0

02To trinh chi tra co tuc nam 2010 ke hoach co tuc nam 2011

1 76 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 21:13

B GIÁO DC ÀO TO TRNG I HC M TP.H CHệ MINH NGUYN THANH YN VÂN T L S HU VN, ÒN BY TÀI CHệNH & CHI TR C TC: MINH CHNG THC NGHIM T VIT NAM LUN VN THC S NGÀNH TÀI CHệNH ậ NGÂN HÀNG TP. H Chí Minh, nm 2013 i LI CAM OAN Tôi cam đoan rng lun vn “T l s hu vn, đòn by tài chính & chi tr c tc: Minh chng thc nghim t Vit Nam” này là bài nghiên cu ca chính tôi. Ngoi tr nhng tài liu tham kho đã đc trích dn trong lun vn này, tôi cam đoan rng, toàn phn hay nhng phn nh ca lun vn này cha tng công b hoc s dng đ nhn bng cp  nhng ni khác. Không có sn phm/ nghiên cu nào ca ngi khác đc s dng trong lun vn này mà không đc trích dn theo đúng quy đnh. Lun vn này cha bao gi đc np đ nhn bt k bng cp nào ti các trng đi hc hoc c s đào to khác. TP. H Chí Minh, 2013 NGUYN THANH YN VÂN ii LI CÁM N  có th hoàn thành tt lun vn này, bên cnh s n lc ca bn thân, còn có s giúp đ nhit tình, h tr, đng viên t gia đình, ging viên hng dn và nhng ngi bn thân thit ca tôi trong sut quá trình hc tp và nghiên cu. Vi tt c lòng kính trng và bit n, tôi xin chân thành gi li cám n đu tiên đn ging viên hng dn ca tôi, Tin s Võ Hng c. Mt ngi thy tn tâm luôn theo sát và đc thúc tôi hoàn thành lun vn này. Nhng li ch dn ca thy không ch giúp tôi hoàn thành lun vn mt cách tt nht mà còn truyn đt rt nhiu kinh nghim sng cho bn thân tôi. Xin gi li tri ân nht ca tôi đi vi nhng điu thy đã dành cho tôi. Tôi cng xin chân thành cám n Thc s Trn Th Tun Anh, ging viên trng i Hc Kinh T thành ph H Chí Minh. Thc s Tun Anh đã nhit tình giúp đ tôi tháo g các gút mc trong vic s dng phng pháp 3SLS. Ngoài ra, tôi đc bit cám n Giáo s Christopher F. Baum ca trng Boston College, Phó giáo s Amitabh S. Dutta ca trng Florida Institute of Technology và Tin s Shahab ud Din ca trng COMSATS Institute of Information Technology. Các giáo s và tin s đã không ngn ngi chia s nhng kinh nghim và kin thc trong nghiên cu ca mình đ giúp tôi có th hoàn thành lun vn này. Tôi cng xin cám n quỦ thy cô ging viên trng i Hc M thành ph H Chí Minh đã truyn đt nhng kin thc quỦ báu cng nh to mi điu kin thun li nht cho tôi trong sut quá trình hc tp và cho đn khi thc hin đ tài nghiên cu. Sau cùng, tôi xin gi li bit n sâu sc đn gia đình và nhng ngi bn thân thit nht ca tôi. H đã luôn  bên cnh và đng viên tôi trên sut nhng chng đng khó khn mà tôi đi qua. iii TÓM TT Nghiên cu này đc thc hin nhm phân tích mi quan h gia t l s hu vn ca nhà qun lỦ vi đòn by tài chính và mc chi tr c tc bng tin mt trong các công ty. Bên cnh đó, da trên c s ca các nghiên cu thc nghim trc đây, nghiên cu còn xem xét đn các yu t mô t đc đim, bn cht ca công ty. Nhóm yu t đc đim ca công ty bao gm: (i) dòng tin t do, (ii) tc đ tng trng, (iii) tính thanh khon, (iv) kh nng sinh li, (v) cu trúc tài sn và (vi) quy mô công ty. Nghiên cu tin hành kim đnh các gi thuyt da trên mu nghiên cu bao gm 81 công ty niêm yt trên S giao dch chng khoán Thành ph H Chí Minh (HOSE) trong giai đon t nm 2007 đn nm 2012. Nghiên cu s dng phng pháp hi quy bình phng nh nht ba giai đon (Three stage least squares – 3SLS) đ c lng mi quan h gia t l s hu vn ca nhà qun lỦ vi đòn by tài chính và mc chi tr c tc. Kt qu nghiên cu cho thy gia đòn by tài chính và mc tr c tc có mi quan h tiêu cc. Trong khi đó, t l s hu vn ca nhà qun lỦ có tác đng tiêu cc đn đòn by tài chính nhng tích cc vi mc chi tr c tc. ng thi, nghiên cu xác đnh đc nh hng ca nhóm yu t đc đim công ty Tp.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2011 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (V/v Chi trả cổ tức năm 2010 - Kế hoạch cổ tức năm 2011) Kính thưa đại hội, - Căn vào Luật Doanh nghiệp Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 - Căn vào Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT - Căn vào kết hoạt động kinh doanh năm 2010 kế hoạch hoạt động năm 2011 Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chi trả cổ tức năm 2010 kế hoạch cổ tức năm 2011 sau: Chi trả cổ tức năm 2010: Trả cổ tức tiền mặt: 15% mệnh giá Đã tạm ứng đợt:  Đợt 1:Tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 10% mệnh giá Ngày chốt danh sách: 26/07/2010 Ngày chi trả: Từ ngày 12/08/2010  Đợt 2: Tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 5% mệnh giá Ngày chốt danh sách: 08/12/2010 Ngày chi trả: Từ ngày 28/12/2010 Kế hoạch cổ tức 2011 tăng vốn Điều lệ năm 2011: Tỷ lệ cổ tức 25% Trong đó: - Trả cổ tức tiền mặt: 10% mệnh giá - Trả cổ tức cổ phiếu 15% mệnh giá để tăng vốn điều lệ năm 2011 Chi tiết sau:  Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT  Mã chứng khoán : HPT  Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ Cổ phiếu  Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông  Tỷ lệ cổ tức cổ phiếu:15% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận 15 cổ phiếu)  Số lượng cổ phiếu phát hành: 875.046 cổ phiếu  Nguồn vốn sử dụng: Từ nguồn Lợi nhuận giữ lại  Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ hình thức trả cổ tức cổ phiếu Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: - Chọn thời điểm thực thủ tục liên quan đến đợt chi trả cổ tức cổ phiếu tiền mặt - Lựa chọn phương án làm tròn xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) - Thực việc đăng ký lưu ký đăng ký giao dịch bổ sung Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – Sàn UPCOM Kính trình, BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING - NGUYỄN THỊ SANG ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010-2014 Chuyên ngành: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HCM, tháng 12 /2015 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING - NGUYỄN THỊ SANG ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010-2014 Chuyên ngành: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HDKH: TS LÊ XUÂN QUANG TP HCM, tháng 12/2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam ñoan luận văn “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2014” nghiên cứu hướng dẫn Thầy TS Lê Xuân Quang Nội dung ñược ñúc kết từ trình học tập số liệu ñược sử dụng luận văn ñược tác giả thu thập từ nguồn ñáng tin cậy Ngoại trừ tài liệu tham khảo ñược trích dẫn luận văn này, cam ñoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa ñược công bố ñược sử dụng ñể nhận cấp nơi khác.Không có sản phẩm nghiên cứu người khác ñược sử dụng luận văn mà không ñược trích dẫn theo ñúng quy ñịnh Nếu phát gian lận Tôi xin chịu trách nhiệm trước Hội Đồng, kết luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Thị Sang I LỜI CÁM ƠN Trước tiên, Tác giả xin trân trọng cám ơn sâu sắc ñến Thầy LÊ XUÂN QUANG Để hoàn thành luận văn tác giả ñã nhận ñược hướng dẫn tận tình gợi ý khoa học quý báu TS LÊ XUÂN QUANG Tác giả xin gửi lời cám ơn tri ân ñến Thầy Cô -Khoa Sau Đại Học Trường Tài Chính –Marketing ñã hướng dẫn tận tình thời gian tác giả học tập nghiên cứu Trường Và cuối xin chân thành cám ơn ñến gia ñình, bạn bè ñồng nghiệp ñặc biệt Chị gái ñã ñồng hành, giúp ñỡ hỗ trợ suốt thời gian tác giả học tập Trân trọng cám ơn Tác giả luận văn Nguyễn Thị Sang II MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CÁM ƠN IError! Bookmark not defined MỤC PHỤ LỤC VI DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU VII DANH MỤC CÁC HÌNH VII DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VIII TÓM TẮT LUẬN VĂN IX CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG KHUNG LÝ THUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA DOANH NGHIỆP KHUNG LÝ THUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 1 Khái niệm cổ tức 2 Phương thức chi trả cổ tức Tổng quan sách cổ tức Các yếu tố lựa chọn sách cổ tức 11 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 15 2 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm nước 15 2 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm nước 19 TÓM TẮT CHƯƠNG 21 III CHƯƠNG 22 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 22 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 22 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 Phương pháp ước lượng 23 2 Kiểm ñịnh phù hợp mô hình hồi quy liệu bảng 24 3 Kiểm ñịnh ña cộng tuyến 25 3 MÔ TẢ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 25 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 27 Mô tả biến 28 Giả thuyết nghiên cứu 31 5PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 33 Thống kê mô tả (Descriptive statistics) 33 Hệ số tương quan 33 Kiểm ñịnh phù hợp mô hình 34 TÓM TẮT CHƯƠNG 35 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 THỰC TRẠNG CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊNSÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2010-2014…………………………37 1 Giới thiệu TTCK Việt Nam 36 Thực trạng sách chi trả cổ tức 37 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TỶ LỆ CHI TRẢ CỔ TỨC 39 2.1 Thống kê mô tả biến mô hình tỷ lệ chi trả cổ tức 40 2.2 Ma trận tương quan biến mô hình tỷ lệ chi trả cổ tức 41 KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI 42 4.KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH CHI TRẢ CỔ TỨC 45 4 Tổng hợp kết nghiên cứu mô hình tỷ lệ chi trả (Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-KSTT ngày 31 tháng 7 năm 2011 của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) HƯỚNG DẪN ĐIỀN CÁC BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐỘC LẬP CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHẦN I. Tổng quan về việc đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính Thủ tục hành chính là công cụ cần thiết để đưa chính sách của nhà nước vào cuộc sống. Tuy nhiên, thực tế triển khai Đề án 30 cho thấy còn tồn tại nhiều thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý và không hợp pháp. Với tỷ lệ đơn giản hóa lên đến 88% gắn với tổng số chi phí tuân thủ cắt giảm được lên đến gần 30.000 tỷ đồng/năm, có thể nói đại đa số các thủ tục hành chính được ban hành trong thời gian qua đều có những tồn tại làm phát sinh chi phí và rủi ro cho các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục, cũng như làm giảm hiệu quả, hiệu lực của quản lý nhà nước. Việc kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó trọng tâm là việc đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính sắp được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung sẽ giúp duy trì và phát huy những lợi ích của Đề án 30 đối với xã hội, góp phần nâng cao chất lượng thể chế, thúc đẩy các hoạt động đầu tư, kinh doanh và các hoạt động xã hội khác. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “bảo đảm nguyên tắc chỉ ban hành hoặc duy trì các thủ tục hành chính thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất” (Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17/9/2010), nâng cao chất lượng tham gia ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo Điều 10 Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động độc lập các quy định về thủ tục hành chính dành cho các cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính. Thông qua việc đánh giá tác động độc lập các quy định về thủ tục hành chính, Người đánh giá tác động độc lập sẽ phản biện kết quả đánh giá tác động của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng các quy định về thủ tục hành chính, ngăn ngừa các thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý và cân nhắc những giải pháp khác nhau để lựa chọn được giải pháp tối ưu nhằm đạt được mục tiêu của chính sách với chi phí và rủi ro thấp nhất cho các đối tượng chịu sự tác động của thủ tục; bảo đảm tuân thủ các cam kết của Việt Nam với quốc tế. Việc đánh giá tác động độc lập sẽ giúp cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính kiểm soát tốt các quy định về thủ tục hành chính theo các tiêu chí sau: - Cần thiết: phản biện giải pháp của cơ quan chủ trì soạn thảo trên cơ sở phân tích mục tiêu chính sách, những rủi ro có thể phát sinh làm cho cơ quan quản lý nhà nước không đạt được mục tiêu chính sách và nguyên nhân của những rủi ro đó. Người đánh giá tác động độc lập phải chứng minh được việc ban hành thủ tục hành chính theo dự án, dự thảo văn bản là không cần thiết hoặc chưa tối ưu và đề xuất các giải pháp thay thế khác, đảm bảo vừa đạt được mục tiêu chính sách vừa tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. - Hợp lý: xem xét sự cần thiết và tính hợp lý của từng nội dung trong một bộ phận và từng bộ phận của thủ tục hành chính; vai trò, mục đích của từng nội dung trong một bộ phận và từng bộ phận của thủ tục hành chính và đưa ra đề xuất nếu nội dung và/hoặc bộ phận của thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý; bảo đảm sự rõ ràng, cụ thể, không chồng Trường THPT Tây Nam ------------oOo------------- ĐỀ KIỂM TOÁN 12 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn : Giải Tích 12. Thời gian 45 phút Câu 1 ( 7,0 điểm) Cho hàm số 3 2 1 y x 2x 3x 1 3 = − − − + có đồ thị (C) a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số b) Tìm giá trị của m sao cho phương trình : 3 2 1 x 2x 3x m 0 3 + + + = có 3 nghiệm phân biệt c) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng d: 3 y x 4 = . Câu 2 ( 2,0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất ,giá trị nhỏ nhất của hàm số: 3 2 f (x) 2x 3x 12x 7= − − + trên đoạn [ ] 0;3 Câu 3 ( 1,0 điểm) Cho hàm số ( ) 4 2 2 y mx m 9 x 10= + − + (m là tham số) .Tìm m để hàm số có ba điểm cực trị. ----------------------------------Hết----------------------------------- Trường THPT Tây Nam ------------oOo------------- ĐỀ KIỂM TOÁN 12 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn : Giải Tích 12. Thời gian 45 phút Câu 1 ( 7,0 điểm) Cho hàm số 4 2 y x 4x 1= − − a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số b) Tìm k để phương trình 4 2 3x 12x 3k 0− + + = có 4 nghiệm phân biệt c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của (C) với trục tung Oy. Câu 2 ( 2,0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất ,giá trị nhỏ nhất của hàm số: 3 2 f (x) x 6x 9x= − + trên đoạn [2;5] Câu 3 ( 1,0 điểm) Tìm m để hàm số sau luôn đồng biến trên khoảng (0 ; + ∞) ( ) ( ) 3 2 1 y m 2 x m 2 x mx 2 3 = − + + + + ----------------------------------Hết----------------------------------- Đề 1 Đề 2 ĐÁP ÁN ĐỀ 1 ĐỢT 1 Câu Đáp Án Điểm Câu 1 (7,0 điểm) a) (4 điểm) 3 2 1 y x 2x 3x 1 3 = − − − + TXĐ : D = ¡ y’ = –x 2 – 4x – 3 ; y’ = 0 ⇔ x = – 1 v x = –3 Hàm số tăng trên (−3 ; −1), giảm trên các khoảng (−∞ ; −3); (−1; +∞) Hàm số đạt CT tại x = −3, y CT = 1 Hàm số đạt CĐ tại x = −1, y CT = 7 3 x x lim y ;lim y →−∞ →+∞ = +∞ = −∞ BTT Đồ thị : Điểm đặc biệt : (0 ; 1), (−4 ; 7 3 ) Điểm uốn I(−2 ; 5 3 ) là tâm đối xứng vẽ đồ thị đúng Lưu ý : đồ thị phải đúng dạng, đi qua các cực trị và điểm đặc biệt bảng biến thiên sai không chấm đồ thị 0,25 0,5 0,25+0,25 0,25+0,25 0,25 0,75 0,5 0,25 0,5 b) (1,5 điểm) 3 2 3 2 1 x 2x 3x m 0 3 1 x 2x 3x 1 m 1 3 + + + = ⇔ − − − + = + số nghiệm của pt (1) là số giao điểm của (C) và đường thẳng d : y = m + 1 PT (1) có 3 nghiệm pb khi 1 < m + 1 < 7 3 hay 0 < m < 4 3 0,5 0,5 0,5 c) (1,5 điểm) hệ số góc của tiếp tuyến k = 3 4 y’(x) = k 5 3 x ,x 2 2 = − = − Pttt : y = 3 4 x + 3 0,5 0,5 x −∞ +∞ −3 −1 00 y’ y − − + +∞ −∞ 1 7 3 y = 3 4 x + 13 4 0,5 Câu 2 ( 2,0 điểm) Xét hàm số 3 2 f (x) 2x 3x 12x 7= − − + trên đoạn [ ] 0;3 f’(x) = 6x 2 – 6x – 12 f’(x) = 0 ⇔ x = 2 , x = −1 (loại) f(0) = 7, f(3) = − 2, f(2) = −13 Vậy [ ] 0;3 Maxf(x) 7= khi x = 0 [ ] 0;3 Minf(x) 13= − khi x = 2 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 3 ( 1,0 điểm) ( ) 4 2 2 y mx m 9 x 10= + − + y’ = 4mx 3 + 2(m 2 – 9)x = 2x[2mx 2 + (m 2 – 9)] y’ = 0 khi 2x[2mx 2 + (m 2 – 9)] = 0 (1) hàm số có 3 cực trị khi pt (1) có 3 nghiệm pb (và y’ đổi dấu qua 3 nghiệm đó) suy ra m < –3 hay 0 < m < 3 0,25 0,25 0,5 * Lưu ý : Thí sinh làm theo cách khác đúng vẫn được đủ số điểm tương ứng Không chấm chỗ thí sinh viết, vẽ bằng bút chì trừ khi vẽ đường tròn (kẻ bảng biến thiên có thể chấp nhận được) Giáo viên biên soạn Phạm Đỗ Hải ĐÁP ÁN ĐỀ 2 ĐỢT 1 Câu Đáp Án Điểm Câu 1 ( 7,0 điểm) a) (4 điểm) 4 2 y x 4x 1= − − TXĐ : D = ¡ y’ = 4x 3 – 8x , y’ = 0 ⇔ x = 0 , x = 2± hàm số tăng trên các khoảng ( 2− ; 0) , ( 2 ; +∞) và giảm trên các khoảng (–∞; 2− ) , (0 ; 2 ) Hàm số đạt CT tại x = 0, y CT = −1 Hàm số đạt CĐ tại x = 2± , y CT = −5 x x lim y ;lim y →−∞ Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện đông anh (EEMC) Tổ 26, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội ĐT: 04 2217 0595; 04 2217 0559; Fax: 04 3883 3113 Website: TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG HÀ NỘI LỚP BỒI DƢỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K4A - 2015 TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2014 CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VT Họ tên học viên: Chức vụ: Đơn vị công tác: NGUYỄN THỊ HÀ THU CÔNG CHỨC PHÕNG NÔNG NGHIỆP - GIAO THÔNG - NHÀ ĐẤT, CHI CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, SỞ TÀI CHÍNH HÀ NỘI Hà Nội, tháng 11/2015 Trường Đào tạo cán Lê Hồng Phong Tiểu luận PHẦN I: LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Nền kinh tế nước ta tồn thành phần kinh tế là: kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể Trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo qua việc giữ vai trò then chốt ngành, lĩnh vực, khu vực quan trọng, công cụ để nhà nước điều tiết, quản lý vĩ mô kinh tế Đối với hình thái kinh tế - xã hội nào, nói đến hoạt động sản xuất kinh doanh vấn đề nêu trước tiên hiệu quả, suất lao động Hiệu sản xuất kinh doanh mục tiêu sản xuất, thước đo mặt quan trọng kinh tế quốc dân cũ Vì vậy, nhà quản trị, nhà lãnh đạo nghiên cứu nhằm đưa giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế Và động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu sản xuất đơn vị hoạt động phân phối lợi nhuận Việc phân chia lợi nhuận phải đáp ứng yêu cầu là: thứ nhất, giải hài hòa mối quan hệ lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cán bộ, công nhân viên, trước hết hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm với nhà nước theo quy định Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; thứ hai có lợi nhuận để lại hợp lý nhằm trì, phát triển doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng hoạt động quản lý nhà nước việc phân phối lợi nhuận doanh nghiệp nhà nước, trình làm việc thực tế phòng Nông nghiệp - Giao thông - Nhà đất, Chi cục Tài doanh nghiệp, Sở Tài kiến thức thu nhận trình học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên trường Đào tạo cán Lê Hồng Phong Hà Nội, lựa chọn đề tài: “Xử lý tình xem xét đề nghị phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 Công ty TNHH thành viên VT” đề tài tiểu luận chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên Do kinh nghiệm thiếu, lý luận chưa sắc bén không tránh khỏi sai sót, mong đóng góp quý thầy cô bạn HV: Nguyễn Thị Hà Thu Lớp K4A - 2015 Trường Đào tạo cán Lê Hồng Phong Tiểu luận 2 Mục tiêu nghiên cứu: - Xác định sở pháp lý làm giải tình phân phối lợi nhuận phân phối lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp - Phân tích nguyên nhân, hậu tình huống, đánh giá lựa chọn phương án giải hợp lý, hợp tình, lập kế hoạch tổ chức phương án lựa chọn việc thực phân phối lợi nhuận năm 2014 Công ty TNHH thành viên VT - Kiến nghị quan chức hoàn thiện hệ thống pháp lý hoạt động thực phân phối lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, quy trình thực quan quản lý hành nhà nước địa phương Phƣơng pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu: phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp, phương pháp vấn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 Công ty TNHH thành viên VT - Phạm vi nghiên cứu: hoạt động phân phối lợi nhuận Công ty TNHH thành viên VT, thuộc quản lý phòng Nông nghiệp - Giao thông - Nhà đất, Chi cục Tài doanh nghiệp, Sở Tài Hà Nội Bố cục tiểu luận: Tiểu luận có bố cục gồm phần: - Phần I: Lời nói đầu - Phần II: Nội dung Mô tả tình chi tiết Xác định mục tiêu giải tình Phân tích nguyên nhân, hệ Xây dựng phương án, phân tích lựa chọn phương án xử lý tình Lập
- Xem thêm -

Xem thêm: 02To trinh chi tra co tuc nam 2010 ke hoach co tuc nam 2011, 02To trinh chi tra co tuc nam 2010 ke hoach co tuc nam 2011,

Hình ảnh liên quan

 Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu. - 02To trinh chi tra co tuc nam 2010 ke hoach co tuc nam 2011

c.

đích phát hành: Tăng vốn điều lệ bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu Xem tại trang 1 của tài liệu.