0

Bài 13. Phản ứng hoá học

27 225 0
  • Bài 13. Phản ứng hoá học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 21:00

GIáO áN ĐIệN Tử Mụn: Hoỏ 8 NGI THC HIN Giáo viên: Đặng Thị Diễn Trường THCS Nhân Hòa PHềNG GIO DC HUYN VNH BO HI PHềNG TRNG THCS NHN HềA Bài 13 . Phản ứng hoá học Bài 13 . Phản ứng hoá học Thế nào là hiện tượng vật lý ? Hiện tượng hoá học ? Thế nào là hiện tượng vật lý ? Hiện tượng hoá học ? Bài tập:Trong các trường hợp sau trường hợp nào là hiện tượng vật lý ,hiện tượng hoá học .vì sao? A/lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí có mùi hắc(lưu huỳnh đi oxit) b/Thuỷ tinh nóng chảy thổi thành bình cầu. C/Trong lò nung đá vôi :canxi cácbonat chuyển dần thành vôi sống và khí cacbonic thoát ra ngoài . D/ Cồn để trong lọ bị không kín bị bay hơi . Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ A.Hiện tượng hoáhọc A.Hiện tượng hoáhọc C. Hiện tượnghoáhọc C. Hiện tượnghoáhọc B.Hiện tượng vậtlý B.Hiện tượng vậtlý Hiện tượng vật lý Hiện tượng vật lý Thứ 6 ngày 10 tháng 11 năm 2006 Thứ 6 ngày 10 tháng 11 năm 2006 Bài 13 . Phản ứng hoá học Bài 13 . Phản ứng hoá học I /Định nghĩa I /Định nghĩa ? Hãy nghiên cứu SGK cho biết quá trình biến đổi chất này ? Hãy nghiên cứu SGK cho biết quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là gì? thành chất khác được gọi là gì? _ _ Quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là Quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là phản ứng hoá học. phản ứng hoá học. Phản ứng hoá học có gì giống và khác hiện tượng hoá học ? Phản ứng hoá học có gì giống và khác hiện tượng hoá học ? Đọc: lưu huỳnh tác dụng với Sắt tạo ra sắt (II) sun fua Phương trình chữ : Phương trình chữ : Tên các chất phản ứng Tên cac sản phẩm Tên các chất phản ứng Tên cac sản phẩm Trong phản ứng : Chất ban đầu ,chất bị biến đổi: chất phản ứng (chất tham gia) Chất mới tạo ra :sản phẩm VD1 . Đun hỗn hợp sắt và lưu huỳnh , hỗn hợp chuyển thành chất rắn màu xám là sắt (II) sunfua ? .Hãy xác định : Chất phản ứng .và chất sản phâm ? .Hãy xác định : Chất phản ứng .và chất sản phâm Chất phản ứng chất sản phẩm Chất phản ứng chất sản phẩm Lưu huỳnh . sắt sắt(II) sunfua+ Thứ 6 ngày 10 tháng 11 năm 2006 Thứ 6 ngày 10 tháng 11 năm 2006 Bài 13 . Phản ứng hoá học Bài 13 . Phản ứng hoá học I /Định nghĩa I /Định nghĩa _ Quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là phản ứng hoáhọc _ Quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là phản ứng hoáhọc . . Trong phản ứng : Chất ban đầu ,chất bị biến đổi: chất phản ứng (chất tham gia) Chất mới tạo ra :sản phẩm _ Phương trình chữ : Tên các chất phản ứng Tên các chất sản phẩm VD2 .Đun đường trắng chuyển dần thành chất màu đen là than và hơi nước . Hãy viết phương trình chữ và đọc? ? Nhận xét gì về lượng chất tham gia và lượng sản phẩm trong quá trình phản ứng ? _Trong quá trình phản ứng lượng chất phản ứng giảm dần và lư ợng sản phẩm tăng dần . Than + hơi nướcđường Đọc :Đường phân huỷ thành than và nước t 0 Thứ 6 ngày 10 tháng 11 năm 2006 Thứ 6 ngày 10 tháng 11 năm 2006 I /Định nghĩa I /Định nghĩa _ Quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là phản ứng hoá học _ Quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là phản ứng hoá học _Trong quá trình phản ứng :lượng chất phản ứng giảm dần. lượng chất sản phẩm tăng dần Bài tập : Viết và đọc phương trình chữ cho các trường hợp sau: a/lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí có mùi hắc(lưu huỳnh đi oxit) b/Thuỷ tinh nóng chảy thổi thành bình cầu. c/trong lò nung đá vôi canxi cácbonat chuyển dần thành canxioxit (vôi sống) và khí cacbonic thoát ra ngoài . d/ cồn để trong lọ bị không kín bị bay hơi . Bài 13 . Phản ứng hoá học Bài 13 . Phản ứng hoá Làm tập 2/47 – SGK: Trong số tượng đây, xác định tượng vật lý, tượng hóa học: A) Cồn để lọ khơng kín bị bay hiện tượng vật lý B) Vành xe đạp sắt để lâu khơng khí bị phủ lớp gỉ hiện tượng hóa học C) Để rượu nhạt ( có tỉ lệ nhỏ chất rượu êtylic tan nước) lâu ngày ngồi khơng khí, rượu nhạt lên men chuyển thành giấm chua hiện tượng hóa học D)Hòa tan axit axêtic vào nước dung dịch axit axêtic lỗng, dùng làm giấm ăn hiện tượng vật lý I- Định nghĩa I- Định nghĩa Hiện tượng • TN1: Nhơm tác dụng với oxi tạo nhơm oxit • TN2: Đường bị phân huỷ thành than nước Hiện tượng tượng hố học hay tượng vật lí Vì ? I Định nghĩa : • Phản ứng hố học q trình làm biến đổi chất thành chất khác - Chất ban đầu, bị biến đổi phản ứng chất phản ứng hay chất tham gia - Chất sinh sản phẩm hay chất tạo thành I Định nghĩa : • Phương trình chữ phản ứng hố học : Tên chất phản ứng VD: Đường Tên sản phẩm to Than + Nướ c * Trong PƯ HH, lượng chất phản ứng giảm dần lượng sản phẩm tăng dần Bài 1: Viết phương trình chữ cho phản ứng hóa học sau: Đốt bột nhơm khơng khí, tạo nhơm oxit Phương trình chữ phản ứng: Nhơm + Khí oxi to Nhơm oxit Bài tập 2: Đánh dấu X vào ứng với tượng hố học hay tượng vật lí Viết phương trình chữ phản ứng hố học ? Các q trình Hiện tượng Hố học a/ Dây sắt cắt nhỏ tán thành đinh sắt b/ Đốt bột sắt oxi X tạo oxit sắt từ c/ Điện phân nước ta thu khí hiđro X khí oxi Vật lí Phương trình chữ phản ứng hố học X Sắt + Oxi Nước §p → to Oxit sắt từ → Khí Hidro +Khí oxi II DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG HĨA HỌC: H2 O O H2O O2 O O O O Trước phản ứng O Trong q trình phản ứng Sau phản ứng Trước phản ứng Trong q trình phản ứng Trước phản ứng Số phân tử Liên kết ngun tử Số ngun tử H, số ngun tử O Trong q trình phản ứng Sau phản ứng Sau phản ứng II DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG HĨA HỌC: Trước phản ứng Trong q trình phản ứng Sau phản ứng Trước phản ứng Trong q trình phản ứng Sau phản ứng Số phân tử Một phân tử Oxi, hai phân tử Hiđrơ Khơng có phân tử Hai phân tử nước Liên kết ngun tử ngun tử H liên kết với nhau, ngun tử O liên kết với Khơng có liên kết ngun tử ngun tử H liên kết với ngun tử O Số ngun tử H, số ngun tử O ngun tử H, ngun tử O ngun tử H, ngun tử O ngun tử H, ngun tử O H H H H O O H O O H O H H O H H II DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG HĨA HỌC: Hãy so sánh chất phản ứng chất sản phẩm về: Số lượng ngun tử loại O O O Chất phản ứng O Chất sản phẩm Đáp án: Số lượng ngun tử loại chất phản ứng sản phẩm khơng đổi Bản chất phản ứng hố học ? I Định nghĩa :  II Diễn biến phản ứng hố học :  Bản chất phản ứng hố học: “Trong phản ứng hố học liên kết ngun tử thay đổi, làm Phân tử biến đổi thành phân tử khác, nên chất biến thành chất khác Hãy quan sát mô hình phản ứng kẽm axit clohiđric nhận xét đặc điểm liên kết nguyên tử kim loại trước sau phản ứng? HCl Trước phản ứng Zn ZnCl2 Trong trình phản ứng Sau phản ứng H2 LƯU Ý : Nếu có đơn chất kim loại tham gia phản ứng sau phản ứng ngun tử kim loại phải liên kết với ngun tử ngun tố khác Bài tập 4: Hình sơ đồ tượng trưng cho phản ứng khí Hiđrơ ( H2 ) khí Clo ( Cl2 ) tạo Axítclohiđríc HCl H H Cl Cl H H Hãy cho biết - Liên kết ngun tử phân tử bị tách rời? - Phân tử tạo ra? Cl H Cl Cl H Cl Đáp án: -Liên kết ngun tử phân tử hiđrơ clo bị tách rời - Phân tử axít clohiđric tạo Bài tập : Khẳng định đúng? Trong phản ứng hố học, chất phản ứng sản phẩm phải chứa cùng: A Số ngun tử chất B Số ngun tố tạo chất C Số ngun tử ngun tố D Số phân tử chất ®¸p ¸n : c Bài 6:  Khi để lửa đến gần cồn (rượu etylic) bắt cháy? Biết cồn cháy có tham gia khí oxi, tao nước khí cacbonic Viết phương trình chữ phản ứng Phương trình chữ phản ứng: Rượu etylic + Khí oxi to Nước + Khí Cacbonic to Hướng dẫn nhà Học Làm tập 1, 2, 3, 4/ SGK /50 Đọc nội dung phần “ Đọc thêm” Ch̉n bị mới: “Phản ứng hóa học” Mục III, IV:Khi phản ứng hóa học xảy Làm nhận biết có phản ứng hóa học xảy Viết trước phương trình chữ cho phản ứng hóa học tập / SGK- 51 GIáO áN ĐIệN Tử Mụn: Hoỏ 8 NGI THC HIN Giáo viên: Đặng Thị Diễn Trường THCS Nhân Hòa PHềNG GIO DC HUYN VNH BO HI PHềNG TRNG THCS NHN HềA Bài 13 . Phản ứng hoá học Bài 13 . Phản ứng hoá học Thế nào là hiện tượng vật lý ? Hiện tượng hoá học ? Thế nào là hiện tượng vật lý ? Hiện tượng hoá học ? Bài tập:Trong các trường hợp sau trường hợp nào là hiện tượng vật lý ,hiện tượng hoá học .vì sao? A/lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí có mùi hắc(lưu huỳnh đi oxit) b/Thuỷ tinh nóng chảy thổi thành bình cầu. C/Trong lò nung đá vôi :canxi cácbonat chuyển dần thành vôi sống và khí cacbonic thoát ra ngoài . D/ Cồn để trong lọ bị không kín bị bay hơi . Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ A.Hiện tượng hoáhọc A.Hiện tượng hoáhọc C. Hiện tượnghoáhọc C. Hiện tượnghoáhọc B.Hiện tượng vậtlý B.Hiện tượng vậtlý Hiện tượng vật lý Hiện tượng vật lý Thứ 6 ngày 10 tháng 11 năm 2006 Thứ 6 ngày 10 tháng 11 năm 2006 Bài 13 . Phản ứng hoá học Bài 13 . Phản ứng hoá học I /Định nghĩa I /Định nghĩa ? Hãy nghiên cứu SGK cho biết quá trình biến đổi chất này ? Hãy nghiên cứu SGK cho biết quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là gì? thành chất khác được gọi là gì? _ _ Quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là Quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là phản ứng hoá học. phản ứng hoá học. Phản ứng hoá học có gì giống và khác hiện tượng hoá học ? Phản ứng hoá học có gì giống và khác hiện tượng hoá học ? Đọc: lưu huỳnh tác dụng với Sắt tạo ra sắt (II) sun fua Phương trình chữ : Phương trình chữ : Tên các chất phản ứng Tên cac sản phẩm Tên các chất phản ứng Tên cac sản phẩm Trong phản ứng : Chất ban đầu ,chất bị biến đổi: chất phản ứng (chất tham gia) Chất mới tạo ra :sản phẩm VD1 . Đun hỗn hợp sắt và lưu huỳnh , hỗn hợp chuyển thành chất rắn màu xám là sắt (II) sunfua ? .Hãy xác định : Chất phản ứng .và chất sản phâm ? .Hãy xác định : Chất phản ứng .và chất sản phâm Chất phản ứng chất sản phẩm Chất phản ứng chất sản phẩm Lưu huỳnh . sắt sắt(II) sunfua+ Thứ 6 ngày 10 tháng 11 năm 2006 Thứ 6 ngày 10 tháng 11 năm 2006 Bài 13 . Phản ứng hoá học Bài 13 . Phản ứng hoá học I /Định nghĩa I /Định nghĩa _ Quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là phản ứng hoáhọc _ Quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là phản ứng hoáhọc . . Trong phản ứng : Chất ban đầu ,chất bị biến đổi: chất phản ứng (chất tham gia) Chất mới tạo ra :sản phẩm _ Phương trình chữ : Tên các chất phản ứng Tên các chất sản phẩm VD2 .Đun đường trắng chuyển dần thành chất màu đen là than và hơi nước . Hãy viết phương trình chữ và đọc? ? Nhận xét gì về lượng chất tham gia và lượng sản phẩm trong quá trình phản ứng ? _Trong quá trình phản ứng lượng chất phản ứng giảm dần và lư ợng sản phẩm tăng dần . Than + hơi nướcđường Đọc :Đường phân huỷ thành than và nước t 0 Thứ 6 ngày 10 tháng 11 năm 2006 Thứ 6 ngày 10 tháng 11 năm 2006 I /Định nghĩa I /Định nghĩa _ Quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là phản ứng hoá học _ Quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là phản ứng hoá học _Trong quá trình phản ứng :lượng chất phản ứng giảm dần. lượng chất sản phẩm tăng dần Bài tập : Viết và đọc phương trình chữ cho các trường hợp sau: a/lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí có mùi hắc(lưu huỳnh đi oxit) b/Thuỷ tinh nóng chảy thổi thành bình cầu. c/trong lò nung đá vôi Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê t¹i líp 8B Tr­êng T H C S Liªn B·o Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê t¹i líp 8B Tr­êng T H C S Liªn B·o *Kim tra kiờn thc bi c *Kim tra kiờn thc bi c : : Phân biệt hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học ? Mỗi loại cho một ví dụ? Hiện tượng vật lí là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu Hiện tượng hoá học là hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác • 3. Trong các hiện tượng sau , hiện tượng nào là hiện tượng vật lí , hiện tượng nào là hiện tượng hóa học ? c/Trong lò nung đá vôi , canxi cacbonat Chuyển dần thành vôi sống và khí cacbonic a/ Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí có mùi hắc (khí Lưu huỳnh đioxit) b/Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi d/Hòa tan đường vào nước được dung dịch đường HiÖn t­îng ho¸ häc HiÖn t­îng vËt lÝ HiÖn t­îng ho¸ häc HiÖn t­îng vËt lÝ I/ nh ngha : Tiờt:18 PHAN NG HOA HOC Phản ứng hoá học là gì? Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hoá học Thế nào là chất phản ứng? Là sản phẩm? Chất phản ứng (hay chất tham gia): là chất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng Sản phẩm: là chất mới sinh ra Trong lò nung đá vôi, canxicacbonat chuyển dần thành vôi sống và khí cacbonic Vd1: Hãy cho biết tên chất phản ứng và sản phẩm trong phản ứng hóa học sau * Khi bị đun nóng , đường bị biến đổi thành than và nước Phản ứng trên được ghi theo phương trình chữ như sau Đường + Nước Than Tên các sản phẩm (chất tạo thành ) Tên các chất phản ứng (Chất tham gia) Phản ứng hóa học được ghi theo phương trình chữ như thế nào ? I/ Định nghĩa : Chất phản ứng : Đường Sản phẩm : than , nước C¸ch ghi ph­¬ng tr×nh ch÷ cña ph¶n øng: Tªn c¸c chÊt ph¶n øng -->Tªn c¸c s¶n phÈm I/ nh ngha : Vd2: un núng hn hp st v lu hunh to ra cht st (II)sunfua St St(II)Sunfua Lu hunh + c l st tỏc dng vi lu hunh to thnh c l st tỏc dng vi lu hunh to thnh st(II)sunfua st(II)sunfua Hay ghi phng trinh ch cua phan ng Trong quá trình phản ứng lư ợng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần? • BT: Hãy ghi vµ đọc phương trình chữ của các phản ứng hóa học sau c/Thả một m¶nh kẽm vào dung dịch axit clohiđric thấy sinh ra khí hiđrô và muối kẽm clorua a/ Khi nung Canxi cacbonat người ta thu được Canxi oxit và khí Cacbonic b/Than(Cacbon) cháy trong khí oxi sinh ra khí cacbonic Canxicacbonat Canxi oxit + Khí Cacbonic Than + Khí oxi  Khí cacbonic Kẽm+ axit clohiđric Khí hiđrô +Muối kẽm clorua d/Đốt khí hiđrô trong khí oxi thu được nước Khí hiđrô + Khí oxi  Nước Điều gì đã thay đổi trong phản ứng hóa học mà làm cho chất này biến đổi thành chất khác ? H H O O O H H Vd : Phản ứng hóa học giữa khí hiđrô và khí oxi tạo ra nước Phân tử khí hiđro Phân tử khí oxi Phân tử nước II. Diễn biến của Phản ứng hóa học Khí hiđro + Khí oxi  nước Ph©n tö lµ g×? H H O O + Diễn biến của quá trình xảy ra phản ứng H H O O O H H O H H H H H H Trước phản ứng Trong quá trình phản ứng Kết thúc phản ứng [...]... khác gọi là phản ứng hoá học - Chất phản ứng (hay chất tham gia): là chất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng Sản phẩm: là chất mới sinh ra - Cách ghi phương trình chữ của phản ứng: Tên các chất phản ứng > Tên các sản phẩm II/ Diễn biến của phản ứng hoá học Trong phản ứng hoá học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phõn t nay biờn ụi thanh phõn t khac Hng dõn vờ nha : Bai tõp :Làm... TrướcHphản ứng hai nguyên tử H liên kết với Trong quá trình phản ứng số GIáO áN ĐIệN Tử Mụn: Hoỏ 8 Bài 13 . Phản ứng hoá học Bài 13 . Phản ứng hoá học Bµi 13 . Ph¶n øng ho¸ häc Bµi 13 . Ph¶n øng ho¸ häc Thế nào là hiện tượng vật lý ? Hiện tượng hoá học ? Thế nào là hiện tượng vật lý ? Hiện tượng hoá học ? Bài tập:Trong các trường hợp sau trường hợp nào là hiện tượng vật lý ,hiện tượng hoá học .vì sao? A. Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí có mùi hắc(lưu huỳnh đi oxit) B.Thuỷ tinh nóng chảy thổi thành bình cầu. C.Trong lò nung đá vôi :canxi cácbonat chuyển dần thành vôi sống và khí cacbonic thoát ra ngoài . D. Cồn để trong lọ bị không kín bị bay hơi . Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ A.Hiện tượng hoáhọc A.Hiện tượng hoáhọc C. Hiện tượnghoáhọc C. Hiện tượnghoáhọc B.Hiện tượng vật lý B.Hiện tượng vật lý D.Hiện tượng vật lý D.Hiện tượng vật lý Thứ 6 ngày 10 tháng 11 năm 2006 Thứ 6 ngày 10 tháng 11 năm 2006 Bài 13 . Phản ứng hoá học Bài 13 . Phản ứng hoá học I /Định nghĩa I /Định nghĩa ? Hãy nghiên cứu SGK cho biết quá trình biến đổi chất này ? Hãy nghiên cứu SGK cho biết quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là gì? thành chất khác được gọi là gì? _ _ Quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là Quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là phản ứng hoá học. phản ứng hoá học. Phản ứng hoá học có gì giống và khác hiện tượng hoá học ? Phản ứng hoá học có gì giống và khác hiện tượng hoá học ? Đọc: lưu huỳnh tác dụng với sắt tạo ra sắt (II) sun fua Phương trình chữ : Phương trình chữ : Tên các chất phản ứng Tên các sản phẩm Tên các chất phản ứng Tên các sản phẩm Trong phản ứng : Chất ban đầu ,chất bị biến đổi: chất phản ứng (chất tham gia) Chất mới tạo ra :sản phẩm VD1 . Đun hỗn hợp sắt và lưu huỳnh , hỗn hợp chuyển thành chất rắn màu xám là sắt (II) sunfua ? .Hãy xác định : Chất phản ứng .và chất sản phẩm ? .Hãy xác định : Chất phản ứng .và chất sản phẩm Chất phản ứng chất sản phẩm Chất phản ứng chất sản phẩm lưu huỳnh . sắt sắt(II) sunfua+ Bài 13 . Phản ứng hoá học Bài 13 . Phản ứng hoá học I /Định nghĩa I /Định nghĩa _ Quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là phản ứng hoáhọc _ Quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là phản ứng hoáhọc . . Trong phản ứng : Chất ban đầu ,chất bị biến đổi: chất phản ứng (chất tham gia) Chất mới tạo ra :sản phẩm _ Phương trình chữ : Tên các chất phản ứng Tên các chất sản phẩm VD2 .Đun đường trắng chuyển dần thành chất màu đen là than và hơi nước . Hãy viết phương trình chữ và đọc? ? Nhận xét gì về lượng chất tham gia và lượng sản phẩm trong quá trình phản ứng ? _Trong quá trình phản ứng lượng chất phản ứng giảm dần và lư ợng sản phẩm tăng dần . than + hơi nướcđường Đọc :Đường phân huỷ thành than và nước t 0 I /Định nghĩa I /Định nghĩa _ Quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là phản ứng hoá học _ Quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là phản ứng hoá học _Trong quá trình phản ứng :lượng chất phản ứng giảm dần. lượng chất sản phẩm tăng dần Bài tập : Viết và đọc phương trình chữ cho các trường hợp sau: A.Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí có mùi hắc(lưu huỳnh đi oxit) . B.Trong lò nung đá vôi canxi cácbonat chuyển dần thành canxioxit (vôi sống) và khí cacbonic thoát ra ngoài . Bài 13 . Phản ứng hoá học Bài 13 Hình 2.5 Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hoá học giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra nước.  Theo sơ đồ hình 2.5, hãy cho biết: _ Trước phản ứng (hình a) các nguyên tử nào liên kết với nhau ? Chúng tạo thành những phân tử nào ? _ Trong phản ứng ( hình b) các nguyên tử có liên kết với nhau hay không ? So sánh số nguyên tử H và O trong phản ứng và trước phản ứng? _ Sau phản ứng (hình c) các nguyên tử nào liên kết với nhau ? Chúng tạo thành những phân tử nào?  Theo sơ đồ hình 2.5, ta thấy : _ Trước phản ứng : + 2 nguyên tử H liên kết với nhau tạo thành 1 phân tử H 2  4 nguyên tử H tạo thành 2 phân tử H 2 . + 2 nguyên tử O liên kết với nhau tạo thành 1 phân tử O 2 . _ Trong phản ứng: + Các nguyên tử chưa liên kết với nhau. + Số nguyên tử H và O trong phản ứng bằng với số nguyên tử H và O trước phản ứng. _ Sau phản ứng: Có 2 phân tử nước (H 2 O) được tạo thành, trong 1 phân tử H 2 O có 2 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử O. H 2 O 2 H 2 O a) b) c) Nhóm 1 _ Trước phản ứng (hình a) các nguyên tử nào liên kết với nhau ? Chúng tạo thành những phân tử nào ? Nhóm 2 _ Trước phản ứng (hình a) các nguyên tử nào liên kết với nhau ? Chúng tạo thành những phân tử nào ? Nhóm 3 _ Trong phản ứng ( hình b) các nguyên tử có liên kết với nhau hay không ? So sánh số nguyên tử H và O trong phản ứng và trước phản ứng? Nhóm 4 _ Trong phản ứng ( hình b) các nguyên tử có liên kết với nhau hay không ? So sánh số nguyên tử H và O trong phản ứng và trước phản ứng? Nhóm 5 _ Sau phản ứng (hình c) các nguyên tử nào liên kết với nhau ? Chúng tạo thành những phân tử nào? Nhóm 6 _ Sau phản ứng (hình c) các nguyên tử nào liên kết với nhau ? Chúng tạo thành những phân tử nào?  Em hãy đọc các phương trình chữ sau đây : a) natri + lưu huỳnh  natri sunfua. b) magiê + dd axit clohiđric  muối magiê clorua + khí hiđro. c) kali clorat  kaliclorua + khí oxi. Bài tập 1: Viết phương trình chữ cho các phản ứng hoá học sau : a. Thả một mãnh kẽm vào dung dòch axit clohiđric thấy sinh ra muối kẽm clorua và khí hiđro bay lên. b. Đốt cháy cacbon trong khí oxi sinh ra khí cacbonic. Bài tập 2: a. Vì sao nói được : Khi chất phản ứng chính là phân tử phản ứng ( nếu là đơn chất kim loại thì nguyên tử phản ứng ) ? b. Trong một phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi gì ? Kết quả là gì ? c. Số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng như thế nào với nhau? Bài tập 1: Trong một phản ứng hóa học, các chất phản ứng và chất tạo thành phải chứa cùng: a. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố. b. Số nguyên tử có trong mỗi chất. c. Số phân tử của mỗi chất. d. Số nguyên tố tạo ra chất. Bài tập 2: a. Vì sao nói được : Khi chất phản ứng chính là phân tử phản ứng ( nếu là đơn chất kim loại thì nguyên tử phản ứng) ? b. Trong một phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi gì ? Kết quả là gì ? c. Số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng như thế nào với nhau? Bài tập 3: Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hoá học giữa than và khí oxi. a. Hãy giải thích vì sao cần đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào bếp lò, sau đó , dùng que lửa châm rồi quạt mạnh đến khi than bén cháy thì thôi? b. Ghi lại phương trình chữ của phản ứng, biết rằng sản phẩm là khí cacbon đioxit. ... Trong q trình phản ứng Sau phản ứng Sau phản ứng II DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG HĨA HỌC: Trước phản ứng Trong q trình phản ứng Sau phản ứng Trước phản ứng Trong q trình phản ứng Sau phản ứng Số phân... tạo nước II DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG HĨA HỌC: H2 O O H2O O2 O O O O Trước phản ứng O Trong q trình phản ứng Sau phản ứng Trước phản ứng Trong q trình phản ứng Trước phản ứng Số phân tử Liên kết... chất phản ứng sản phẩm khơng đổi Bản chất phản ứng hố học ? I Định nghĩa :  II Diễn biến phản ứng hố học :  Bản chất phản ứng hố học: “Trong phản ứng hố học liên kết ngun tử thay đổi, làm Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 13. Phản ứng hoá học, Bài 13. Phản ứng hoá học,

Hình ảnh liên quan

Hãy quan sát mô hình phản ứng giữa kẽm và axit clohiđric và nhận xét về  đặc điểm liên kết của nguyên tử kim  loại trước và sau phản ứng? - Bài 13. Phản ứng hoá học

y.

quan sát mô hình phản ứng giữa kẽm và axit clohiđric và nhận xét về đặc điểm liên kết của nguyên tử kim loại trước và sau phản ứng? Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí Hiđrơ ( H2 ) và khí Clo ( Cl 2) tạo ra Axítclohiđríc  HCl - Bài 13. Phản ứng hoá học

Hình d.

ưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí Hiđrơ ( H2 ) và khí Clo ( Cl 2) tạo ra Axítclohiđríc HCl Xem tại trang 22 của tài liệu.