0

BAO CAO THUONG NIEN NAM 2013

27 104 0
 • BAO CAO THUONG NIEN NAM 2013

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:46

c6ruc ry c6 pnArrr sArrr xuAr nNH DoANH xuAr runAp ru6u BiNH THANH GILIMEX Dla chi: Tang I Tda nhd clLlMEX . 24C. Phan Ding Luu, Phudng 6 Quin Binh Thenh, Thdnh ph6 H6 Chi Minh, Vi6t Nam Dien thoai ; 08-35108508 Email: qilimex@qilimex.com Fax: 08.35510585 website: www.gilimex.com gAo cAo THTIONG NIEN NAM 2OI3 Tp. H6 Chi Minh, Nghy 0E Th6ng 04 Ndm 2014 MUC LUC THONG TIN CHUNG cIA CONG TY BAo cAo ctA BAN GrAM odc vt rius uirrrr uofr oOuc rnoNc NAM zots oArun clA c0e sRN cIAM odc cOtc ry uAo o(o oAwH crA cte n6r pblc quAn rnl vE HoAr oQruc c0a cOruc iy v. quAnrqc0xcry vr. eAo cAo rAr cuiuu uqr unAr zorl oA KdM roAN II. III, ry. Bdo cdo thttd g n6n 2013 I. THONG TIN CHUNG cUA cOI.Ic ry r. rHoNG TrN KHAr ouAT Tdn Ticng Vi.at co\c ty co pl{AN sAN xuAT K tNH DoAN']1 xt A I NHAP KHAU BiN'H THAN'H Ten Ti€ng Anh BINH TIIANH IMPORT EXPORT PRODUCTION AND TCn Viet TAr TRADE JOINT STOCK COMPANY GIL]MEX Gidl chung nhdn Dang ki Doann nghiep so 0J02 I 8 lbbb. dang k) rhay doi cn 14 chi rqny 261912012 do Sd Ktj hoach va odu tu thdnh ph6 Hd Minh cdp V6n di€u lea V6n dau tu Dia chi bo olen Ino?l s6 fax Website MI cd phi6u 139.245.880.000 ddng 341.327 .272.806 d6ng Targ I Tda nhd GILIMEX s6 24C Phan DEng Luu, P Quan Binh Thann, ThA ph5 Hd Chi Minh, Viet Nam 84-8 - 35108508 84-8 - 35510585 www.gilimex.com GIL 2. oUA TRiNTT HiNH THAN'H VA PH,{T TRIEN . COng ty C6 phdn srin xu6t kinh doanh xu6t fi{p khAu Binh Thanh duoc thdni ldp {heo Quydt dinh c6 phAn h6a s6 134/2000/eE-TTg rlgi\y 24t11/2000 cna Thir 1'u6ng Cdinh phii tu Doanh nghiCp Md nudc id Cong ry San Xuiil Kintr doa4h XuAt nhap Khau $inh Thanh c6 tidn thdn ld COng ty Curg img hing xudt khAu Qudn Binh Thanh duoc ttfdnn lAp tu n6m 1982 theo Quy6t dini sO 39/QD-UB ngiy 19/03/1982 cua UBND Thdnli ph6 I16 Chi Minh . Ngity 2'1112/2000, C6ng ry dA ti6n hinh Dai h6i Cd d6ng thdnh lap COng ty C6 ph; Vdn Di€u I€ Ban dAu ld 12 ri d6ng. Ngdy 29112l2000,Sq KC hoach dAu tu Thanh ph Chi Minh. dA c6p ci6y chLlrng nh{n dAng hj kinh doanh lin diu s6 +tO:000253 va ty CO phan s6n xudt kinh doanh xuat nh{p khAu Binh Thanh chinh th!'Lc hoat dO ngdy O1/01/2001. D6n nay, Gidy chring nhan Ddng. kj Doanh nghi€p cua C6ng dnng bi thay ddi lan thf A ngiry 261912012 v6i mA s6 doanl nghi6p ld 0302181666 vor FI6 )ng ilu da . Ydo ngiry 31/1212012, v6n di€u 16 cira C0ng ty ld 139.245.880.000 ddng 2.1. Niem yet . Ngdy 02/01/2002, C6 phi€u cira Cdng fy lA cO phieu thu 1 1 duoc chinh thuc ni6nl y€t giao dich tai Trung TAm giao dich chring khodn Thdnh ph6 FI6 Chi Minn @oSE) nay ld So ciao dich chr'ing khorin Thinh ph6 H6 Chi Minh . Loai chirng kho6n . Mi chrmg khodn . MCnh cia . 56 luqng c6 phi6u niem y6r hidn nal C6 phi6u phd thdng GIL ru.uuu oong / co pnteu 13.924.588 c6 phi6u Rtio c.io lhudhg hi6n 2013 2,2. C{c su ki6n quan trons r V6n Didu I€ ban dAu thdnh lAp ; 12 t! ddng . Thang 8/2001 . Nim 2003 r NAm 2005 . Thil.:.e 9/2007 . Thdng 4/2010 . Thalng 02/2012 : Cdng ty ndng v6n Ei€u lC len 17 rj, dO : V6n di6u l0 cua Cdng ty ld 25,5 r:j d6ng COng ty phdt hdnh c6 phii5u tdng vdn Didu l€ l6n 45,5 |i ddr rhuc hien D{ dn Cao dc Van phdng rai s6 24C phan Dang Quan Binn Thani. TP. Hd Chi Minn De thua hi€n Dtr iin Xi nghiQp may Tai Phf Mi, Huy€n Thnnh,Tinh Ba Ria - Ving Tdu, C6ng ty dd huy d6ng v6n t qua phAt hdnh c6 phi6u tang V6n didu 16 l6n thdnh 102.198.810 d6ng Cdng ty chia c6 tlc 25% bdng c6 phitlu tu ngu6n loi nhudn 2009, tang V6n di6u lC rr) 102.198.810.000 ddng 127.745.880.000 d6ng Ph6t hdnh 550.000 cd phi€u cho cdn bQ, nhdn vi€n C6ng ty, I [...]... 73 Techcombank Báo Cáo Thường Niên 2013 13 Báo Cáo Thường Niên 2013 Tổng quan về hoạt động ngân hàng Tập trung vào tăng trưởng bền vững, chúng tôi đã sẵn sàng cho sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai Thông điệp của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Kính thưa quý vị, Năm 2013 đánh dấu chặng đường 20 năm thành lập và phát triển không ngừng của Techcombank từ một ngân hàng đô thị quy mô nhỏ trở thành ngân hàng. .. thuyết phục khác hàng chuyển giao dịch trọng yếu về Ngân hàng Techcombank luôn là lựa chọn ưu tiên trong các hoạt động phát triển kinh doanh của khách hàng Techcombank Báo Cáo Thường Niên 2013 31 Ngân Hàng Bán Buôn Năm 2012, Techcombank thành lập Khối Ngân hàng Bán buôn (NHBB) nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu dịch vụ ngân hàng phức tạp của khách hàng doanh nghiệp Đây là một bước đi hợp lý và là sáng... lý danh mục hiệu quả Trong năm 2013, Khối NHBB đã nhanh chóng chuẩn hóa mô hình, ổn định nhân sự, ban hành các quy trình cốt lõi để sẵn sàng cho các thách thức kinh doanh năm 2014 với cam kết phục vụ tốt nhất nhu cầu của Khách hàng và tạo ra hiệu quả kinh doanh cao, đóng góp hơn nữa vào nguồn thu của Ngân hàng Techcombank Báo Cáo Thường Niên 2013 33 Báo Cáo Thường Niên 2013 Con người và cộng đồng... được phát triển, với số lượng nhân viên tham dự mỗi khóa tăng hơn nhiều so với các năm trước Năm 2013 cũng Techcombank Báo Cáo Thường Niên 2013 21 Kết quả kinh doanh năm 2013 Tiếp tục tập trung vào tăng trưởng bền vững Tóm tắt 2013 tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng Techcombank một mặt vừa duy trì tăng trưởng kinh doanh, mặt khác tiếp tục tập trung... mục tiêu trở thành Ngân hàng tốt nhất và Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam Số lượng khách hàng cá nhân đạt mốc 3,3 18 triệu Techcombank Báo Cáo Thường Niên 2013 Thông điệp của Quyền Tổng Giám Đốc Kính thưa quý vị, Năm 2013, Techcombank đã vững vàng vượt qua nhiều thách thức khó khăn của nền kinh tế, từng bước thực hiện những điều chỉnh cần thiết phù hợp với tình hình mới Qua đó, Ngân hàng tiếp tục củng... khách hàng ở mỗi phân khúc mục tiêu Định hướng tập trung phát triển các giải pháp về Ngân hàng giao dịch, trước mắt là các giải pháp Quản lý dòng tiền và Thanh toán quốc tế/tài trợ 32 Techcombank Báo Cáo Thường BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 [...]... viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Trong nước khác Tổng cộng 20 Báo cáo thường niên 2013 Báo cáo thường niên 2013 21 22 Báo cáo thường niên 2013 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2013 Báo cáo thường niên 2013 23 KẾT QUẢ KINH DOANH NỔI BẬT Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế và ngành Ngân hàng năm 2013, PG Bank chủ trương tập trung củng cố hệ thống quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng... 216% so với năm 2012 Trong năm 2013, PG Bank đã tích cực tiếp cận trên 200 công ty nhằm mở rộng đối tượng khách hàng, đồng thời tập trung chăm sóc, tư vấn những khách hàng đang giao dịch để có kết quả cao nhất Dự kiến năm 2014, Ngân hàng sẽ tiêp tục mở rộng đối tượng khách hàng như: Hộ kinh doanh cá thể, hộ kinh doanh gia đình và các mặt hàng về mảng xăng dầu, cao su 28 Báo cáo thường niên 2013 HOẠT... Việt Nam năm 2012 (do Công ty Việt Nam Report xếp hạng) Báo cáo thường niên 2013 09 CÁC GIẢI THƯỞNG, SỰ KIỆN NỔI BẬT VÀ HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT 20 NĂM QUA 1993 Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười chính thức hoạt động 2005 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) tham gia góp vốn vào Ngân hàng, trở thành hai cổ đông lớn với nhiều cam kết hỗ... quốc, 24 Báo cáo thường niên 2013 đặc biệt đối với những khách hàng là bà con ở nông thôn, vùng sâu, miền núi, những nơi chưa có bất cứ điểm giao dịch ngân hàng nào Do vậy, PG Bank tự hào đã đem dịch vụ ngân hàng tới mọi miền của đất nước, giúp người dân được hưởng các dịch vụ tiện ích nhất Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và phái sinh hàng hóa là thế mạnh Luôn giữ vững vị trí trong Top 10 Ngân hàng có... trên toàn hệ thống; tham gia chương trình “Cả nước chung sức Báo cáo thường niên 2013 13 THÔNG TIN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT KIỂM TOÁN NỘI BỘ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KHỐI NGUỒN VỐN & KD TIỀN TỆ KHỐI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ KHỐI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP KHỐI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ KHỐI QUẢN LÝ RỦI RO Phòng CĐ & KD Nguồn vốn Phòng... trợ cho hoạt động kinh doanh 2007 Chuyển đổi mô hình thành Ngân hàng thương mại cổ phần đô thị Tăng vốn thành công lên 500 tỷ đồng Chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) Khai trương PG Bank Hà Nội - Chi nhánh đầu tiên trên cả nước Khai trương PG Bank Đà Nẵng - Chi nhánh đầu tiên ở miền Trung 10 Báo cáo thường niên 2013 Khai trương PG Bank Sài Gòn - Chi nhánh đầu tiên ở phía... phòng Quản lý tín dụng Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, chi nhánh Hà Nội; Phó phòng phụ trách phòng Kiểm toán nội bộ, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Năm 2010, bà Hương được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Phòng Kiểm toán nội bộ của PG Bank Tháng 4/2012, bà được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát PG Bank 18 3 Ông Nguyễn Quang Nghị Thành viên Ban Kiểm soát Ông Nguyễn Quang Nghị có hơn 10 năm kinh nghiệm làm... 19.255 432 2010 2011 2012 2013 2009 2010 21.437 13.995 2011 2012 2013 13.787 13.867 2012 2013 TỔNG DƯ NỢ ĐVT: Tỷ đồng TỔNG HUY ĐỘNG ĐVT: Tỷ đồng 14.802 12.112 15.858 10.886 9.092 2009 708 664 10.419 2009 1.159 6.267 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 NGÂN HÀNG MANG KHÁT VỌNG VƯƠN XA BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 2013 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam Tel: (+84) 4 3934 3137 Fax: (+84) 4 3826 9067 Swift: BFTV VNVX Website: www.vietcombank.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 NGÂN HÀNG MANG KHÁT VỌNG VƯƠN XA 50 năm khơng chỉ tạo nên một Vietcombank lớn mạnh, uy tín mà còn tạo dựng nên một văn hóa, một cốt cách Vietcombank rất đáng tự hào với những đặc trưng riêng có: Tin cậy, Chuẩn mực, Sẵn sàng đổi mới, Bền vững và Nhân văn. Những giá trị cốt lõi của văn hóa Vietcombank cũng chính là tài sản q báu, vơ giá, là sợi dây liên kết các thế hệ cán bộ Vietcombank, đã tạo nên giá trị thương hiệu Vietcombank với các tính cách đặc trưng “Sáng tạo, Phát triển khơng ngừng, Chu đáo - Tận tâm, Kết nối rộng khắp, Khác biệt, An tồn, bảo mật”. Tất cả đã kết tinh nên thương hiệu Vietcombank với thơng điệp cũng là cam kết xun suốt: CHUNG NIỀM TIN VỮNG TƯƠNG LAI (Together for the future). Văn hóa và thương hiệu là những nhân tố đã tạo nên sức mạnh, giúp Vietcombank vượt qua những bước thăng trầm của lịch sử, ln vươn đến những đỉnh cao mới, với những thành cơng tiếp nối thành cơng. NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 ƯỚC MƠ CHO TƯƠNG LAI RỘNG MỞ THÀNH QUẢ TIẾP SỨC MN NỖ LỰC Ý THỨC ĐỒN KẾT THÊM SỨC MẠNH NĂNG LỰC VƯƠN ĐẾN MỌI TẦM CAO CỘNG ĐỒNG CHO U THƯƠNG LAN TỎA GIÁ TRỊ NI DƯỠNG VẠN NIỀM TIN 06 Thơng điệp của Chủ tịch HĐQT và TGĐ. 08 Thơng tin chung Vietcombank. 09 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh. 10 Q trình hình thành và phát triển. 12 Những sự kiện tiêu biểu trong năm 2013 16 Mơ hình quản trị. 17 Cơ cấu bộ máy quản lý. 18 Chỉ số tài chính cơ bản 2009 - 2013. 20 Định hướng phát triển. 22 Các giải thưởng trong nước và quốc tế. GIỚI THIỆU VIETCOMBANK 04 52 Sơ đồ tổ chức. 54 Tổ chức và Nhân sự. 56 Giới thiệu Hội đồng Quản trị 58 Giới thiệu Ban Kiểm sốt. 60 Giới thiệu Ban Điều hành. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 50 26 Tình hình tài chính năm 2013. 27 Cơ cấu cổ đơng. 28 Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án. 32 Báo cáo đánh giá của Ban Điều hành. 44 Đánh giá của HĐQT về hoạt động của VCB. BÁO CÁO CỦA LÃNH ĐẠO 24 64 Quản trị Doanh nghiệp. 72 Quản trị rủi ro. 74 Mạng lưới hoạt động. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 62 78 Hoạt động an sinh xã hội. CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI 76 88 Thơng tin về Ngân hàng. 90 Báo cáo của Ban Điều hành. 91 Báo cáo Kiểm tốn độc lập. 93 Bảng cân đối kế tốn hợp nhất. 96 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. 98 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất. 100 Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 86 1 Giới thiệu Vietcombank • Thông điệp của Chủ tịch HĐQT và TGĐ • Thông tin chung Vietcombank • Ngành nghề và địa bàn kinh doanh • Quá trình hình thành và phát triển • Những sự kiện tiêu biểu trong năm 2013 • Mô hình quản trị • Cơ cấu bộ máy quản lý • Chỉ số tài chính cơ bản 2009 - 2013 • Định hướng phát triển • Các giải thưởng trong nước và quốc tế ƯỚC MƠ CHO TƯƠNG LAI RỘNG MỞ Năm 2013, nền kinh tế thế giới đã bắt đầu hồi phục nhưng chưa rõ ràng. Nhật Bản đang dần hồi sinh sau hàng loạt chính sách kính thích kinh tế, kinh tế Mỹ khởi sắc trong một năm nhọc nhằn nhất là với vấn đề ngân sách, Eurozone tăng trưởng dương lần đầu sau hơn một năm suy thoái. Trong nước, kinh tế vĩ mô cũng đạt được những kết quả ban đầu đáng khích lệ nhưng chưa thật bền vững, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp hơn 2012 (CPI tăng 6,04%), trong khi tăng trưởng kinh tế cao hơn (GDP đạt 5,42%). Mặt bằng lãi suất được giữ ổn định ở mức thấp, tín dụng điều hành linh hoạt theo hướng mở rộng đi đôi với an toàn hoạt động với mức tăng trưởng ~12,5% so với 2012, nợ xấu tuy còn cao nhưng đã từng bước được kiểm soát một cách chủ động. Trong bối cảnh đó, với sự nhạy bén, linh hoạt và quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, bằng việc khơi dậy và
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

4.3. Hình ảnh sản phẩm tiêu biểu - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2013

4.3..

Hình ảnh sản phẩm tiêu biểu Xem tại trang 5 của tài liệu.
lợi nhuận và tối đa hóa tăng trưởng giá trị tài sản dài hạn (bao gồm tài sản vô hình), từ đó kết hợp - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2013

l.

ợi nhuận và tối đa hóa tăng trưởng giá trị tài sản dài hạn (bao gồm tài sản vô hình), từ đó kết hợp Xem tại trang 8 của tài liệu.
Giá cả nguyên liệu đồng thường bị chỉ phối do cung cầu thị trường thế giới và tình hình đầu - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2013

i.

á cả nguyên liệu đồng thường bị chỉ phối do cung cầu thị trường thế giới và tình hình đầu Xem tại trang 9 của tài liệu.
Báo cáo tình hình tài chính 6.1. Tình hình tài chính - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2013

o.

cáo tình hình tài chính 6.1. Tình hình tài chính Xem tại trang 12 của tài liệu.
7.4. Tình hình thay đỗi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm: - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2013

7.4..

Tình hình thay đỗi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm: Xem tại trang 13 của tài liệu.
3. Tình hình tài chính 3.1. Tình hình tài sản - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2013

3..

Tình hình tài chính 3.1. Tình hình tài sản Xem tại trang 14 của tài liệu.
3.2. Tình hình nợ phải trả: - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2013

3.2..

Tình hình nợ phải trả: Xem tại trang 15 của tài liệu.
Tổng Tài Sản - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2013

ng.

Tài Sản Xem tại trang 15 của tài liệu.
Triển vọng cho năm 2014 tình hình kinh tế thế giới vẫn tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng SN năm 2013 chuyên sang - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2013

ri.

ển vọng cho năm 2014 tình hình kinh tế thế giới vẫn tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng SN năm 2013 chuyên sang Xem tại trang 16 của tài liệu.
“Tài sản cô định hữu hình - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2013

i.

sản cô định hữu hình Xem tại trang 22 của tài liệu.