0

GIAI TRINH quy 4 2010 taya

1 112 0
  • GIAI TRINH quy 4 2010 taya

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:38

CĐGD HUYỆN CẦU KÈ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS: TH. NINH THỚI B Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc. Số: 15/BC- CĐCS Ninh Thới, ngày 06 tháng 10 năm 2010 B ÁO C ÁO CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN Q IV - NĂM 2010 I/ TÌNH HÌNH CHUNG: _ Tổng số CBGVNV: 13 ; Nữ: 02 ; Dân tộc: 01(nữ:0); Đảng viên: 07(nữ: 0) _ Tổng số ĐVCĐ : 13 ; Nữ : 02; Dân tộc : 01 (nữ : 0) ; Đảng viên : 07(nữ : 0) II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Q IV: 1. Chương trình 1: Công tác chăm lo đời sống CBGV,NV. - Phối hợp với chính quyền đồng cấp, tham mưu với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức buổi họp mặt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đến tham dự buổi họp mặt có đại diện các ban ngành địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh trường cùng 13 CBGV,NV. Cũng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ban chấp hành Cơng đồn cơ sở phối hợp với chính quyền nhà trường tổ chức đêm Hội diễn văn nghệ với nhiều tiết mục của giáo viên và học sinh. - Tổ chức tham 06 lượt CBGV,NV – ĐVCĐ bò bệnh, hữu sư ;với số tiền 600.000 đồng. 2. Chương trình 2: Công tác tuyên truyền giáo dục: - Phối hợp với chính quyền nhà trường tổ chức triển khai các văn bản cấp trên, nhất là văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Cơng d9aon2 giáo dục huyện Cầu Kè (tổng số 03 cuộc , với 39 lượt ĐVCĐ tham dư ) - Phối hợp với chính quyền chuyên môn phát động thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng các ngày lễ lớn như : 20/10, 20/11, 22/12 ; tổ chức 02 buổi lao động tập thể vệ sinh sân trường. - Tổ chức phát động thi đua “Hai tốt” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. - Vận động 13/13 ĐVCĐ tham gia ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, với số tiền 390.000 đồng. 3. Chương trình 3: Công tác dân chủ hoá – xã hội hoá – thi đua: - Vận động các mạnh thường qn đã tặng 400 quyển tập giúp đỡ học sinh gặp khó khăn và 40 bộ đồng phục nghi thức Đội trị giá 3.000.000 đồng (do Cơng ty du lịch Suối Tiên – thành phố Hồ Chí Minh tặng) - Tổ chức triển khai các tiêu chí thi đua Cơng đồn. 4. Chương trình 4 : Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh: - Ban Thanh tra Nhân dân: tổ chức 03 cuộc giám sát về các chế độ hợp pháp của ĐVCĐ và 01 cuộc về hoạt động của nhà trường. - Uỷ ban kiểm tra công đoàn: tổ chức kiểm tra 01 cuộc về tài chính cơng đồn và 02 cuộc giám sát về hồ sơ sổ sách của Tổ Cơng đồn. - Tổ cơng đồn duy trì tốt sinh hoạt lệ, làm tốt cơng tác tun truyền. - Thu đồn phí 1% đúng quy định. Trên đây là báo cáo công tác quý IV – năm 2010 của Ban chấp hành công đoàn cơ sở Tiểu học Ninh Thới B. Nơi nhận: TM. BCH CĐCS -Chi bộ (b/c) CHỦ TỊCH - Lưu VP Hồ Xuân Huy Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật Lê Minh Hoàng  95  thời gian thực hiện trung bình phức tạp hơn, ta chỉ ghi nhận một kết quả đã chứng minh được là độ phức tạp trung bình của HeapSort cũng là O(nlog 2 n). Có thể nhận xét thêm là QuickSort đệ quy cần thêm không gian nhớ cho Stack, còn HeapSort ngoài một nút nhớ phụ để thực hiện việc đổi chỗ, nó không cần dùng thêm gì khác. HeapSort tốt hơn QuickSort về phương diện lý thuyết bởi không có trường hợp tồi tệ nào HeapSort có thể mắc phải. Cũng nhờ có HeapSort mà giờ đây khi giải mọi bài toán có chứa mô-đun sắp xếp, ta có thể nói rằng độ phức tạp của thủ tục sắp xếp đó không quá O(nlog 2 n). 8.8. SẮP XẾP BẰNG PHÉP ĐẾM PHÂN PHỐI (DISTRIBUTION COUNTING) Có một thuật toán sắp xếp đơn giản cho trường hợp đặc biệt: Dãy khoá k 1 , k 2 , …, k n là các số nguyên nằm trong khoảng từ 0 tới M (TKey = 0 M). Ta dựng dãy c 0 , c 1 , …, c M các biến đếm, ở đây c V là số lần xuất hiện giá trị V trong dãy khoá: for V := 0 to M do c V := 0; {Khởi tạo dãy biến đếm} for i := 1 to n do c k i := c k i + 1; Ví dụ với dãy khoá: 1, 2, 2, 3, 0, 0, 1, 1, 3, 3 (n = 10, M = 3), sau bước đếm ta có: c 0 = 2; c 1 = 3; c 2 = 2; c 3 = 3. Dựa vào dãy biến đếm, ta hoàn toàn có thể biết được: sau khi sắp xếp thì giá trị V phải nằm từ vị trí nào tới vị trí nào. Như ví dụ trên thì giá trị 0 phải nằm từ vị trí 1 tới vị trí 2; giá trị 1 phải đứng liên tiếp từ vị trí 3 tới vị trí 5; giá trị 2 đứng ở vị trí 6 và 7 còn giá trị 3 nằm ở ba vị trí cuối 8, 9, 10: 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 Tức là sau khi sắp xếp: Giá trị 0 đứng trong đoạn từ vị trí 1 tới vị trí c 0 . Giá trị 1 đứng trong đoạn từ vị trí c 0 + 1 tới vị trí c 0 + c 1 . Giá trị 2 đứng trong đoạn từ vị trí c 0 + c 1 + 1 tới vị trí c 0 + c 1 + c 2 . … Giá trị v trong đoạn đứng từ vị trí c 0 + c 1 + … + c v-1 + 1 tới vị trí c 0 + c 1 + c 2 + … + c v . … Để ý vị trí cuối của mỗi đoạn, nếu ta tính lại dãy c như sau: for V := 1 to M do c V := c V-1 + c V Thì c V là vị trí cuối của đoạn chứa giá trị V trong dãy khoá đã sắp xếp. Muốn dựng lại dãy khoá sắp xếp, ta thêm một dãy khoá phụ x1, x2, …, xn. Sau đó duyệt lại dãy khoá k, mỗi khi gặp khoá mang giá trị V ta đưa giá trị đó vào khoá xc v và giảm cv đi 1. for i := n downto 1 do begin V := k i ; X c V := k i ; c V := c V - 1; end; Chuyên đề Đại học Sư phạm Hà Nội, 1999-2002  96  Khi đó dãy khoá x chính là dãy khoá đã được sắp xếp, công việc cuối cùng là gán giá trị dãy khoá x cho dãy khoá k. procedure DistributionCounting; {TKey = 0 M} var c: array[0 M] of Integer; {Dãy biến đếm số lần xuất hiện mỗi giá trị} x: TArray; {Dãy khoá phụ} i: Integer; V: TKey; begin for V := 0 to M do c V := 0; {Khởi tạo dãy biến đếm} for i := 1 to n do c k i := c k i + 1; {Đếm số lần xuất hiện các giá trị} for V := 1 to M do c V := c V-1 + c V ; {Tính vị trí cuối mỗi đoạn} for i := n downto 1 do begin V := k i ; x c V := k i ; c V := c V - 1; end; k := x; {Sao chép giá trị từ dãy khoá x sang dãy khoá k} end; Rõ ràng độ phức tạp của phép đếm phân phối là O(max(M, n)). Nhược điểm của phép đếm phân phối là khi M quá lớn thì cho dù n nhỏ cũng không thể làm được. Có thể có thắc mắc tại sao trong thao tác dựng dãy khoá x, phép duyệt dãy khoá k theo thứ tự nào thì kết quả sắp xếp cũng như vậy, vậy tại sao ta lại chọn phép duyệt ngược từ dưới lên?. Để trả lời câu hỏi này, ta phải phân tích thêm một đặc trưng của các thuật toán sắp xếp: 8.9. TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA THUẬT TOÁN SẮP XẾP (STABILITY) Một phương pháp sắp xếp được gọi là ổn định nếu nó bảo toàn thứ tự ban đầu của các bản ghi mang khoá bằng nhau trong danh sách. Ví dụ như ban đầu danh sách sinh viên được xếp theo thứ tự tên alphabet, thì khi sắp xếp danh sách sinh viên theo thứ tự giảm dần của điểm thi, những sinh viên bằng điểm nhau sẽ được dồn về một đoạn trong danh sách và vẫn được giữ nguyên thứ tự tên alphabet. Hãy xem lại nhưng thuật toán sắp xếp ở trước, trong những thuật c6trc rY cd pnAm 16 rur s5:LLLIrMT-TcKT V/v: Gidi trinh kdt qud HDSXKD quy' ndm 2010 (Biio aio tdichinh ri€ng tn-ldc kidm toiin) cOr,rc noe xA nOr cnO ruenin vrtr NnDl DOc rap - irr ao - naon ;h,1"' HA NOL ngdy L9 thiing l'lndm 2011 Kinh gtfi: - U'i ban Chr?ng khoSn Nhi nrfdc - Sd Giao dlch Chfing khoSn Tp HO Chi Minh vio tii chlnh ri6ng quy nim 2010 trr;6c kidm todn ctra C6ng ty cd phEn tO TMT c6 chi ti6u lQi nhu6n sau thu6 bi6n d6ng ldn hdn 10olo so vdi cirng k!' qu'i a n5m 2009, cU thd nhU sau: Cdn cr? b5o c5o Quf 4-2009 (d6ng) Ting, giim (.16ng) 1, Doanh thu thu6n 285.202.4s0.349 437.798.580.93s (1s2.s96.130,s86) -34,860/o Gi5 vdn hdng b5n 252.557.017.008 348.459.768.372 (9s.e02.1s1.364) -27,52o/o 8.99s,439.323 48.035.419,182 (3e.039.e79.860) -87,27o/o Quf 4-2010 Chi ti6u Ldi nhuSn sau thud Tf lQ o/o (d6ng) Ldi nhu6n sau thud qui n5m 2010 giAm 8L,27Yo so vdi quy n5m 2009 li cdc nguyCn nh6n sau: - Doanh thu thuEn qui n5m 2010 giim 152.596.130.586 dbng so v6i qu'i nfim 2009: Do tinh hinh kinh td sau kh[rng hoing cdn nhiEu kh6 kh5n, g6i kich cEu cr]a Chinh phfi di hdt han ti/ n5m 2009 n6n nhu cEu xe t6i quy n5m 2010 giim manh so v6i qu,i nfim 2009 d6n ddn sdn Uqng ti€u thu vd doanh thu thuEn c[ra C6ng ty suy gi6m - Tong gi5 vdn chi giim 95.902.151.364 dbng doanh thu gi6m 152.596.130.586 dbng (gi5 vdn binh qu6n/s6n phdm tSng): + Trong n5m 2009, c6ng ty thulc hi6n hoin nh6p khoin dr/ phdng giim gi5 trlch l6p tir 2008) ldm gi6m gi5 vdn lit 2L.237.668.872 dbng euy n5m 2010 kh6ng c6 khoin tr/dng tr/ quY hing tbn kho (dE + dtJQc Do tinh h)nh lam ph5t, l6i su5t vd ty gi5 USD t5ng d6n ddn chi phf nhQp khdu b0 linh ki6n vi c5c khoin muc chi phi'kh5c t5ng cao, gi5 b5n xe kh6ng t5ng tr/dng r?ng n6n dE ldm cho ldi nhudn cfra C6ng ty suy gi6m Vdi nhtng nguy6n nh6n ch[r ydu n6u tr6n d6n tdi ldi nhu6n sau thud qu'i n5m v6i qui n5m 2009 (gi6m BL,Z7o/o) 2010 giAm 39.039.979.860 d6ng so Tr6n ! Ndi nhQn: - Nhutrcn; C6I.IC TY - Website: https://www.cuulongmotor.com; - LUU TCKT, TCHC, HDQT, BKS cd PHAN e:s effi !"/r.nIUG Y \ c6ruo Irv' cd ,6ro_ o 16 TMT CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 B NG CÂN ng I K TOÁN H P NH T (D ng đ y đ ) T i ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v tính: VND Mã s TÀI S N A - TÀI S N NG N H N Thuy t minh 100 S cu i n m 2010 S đ u n m 2010 285,053,920,584 222,826,255,765 20,198,710,391 20,198,710,391 - 77,821,764,375 77,821,764,375 - I Ti n kho n t ng đ Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n 120 121 129 - - - III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi 130 131 132 133 134 135 139 161,992,940,149 73,478,965,586 67,557,857,034 21,025,143,661 (69,026,132) IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho 140 141 149 80,938,583,080 80,938,583,080 - V 150 151 152 154 158 84,576,400,271 47,669,097,498 35,853,593,761 1,122,735,144 (69,026,132) 48,690,499,468 48,690,499,468 11,737,591,651 3,677,305,857 489,001,160 636,336,437 6,934,948,197 - ng ti n Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu giá tr gia t ng đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n Tài s n ng n h n khác 110 111 112 c V.1 V.2 21,923,686,964 2,048,123,923 13,172,505,038 6,703,058,003 CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 ng B ng cân đ i k toán (ti p theo) TÀI S N Mã s Thuy t minh S cu i n m 2010 S đ un m B - TÀI S N DÀI H N 200 CĐGD HUYỆN CẦU KÈ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS: TH. NINH THỚI B Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc. Số: 15/BC- CĐCS Ninh Thới, ngày 06 tháng 10 năm 2010 B ÁO C ÁO CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN Q IV - NĂM 2010 I/ TÌNH HÌNH CHUNG: _ Tổng số CBGVNV: 13 ; Nữ: 02 ; Dân tộc: 01(nữ:0); Đảng viên: 07(nữ: 0) _ Tổng số ĐVCĐ : 13 ; Nữ : 02; Dân tộc : 01 (nữ : 0) ; Đảng viên : 07(nữ : 0) II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Q IV: 1. Chương trình 1: Công tác chăm lo đời sống CBGV,NV. - Phối hợp với chính quyền đồng cấp, tham mưu với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức buổi họp mặt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đến tham dự buổi họp mặt có đại diện các ban ngành địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh trường cùng 13 CBGV,NV. Cũng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ban chấp hành Cơng đồn cơ sở phối hợp với chính quyền nhà trường tổ chức đêm Hội diễn văn nghệ với nhiều tiết mục của giáo viên và học sinh. - Tổ chức tham 06 lượt CBGV,NV – ĐVCĐ bò bệnh, hữu sư ;với số tiền 600.000 đồng. 2. Chương trình 2: Công tác tuyên truyền giáo dục: - Phối hợp với chính quyền nhà trường tổ chức triển khai các văn bản cấp trên, nhất là văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Cơng d9aon2 giáo dục huyện Cầu Kè (tổng số 03 cuộc , với 39 lượt ĐVCĐ tham dư ) - Phối hợp với chính quyền chuyên môn phát động thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng các ngày lễ lớn như : 20/10, 20/11, 22/12 ; tổ chức 02 buổi lao động tập thể vệ sinh sân trường. - Tổ chức phát động thi đua “Hai tốt” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. - Vận động 13/13 ĐVCĐ tham gia ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, với số tiền 390.000 đồng. 3. Chương trình 3: Công tác dân chủ hoá – xã hội hoá – thi đua: - Vận động các mạnh thường qn đã tặng 400 quyển tập giúp đỡ học sinh gặp khó khăn và 40 bộ đồng phục nghi thức Đội trị giá 3.000.000 đồng (do Cơng ty du lịch Suối Tiên – thành phố Hồ Chí Minh tặng) - Tổ chức triển khai các tiêu chí thi đua Cơng đồn. 4. Chương trình 4 : Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh: - Ban Thanh tra Nhân dân: tổ chức 03 cuộc giám sát về các chế độ hợp pháp của ĐVCĐ và 01 cuộc về hoạt động của nhà trường. - Uỷ ban kiểm tra công đoàn: tổ chức kiểm tra 01 cuộc về tài chính cơng đồn và 02 cuộc giám sát về hồ sơ sổ sách của Tổ Cơng đồn. - Tổ cơng đồn duy trì tốt sinh hoạt lệ, làm tốt cơng tác tun truyền. - Thu đồn phí 1% đúng quy định. Trên đây là báo cáo công tác quý IV – năm 2010 của Ban chấp hành công đoàn cơ sở Tiểu học Ninh Thới B. Nơi nhận: TM. BCH CĐCS -Chi bộ (b/c) CHỦ TỊCH - Lưu VP Hồ Xuân Huy C(>NG110':\ XA m)1 CliO NGIIIA VI~ )lOAM C():-;GTl' Cp nl' f:>9c I~p - Tl! - Hl!-nhphuc IJO\:\: KI [0';'''(; S \~ 11.\\\1('0 ================:== ***** /Iii Nam 24 IMflg 0/ IIilm 20ll S(i': 06/20Jl/KSIJ MV/v:(fidi frillllldllg • gid", I,'; nhlliill eu" Quj 1V-100'J vm Quj IV -1010" Kill" !:Iii: s(J (;L\O llIen eIlO')l;(;KIIO.\)'; 1'1' 116 elli MI:-'II C6ng Iy c6 phfln l~p dolm khoang an tllm gitip cua ella sa giao sa giao Ilamico x.in [r!ln [f(,lllg cam an sl1 quan d!ch trnng thm gian qua vii nit mong nh~n du~JCsl1 giup (111 dich trung thm gian Iln Qua ball [iii chinh cua QU)' IV nam 2009 vii Qu)' IV nam 2010 chung t6i tMy Iqi nhu9.n sau thuc cua QU}' IV nam 2010 giam 'it) vt'li Qu}' IV nam 2009 Chung l6i xin giai lrlnh nhu sau: 'SiT QIIY IV/lOW Chi lieu Doanh [hu !xln Mng TIm nhllp khac Doanh thu ho,!, d(lng tili chinh T6ng chi phi IV/2009 27.720.760.59x 35.510.607.315 3Jl98.149.637 1.159.886.621 7.011.208 - Quy 15.703.090 23.058.461.396 27.745.490.634 u,1i nhu~n tnnk [hue 7.767.460.047 8.940.706.392 uti nhu9.n sau [hue 6.7%.527.542 7.821.502.921 ] Lqi nhulln Ill'hoa! d(lng san xu.11kinh (!oanh eLm Quy IV flam 2010 giam so vOi OU)' IV nam 2009 bi~n d(lng ella doanh thu ban himg Quy IV nam 2010 giam so V(~iOuy IV flam 2009 • u;ri nhu~n khac: lbu nh~p khac ella Quy IV nam 2010 tang so vai Quy IV nam 2009 d~n Mn lQ'inhu~n khac eua Quy IV m'im2010 tang so vm Quy IV nam 2009 Tr~n day Iii nhling giiii trlnh ella chUng l{)i nham lam rO sl,fchcnh I~ch Lqi nhu4n giii'a Quy
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

> Quý 4/2010 tình hình tỷ giá tương đối ồn định giúp Công ty giảm thiểu tổn thất chênh lệch về hối đoái - GIAI TRINH quy 4 2010 taya

gt.

; Quý 4/2010 tình hình tỷ giá tương đối ồn định giúp Công ty giảm thiểu tổn thất chênh lệch về hối đoái Xem tại trang 1 của tài liệu.