0

HPT Vietnam Corporation

1 87 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 21:06

Tp.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2014 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (V/v Chi trả cổ tức năm 2013 - Kế hoạch cổ tức năm 2014) Kính thưa đại hội, - Căn vào Luật Doanh nghiệp Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 - Căn vào Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT - Căn vào kết hoạt động kinh doanh năm 2013 kế hoạch hoạt động năm 2014 công ty HPT Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013 kế hoạch cổ tức năm 2014 sau: Chi trả cổ tức năm 2013: Trả cổ tức tiền mặt: 10% mệnh giá Thời gian chi trả cổ tức: tháng 5/2014 Kế hoạch cổ tức năm 2014: Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2014 8% - 10% mệnh giá Kính trình TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGÔ VI ĐỒNG
- Xem thêm -

Xem thêm: HPT Vietnam Corporation,