0

Thông tin cổ đông|Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng Du thao BC BKS

7 155 0
  • Thông tin cổ đông|Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng Du thao BC BKS

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 17:47

Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Phạm Minh Đức – Lớp QT1103K 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ------------------------------- ISO 9001 : 2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Phạm Minh Đức Giảng viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Xuân Năm HẢI PHÕNG - 2011 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Phạm Minh Đức – Lớp QT1103K 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÕNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Phạm Minh Đức Giảng viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Xuân Năm HẢI PHÕNG - 2011 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Phạm Minh Đức – Lớp QT1103K 3 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Minh Đức Mã SV: 110379 Lớp: QT1103K Ngành : Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng. Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Phạm Minh Đức – Lớp QT1103K 4 NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Nghiên cứu lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. - Mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. - Sử dụng sổ sách, số liệu năm 2010 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. - Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng. - Địa chỉ: số 7 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Phạm Minh Đức – Lớp QT1103K 5 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: . Công ty CPXD số HP Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Nam Ban kiểm soát * * * * * Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Hải Phòng, ngày 16 tháng năm 2017 Dự thảo Báo cáo ban kiểm soát Trình đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2017 - Căn vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban kiểm soát quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Luật Doanh nghiệp 2014 - Căn nhiệm vụ đ0 đợc Đại hội đồng cổ đông thông qua Đại hội thờng niên năm 2016 Trong trình thực nhiệm vụ mình, việc kiểm soát mặt hoạt động, qua công tác kiểm tra, thẩm tra báo cáo, Ban Kiểm soát xin đợc báo cáo trớc Đại hội đồng cổ đông (HC) kết số mặt hoạt động Công ty Ban kiểm soát năm 2016 nh sau: A Kết thực nghị Đại hội đồng cổ đông: Tình hình chung: Trong bối cảnh loạt rủi ro bất ổn kinh tế toàn cầu, kinh tế Thế giới năm 2016 chứng kiến đà tăng trởng chậm lại Hầu hết kinh tế cho thấy tăng trởng trì trệ, bất chấp lỗ lực phủ nớc Năm 2016 kinh tế Việt Nam đ0 trải qua nhiều biến động, tốc độ tăng trởng GDP không đạt tiêu đề ra; số ngành gặp khó khăn nghiêm trọng Tuy nhiên, chủ đạo, kinh tế Việt Nam đ0 có nhiều mảng sáng có cải thiện đáng kể Với tình hình chung kể trên, việc tổ chức thực nhiệm vụ, tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ năm 2016 đ0 tăng phần khó khăn so với năm trớc Dới đây, Ban kiểm soát xin đợc nhìn nhận số mặt hoạt động Công ty năm 2016 Kết thực nhiệm vụ: 2.1 Thực số tiêu tổng hợp chính: Thực Các tiêu Đ.V.T Năm 2016 So sánh Kế Thực TT/KH 2015 hoạch (%) Giá trị tổng sản lợng Tỷ đồng 152,30 125,00 147,70 118,16 Doanh thu Tỷ đồng 132,83 110,00 142,36 129,42 Lợi nhuận trớc thuế Tỷ đồng 56,82 32,00 41,68 130,25 % 15,00 12,00 15,00 125,00 Chia cổ tức (Năm 2016 dự kiến) 2.2 Thực phân theo lĩnh vực: S T Doanh thu Lĩnh vực Lợi nhuận (*) Số tiền Tỷ trọng So với Số tiền (Tỷ Tỷ trọng So với (Tỷ (%) 2015(%) đồng) (%) 2015(%) đồng) Xây dựng 56,965 40,01 187,97 1,873 4,19 353,40 Dịch vụ ( Htower) 66,310 46,58 115,70 31,959 71,46 123,35 KD vật liệu XD 6,853 4,81 76,43 0,090 0,20 60,81 Đầu t & HĐ tài 6,765 4,75 41,77 6,287 14,06 34,36 Hoạt động khác 5,470 3,85 27,28 4,512 10,09 23,47 142,363 100,00 107,18 44,721 100,00 69,76 Tổng cộng (*) Lợi nhuận gộp (cha trừ chi phí quản lý thuế TNDN) Từ số liệu lên số vấn đề đáng ý nh sau: - Những tiêu tổng hợp (khoản 2.1): So với kế hoạch có tỷ lệ vợt (từ 18,16% ~ 30,25%); so với thực năm 2015 có tiêu doanh thu có tăng trởng (tăng 7,17%), chia cổ tức mức năm 2015 có tiêu giảm là: giá trị sản lợng (giảm 3,02%) lợi nhuận trớc thuế (giảm 26,65%) - Phân theo lĩnh vực (khoản 2.2): So với mức thực năm 2015 có lĩnh vực: Xây dựng Dịch vụ có tăng trởng cao doanh thu lợi nhuận; lĩnh vực lại là: Kinh doanh vật liệu xây dựng, đầu t hoạt động tài hoạt động khác giảm doanh thu lợi nhuận Có vấn đề có ảnh hởng lớn đến kết năm 2015 hoạt động khác bao gồm kết bán nhà số Lạch Tray Hải Phòng năm 2016 Làng Quốc tế Hớng dơng chia 20% lợi nhuận sau thuế cho đối tác (thay 90% nh hàng năm), số lại giữ làm nguồn vốn phát triển Giai đoạn 3, hai đặc điểm làm giảm kết hoạt động khác đầu t hoạt động tài 2.3 Tình hình kết hoạt động công ty công ty liên doanh, liên kết: - Công ty cổ phần ACS Việt Nam: Năm 2016 HACO3 giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ cổ phần Công ty 50,96% với tổng mức 63.660.155.000, đ Công ty ACS có kết hoạt động SXKD năm: Tổng doanh thu 20.035.143.651,đ (tăng 3,69% so với năm 2015), lỗ năm 23.023.868,đ (giảm lỗ 83,21% so với năm 2015), Công ty ghi nhận doanh thu cha thực 3.253.614.926,đ ; lỗ lũy 31/12/2016 17.223.998.723,đ - Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hớng dơng: Năm 2016, Công ty vừa tiến hành hoạt động SXKD vừa tiến hành triển khai xây dựng Giai đoạn Các tiêu kết hoạt động sản xuất kinh doanh chính: Công suất phòng bình quân đạt 96,60%, doanh thu đạt 116.157.113.375, đ, lợi nhuận sau thuế đạt 42.604.502.487, đ ( so với năm 2015 lần lợt tiêu tăng: 10,92%; 6,96% 9,99%) Đến cuối năm, việc xây dựng Giai đoạn ghi nhận đạt giá trị 43,56 tỷ đồng - Công ty cổ phần Thành Hng: Năm 2016, tiếp tục năm Công ty trình đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng sở hạ tầng triển khai Dự án có kết hợp với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.Tuy nhiên, Báo cáo tài không ghi nhận doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh giá trị đầu t xây dựng phát sinh hạn chế Đến 31/12/2016 cổ đông Công ty đ0 thực góp cổ phần đợc 52.545.700.000,đ (chiếm 65,68% vốn Điều lệ đăng ký); HACO3 đ0 góp 16.093.550.000,đ chiếm 30,63% vốn thực góp (cam kết góp 31% vốn điều lệ: 24,80 tỷ đồng); Công ty đ0 tiến hành bồi hoàn giải phóng mặt xây dựng sở hạ tầng với giá trị 40.844.075.822,đ (năm 2016 phát sinh 298.285.000,đ) Trong năm, Công ty ghi nhận thêm số lỗ 1.063.052.571,đ có số lỗ lũy hết 31/12/2016 2.963.084.588, đ 2.4 Tình hình quản lý sử dụng vốn chủ sở hữu (Công ty mẹ): Khoản mục 01/01/2016 I Tổng số vốn chủ sở hữu 31/12/2016 240.073.229.914, 262.381.821.056, 155.430.290.000, 155.430.290.000, 974.823, 974.823, 28.016.266.582, 28.016.266.582, 6.153.951.684, 8.528.776.574, 50.471.746.825, 70.405.513.077, 240.073.229.914, 262.381.821.056, 34.900.781.004, 74.708.335.945, 2.437.639.692, 2.129.795.068, ... Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Phạm Minh Đức – Lớp QT1103K 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ------------------------------- ISO 9001 : 2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Phạm Minh Đức Giảng viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Xuân Năm HẢI PHÕNG - 2011 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Phạm Minh Đức – Lớp QT1103K 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÕNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Phạm Minh Đức Giảng viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Xuân Năm HẢI PHÕNG - 2011 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Phạm Minh Đức – Lớp QT1103K 3 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Minh Đức Mã SV: 110379 Lớp: QT1103K Ngành : Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng. Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Phạm Minh Đức – Lớp QT1103K 4 NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Nghiên cứu lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. - Mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. - Sử dụng sổ sách, số liệu năm 2010 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. - Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng. - Địa chỉ: số 7 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Phạm Minh Đức – Lớp QT1103K 5 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001:2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Trịnh Thị Huyền Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Trần Thị Thanh Thảo HẢI PHÒNG - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Trịnh Thị Huyền Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Trần Thị Thanh Thảo HẢI PHÒNG - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Trịnh Thị Huyền Mã SV: 1113401016 Lớp: QTL 501K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng. NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng. - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. Sử dụng số liệu năm 2012 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Trần Thị Thanh Thảo Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng. Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên: . Học hàm, học vị: Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Phạm Minh Đức – Lớp QT1103K 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ISO 9001 : 2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Phạm Minh Đức Giảng viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Xuân Năm HẢI PHÕNG - 2011 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Phạm Minh Đức – Lớp QT1103K 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÕNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Phạm Minh Đức Giảng viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Xuân Năm HẢI PHÕNG - 2011 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Phạm Minh Đức – Lớp QT1103K 3 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Minh Đức Mã SV: 110379 Lớp: QT1103K Ngành : Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng. Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Phạm Minh Đức – Lớp QT1103K 4 NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Nghiên cứu lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. - Mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. - Sử dụng sổ sách, số liệu năm 2010 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. - Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng. - Địa chỉ: số 7 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Phạm Minh Đức – Lớp QT1103K 5 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 1 BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN XY DNG S 3 HI PHềNG (Ban hnh kốm theo Thụng t s 09/2010/TT-BTC ngy 15 thỏng 01 nm 2010 ca B tr ng B Ti chớnh hng dn v vic Cụng b thụng tin trờn th trng chng khoỏn) - Nm bỏo cỏo : 2010 - Tờn doanh nghi p : Cụng ty C phn Xõy dng s 3 Hi Phũng - Tờn ti ng anh : Haiphong Construction Joint - Stock Corporation No 3 - Tờn vit tt : HACO3 - Tr s chớnh : S 7 H Sen, Lờ Chõn, Hi Phũng - in thoi : (84.8) 3 849 481/ 3 845 553 - Fax : (84.8) 3 840 314 - Email : ctxaydung3@hn.vnn.vn - Website : www.haco3.com.vn - Mó s doanh nghiệp : 0200509429 I. L ch s hot ủng ca Cụng ty 1. L ch s hỡnh thnh Tin thõn ca Cụng ty l mt b phn thit k ca Liờn hip cỏc Xớ nghip xõy lp Hi Phũng tỏch ra thnh l p Xớ nghip thit k v Xõy dng. Nm 1993 U ban nhõn dõn thnh ph Hi Phũng ra quy t ủnh s 76/Q-TCCQ ngy 14 thỏng 01 nm 1993 v vic thnh lp Doanh nghip Nh nc t Xớ nghip thip k v xõy dng thnh Cụng ty xõy dng s 3. Ngy 20 thỏng 12 n m 2002, theo Quyt ủnh s 3270/Q-UB ca y ban nhõn dõn thnh ph Hi Phũng, Cụng ty Xõy dng s 3 chớnh thc ủc chuyn ủi c phn húa thnh Cụng ty C phn Xõy dng s 3 Hi Phũng, v chớnh thc hot ủng t ngy 25/12/2002 theo Giy chng nh n ủng ký kinh doanh s 0203000346 do Phũng ng ký kinh doanh S k hoch v ủu t H i Phũng cp và thay đổi số đăng ký kinh doanh trùng với m số doanh nghiệp là 0200509429 ngày 09/07/2010 (theo quy định tại điểm 1 điều 8 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp thì mỗi doanh nghiệp đợc cấp một m số duy nhất gọi là m doanh nghiệp, m số này đồng thời thời là m số đăng ký kinh doanh và m số thuế của doanh nghiệp). Tớnh ủn thi ủim 31/12/2010, vn ủiu l ca Cụng ty ủt 125.084.700.000 ủng vi 188 c ủụng. Ngnh ngh hot ủng kinh doanh chớnh l thit k v xõy dng cỏc cụng trỡnh dõn d ng, cụng nghip, kinh doanh nh, khỏch sn, dch v du lch, sn xut gia cụng ủ ni tht cao cp, dch v khỏm cha bnh, kinh doanh bất động sản II. Quỏ trỡnh phỏt trin Qua h n tám nm hoạt động dới mô hình công ty cổ phần, Cụng ty luụn phn ủu gi vng s tng trng v doanh s v qui mụ hot ủng, tng bc hon thin b mỏy qun lý v qui trỡnh lm vi c. Khụng nhng thnh cụng v khng ủnh ủc v th ca mỡnh trong lnh vc xõy d ng, Cụng ty cũn m rng hot ủng sang cỏc lnh vc khỏc nh khỏm cha bnh, t vn thit k v s n xut ủ g ni tht cao cp cho th trng trong v ngoi nc; Kinh doanh nh; Kinh doanh khỏch sn, dch v du lch; Kinh doanh, cung cp, lp ủt cỏc thit b lnh cho cỏc cụng trỡnh; Thi 2 công hệ thống phòng cháy chữa cháy; Nh hng, quỏn n, hng n ung (tr quỏn bar), kinh doanh bất động sản (bao gồm cho thuê văn phòng, cho thuê nhà ở). Trong quỏ trỡnh hot ủng, Cụng ty tri qua cỏc s kin chớnh sau: Ngy 10/01/2003 H QT ký quyt ủnh chớnh thc thnh lp Phũng khỏm cha bnh ủa khoa s 7 Lch Tray.Vi ủi ng y bỏc s lnh ngh cựng h thng trang thit b tiờn tin, phũng khỏm s 7 Lch Tray l ủa ch khỏm cha bnh uy tớn ti Hi Phũng, ủng thi ủem li ngun thu n ủnh cho Cụng ty. N m 2004 Cụng ty thc hin mua li phn vn gúp ca Nh nc ti Cụng ty Liờn doanh Lng Quc t Hng Dng (40%), theo ủú tr thnh ủng s hu ca khu t hp tiờu chun 4 sao g m 120 cn h cao cp tiờu chun Quc t duy nht ti thnh ph Hi Phũng chuyờn phc v ngi n c ngoi thuờ. Ti nay s cn h ủó tng lờn 180 cn, doanh thu nm xp x 75 t ủng. Thỏng 11/2004 khi cụng xõy dng Chung c cao cp 13 tng (H- Tower I) ti 195 Vn Cao v i quy mụ 13,000 m2 bao gm khi vn phũng cho thuờ, nh hng tin nghi v 64 cn h cao c p. S ra ủi ca H- Tower I khng ủnh hng ủi ủỳng ủn ca Cụng ty trong vic phỏt huy th mnh trong lnh vc cung cp dch v cho thuờ cn h cao cp. Bng chng l tớnh ủn cui nm 2007, song song v i vic hon thin ni tht cỏc cn h thỡ ton b vn phũng cựng 64 cn h ủó cú ng i mua v ủt ... (8.959.191.977,) (9 .30 6.192.6 83, ) 3. 134 .692 .36 3, 2.520. 739 .276, 100.642.7 53. 195, 91.220.251.106, 154.759.142.842, 1 53. 221.7 13. 051, Trong : - Vốn điều lệ - Thặng d vốn cổ phần - Quỹ đầu t phát... trị đầu t xây dựng phát sinh hạn chế Đến 31 /12/2016 cổ đông Công ty đ0 thực góp cổ phần đợc 52.545.700.000,đ (chiếm 65,68% vốn Điều lệ đăng ký); HACO3 đ0 góp 16.0 93. 550.000,đ chiếm 30 , 63% vốn thực... 31 ,959 71,46 1 23, 35 KD vật liệu XD 6,8 53 4,81 76, 43 0,090 0,20 60,81 Đầu t & HĐ tài 6,765 4,75 41,77 6,287 14,06 34 ,36 Hoạt động khác 5,470 3, 85 27,28 4,512 10,09 23, 47 142 ,36 3 100,00 107,18
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tin cổ đông|Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng Du thao BC BKS,

Hình ảnh liên quan

2.4 Tình hình quản lý và sử dụng vốn chủ sở hữu (Công ty mẹ): - Thông tin cổ đông|Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng Du thao BC BKS

2.4.

Tình hình quản lý và sử dụng vốn chủ sở hữu (Công ty mẹ): Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan