0

bao cao tai chinh kiem toan 2014 tong hop tya

39 77 0
 • bao cao tai chinh kiem toan 2014 tong hop tya

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH - KIỂM TOÁN KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TÂM VIỆT – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI Ngành : KẾ TOÁN Chuyên ngành: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Giảng viên hướng dẫn : ThS. TRỊNH NGỌC ANH Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ HẢI VÂN MSSV: 107403263 Lớp: 07DQK2 TP. Hồ Chí Minh, 2011 BM14/QT04/ĐT Khoa: Kế toán – Tài chính – Ngân hàng PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Phiếu này được dán ở trang đầu tiên của quyển báo cáo KLTN) 1. Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Hải Vân Ngành: Kế toán – Kiểm toán. Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán. 2. Tên đề tài: Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính – kiểm toán kế toán thuế tại công ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt – Chi nhánh Đồng Nai. 3. Các dữ liệu ban đầu: Các bài báo liên quan, báo cáo thực tập tốt nghiệp, các file hồ sơ kiểm toán liên quan của Công ty, tài liệu hồ sơ kiểm toán mẫu của VACPA. 4. Các yêu cầu chủ yếu: báo cáo tài chính kiểm toán 25 26 Cho nim vui ta khp TÀI SN S cui năm S đu năm I. Tin mt, vàng bc, đá quý 369,564 292,545 II. Tin gi ti Ngân hàng Nhà nưc 1,413,211 3,073,356 III. Tin, vàng gi ti các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 14,098,513 7,265,416 1. Tin, vàng gi ti các TCTD khác 14,098,513 7,265,416 2. Cho vay các t chc tín dng khác - - 3. D phòng ri ro cho vay các TCTD khác - - IV. Chng khoán kinh doanh - - 1. Chng khoán kinh doanh - - 2. D phòng gim giá chng khoán kinh doanh - - V. Công c tài chính phát sinh và các tài sn tài chính khác - - VI. Cho vay khách hàng 22,356,307 19,921,250 1. Cho vay khách hàng 22,628,912 20,136,341 2. D phòng ri ro cho vay khách hàng (272,605) (215,091) VII. Chng khoán đu tư 10,471,738 7,158,372 1. Chng khoán đu tư sn sàng đ bán 10,271,688 6,957,762 2. Chng khoán đu tư gi đn ngày đáo hn 200,050 200,610 3. D phòng gim giá chng khoán đu tư - - VIII. Góp vn, đu tư dài hn 266,029 271,147 1. Đu tư vào công ty con 102,000 102,000 2. Vn góp liên doanh - - 3. Đu tư vào công ty liên kt - - 4. Đu tư dài hn khác 169,750 169,750 5. D phòng gim giá đu tư dài hn (5,721) (603) IX. Tài sn c đnh 635,445 315,965 1. Tài sn c đnh hu hình 396,812 191,137 a. Nguyên giá tài sản cố định 567,459 331,476 b. Hao mòn tài sản cố định (170,647) (140,339) 2. Tài sn c đnh thuê tài chính - - a. Nguyên giá tài sản cố định - - b. Hao mòn tài sản cố định - - 3. Tài sn c đnh vô hình 238,633 124,828 a. Nguyên giá tài sản cố định 247,749 131,696 b. Hao mòn tài sản cố định (9,116) (6,868) X. Tài sn có khác 1,600,176 1,414,422 1. Các khon phi thu 578,224 521,253 2. Các khon lãi, phí phi thu 754,220 489,070 3. Tài sn thu TNDN hoãn li 712 1,323 4. Tài sn có khác 267,020 402,776 5. Các khon d phòng ri ro cho các tài sn có ni bng khác - - TNG TÀI SN CÓ 51,210,983 39,712,473 BNG CÂN ĐI K TOÁN TNG HP Đơn v tính: triu VNDNgày 31 tháng 12 năm 2010 27 báo cáo thường niên 2010 BNG CÂN ĐI K TOÁN TNG HP (tip theo) N PHI TR VÀ NGUN VN CH S HU S cui năm S đu năm I. Các khon n Chính ph và NHNN 7,684,133 6,763,117 II. Tin gi và vay các TCTD khác 14,343,264 14,339,279 1.Tin gi ca các TCTD khác 14,343,264 14,339,279 2. Vay các TCTD khác - - III. Tin gi ca khách hàng 21,402,745 14,950,137 IV. Công c tài chính phái sinh và các khon n tài chính khác - 2,019 V. Vn tài tr y, thác đu tư, cho vay TCTD chu ri ro 1,222,104 1,081,873 VI. Phát hành giy t có giá 2,358,942 752,096 VII. Các khon n khác 986,301 648,236 1. Các khon lãi, phí phi tr 507,077 372,444 2. Thu TNDN hoãn li phi tr - - 3. Các khon phi tr và công n khác 475,914 273,662 4. D phòng ri ro khác (d phòng cho công n tim n và cam kt ngoi bng) 3,310 2,130 Cng n phi tr 47,997,489 38,536,757 VIII. Vn và các qu 3,213,494 1,175,716 1. Vn ca t chc tín dng 3,045,205 823,394 a. Vốn điều lệ 3,006,600 823,394 b. Vốn đầu tư XDCB - - c. Thặng dư vốn cổ phần - - d. Cổ phiếu quỹ - - e. Cổ phiếu ưu đãi - - f. Vốn khác 38,605 - 2. Qu ca t chc tín dng 132,785 336,631 3. Chênh lch t giá hi đoái - - 4. Chênh lch đánh giá li tài sn - - 5. Li nhun chưa phân phi/L lũy k 35,504 15,691 TNG N PHI TR VÀ NGUN VN CH S HU 51,210,983 39,712,473 Đơn v tính: triu VND 28 Cho nim vui ta khp CÁC CH TIÊU NGOÀI BNG CÂN ĐI K TOÁN CH TIÊU S CUI NĂM S ĐU NĂM I. Nghĩa v n tim n 332,979 278,527 1. Bo lãnh vay vn - 141,789 2. Cam kt trong nghip v L/C 36,515 64,382 3. Bo lãnh khác 296,464 72,356 II. Các cam kt đưa ra - - 1. Cam kt tài tr cho khách hàng - - 2. Cam kt khác - - TP. H Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2011 Đơn v tính: triu VND 29 báo cáo thường niên 2010 BÁO CÁO KT QU HOT ĐNG KINH DOANH TNG HP STT CH TIÊU NĂM NAY NĂM TRƯC 1. Thu nhp lãi và các khon thu nhp tương t 4,278,824 3,366,383 2. Chi phí lãi và các khon chi phí tương t
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Bảng cân đôi kê toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 - bao cao tai chinh kiem toan 2014 tong hop tya

Bảng c.

ân đôi kê toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 (tiếp theo) - bao cao tai chinh kiem toan 2014 tong hop tya

Bảng c.

ân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 (tiếp theo) Xem tại trang 7 của tài liệu.
Tài sản cô định vô hình - bao cao tai chinh kiem toan 2014 tong hop tya

i.

sản cô định vô hình Xem tại trang 20 của tài liệu.
Lãi do thanh lý tài sản cố định hữu hình Lãi do thanh lý nguyên vật liệu - bao cao tai chinh kiem toan 2014 tong hop tya

i.

do thanh lý tài sản cố định hữu hình Lãi do thanh lý nguyên vật liệu Xem tại trang 28 của tài liệu.
Dưới đây là bảng phân tích các tác động có thể xảy ra đối với lợi nhuận thuần và vốn chủ sở hữu của Công ty, sau khi xem xét mức hiện tại của tỷ giá hối đoái và sự biến động trong quá khứ cũng như kỳ vọng của thị trường tại ngà - bao cao tai chinh kiem toan 2014 tong hop tya

i.

đây là bảng phân tích các tác động có thể xảy ra đối với lợi nhuận thuần và vốn chủ sở hữu của Công ty, sau khi xem xét mức hiện tại của tỷ giá hối đoái và sự biến động trong quá khứ cũng như kỳ vọng của thị trường tại ngà Xem tại trang 37 của tài liệu.