0

Chuong trinh DHCD 2012

1 70 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:22

Cơng ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam CỘNG HỊ A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trụ sở: Số 1, đường 1A, Khu CN Biên Hòa II, BH-ĐN ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚ C ĐT: (84-61) 3836361~4 - Fax: (84-61) 3836388 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CƠ NG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM Thời gian họp: buổi sáng từ 08h00 đến 11h00 ngày 26/04/2012 Địa điểm: Hội Đài Thương Số 1, đường 16A, Khu cơng nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai Thời gian Nội dung 8h00 – 8h30 - Đăng ký cổ đơng 8h30 – 8h40 - Diễn văn khai mạc đại hội Giới thiệu đại biểu Báo cáo xác nhận tư cách cổ đơng 8h40 – 8h45 - Thơng qua Chương trình Quy chế Đại hội.(Bảo Nhi thay mặt BTổ Chức) 8h45 – 8h55 - Thơng qua Chủ tịch đồn, Ban thư ký Ban kiểm phiếu 8h55 – 9h25 9h25 – 9h45 9h45 – 10h00 (Tổ cơng tác ) (Shen Shang Pang) (Shen Shang Pang) (Bảo Nhi) (Bảo Nhi ) Báo cáo HĐQT : (Shen Shang Pang người đại diện) - Báo cáo kết SXKD 2011 kế hoạch năm 2012 - Báo cáo phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2011 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2011 đề xuất năm 2012 - Báo cáo sửa đổi vàbổsung Đ iều lệcông ty Báo cáo BKS : - Báo cáo tình hình hoạt động tài năm 2011 (Wang Ting Shu) - Báo cáo TGĐ đề xuất tờ trình để Đại hội thảo luận (Wang Ting Shu) - Đại hội biểu tờ trình (Wang Ting Shu) 10h00 – 10h15 Giải lao 10h15 – 10h40 10h40 – 10h50 10h50 – 11h00 - Những đề xuất cổ đơng - Thơng qua Biên Đại hội - Tổng kết bế mạc Đại hội (Wang Ting Shu) (Bảo Nhi) (Shen Shang Pang) BAN TỔ CHỨC TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Bỉm Sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2016 CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị năm 2015 Thông qua báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 Trong có số nội dung sau: 2.1 Kết SXKD năm 2015: - Sản xuất Clinker: - Tổng sản phẩm tiêu thụ: tấn; Clinker 461.845 tấn); - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận trước thuế: 3.063.844 4.171.214 (trong đó:Xi măng 3.709.369 4.152,496 tỷ đồng 341,387 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 262,091 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 146,122 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 2.722 đồng /CP 2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2016: - Clinker sản xuất: 2.950.000 - Tiêu thụ sản phẩm: 4.100.000 Trong đó: Xi măng: 3.650.000 tấn; Clinker: 450.000 - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận: - Dự kiến mức cổ tức: 4.061,483 tỷ đồng 260,608 tỷ đồng 10% cổ phiếu Thông qua báo cáo Ban kiểm soát công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc công ty năm 2015 Thông qua báo cáo toán tài năm 2015, phƣơng án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức cổ tức năm 2015: Chỉ tiêu ĐVT Phân phối lợi nhuận (bao gồm lợi nhuận sau thuế năm 2015: 262.091 triệu đồng lợi nhuận chênh lệch tỷ giá năm Triệu đồng 2014: 52.657 triệu đồng lợi nhuận 2015 để lại không phân phối là: 31.583 triệu đồng) - Các khoản giảm trừ năm 2015: Giá trị 283.166 Triệu đồng 597 - Chia cổ tức năm 2015 (15% mệnh giá tổng số Triệu đồng lượng cổ phần lưu hành thời điểm phát hành)* 143.492 - Lợi nhuận phân phối quỹ: Triệu đồng 282.569 + Quỹ khen thưởng điều hành: Triệu đồng 420 + Quỹ đầu tư phát triển: Triệu đồng 115.156,8 + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Triệu đồng 23.500 - Lợi nhuận lại chưa phân phối (Chênh lệch tỷ Triệu đồng giá cuối kỳ năm 2015) 31.583 * Thống chủ trương chia cổ tức năm 2015 cổ phiếu trị giá 15% mệnh giá tổng số lượng cổ phần lưu hành thời điểm phát hành Thống phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đề xuất Hội đồng quản trị để trả cổ tức năm 2015 Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị định thời điểm chia cổ tức, phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp cấp thẩm quyền chấp thuận Thông qua việc mua cổ phần lại cổ đông khác (3.006.720 cổ phần, tƣơng ứng với 23,2%) Công ty cổ phần Xi măng Miền Trung: Thống chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án cụ thể (Đánh giá mức độ cần thiết việc mua lại cổ phần; Thuê Công ty định giá xác định giá trị, đề xuất giá mua, ) sở đảm bảo tính chặt chẽ, quy định pháp luật Bầu HĐQT Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 Thông qua lựa chọn quan kiểm toán Công ty năm 2016: Cổ tức năm 2016: - Dự kiến mức trả cổ tức năm 2016 là: 10% cổ phiếu Thông qua thù lao HĐQT, BKS Thƣ ký Công ty năm 2015 kế hoạch chi trả thù lao năm 2016: - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng - Thành viên Hội đồng quản trị trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng - Thành viên ban kiểm soát thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Ngày 29 tháng năm 2017 Thời gian Nội dung 08h00 – 08h30 – Đăng ký danh sách cổ đông 08h30 – 08h45 – Diễn văn khai mạc Đại hội Báo cáo thành phần cổ đông tham dự – Giới thiệu Chủ tịch đoàn thông qua danh sách Ban thư ký Ban kiểm phiếu biểu 08h45 – 10h00 – Thông qua chương trình Đại hội – Thông qua thể lệ làm việc, biểu Đại hội – Báo cáo HĐQT kết SXKD năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017 – Báo cáo tài 2016 kiểm toán – Báo cáo hoạt động BKS năm 2016 – Thông qua tờ trình đại hội nội dung: Kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức 2016 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017 Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017 Huỷ chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2016 – 2018 10h00 – 10h25 Tiếp thu ý kiến cổ đông, biểu thông qua báo cáo tờ trình 10h25 – 10h50 – Đại hội nghỉ giải lao 10h50 – 11h30 Đại hội đối thoại với cổ đông 11h30 – 12h00 – Công bố kết kiểm phiếu biểu – Thông qua Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 – Bế mạc đại hội BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI N MễN HC QUN TR MARKETING Lời mở đầu Trong thi i ngy nay, Marketing hin i v do ú qun tr kinh doanh theo trit lý Marketing l mt phng phỏp ct yu v ph bin trong qun tr kinh doanh ca cỏc doanh nghip cỏc nc cú nn kinh t th trng. Tớnh ph bin ca vic ng dng Marketing hin i mt mt phn ỏnh vai trũ ca nú trong i sng kinh t xó hi Mt khỏc nú cũn khng nh tớnh khụng th thay th c ca phng phỏp qun tr kinh doanh ny i vi doanh nghip trong nn kinh t th trng. Khụng mt doanh nghip no bt tay vo kinh doanh li khụng mun gn kinh doanh ca mỡnh vi th trng. Vỡ trong c ch th trng ch cú nh vy doanh nghip mi hy vng tn ti v phỏt trin c. Doanh nghip l mt ch th kinh doanh, mt c th sng ca i sng kinh t. C th ú cn cú s trao i cht vi mụi trng bờn ngoi th trng. Quỏ trỡnh trao i cht ú cng din ra thng xuyờn liờn tc thỡ c th ú cng kho mnh. Ngc li s trao i cht ú din ra cng yu t thỡ c th cú th qut quo v cht yu. Marketing l lm vic vi th trng thc hin cỏc cuc trao i vi mc ớch tho món nhu cu v mong mun ca con ngi hoc Marketing l mt dng hot ng ca con ngi bao gm c t chc nhm tho món cỏc nhu cu v mong mun thụng qua trao i. i vi doanh nghip: Marketing t c s kt ni cỏc hot ng sn xut ca doanh nghip vi th trng ngay t trc khi doanh nghip bt tay vo sn xut mt sn phm c th. Nh vy Marketing ó kt ni cỏc hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip vi th trng cú ngha l m bo cho hot ng kinh doanh ca doanh nghip hng theo th trng, bit ly th trng, nhu cu Trang: 1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ MARKETING và ước muốn của khách hàng làm chỗ dựa vững chắc nhất cho mọi quyết định kinh doanh. Đối với xã hội: Các hoạt động Marketing có vai trò làm cho xã hội phong phú tốt đẹp hơnvới sự đóng góp của mình. Marketing tác đọng vào thói quen tiêu dùng của các tầng lớp dân cư để từ đó giúp doanh nghiệp đưa ra được những sản phẩm và dịch vụ phù hợp. Marketing đã gián tiếp tạo nên sự phát triển cạnh tranh lành mạnh giữa sản phẩm của các doanh nghiệp, tác động vào qui mô chung của thị trường theo xu hướng ngay càng nâng cao dẫn đến xã hội ngày càng phát triển. Qua đó cho thấy vai trò của Marketing trong đời sống xã hội và đối với các doanh nghiệp là rất quan trọng. Với nhiệm vụ là “Hoạch định chương trình Marketing năm 2010 ở Công ty CP dược phẩm HAIPHARCO” thì việc hoạch định chương trình marketing sẽ cần phải giải quyết các vấn đề sau: 1. Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty những năm qua. 2. Xác định nhu cầu và quy mô của thị trường từng năm cho các sản phẩm. 3. Hoạch định chiến lược Marketing đối với một sản phẩm. 4. Hoạch định chương trình Marketing đối với một sản phẩm năm 2010. Trang: 2 ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ MARKETING Li gii thiu ha trong lp trỡnh luụn l mt trong nhng ch c yờu thớch nht ca cỏc lp trỡnh viờn bi trong c ch ha cỏc lp trỡnh viờn cú th tha món nng khiu ha s cng nh kh nng lp trỡnh ca bn thõn. Khi thit k 1 chng trỡnh ha cỏc lp trỡnh viờn cú th tha sc tng tng v nghiờn cu tỡm tũi chng trỡnh thc hin theo s tng tng ú. Ngoi ra vi cỏc ng dng rng rói trong i sng (ngnh game, truyn thụng a phng tin, ngnh qung cỏo) thỡ ha cũn l 1 trong nhng ngh hỏi ra tin ca cụng ngh thụng tin. ti ca em l lp trỡnh 1 chng trỡnh tng t Microsoft Paint ca Windows l mt trong nhng chng trỡnh ha n gin v quen thuc nht ca h iu hnh Windows. Vi nhng gii hn ca ngụn ng lp trỡnh C/C++ v kh nng bn thõn, em ó c gng thit k 1 chng trỡnh cú c giao din v c ch lm vic gn ging MS Paint .Em xin chõn thnh cm n Thy hng dn inh Tun Long ó hng dn em thc hin bi tp ln tt nghip ny.Xây dựng chơng trình vẽ hình giống microsoft paintPhn I : t vn 11. Mô tả bài toán :Sử dụng chế độ đồ họa của C/C++ và một số thuật toán cần thiết để lập trình xây dựng chương trình vẽ hình giống Microsoft Paint :Chương trình có giao diện gần giống MS Paint và các thao tác sử dụng tương tự gồm có: - 1 bảng chứa các chức năng vẽ.- 1 bảng chứa danh sách các màu vẽ (gồm 16 màu cơ bản).- Phần màn hình dùng để vẽ hình.- Sử dụng chuột để chọn màu vẽ và chức năng vẽ và vẽ ra màn hình đồ họa.- Các chức năng tạo mới, save, load, trợ giúp, thoát.2. Yêu cầu chương trình :- Thiết kế được giao diện tương tự MS Paint với các phần như trên.- Làm việc được với 16 màu cơ bản.- Sử dụng chuột để vẽ .- Có các công cụ : bút vẽ, vẽ đường thẳng, vẽ hình chữ nhật, vẽ hình vuông, vẽ hình đa giác, vẽ hình ellip, vẽ hình tròn, vẽ các hình đặc, xóa và tô màu miền kín được thiết kế trong 1 bảng chứa các chức năng vẽ dưới dạng các ô công cụ để lựa chọn bằng chuột.- Có chức năng ghi ảnh đang vẽ và có thể mở file ảnh đó ra để thực hiện việc vẽ tiếp.- Có các chức năng tạo mới, trợ giúp, thoát để điều khiển chương trình .- Tất cả các điều khiển đều sử dụng chuột ( Khởi tạo và điều khiển chuột sử dụng ngắt chuột (0x33) ).2Phần II : Giải quyết vấn đề1. Ngôn ngữ thực hiện : C/C++.2. Các vấn đề và phương án giải quyết :a) Khởi tạo và điều khiển chuột :Bằng cách tác động vào các thanh ghi _AX,_BX,_CX,_DX của ngắt chuột geninterrupt(0x33) để khởi tạo và điều khiển thao tác chuột:- Khởi tạo : int kt_mouse(){ _AX = 0; geninterrupt(0x33); if (_AX == 0) return _AX; else return _BX;}- Ẩn ,hiện chuột : void hien_mouse(){ _AX = 1; geninterrupt(0x33);}void an_mouse(){ _AX = 2; geninterrupt(0x33);}- Khai báo biến con trỏ để lấy vị trí chuột :void mouse_getXY(int *mouseX, int *mouseY){ _AX = 3; geninterrupt(0x33); *mouseX = _CX; *mouseY = _DX;}- Kiểm soát việc kích chuột và nhả chuột : 3int kich_mouse_trai(){ _AX = 3; geninterrupt(0x33); return (_BX>>0)&1;}int kich_mouse_phai(){ _AX = 3; geninterrupt(0x33); return (_BX>>1)&1;}int nha_mouse_trai(){ int fx, fy, lx, ly; _BX = 0; _AX = 6; geninterrupt(0x33); if (_BX == 1) { fx = _CX; fy = _DX; mouse_getXY(&lx, &ly); if ((fx == lx)&(fy == ly)) return 1; else return 0; } else return 0;}int nha_mouse_phai(){ int fx, fy, lx, ly; _BX = 1; _AX = 6; geninterrupt(0x33); if (_BX == 1) { fx = _CX; fy = _DX;4 mouse_getXY(&lx, &ly); if ((fx == lx)&(fy == ly)) return 1; else return 0; } else return 0;}- Kiểm soát việc di chuyển chuột: void mouse_move(int mouseX, int mouseY){ _AX = 4; _CX = mouseX; _DX = mouseY; geninterrupt(0x33);}void mouse_setX(int start, int end){ _AX = 7; _CX = start; _DX = end; geninterrupt(0x33);}void mouse_setY(int start, int end){ _AX = 8; _CX = start; _DX = end; geninterrupt(0x33);}b) Trong chế độ đồ họa của MS Paint các đường thẳng, hình chữ nhật CHƯƠNG TRÌNH DỰ KiẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2011 Thời gian: 8:30 ngày thứ Sáu 12/08/2011 Địa điểm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong trinh DHCD 2012, Chuong trinh DHCD 2012,

Hình ảnh liên quan

- Báo cáo tình hình hoạt động và tài chính năm 2011 .( Wang Ting Shu) 9h25 – 9h45 - Báo cáo của TGĐ đề xuất các tờ trình để  Đại hội thảo luận - Chuong trinh DHCD 2012

o.

cáo tình hình hoạt động và tài chính năm 2011 .( Wang Ting Shu) 9h25 – 9h45 - Báo cáo của TGĐ đề xuất các tờ trình để Đại hội thảo luận Xem tại trang 1 của tài liệu.