0

Tài liệu áp dụng cho phòng y tế | Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)

5 149 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 18:21

VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG Bureau of Accreditation (BoA) QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM FEES STRUTURE FOR LABORATORY Mã số: AGL 10 Lần ban hành: 04.17 Ngày ban hành: 4/2017 Họ tên Biên soạn Xem xét Phê duyệt Phạm Thanh Huyền Trần Thị Thu Hà Vũ Xuân Thủy Biên soạn Xem xét Phê duyệt Phạm Thanh Huyền Trần Thu Hà Vũ Xuân Thủy Ký tên Họ tên Ký tên THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU DOCUMENT REVISION HISTORY TT Vị trí Nội dung sửa đổi Ngày sửa đổi No Location Revision content Revision date Quy định chi phí đánh giá công nhận PTN Fees Struture for Laboratory Mục đích Tài liệu nhằm giúp Phòng thí nghiệm (PTN) xin công nhận xác định mức chi phí cần thiết trình xin công nhận ( trừ phòng xét nghiệm y tế an toàn sinh học cấp theo phụ lục Phụ lục 2) Purpose To ensure the applicant laboratory… ( except for the field of medical testing and BSL 3, refer to Appendix and 2) Phạm vi Tài liệu áp dụng Văn phòng Công nhận chất lượng phòng thí nghiệm đăng ký công nhận Scope This procedure is applicable for Bureau of Accreditation (BoA) and Applicant laboratory Trách nhiệm Responsibilities Bộ phân hỗ trợ chịu trách nhiệm thực The supporting division of BoA is thủ tục responsible for implementing this procedure Các chi phí công nhận 4.1 Chi phí nộp đơn PTN nộp đơn đăng ký công nhận tới BoA phải trả chi phí nộp đơn Chi phí nộp đơn không hoàn lại Fee structure 4.1 Application fee A laboratory applying for BoA accreditation shall pay an application fee The application fee is non-refundable Chi phí nộp đơn không giá trị sau tháng PTN không đạt điều kiện để đánh giá Sau thời gian PTN phải nộp lại chi phí nộp đơn The application fee shall lapse after six month, if the laboratory fails to achieve accreditation After this period, the laboratory shall be required to reapply 4.2 Chi phí đánh giá sơ (nếu có) PTN đăng ký công nhận không yêu cầu đánh giá sơ PTN sẵn sàng cho việc công nhận Nếu PTN có mong muốn đươc đánh giá sơ bộ, Văn phòng công nhận thực đánh giá 4.2 Preliminary Assessment Fee ( if any) The applicant laboratory may option not to have the preliminary assessment if it is deemed as ready for accreditation If the laboratory wish to have preliminary assessment, BoA will conduct this assessment 4.3 Chi phí đánh giá công nhận lần đầu Chi phí đánh giá công nhận lần đầu bao gồm chi phí xem xét tài liệu, chi phí đánh giá chỗ, chi phí thẩm xét hồ sơ đánh giá chi phí trì hoạt động công nhận Chi phí đánh giá công nhận PTN tính theo lĩnh vực quy mô PTN 4.3 Initial Assessment Fee Initial Assessment fee include : document review fee, On-site assessment fee, Assessment review fee and accreditation maintainance fee Initial Assessment fee is calculated based on the scope and size of the laboratory 4.4 Chi phí đánh giá giám sát Các PTN công nhận phải chịu đánh giá giám sát thời gian công nhận năm, thông thường hai lần giám sát chu kỳ năm 4.4 Surveillance Assessment Fee An annual routine surveillance visit to the accredited laboratory is conducted during the three year accreditation period, i.e usually two surveillance visits during the three year period AGL 10 Lần ban hành: 2.16 Trang: 2/5 Quy định chi phí đánh giá công nhận PTN Fees Struture for Laboratory 4.5 Chi phí đánh giá lại Chu kỳ công nhận cho PTN năm Chi phí đánh giá lại tính tương tự đánh giá công nhận lần đầu Chi phí đánh giá lại cho PTN công nhận tính 70% chi phí đánh giá công nhận ban đầu 4.5 Re- Assessment Fee The accreditation period of laboratory is three years The renewal assessment fee is in accordance with that for initial assessment The re-assessment fee for accredited laboratory is about 70% of the total innitial accredictation fee 4.6 Chi phí đánh giá mở rộng Mở rộng thay đổi phạm vi công nhận bao gồm việc mở rộng chi tiêu mở rộng lĩnh vực mở rộng địa điểm thay đổi phương pháp PTN 4.6 Extended assessement fee Extension and variation to the scope of accreditation include additional tests or additional fields or additional locations or changes methods of the laboratory 4.7 Chi phí đánh giá bổ sung Khi PTN tiến hành đánh giá công nhận đoàn Chuyên gia đánh giá yêu cầu cần có thêm đánh giá bổ sung cho PTN, trường hợp PTN phải chịu toàn chi phí cho đánh giá bổ sung 4.7 Follow-up assessment fee In case, the laboratory is accredited but the assessment team requests a follow-up assessment, the laboratory will take in charge the entire fees of this follow-up assessement Refund of Fees 5.Hoàn phí No fees will be refunded to laboratory whose Không có chí phí hoàn lại PTN accreditation is not granted, suspended, không cấp chứng chỉ, đình chỉ, chất dứt terminated or withdrawn thu hồi công nhận Cancellation Policy Chính sách hủy đánh giá The laboratory will be charge of 10% of PTN phải chịu khoản chi phí 10% chi phí accreditation fee and cost of accommodation công nhận chi phí lại, cho đoàn and travel in respect of assessment visits Chuyên gia đánh giá phát sinh PTN hủy which are cancelled bỏ đánh giá AGL 10 Lần ban hành: 2.16 Trang: 3/5 Quy định chi phí đánh giá ... Tiểu luận môn HTTTKT3 GVHD: TS. Trần Phước BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – CƠ SỞ PHÍA BẮC KHOA KINH TẾ ---oOo--- Tiểu luận môn HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN PHẦN 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Đề tài: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ÁP DỤNG CHO PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẦ CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI WELLHOPE GVHD: TS. TRẦN PHƯỚC Nhóm sinh viên thực hiện: 1. Phạm Quốc Khánh(01656285574) 2. Nguyễn Thị Vân Anh 3. Nguyễn Tú Loan 4. Nguyễn Thị Minh Phương 5. Trần Trọng Bình 6. Phạm Văn Cường 7. Phạm Văn Hoàng 8. Hoàng Xuân Thảo 06700504 06700034 06700584 06700734 06700064 06731524 06700324 06700804 Thái Bình, ngày 16 tháng 11 năm 2009 Nhóm sinh viên thực hiện 1 Tiểu luận môn HTTTKT3 GVHD: TS. Trần Phước NHẬN XÉT CỦA THẦY GIÁO Mục lục Nhóm sinh viên thực hiện 2 Tiểu luận môn HTTTKT3 GVHD: TS. Trần Phước Lời mở đầu Phần 1: Cơ sở lý luận 1.1 Phần mềm kế toán 1.1.1 Phần mềm kế toán là gì? 1.1.2 Vai trò của phần mềm kế toán 1.1.3 Phân loại phần mềm kế toán 1.1.4 Hoạt động của phần mềm kế toán 1.1.5 Những yêu cầu đối với phần mềm kế toán 1.2 Tổng quan về cơ sở dữ liệu 1.2.1 Hệ cơ sở dữ liệu 1.2.2 Mô hình dữ liệu 1.3 Giới thiệu về Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Wellhope Việt Nam PHẦN 2: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ÁP DỤNG CHO PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI WELLHOPE 2.1 Quy trình mua hàng 2.1.1 Dữ liệu yêu cầu 2.1.2 Mô hình quan hệ 2.1.3 Thiết kế Đồ án tốt nghiệp Quản lý tài liệu điện tử 1 LỜI CẢM ƠN Với sự lỗ lực và cố gắng của bản thân để đạt đƣợc kết quả nhƣ hôm nay, em xin bày tỏ lòng biết ơn của em tới thầy giáo Nguyễn Trịnh Đông ngƣời đã hƣớng dẫn, giúp đỡ em trong qua trình thực tập và hoàn thiện đồ án tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo khoa công nghệ thông tin của trƣờng Đại học dân lập Hải Phòng đã dìu dắt, dạy dỗ em cả về kiến thức chuyên môn và tinh thần học tập độc lập, sáng tạo để em có đƣợc những kiến thức thực hiện đề tài tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn các các cô, các chú cán bộ trung tân Tƣ liệu trƣờng Đại học Hàng hải đã giúp đỡ em trong qua trình thực tập tại trung tâm tạo điều kiện tốt nhất để em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình tới gia đình, bạn bè - những ngƣời luôn sát cánh bên em, tạo mọi điệu kiện tốt nhất để em có thể thực hiện đề tài tốt nghiệp của mình. Trong quá trình thực hiện đề tài tốt nghiệp, mặc dù đã cố gắng tuy nhiên do thời gian và khả năng có hạn nên em không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong các thầy cô giáo góp ý và giúp đỡ cho em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, tháng 07 năm 2009 SINH VIÊN Bùi Thị Hiền Đồ án tốt nghiệp Quản lý tài liệu điện tử 2 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 MỤC LỤC . 2 MỞ ĐẦU 3 CHƢƠNG I : KHẢO SÁT HỆ THỐNG VÀ PHÁT BIỂU BÀI TOÁN 4 1.1 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG 4 1.1.1 Giới thiệu vài nét về Trung tâm thông tin tƣ liệu- Đại học Hàng Hải . 4 1.1.2 Đánh giá hiện trạng hệ thống . 6 1.2 GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ PHÁT BIỂU BÀI TOÁN 1 ÁP DNG LOGIC M TRONG BÀI TOÁN TRÁNH VT CN CHO ROBOT T HÀNH BÁM MC TIÊU DI NG Fuzzy Logic Application in Obstacle Avoidance Problem for Mobile Robot Tracking the Moving Target Trn Vn Tùng * - Lê Hoài Quc ** *  môn C s Thit k máy, ** B môn K thut u khin tng Khoa C Khí – Trng i Hc Bách Khoa – i Hc Quc Gia HCM Tóm tt Bài báo gii thiu nhng kt qu ban u trong vic nghiên cu gii thut và phn mm u khin logic m áp dng trên mô hình robot t hành vi hai bánh chng phía trc và c trang b camera  nhn dng và bám mc tiêu di ng, các cm bin siêu âm và hng ngoi  nhn bit và tránh các vt cn ngu nhiên xut hin trên ng di chuyn ca robot. Abstract This paper introduces the initial achievements in performing the controller using fuzzy logic applied in the mobile robot equiping two front – wheels steering, camera for indentification of the mobile target knowing in advance, sonar and infra-red sensors for avoidance of random obstacles. 1. Gii thiu bài toán và mô hình nghiên cu  có th t hành, robot phi có kh nng nhn bit c u kin a hình và kh nng nh hng i n mc tiêu. a hình robot di chuyn có thã bit trc hoc hoàn toàn cha bit. ng thi a hình có th thay i a dng nh: b mt di chuyn không ng phng, có vt cn cnh hoc xut hin ngu nhiên trên ng i, s thay i ca h  ma sát … Trong bài báo này, chúng tôi  ngh mt gii thut và phn mm u khin robot tránh t cn bng phng pháp u khin m vi d liu thu nhn c t cm bin siêu âm và ng ngoi. Vic bám mc tiêu di ng cho trc c thc hin nh digital camera lp trên  pan-til hai trc dn ng và u khin bi hai ng c bc. t s gi thit ban u t ra cho bài toán: - a hình hot ng tng i bng phng. - Vt cn có th cnh hoc xut hin ngu nhiên 2 9 8 76 5 4 3 2 1 - Mc tiêu di ng vi vi vn tc nh và có th b che khut tm thi bi các vt n. - Khong cách gia các vt cn ≥ 1m Mô hình nghiên cu  mô phng kt qu nghiên cu, chúng tôi ã ch to mt mô hình robot t hành vi hai bánh dn ng c lp bng các ng c AC servo c b trí phía trc, mt bánh tùy ng phía sau vi kích thc bao 500mm x 700mm c mô t nh trên hình 1 di ây. 1. Các b thu phát hng ngoi 2. Motor quay cm bin siêu âm trong mt phng m ngang 3. Cm bin siêu âm 4. Motor quay camera trong mt phng nm ngang 5. Camera bám mc tiêu cho trc 6. Bánh t la phía sau 7. Hai bánh chng phía trc 8. Motor AC servo 9. Các b truyn ai quay camera và cm bin siêu âm trong mt phng thng ng  phn cm nhn trên robot bao gm: 1. 01 camera k thut s JVC c t trên khung hai bc t do  bám theo mc tiêu di ng cho trc. 2. 01 cm bin siêu âm E4PA–LS400–M1 vi tm phát hin t 0,5m ÷ 4m cng c t trên khung mt bc t do  nhn bit vt cn  khong cách xa. 3. 05 b thu phát hng ngoi BX700 vi tm phát hin 0,7 m c b trí phía trc  nhn bit vt cn  khong cách gn và giúp tránh va chm trong quá trình di ng ca robot. 2. NG DNG LOGIC M TRONG BÀI TOÁN TRÁNH VT CN m bin siêu âm s thc hin nhim v phát hin vt cn t xa. D liu thu nhn c  cm bin này có th cho bit c kích thc ca vt cn, góc ca vt cn so vi vect phng chính ca robot . Các d liu này s là bin u vào cho bu khin m. Ngoài ra, robot phi nhn SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC EPT ĐÁNH GIÁ NHANH CHẤT LƯỢNGMÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở LƯU VỰC HỒ TRUỒI, HUYỆN PHÚ LỘC,TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. USING EPT BIOTIC INDEX TO ESTIMATE WATER QUALITY INTRUOI LAKE BASIN, PHULOC DISTRICT, THUA THIEN HUEPROVINCE Hoàng Đình Trung* Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế hoangtrung_na_0208@yahoo.com TÓM TẮT Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành sử dụng ấu trùng côn trùng ở nước (aquatic insect) củaba bộ: Phù du (Ephemeroptera), Cánh úp (Plecoptera) và Cánh lông (Trichoptera) làm chỉ thị sinh họcđể đánh giá chất lượng nước mặt ở 6 điểm tại lưu vực hồ Truồi thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa ThiênHuế thông qua hệ thống tính điểm chống chịu của các họ côn trùng ở nước của Hilsenhoff (1988) vàchỉ số sinh học EPT (Schmiedt et al., 1998). Kết quả phân tích mẫu vật thu được từ tháng 1/2012 đếntháng 5/2012 đã xác định được 11 họ của 3 bộ. Nghiên cứu cho thấy chất lượng môi trường nước mặttại lưu vực hồ Truồi khá tốt, giá trị EPT dao động từ 2,28 đến 3,67. Chất lượng nước ở vùng nghiên cứunằm trong giới hạn khá tốt đến tốt; có thể cung cấp cho các mục đích khác nhau: phục vụ cho sinhhoạt, cho các ngành công nghiệp, nông nghiệp và giải trí. Từ khóa: Từ khóa: Phù du; Cánh úp; Cánh lông; chỉ số sinh học EPT; lưu vực hồ Truồi ABSTRACT In this study, we used the aquatic insects in the three orders of Mayfly (Ephemeroptera): theStonefly (Plecoptera) and the Caddisfly (Trichoptera) as bioindicators to assess the surface waterquality at 06 points in the basin of Truoi Lake through a scoring system of the tolerance value aquaticinsects of Hilsenhoff (1988) and biological indicators EPT (Schmiedt et al., 1998). The results of theanalysis of specimens collected have identified 14 families belonging to 3 orders of insects. Dataanalyses showed that the biotic indices (EPT) ranging from 2.55 to 3.78 and the quality of surface waterare from quite fresh water to fresh water. All of them can be used for living purposes, for industrybranches, in agriculture and entertainment. On studying the results of the water environment analysis bythe chemical method, we found out that the water environment quality determined by the biologicalmethod gave the same results as those determined by the chemical method. Keywords: Key words: Ephemeroptera; Plecoptera; Trichoptera; EPT biological index; Truoi lake ... Trong đánh giá công nhận , y u cầu kỹ thuật tiêu xin công nhận, qui mô PTN đòi hỏi quan công nhận phải cử 01 chuyên gia đánh giá kỹ thuật chuyên gia chất lượng, chi phí đánh giá cho chuyên gia 3.000.000... vi Tài liệu áp dụng Văn phòng Công nhận chất lượng phòng thí nghiệm đăng ký công nhận Scope This procedure is applicable for Bureau of Accreditation (BoA) and Applicant laboratory Trách nhiệm...Quy định chi phí đánh giá công nhận PTN Fees Struture for Laboratory Mục đích Tài liệu nhằm giúp Phòng thí nghiệm (PTN) xin công nhận xác định mức chi phí cần thiết trình xin công nhận ( trừ phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu áp dụng cho phòng y tế | Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA),

Hình ảnh liên quan

Việc tính chi phí cụ thể được căn cứ vào Bảng tính chi phí sau: - Tài liệu áp dụng cho phòng y tế | Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)

i.

ệc tính chi phí cụ thể được căn cứ vào Bảng tính chi phí sau: Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan