0

Bài 8. Quang hợp ở thực vật

31 317 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:14

C©u 1: Hµm l­îng Nitrat trong m« b¾p c¶i ®Ó ®¶m b¶o rau s¹ch lµ: A. <100mg/ 1 kg B. <300 mg/ 1kg C. <400 mg/ 1kg D. <500 mg/ kg KIỂM TRA BÀI CŨ CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG Câu 2:Trong vi khuẩn cố định Nitơ có chứa loại enzym: A.Rhizobigenaza B. Nitrônaza C. Aminônaza D. Nitrôgenaza KIỂM TRA BÀI CŨ CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG Câu 3: Thực vật nào có sự cộng sinh với vi khuẩn cố định Ni tơ? A. Bèo hoa dâu, cây họ đậu B. Phong lan, cây họ đậu C. Cây họ đậu, dương xỉ D. Bèo hoa dâu, rêu KIM TRA BI C CHN P N NG KIỂM TRA BÀI CŨ CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG C©u 4: Vi khuÈn nµo céng sinh víi rÔ c©y hä ®Ëu? A. Azotobacter B. Anabaena C. Rhizobium D. Vi khuÈn lam KIỂM TRA BÀI CŨ CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG Câu 5: Vì sao cây không hấp thụ và sử dụng được Nitơ dạng phân tử: A. Do Nitơ phân tử gây hại cho mô của cây B. Do cây không có nhu cầu với Nitơ C. Vì liên kết giữa hai nguyên tử Nitơ là rất bền vững, mô thực vật không thể bẻ gãy D. Vì trong mô thực vật, N 2 kết hợp với H 2 sẽ tạo NH 3 hại cho cây Nit¬ cã ph¶i lµ nguyªn liÖu duy nhÊt t¹o nªn chÊt h u ữ Nit¬ cã ph¶i lµ nguyªn liÖu duy nhÊt t¹o nªn chÊt h u ữ c¬ trong c¬ thÓ thùc vËt kh«ng? c¬ trong c¬ thÓ thùc vËt kh«ng? Nh ng chÊt nµo lµ nguyªn liÖu chÝnh t¹o nªn chÊt h u ữ ữ Nh ng chÊt nµo lµ nguyªn liÖu chÝnh t¹o nªn chÊt h u ữ ữ c¬ trong c¬ thÓ thùc vËt c¬ trong c¬ thÓ thùc vËt Không chỉ có N 2 là nguyên liệu chính tạo nên chất hữu cơ trong cơ thể thực vật. CO 2 và H 2 0 là nguyên liệu cơ bản ban đầu để tạo nên chất hữu cơ cho thực vật Kiến thức: I. Khái quát về quang hợp 1. Khái niệm 2. Vai trò II. Lá là cơ quan quang hợp 1. Hình thái, giải phẩu 2. Lục lạp là bào quan quang hợp 3. Hệ sắc tố quang I. Khái quát về quang hợp thực vật Quan sát tranh và cho biết: Đây là quá trình gì? Nguyên liệu và sản phẩm của quá trình này? 1. Quang hợp là gì? [...]... khuch tỏn ra vo d dng Lp biu bỡ II/ Lá là cơ quan quang hợp 2 Lc lp l bo quan quang hp Trỡnh by cu trỳc ca lc lp? Gm 2 lp mng: Mng ngoi v mng trong Grana: Do cỏc a Tilacoit sp xp chng lờn nhau hỡnh thnhs, ni thc hin pha sỏng Cht nn thc hin pha ti ca quang hp II/ Lá là cơ quan quang hợp 3 H sc t quang hp ? Nghiờn cu SGK, cho bit cỏc sc t tham gia quỏ trỡnh quang hp bng cỏch hon thnh s h sc t sau: H sc...I Khỏi quỏt v quang hp thc vt 1 Quang hp l gỡ? - Quang hp l quỏ trỡnh bin i nng lng ỏnh sỏng mt tri thnh nng lng húa hc di dng cỏc hp cht hu c - Cõy xanh hp thu nng ỏnh sỏng mt tri tng hp cht hu c (glucose) t cỏc cht vụ c l CO2 v H2O Phng trỡnh tng quỏt ca quỏ trỡnh quang hp? Phng trỡnh: 6CO2 + 6H2O AS mt tri C6H12O6 + 6H2O Dip lc I Khỏi quỏt v quang hp thc vt 2 Vai trũ ca quang hp ?Nghiờn cu... 1 Hỡnh thỏi, gii phu ca lỏ thớch nghi vi chc nng quang hp a Hỡnh thỏi bờn ngoi: Cho bit hỡnh thỏi bờn ngoi ca lỏ Quan sỏt 1 s hỡnh cú c im nh th no thớch nghi vi chc nng quang hp? B mt lỏ rng giỳp tng quỏ trỡnh hp th ỏnh sỏng Phin lỏ mng thun li cho khớ khuch tỏn vo ra d dng II/ Lá là cơ quan quang hợp 1 Hỡnh thỏi, gii phu ca lỏ thớch nghi vi chc nng quang hp b Gii phu bờn trong: Quan sỏt hỡnh: Lp... Caroten S H sc t quang hp Xantophyl II/ Lá là cơ quan quang hợp 3 H sc t Tiết - Bài I Khái quát quang hợp thực vật: 1- Khái niệm quang hợp: I Khái quát quang hợp thực vật: 1- Khái niệm quang hợp * Khái niệm: - Quang hợp trình sử dụng lượng ánh sáng mặt trời diệp lục hấp thụ để tạo cacbohiđrat giải phóng ôxi từ khí CO2 H2O * Phương trình tổng quát: 6CO2 + 12H2O NLAS DIỆP LỤC C6H12O6 + 6O2 + 6H2O I Khái quát quang hợp thực vật: 1- Khái niệm quang hợp: 2- Vai trò quang hợp: - Cung cấp thức ăn cho sinh vật, nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu chữa bệnh - Tạo nguồn lượng trì hoạt động sống sinh giới - Hấp thụ CO2 giải phóng O2: điều hoà không khí Lúa mì Khoai lang Khoai tây Một số lương thực, rau, củ, Một số công nghiệp Một số dược liệu Ta phải làm để giảm hiệu ứng nhà kính? Hiệu ứng nhà kính Lục lạp bào quan quang hợp: Ai nhanh hơn??? • Mỗi nhóm nhận tờ giấy liên quan đến ô trống phiếu học tập • Các nhóm có nhiệm vụ điền thứ tự tương ứng với ô phiếu học tập • Các nhóm có thời gian 3’ vừa thảo luận vừa trình bày lên bảng kết nhóm • Nhóm nhanh nhất, xác nhóm chiến thắng! • Lưu ý! Chỉ có hiệu lệnh nhóm lật giấy bắt đầu thảo luận Thành phần lục lạp - Màng Cấu tạo - lớp màng - Các tilacoit (grana) - Chất (strôma) Chức - Bảo vệ - Chứa hệ sắc tố QH - Chứa enzim đồng hóa CO2 - Thực pha sáng QH - Thực pha tối QH Hệ sắc tố quang hợp Hệ sắc tố Diệp lục (sắc tố chính) DL a DL b Carotenoit (sắc tố phụ) Caroten Xantophyl - Diệp lục (diệp lục a diệp lục b): làm cho có màu xanh - Carotenoit: tạo nên màu đỏ, da cam , vàng lá, quả, củ 21 MT Hoá ATP NADPH ASMT Xantophyl DL b Carotenôit DL a DL a Trung tâm phản ứng Caroten Các phân tử sắc tố Hoạt động hệ sắc tố quang hợp 22 Củng cố: Câu 1: Sắc tố sau tham gia trực tiếp vào chuyển hoá quang thành hoá sản phẩm quang hợp xanh? A- Diệp lục a B- Diệp lục b C- Diệp lục a,b D- Diệp lục a,b carôtenôit 23 Câu 2: Cấu tạo có đặc điểm sau thích nghi với chức hấp thụ nhiều ánh sáng? A Có cuống B Có diện tích bề mặt lớn C Phiến mỏng D Các khí khổng tập trung chủ yếu mặt nên không chiếm diện tích hấp thụ ánh sáng Câu 3: Vì có màu xanh lục? a/ Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục b/ Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục c/ Vì nhóm sắc tố phụ (carootênôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục d/ Vì hệ sắc tố không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục 24 Điền từ, cụm từ phù hợp (ở hình A) vào khoảng trống để hoàn chỉnh nội dung sau: quan diệp lục a tilacôit Lá là1 quang hợp Lục lạp là2 quang hợp, chứa3 gồm diệp lục carôtenôit phân bố màng.4 Các sắc tố hấp thụ truyền lượng ánh sáng cho5 Tại đó, lượng7 .được chuyển hóa thành lượng .trong ATP NADPH hệ sắc tố quang hợp bào quan ánh sáng trung tâm phản ứng hóa học  VỀ NHÀ 1- Học cũ, trả lời câu hỏi cuối 2- Xem lại kiến thức lớp 10: Cơ chế quang hợp 3- Soạn bài: Quang hợp nhóm thực vật C3, C4, CAM Chú ý: Sự khác biệt đường đồng hoá CO2 nhóm thực vật C3, C4, CAM 27 28 Tại có màu xanh lục? Lá có nhiều diệp lục, diệp lục khả hấp thụ ánh sáng màu xanh lục phản chiếu vào mắt ta  Vậy nhìn vào thấy có màu xanh lục (?) Những màu đỏ có quang hợp không? Tại sao? • Những màu đỏ tiến hành quang hợp bình thường cường độ quang hợp không cao Vì đỏ có nhóm sắc tố • màu lục bị che khuất nhóm sắc tố dịch bào carotenoit antôxinanin SINH HỌC 11 31 KiÓm tra bµi cò: Chän ®¸p ¸n ®óng C©u 1: Hµm l­îng Nitrat trong m« b¾p c¶i ®Ó ®¶m b¶o rau s¹ch lµ: A. <100mg/ 1 kg B. <300 mg/ 1kg C. <400 mg/ 1kg D. <500 mg/ kg Câu 2: Nguồn cung cấp Nitơ chủ yếu cho cây: A. Đất B. Khí quyển C. Các trận mưa có sấm sét D. Phân bón vô cơ Kiểm tra bài cũ: Chọn đáp án đúng Câu 3: Thực vật nào có sự cộng sinh với vi khuẩn cố định Ni tơ? A. Phong lan, cây họ đậu B. Cây họ đậu, dương xỉ C. Bèo hoa dâu, cây họ đậu D. Bèo hoa dâu, rêu Kiểm tra bài cũ: Chọn đáp án đúng C©u 4: Vi khuÈn nµo céng sinh víi rÔ c©y hä ®Ëu? A. Azotobacter B. Anabaena C. Rhizobium D. Vi khuÈn lam KiÓm tra bµi cò: Chän ®¸p ¸n ®óng Câu 5: Vì sao cây không hấp thu và sử dụng đư ợc nitơ dạng phân tử? A. Do Nitơ phân tử gây hại mô thực vật B. Do cây không có nhu cầu với N 2 C. Vì liên kết giữa 2 nguyên tử nitơ rất bền, mô TV không bẻ gãy được. D. Vì trong mô TV, N 2 kết hợp với H 2 tạo thành NH 3 gây độc cho cây. Kiểm tra bài cũ: Chọn đáp án đúng Nitơ có phải là nguyên liệu duy nhất Nitơ có phải là nguyên liệu duy nhất tạo nên chất hữu cơ trong cơ thể tạo nên chất hữu cơ trong cơ thể thực vật không? thực vật không? Những ch t nào là nguyên liệu ấ Những ch t nào là nguyên liệu ấ chính để tạo nên ch t hữu cơ ấ chính để tạo nên ch t hữu cơ ấ trong cơ thể thực vật trong cơ thể thực vật thực vật sử dụng nitơ như thế nào? thực vật sử dụng nitơ như thế nào? Cây có đặc điểm gì để sử dụng được Cây có đặc điểm gì để sử dụng được nitơ ? nitơ ? Quá trình chuyển hoá nitơ Quá trình chuyển hoá nitơ thành các hợp chất hữu cơ thành các hợp chất hữu cơ như thế nào? như thế nào? CO 2 và H 2 o là nguyên liệu ban đầu cơ bản để tạo nên chất hữu cơ cho thực vật Bµi míi: Bµi 8: Quang hîp ë thùc vËt Bài 8: Bài 8: Quang hợp thực vật Quang hợp thực vật I/. I/. Khái quát về quang Khái quát về quang hợp thực vật hợp thực vật 1- Quang hợp là gì? 1- Quang hợp là gì? Quang hợp thực vật là quá Quang hợp thực vật là quá trình sử dụng năng lượng trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được ánh sáng mặt trời đã được thực vật hấp thụ để tổng thực vật hấp thụ để tổng hợp cacbonhiđrat và giải hợp cacbonhiđrat và giải phóng oxi từ khí cacbonic và phóng oxi từ khí cacbonic và nước nước Ph­¬ng tr×nh tæng qu¸t cña quang hîp? Ph­¬ng tr×nh tæng qu¸t cña quang hîp? 6CO 6CO 2 2 + 12 H + 12 H 2 2 O ---- O ----   C C 6 6 H H 12 12 O O 6 6 + 6O + 6O 2 2 + 6H + 6H 2 2 O O ( §K: AS , DiÖp lôc) ( §K: AS , DiÖp lôc) T¹i sao c¶ 2 vÕ ®Òu cã H T¹i sao c¶ 2 vÕ ®Òu cã H 2 2 O ? O ? H H 2 2 O O   H H + + + OH + OH - - OH OH - -   OH + e (OH OH + e (OH - - nh­êng e) nh­êng e) 4 OH 4 OH  Câu hỏi : Cây trồng hấp thụ Nitơ dạng nào? Hãy nêu các quá trình chuyển hoá Nitơ trong đất và quá trình cố định Nitơ phân tử? Trả lời * Cây trồng hấp thụ Nitơ 2 dạng: NO - 3 và NH + 4 * Quá trình chuyển hoá Nitơ trong đất - Con đường chuyển hoá Nitơ hữu cơ trong đất thành dạng Nitơ khoáng NO - 3 Amon hoá NH + 4 -Chất hữu cơ Vi khuẩn KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ -Chất hữu cơ V k Nitrat hoá * Quá trình cố định Nitơ phân tử - Quá trình cố định Nitơ: là quá trình liên kết N 2 với H 2 để hình thành nên NH 3 - Có sự tham gia của các Vi sinh vật cố định Nitơ gồm 2 nhóm: + Vi sinh vật sống tự do: Khuẩn lam +Vi sinh vật sống cộng sinh: Vi khuẩn tạo nốt sần cây họ đậu, vi khuẩn này có chứa enzim nitrogenaza biến Nitơ phân tử thành NH 3 CO 2 H 2 O Mụi trng BAỉI 8 : QUANG HễẽP ễ THệẽC VAT Loi thc vt hp thu ngun nng lng ỏnh sỏng mt tri gi l quỏ trỡnh gỡ ? BÀI 8 : QUANG HP THỰC VẬT  Quan sát sơ đồ minh họa quá trình quang hợp và cho biết : - Nguyên liệu của quang hợp là gì? - Sản phẩm quang hợp tạo ra là gì? - Điều kiện của quá trình quang hợp? H 2 O CO 2 + C 6 H 12 O 6 + O 2 Saccarozơ Tinh bột O 2 C 6 H 12 O 6 + H2O ASMT Diệp lục I- Khái quát quang hợp thực vật : 1- Quang hợp là gì ? Là quá trình sử dụng năng lượng ASMT đ c diệp lục ượ hấp thụ tổng hợp cacbohiđrat và giải phóng ôxi từ khí cacbonic và nước PTTQ 6CO 2 + 12H 2 O ASMT Diệp lục C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + 6H 2 O [...] .. . 2- Lục lạp là bào quan quang hợp: Hạt tinh bột Chất nền ( strơma ) Grana nhiều tilacơit chứa hệ sắc tố quang hợp hấp thụ ánh sáng Màng trong Màng ngoài  Những đặc điểm cấu tạo nào của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp? 3 )Hệ sắc tố quang hợp:  Ánh sáng được hấp thụ bởi hệ các sắc tố quang hợp có trong lục lạp của lá Gồm 2 nhóm : Diệp lục a Diệp lục Làm .. . sáng được các sắc tố quang hợp hấp thụ như thế nào? Carôtenôit Carôten Xantophyl ASMT Carôtenôit Diệp lục b Tạo nên màu đỏ , da cam, vàng của lá , củ , quả Diệp lục a ATP Diệp lục a trung tâm  Các sắc tố trong quang hợp t lụ lạ ?  Kể tên các hệ sắc tố quang hợp trongạoccácpmàu sắc cho cây như thế nào ? NADPH Câu 1 Đặc điểm cấu tạo ngoài của lá thích nghi với chức năng quang hợp là: A Diện tích mặt .. . Diệp lục b Diệp lục a trung tâm ATP và NADPH D Carôten Diệp lục b Diệp lục a trung tâm Diệp lục a ATP và NADPH Dặn dò: Trả lời câu hỏi phía sau bài học và đọc mục “em có biết” SGK 11 trang 39 Xem bài mới và trả lời các câu hỏi sau: 1 Nơi diễn ra và sản phẩm của pha sáng và pha tối? 2 Trình bày các giai đoạn của chu trình Canvin? 3 Trình bày đặc điểm của thực vật CAM và thực vật C4? XIN CHÂN THÀNH .. . Diệp lục b trung tâm ATP và NADPH C Carôtenôit Diệp lục a Diệp lục b Diệp lục a trung tâm ATP và NADPH D Carôten Diệp lục b Diệp lục a trung tâm Diệp lục a ATP và NADPH Câu 3 Sơ đồ chuyển quang năng thành hoá năng ATP và NADPH, diễn ra trong lục lạp của cây xanh là : A Carôtenôit Diệp lục b Diệp lục a Quang hợp thựcvật là quá trình biến đổinăng lượng ánh sáng mặttrời được diệplụchấpthụ thành năng lượng hóa họckhitổng hợp cacbohidrat, giảiphóng oxi từ CO 2 và nước. Phương trình tổng quát: 6CO 2 + 12H 2 O C 6 H 12 O 6 +6O 2 +6H 2 O Cung cấpnguồnchấthữu cơ làm thức ăn,nguyênliệu sảnxuấtcôngnghiệpvà dượcliệu cho con người. Sảnxuấtvàtíchlũynăng lượng duy trì sự sống củasinh giới(quang năng Æ hóa năng) ĐiềuhòaO 2 và CO 2 trong khong khí Æ bảovệ, duy trì sinh giới. Đặc điểm (bên ngoài) Ý nghĩa Diện tích bề mặtlớn Hấpthụđượcnhiều tia sáng Thuậnlợichohệ thống khí CO 2 và O 2 khuyếch tán vào ra dễ dàng Phiếnlá mỏng , lớp biểubìcókhí khổng BÀI 8: QUANG HỢP THỰC VẬT I/KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP THỰC VẬT 1/ KHÁI NIỆM QUANG HỢP HS quan sát hình trong SGK và hình bên trả lời các câu hỏi sau: - Quá trình quang hợp cây xanh sử dụng nguồn E gì? -Được chất gì hấp thụ? -tổng hợp thành sản phẩm hữu cơ nào ? Và giải phóng chất gì ? từ đâu? NL ánh sáng mặt trời. Được diệp lục hấp thụ Tổng hợp cacbohiđrat, giải phóng ôxi từ cacbonic và nước. -Quang hợp TV là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbohiđrat và giải phóng khí ôxi từ cacbonic và nước. -PTQH: 6CO 2 +12H 2 O 6C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 + 6H 2 O Ánh sáng mặt trời Diệp lục 2/ VAI TRÒ CỦA QUANG HỢP Nêu một số sản phẩm của QH có vai trò là nguồn thực phẩm cho con người? Nguyên liệu cho y học ? Nguyên liệu cho ngành công nghiệp? -Sản phẩm của QH có vai trò là nguồn thức ăn cho sinh giới, nguyên liệu cho y học, nguyên liệu cho ngành công nghiệp. Quá trình QH đã chuyển hoá quang năng thành hoá năng trong liên kết hoá học có vai trò gì? -Sản phẩm của QH cung cấp nguồn năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới. Quá trình QH làm nguồn CO 2 và O 2 thay đổi như thế nào? sự thay đổi đó ảnh hưởng gì tới khí quyển? -QHcó vai trò điều hoà không khí : + Hàm lượng CO 2 giảm làm ngăn chặn hiệu ứng nhà kính. +O 2 tăng cung cấp nguồn dưỡng khí cho sinh vật hiếu khí. TOÀN BỘ SỰ SỐNG TRÊN HÀNH TINH PHỤ THUỘC VÀO QUANG HỢP, DO: II/ LÁ LÀ CƠ QUAN QUANG HỢP: 1/ Hình thái giải phẫu bên ngoài của lá thích nghi với chức năng quang hợp: - Diện tích bề mặt lá lớn tăng khả năng hấp thụ năng lượng ASMT làm cho tăng năng suất QH. -Biểu bì mặt lá có chứa khí khổng giúp CO 2 khuếch tán vào lá cung cấp nguyên liệu cho QH 2/ Đặc điểm giải phẫu bên trong của lá thích nghi với chức năng QH. a/ Gân lá gồm : -Mạch gỗ :vận chuyển nước và ion khoáng có cung cấp nước cho QH. -Mạch rây: Vận chuyển sản phẩm của QH từ lá đến các bộ phận khác của cây. b/ Lục lạp: là bào quan QH b1/ Màng lục lạp: có màng ngoài và màng trong. b2/ Bên trong màng gồm: *1/Chất nền strôma: là nơi diễn ra pha tối của QH. *2/Hạt grana gồm: - Mỗi hạt grana gồm nhiều tilacôit xếp chồng lên nhau, các hạt grana nối với nhau bằng hệ thống màng. -Trên màng tilacôit chứa hệ sắc tố quang hợp và enzim quang hợp, là nơi diễn ra pha sáng của QH. -Hệ sắc tố QH gồm: +carôtenoit(carôten và xantôphyl) và diệp lục(diệp lục a và diệp lục b) màu xanh của lá do diệp lục không hấp thụ tia sáng lục. +Sơ đồ hấp thụ và truyền NLAS: Carôtenoit Diệp lục bDiệp lục a Diệp lục a tại TT phản ứng. (CHQuang năng thành NL của liên kết hoá học trong ATP và NADPH) XIN CHÀO QUÍ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH ...I Khái quát quang hợp thực vật: 1- Khái niệm quang hợp: I Khái quát quang hợp thực vật: 1- Khái niệm quang hợp * Khái niệm: - Quang hợp trình sử dụng lượng ánh sáng mặt... quan chuyên trách quang hợp - Ngoài ra, phần có màu xanh khác vỏ thân, đài hoa, xanh thực quang hợp,  Bộ máy quang hợp phải có cấu tạo phù hợp với chức quang hợp II Lá quan quang hợp: 1- Hình thái... 12H2O NLAS DIỆP LỤC C6H12O6 + 6O2 + 6H2O I Khái quát quang hợp thực vật: 1- Khái niệm quang hợp: 2- Vai trò quang hợp: - Cung cấp thức ăn cho sinh vật, nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu chữa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 8. Quang hợp ở thực vật, Bài 8. Quang hợp ở thực vật, , Lục lạp là bào quan quang hợp:

Hình ảnh liên quan

1- Hình thái của lá thích nghi với chức năng quang hợp: - Bài 8. Quang hợp ở thực vật

1.

Hình thái của lá thích nghi với chức năng quang hợp: Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình thái - Bài 8. Quang hợp ở thực vật

Hình th.

ái Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan