV ndm 2013 Gim cdc hi\u: I Bfrng cin tl6i k6 to{n K0t qua hogt tlQng kinh doanh 86o c{o luu chuy6n tiirn tQ Thuy6t minh brlo crio tii chinh c0xc ry cO pnAN oAu rrIaLpHANAM Khu c.ng nghiQp pfrO N5i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, tinh Hmg y€n gANc CAN o6r xr ToAN T4i ngiy 31 thr{ng t2 ndm20t3 Eon vi tlnh :WD l[ ,^, il llt lh sAx ncAx u4N 100 fi6n vir c6c kho6n tuong tlucrng tidn riA, 110 ca"khoan tuong rtuong ti6n lt2 lz au kho6.n dAu tu tii chinh ngin h4n Ddu tu ngdn h4n ll phdng giam girt dAu tu ngin h4n (*) Dy 12 lrr [II Crf,c khoin phii thu ngfn h4n ll Phai thu khdch hdng Trd trudc cho ngudi brin Phai thu nQi bQ ngin han Phei thu theo tii5n dQ k6 hoach HDXD C6c khoin phii thu kh6c Dg phdng phii thu ngin tr4n kh6 ddi (*) IV Hing tdn kho L Hangtdnkho Dp phdng ginm gi6 hing tdn kho llt 120 v.01 v.02 t2t 129 1,431,990,954,644 20,727,477,426 9,927,477,426 10,800,000,000 36,629,596,637 22,562,946,637 14,065,740,000 77,911,571,144 77,914,407,344 (2,936,200) 72,497,047,979 72,499,915,479 (2,767,600) 130 648,599,796,950 t3l 569,030,227,566l 625,630,143,2T 534,547,057,579 132 81,903,321,547 13,g07,63g 133 I 134 135 33,g76,6763051 (g2,g35,l51,glql v.04 149 350,978,677,0g7 | 351,093,300,004 I r50 lsl 80,241,426,021I 487,421,071l GTGT ttugc kh6u trir l ThuiS vd c6c khoin phii thu Nhd nu6,c L Tdi san nglin h4n khac t52 14,278,390t,262 Thui5 154 158 I 44,615,51fiillt (88,606,404,g07, 699,55g,220,795], 699,559,220t,798 | (119,622,,gfi)l sin ngin hgn kh6c l Chi phf tri trudc ng6n trAn Y Tni 78,474,059,7331 _t I v.03 139 t4t I I 140 (*) 1,178,347,949,529 v.05 I 6,939,530,956l| s8,536.083.732 I *,r*,rrr,*;ll 387,g58,255 13,716,643373 3,g44,573333 36.216.796.s04 ll ll ll ll ilft ti if rl c6xc ry cO pnAx oAu Khu cdng q$iet IU^q.LpHANAM pn6 N6,i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, ttnh Htmg y6n Bing cin adi M to6n (ti6p theo) Donvi tlnh: TAI SAN DAI H4.N C6c khof,n phfli thu Phai thu ddi han 200 dii h4n vi truc thu6c Phdi thu ddi hpn nQi bQ Phii thu ddi hpn khSc Dg phdng phii thu dii h4n kh6 ddi (*) 212 v.06 v.07 219 220 221 gid 222 223 224 225 - Gid tri hao mdn tfiy kii C) l Tii san cO einfr thu0 tdi chinh - NguyAn 2tt 213 218 II TAi sen c6 alnh l Tdi san c6 ainn htu hinh - NguyAn gid 283,035,696,955 96,636,718,823 210,890,459,093 (1 14,25i,740,260) 117,779,519,274 241,524,985,736 (123,745,466, v.09 2,988,009,607 4,798,554,322 (1,810,544,715) 3,721,629,583 4,798,554,322 (1,076,924,739, v.10 149,894,822,984 150,026,412,785 150,750,729,985 v.08 - Gid tri hao mdn lfry kd C) 226 Ainl vd hinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn lily kii e) Chi phi x0y dpg co bin dd dang 227 228 229 230 v.l II BAt dQng - Nguy€n gi6 240 v.t2 ] Tii san cO sin dAu tu - ci6 tri hao mdn lfiy k.5 (*) Dy phdng gi6m gi6 dAu tu Y Tni tii chinh ddi han (*) sin dAi hln khdc Chi phi tritrufc ddi hqn Tdi san thuii thu nhflp hoAn lai Tdi sin ddi h4n kh6c tqi th6 Thuong m4i 150,557,461,504 I 241 242 C6c khoin dAu tu tii chinh dii han l Ddu tu vao c6ng ty Ddu tu vdo cdng ty li6n k6t, t6n doanh DAu tu dii hqn kh6c 2,051,657,369,796 210 cta khr{ch hing V5n kinh doanh d tlon 1,886,374,135,347 250 251 252 v.13 258 259 268 64,269,943,904 65,500,735,120 (1,230,791,216) (724, j 17,200, 34,494,176,730 9,204,704,414 10,077,389,298 (872,684,884 171,029,161,609 183,094,990,097 103,966,917,073 67,062,244,536_ 114,294,745,561 77,000,244,536 (9,200,000,000 260 261 262 (662,638,s20) 33,516,145,541 306,021,738,372 v.14 Y.2t 27,732,781,925 27,290,060,565- 21,242,417,346 20,641,163,986 442,721,360 601,253,360 1,340,306,550,954 1,532,093,519,557 CONG TY cO PHAN DAU TI.TALPHANAM Khu c6ng n4iQp ptrO Ntii A, x6 Tnmg Tric, huyQn VIn L6m, tinh Hmg y6n B6ng cf,n Odi k6 to6n (tii5p theo) l Vay vd ng ngiin h4n Phii trd nguoi brin Nguoi mua tri ti6n tru6c Thu6 vd c5c khoin
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CÓ PHÀN DÂY & CÁP ĐIỆN TAYA (VN) Địa chỉ: Số 1 đường 1A Khu công nghiệp Biên Hòa II Biên Hòa, Đồng Nai - bctc quy 4 nam 2013  tru so chinh tya

n.

vị báo cáo: CÔNG TY CÓ PHÀN DÂY & CÁP ĐIỆN TAYA (VN) Địa chỉ: Số 1 đường 1A Khu công nghiệp Biên Hòa II Biên Hòa, Đồng Nai Xem tại trang 3 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN GiỮ NIÊN ĐỘ - bctc quy 4 nam 2013  tru so chinh tya

i.

Ữ NIÊN ĐỘ Xem tại trang 3 của tài liệu.
1. Tài sân cô định hữu hình 221 67,693,950,156 11.848,675,674 - bctc quy 4 nam 2013  tru so chinh tya

1..

Tài sân cô định hữu hình 221 67,693,950,156 11.848,675,674 Xem tại trang 4 của tài liệu.
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 ệ: - bctc quy 4 nam 2013  tru so chinh tya

3..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 ệ: Xem tại trang 5 của tài liệu.
1/Hình thức sở hữu vốn : - bctc quy 4 nam 2013  tru so chinh tya

1.

Hình thức sở hữu vốn : Xem tại trang 6 của tài liệu.
VI. Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán - bctc quy 4 nam 2013  tru so chinh tya

h.

ông tin bổ sung các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán Xem tại trang 7 của tài liệu.
Nguyên giá tài sản có định hữu hình VND 125.436 triệu tính đến ngày 31/12/2013 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất - bctc quy 4 nam 2013  tru so chinh tya

guy.

ên giá tài sản có định hữu hình VND 125.436 triệu tính đến ngày 31/12/2013 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất Xem tại trang 8 của tài liệu.