0

Ôn tập và bài tập ôn thi môn sinh học 12 có hướng dẫn đáp án

35 314 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 16:21

CÂU LẠC BỘ LUYỆN THI LONG BIÊN – TÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC https://www.facebook.com/doanthithanhhuong.1993 TĨM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Giáo viên : Dỗn Thị Thanh Hương ( 0988.163.160 ) Group thảo luận tập: https://www.facebook.com/groups/caulacboluyenthilongbien/ Bài GEN, Mà DI TRUYỀN VÀ Q TRÌNH NHÂN ĐƠI ADN I Gen Khái niệm - Gen đoạn ADN mang thơng tin mã hố cho chuỗi pơlipeptit hay phân tử ARN Vd: Gen Hba mã hố chuỗi pơlipeptit a, gen t- ARN mã hố cho phân tử tARN - Gen cấu trúc sinh vật nhân sơ có vùng mã hố liên tục (khơng phân mảnh), sinh vật nhân thực gen phân mảnh (bên cạnh đoạn exon mã hố axit amin xen kẽ đoạn intron khơng mã hố axit amin) Cấu trúc chung gen cấu trúc (gen mã hóa chuỗi Polipepetit) Gen cấu trúc mã hố prơtêin gồm vùng trình tự nuclêơtit - Vùng điều hồ: nằm đầu 3’ mạch mã gốc gen, có trình tự nuclêơtit đặc biệt giúp ARN pơlimeraza nhận biết liên kết để khởi động q trình phiên mã, đồng thời chứa trình tự nuclêơtit điều hồ q trình phiên mã - Vùng mã hố: mang thơng tin mã hố axit amin Các gen sinh vật nhân sơ có vùng mã hố liên tục (gen khơng phân mảnh) Phần lớn gen sinh vật nhân thực có vùng mã hố khơng liên tục, xen kẽ đoạn mã hố axit amin (exon) đoạn khơng mã hố axit amin (itron) Vì vậy, gen gọi gen phân mảnh - Vùng kết thúc: nằm đầu 5’ mạch mã gốc gen, mang tín hiệu kết thúc phiên mã II Mã di truyền: Khái niệm: - Mã di truyền trình tự xếp nuclêơtit gen (mạch gốc) quy định trình tự xếp axit amin prơtêin Đặc điểm: + Mã di truyền đọc từ điểm theo chiều 3’=>5’, theo ba, khơng gối lên + Mã di truyền có tính phổ biến + Mã di truyền có tính đặc hiệu + Mã di truyền có tính thối hố III Q trình nhân đơi ADN: Bước 1:(Tháo xoắn phân tử ADN) -Nhờ enzim tháo xoắn mạch phân tử ADN tách dần lộ mạch khn tạo chạc hình chữ Y ( chạc chép) Bước 2:(Tổng hợp mạch ADN mới) CÂU LẠC BỘ LUYỆN THI LONG BIÊN: SỐ – NGÕ 12 – THẠCH BÀN – LONG BIÊN – HÀ NỘI SĐT: 0164.588.5193 – 0988.163.160 CÂU LẠC BỘ LUYỆN THI LONG BIÊN – TÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC https://www.facebook.com/doanthithanhhuong.1993 -2 mạch ADN tháo xoắn dùng làm mạch khn tổng hợp nên mạch theo ngun tắc bổ sung( A liên kết với T, G liên kết với X) -Mạch khn có chiều 3’® 5’ mạch tổng hợp liên tục mạch khn có chiều 5’® 3’ mạch tổng hợp đoạn( Okazaki) sau nối lại với Bước 3:( phân tử ADN tạo thành) - Trong phân tử ADN có mạch phân tử ADN ban đầu( bán bảo tồn) mạch tổng hợp Bài PHIÊN Mà VÀ DỊCH Mà I Phiên mã: (Tổng hợp ARN ) Cấu trúc chức loại ARN - ARN thơng tin( mARN): Có cấu tạo mạch thẳng, khn cho q trình dịch mã ribơxơm - ARN vận chuyển( tARN): Có nhiều loại tARN, phân tử tARN có ba đối mã (anticơdon) đầu để liên kết với axit amin tương ứng Vận chuyển axit amin tới ribơxơm để tham gia tổng hợp chuỗi pơlipeptit - ARN ribơxơm( rARN): Là thành phần kết hợp với prơtêin tạo nên ribơxơm Cơ chế phiên mã: (Tổng hợp ARN ) - Phiên mã q trình tổng hợp ARN mạch khn ADN - Diễn biến q trình phiên mã ARN polimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn lộ mạch gốc có chiều 3’=>5’ bắt đầu phiên mã ARN polimeraza trượt mạch gốc theo chiều 3’=>5’ mARN tổng hợp theo chiều 5’=>3’, nu mạch gốc liên kết với nu tự theo ngun tắc bổ sung A-U, G-X, T-A, XG (vùng gen phiên mã song đóng xoắn ngay) Khi ARN polimeraza gặp tín hiệu kết thúc dừng phiên mã Một phân tử mARN giải phóng Ở sinh vật nhân thực mARN sau tổng hợp cắt bỏ đoạn Intron, nối đoạn Exon tạo thành mARN trưởng thành sẵn sằng tham gia dịch mã Kết quả: Tạo nên phân tử mARN mang thơng tin di truyền từ gen tới ribơxơm để làm khn tổng hợp prơtêin II Dịch mã: ( Tổng hợp prơtêin) Hoạt hố axit amin: - Nhờ enzim đặc hiệu ATP axit amin hoạt hố gắn với tARN tương ứng tạo axit amin- tARN( aa- tARN) Tổng hợp chuỗi pơlipeptit: - Ribơxơm gắn với mã mở đầu AUG Met-tARN (anticơdon UAX) bổ sung xác với cơdon mở đầu - Các aa-tARN vận chuyển axit amin tới, anticơdon tARN bổ sung với cơdon mARN Enzim xúc tác hình thành liên kết peptit axit amin CÂU LẠC BỘ LUYỆN THI LONG BIÊN: SỐ – NGÕ 12 – THẠCH BÀN – LONG BIÊN – HÀ NỘI SĐT: 0164.588.5193 – 0988.163.160 CÂU LẠC BỘ LUYỆN THI LONG BIÊN – TÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC https://www.facebook.com/doanthithanhhuong.1993 - Ribơxơm dịch chuyển đến cơdon tiếp tiếp tục tiếp xúc với mã kết thúc (khơng có axit amin vào Riboxom) dừng dịch mã hồn tất Một chuỗi Polipeptit hình thành - Nhờ enzim đặc hiệu axit amin (Met) cắt khỏi chuỗi tạo thành chuỗi polipeptit hồn chỉnh Sau hình thành cấu trúc bậc cao thực chức sinh học Protein - Một nhóm ribơxơm (pơlixơm) gắn với mARN giúp tăng hiệu suất tổng hợp prơtêin Bài ĐIỀU HỒ HOẠT ĐỘNG GEN Khái niệm: Điều hồ hoạt động gen điều hồ lượng sản phẩm gen tạo tế bào đảm bảo cho hoạt động sống tế bào phù hợp với điều kiện mơi trường phát triển bình thường thể Điều hòa hoạt động gen mức độ phiên mã, dịch mã, sau phiên mã - Ở sinh vật nhân sơ điều hồ hoạt động gen chủ yếu mức độ phiên mã Cấu trúc opêron Lac E coli Opêron gen cấu trúc liên quan chức phân bố liền có chung chế điều hòa hoạt động Cấu trúc Ơperon Lac: Z,Y,A: Là gen cấu trúc mã hóa cho enzim phân giải Lactozo O: Vùng vận hành trình tự nu đặc biệt để protein ức chế liên kết ngăn cản phiên mã P: Vùng khởi động có trình tự nu để ARN polimeraza liên kết khởi động q trình phiên mã Gen điều hòa khơng nằm Operon có vai trò điều hòa hoạt động Operon Cơ chế điều hồ Hoạt động ơpêron Lac: Khi mơi trường khơng có lactơzơ: gen điều hồ tổng hợp prơtêin ức chế Prơtêin ức chế gắn vào vùng vận hành (O) gen cấu trúc khơng phiên mã Khi mơi trường có lactơzơ: Lactơzơ chất cảm ứng gắn với prơtêin ức chế ® prơtêin ức chế bị biến đổi khơng gắn vào vùng vận hành ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động tiến hành phiên mã mARN Z, Y, A tổng hơp dịch mã tạo enzim phân hủy Lactozo Khi Lactozo cạn kiệt protein ức chế lại liên kết với vùng (O) q trình phiên mã dừng lại Bài ĐỘT BIẾN GEN I Khái niệm dạng đột biến gen: Khái niệm: Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen, liên quan đến cặp nuclêơtit làm thay đổi trình tự nu tạo alen Các dạng đột biến gen: Đột biến thay cặp nuclêơtit CÂU LẠC BỘ LUYỆN THI LONG BIÊN: SỐ – NGÕ 12 – THẠCH BÀN – LONG BIÊN – HÀ NỘI SĐT: 0164.588.5193 – 0988.163.160 CÂU LẠC BỘ LUYỆN THI LONG BIÊN – TÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC https://www.facebook.com/doanthithanhhuong.1993 Đột biến thêm cặp nuclêơtit II Ngun nhân chế phát sinh đột biến gen Ngun nhân - Bên ngồi: tác nhân gây đột biến vật lý (tia phóng xạ, tia tử ngoại…), hố học (các hố chất 5BU, NMS…) hay sinh học(1 số virut…) - Bên trong: rối loạn q trình sinh lí hóa sinh tế bào Cơ chế phát sinh đột biến gen: a) Sự kết cặp khơng nhân đơi AND - Trong q trình nhân đơi kết cặp khơng hợp đơi( khơng theo ngun tắc bổ sung) dẫn đến phát sinh đột biến gen b) Tác động tác nhân gây đột biến - Tia tử ngoại (UV) làm cho bazơ T mạch liên kết với nhau® đột biến - 5-brơmua uraxin ( 5BU) gây thay cặp A-T G-X® đột biến - Virut viêm gan B, virut hecpet…® đột biến III Hậu ý nghĩa đột biến gen: Hậu đột biến gen: Đột biến thay cặp làm thay đổi trình axit amin Pro làm thay đổi chức Pro Đột biến thêm, cặp nu làm mã di truyền bị đọc sai từ ba đột biến đến cuối gen làm thay đổi trình tự axit amin, chức pro Ở cấp độ phân tử đột biến gen thường trung tính Nếu đột biến làm thay đổi chức Pro thương có hại Tuy nhiên có số đột biến có lợi Tính có hại đột biến phụ thuộc mơi trường, tổ hợp gen Vai trò ý nghĩa đột biến gen a) Đối với tiến hố - Đột biến gen làm xuất alen tạo biến dị di truyền phong phú nguồn ngun liệu cho tiến hố b) Đối với thực tiễn - Cung cấp nguồn ngun liệu cho q trình tạo giống nghiên cứu di truyền Bài NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I Cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể Thành phần: ADN + Protein Histon - Nuclêơxơm: Một đoạn ADN (khoảng 146 cặp Nu) quấn quanh phân tử histơn - Chuỗi nuclêơxơm (mức xoắn 1) tạo sợi có đường kính » 11nm - Sợi xoắn (mức 2) tạo sợi chất nhiễm sắc có đường kính» 30nm - Sợi chất nhiễm sắc xoắn mức 3® có đường kính » 300 nm hình thành Crơmatit có đường kính » 700 nm CÂU LẠC BỘ LUYỆN THI LONG BIÊN: SỐ – NGÕ 12 – THẠCH BÀN – LONG BIÊN – HÀ NỘI SĐT: 0164.588.5193 – 0988.163.160 CÂU LẠC BỘ LUYỆN THI LONG BIÊN – TÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC https://www.facebook.com/doanthithanhhuong.1993 II Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Mất đoạn - NST bị đứt đoạn làm giảm số lượng gen NST ® thường gây chết - Ở thực vật đoạn nhỏ NST ảnh hưởng ® loại khỏi NST gen khơng mong muốn số giống trồng Lặp đoạn - Một đoạn NST lặp lại hay nhiều lần ® làm tăng số lượng gen NST - Làm tăng giảm cường độ biểu tính trạng (có lợi có hại) Đảo đoạn: - Một đoạn NST bị đứt đảo ngược 1800 nối lại ®l àm thay đổi trình tự gen NST ® làm ảnh hưởng đến hoạt động gen Chuyển đoạn: - Sự trao đổi đoạn NST xảy NST khơng cặp tương đồng ® làm thay đổi kích thước, cấu trúc gen, nhóm gen liên kết ® thường bị giảm khả sinh sản Bài ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I Đột biến lệch bội Khái niệm phân loại a)Khái niệm: Làm thay đổi số lượng NST hay số cặp tương đồng b)Phân loại: -Thể một: cặp NST NST NST có dạng 2n - -Thể khơng: cặp NST NST NST có dạng 2n - -Thể ba: cặp NST thêm NST NST có dạng 2n + -Thể bốn: cặp NST thêm NST NST có dạng 2n + 2 Cơ chế phát sinh a) Trong giảm phân - Do phân ly NST khơng bình thường hay số cặp kết tạo giao tử thiếu, thừa NST (n -1; n + giao tử lệch nhiễm) - Các giao tử kết hợp với giao tử bình thường ® thể lệch bội b) Trong ngun phân - Trong ngun phân số cặp NST phân ly khơng bình thường hình thành tế bào lệch bội -Tế bào lệch bội tiếp tục ngun phân ® phần thể có tế bào bị lệch bội ® thể khảm Hậu quả: Đột biến lệch bội tuỳ theo lồi mà gây hậu khác như: tử vong, giảm sức sống, giảm khả sinh sản… Ý nghĩa Đột biến lệch bội cung cấp ngun liệu cho tiến hố chọn giống II Đột biến đa bội Khái niệm chế phát sinh thể tự đa bội CÂU LẠC BỘ LUYỆN THI LONG BIÊN: SỐ – NGÕ 12 – THẠCH BÀN – LONG BIÊN – HÀ NỘI SĐT: 0164.588.5193 – 0988.163.160 CÂU LẠC BỘ LUYỆN THI LONG BIÊN – TÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC https://www.facebook.com/doanthithanhhuong.1993 a) Khái niệm: Là dạng đột biến làm tăng số ngun lần NST đơn bội lồi lớn 2n ( 3n, 4n, 5n, 6n ) b) Cơ chế phát sinh - Dạng 3n kết hợp giao tử n với giao tử 2n (giao tử lưỡng bội) - Dạng 4n kết hợp giao tử 2n lần ngun phân hợp tử tất cặp NST khơng phân ly Khái niệm chế phát sinh thể dị đa bội a) Khái niệm: Sự tăng số NST đơn bội lồi khác tế bào b) Cơ chế hình thành: - Do tượng lai xa đa bội hố Hậu vai trò đột biến đa bội - Tế bào đa bội thường có số lượng ADN tăng gấp bội ® tế bào to, quan sinh dưỡng lớn, sinh trưởng phát triển mạnh khả chống chịu tốt - Đột biến đa bội đóng vai trò quan trọng tiến hố (hình thành lồi mới) trồng trọt ( tạo trồng suất cao ) * Kiến thức bổ sung: - Các thể lệch bội tương tự thể đa bội lẻ thường khả sinh sản hữu tính khó khăn q trình giảm phân tạo giao tử giảm phân sinh có giao tử khơng bình thường - Nếu xét lơcut gen cặp NST thể đột biến lệch bội dạng ba đột biến đa bội dạng 3n có kiểu gen tương tự ví dụ Aaa giảm phân sinh loại giao tử sau: - Giao tử bình thường A, a - Giao tử khơng bình thường Aa, aa - Các thể đa bội thường gặp thực vật động vật đặc biệt động vật bậc cao gặp thể động vật bị đa thường dẫn đến làm giảm sức sống, gây rối loạn giới tính, khả sinh sản hữu tính thường tử vong Một số đặc điểm phân biệt thể lệch bội thể đa bội Thể lệch bội Thể đa bội - Sự biến động số lượng NST xảy vài cặp - Sự biến động số lượng NST xảy tất cặp NST - Số lượng NST cặp tăng giảm - Số lượng NST cặp có tăng số ngun - Thường có ảnh hưởng bất lợi đến thể đột biến thường có kiểu hình khơng bình thường - Thể lệch bội thường khả sinh sản hữu tính khó khăn giảm phân tạo giao tử - Thể lệch bội gặp động vật thực vật lần đơn bội - Thường có lợi cho thể đột biến thể đa bội thường sinh trưởng , phát triển mạnh, chống chịu tốt - Thể đa bội chẵn sinh sản hữu tính bình thường thể đa bội lẻ khó khăn sinh sản hữu tính - Thể đa bội thường gặp thực vật gặp động vật CÂU LẠC BỘ LUYỆN THI LONG BIÊN: SỐ – NGÕ 12 – THẠCH BÀN – LONG BIÊN – HÀ NỘI SĐT: 0164.588.5193 – 0988.163.160 CÂU LẠC BỘ LUYỆN THI LONG BIÊN – TÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC https://www.facebook.com/doanthithanhhuong.1993 CÂU LẠC BỘ LUYỆN THI LONG BIÊN: SỐ – NGÕ 12 – THẠCH BÀN – LONG BIÊN – HÀ NỘI SĐT: 0164.588.5193 – 0988.163.160 Trần Nhật Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007 Tài liệu ôn thi Môn Sinh học lớp 12 Thuộc dạng tập sở vật chất chế di truyền: Bài : Một gen có 60 vòng xoắn có chứa 1450 liên kết hrô Trên mạch thứ gen có 15% ênin 25% xitôzin Xác đònh : Số lượng tỉ lệ loại nuclêôtit gen; Số lượng tỉ lệ loại nuclêôtit gen mạch gen; Số liên kết hoá trò gen GIẢI : Số lượng tỉ lệ loại nuclêôtit gen : - Tổng số nuclêôtit gen : 20 x 60 = 1200 (nu) - Gen có 1450 liên kết hrô Suy : 2A + 3G = 1450 2A + 2G = 1200 G = 250 - Vậy, số lượng tỉ lệ loại nuclêôtit gen : G = X = 250 ( nu ) = 250/1200 x 100% = 20,8% A = T = 1200/2 - 250 = 350 ( nu ) = 50% - 20,8% = 29,1% Số lượng tỉ lệ loại nuclêôtit mạch gen : Mỗi mạch gen có : 1200 : = 600 ( nu ) A1 = T2 = 15% = 15% 600 = 90 (nu) X1 = G2 = 25% = 25% = 25%.600 = 150 (nu) T1 = A2 = 350 - 90 = 260 (nu) = 260/600 x 100% = 43% G1 = X2 = 250 -150 = 100 ( nu ) = 100/600 100% = 17% Số liên kết hoá trò gen : 2N - = 1200 = 2398 liên kết Bài : Một gen chứa 1498 liên kết hoá trò nuclêôtit Gen tiến hành nhân đôi ba lần sữ dụng môi trường 3150 nuclêôtit loại ênin Xác đònh : Chiều dài số lượng loại nuclêôtit gen Số lượng loại nuclêôtit môi trường cung cấp, số liên kết hrô bò phá vỡ số liên kết hoá trò hìn thành trình nhân đôi gen GIẢI : 1.Chiều dài, số lượng loại nuclêôtit gen : Gọi N số nuclêôtit gen Ta có : N - = 1498 => N = 1500 ( nu) -Chiều dài gen : N/2 3.4 Antơron (AO ) = 1500/2 3,4 AO = 2050 AO -Theo đề ta suy : :http://www.Quarotran.6x.to:. Page http://360.yahoo.com/trnhquang_2007 Trần Nhật Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007 (23 -1) A = 3150 - Vậy số lượng loại nuclêôtit gen : A = T = 3150 / ( 23 -1 ) = 450 (nu) G = X = N/2 - A = 1500/2 -450 = 300 (nu) 2.Khi gen nhân đôi ba lần : - Số lượng loại nuclêôtit môi trường cung cấp : Amt = Tmt = 3150 ( nu ) Gmt = Xmt = ( 23 - ) 300 = 2100 (nu) - Số liên kết hrô bò phá vỡ : - Số liên kế hrô gen : 2A + 3G = 2.450 + 3.300 = 1800 - Số liên kết hrô bò phá vỡ qua nhân đôi : ( 23 - ).1800 = 12600 liên kết - Số liên kết hoá trò hình thành : ( 23 -1 ).1498 = 10486 liên kết Bài 3: Một gen dài 4080 Ao có 3060 liên kết hiđrô Tìm số lượng loại nuclêôtit gen Trên mạch thứ gen có tổng số xitôzin với timin 720, hiệu số xitôzin với timin 120 nuclêôtit Tính số lượng loại nuclêôtit mạch đơn gen Gen thứ hai có số liên kết hrô với gen thứ gen thứ bốn vòng xoắn Xác đònh số lượng loại nuclêôtit gen thứ hai GIẢI 1) Số lượng loại nuclêôtit gen : Tổng số nuclêôtit gen: N = L/3,4 = 2.4080/3,4 = 2400 (nu) Ta có: 2A + 3G = 3060 2A + 3G = 2400 => G = 660 (nu) Vậy, số lượng loại nuclêôtit gen: G = X = 660 (nu) A = T = 2400 / - 660 = 540 (nu) 2) Số lượng loại nuclêôtit mạch đơn : Số lượng nuclêôtit mạch gen : 2400 : = 1200 (nu) Theo đề bài: X1 + T1 = 720 X1 - T1 = 120 Suy X1 = (720 + 120) / = 420 (nu) T1 = 720 - 420 = 300 (nu) Vậy, số lượng loại nuclêôtit mạch đơn gen : X1 = G2 = 420 (nu) T1 = A2 = 300 (nu) A1 = T2 = A - A2 = 540 - 300 = 240 (nu) G1 = X2 = G - G2 = 660 - 420 = 240 (nu) :http://www.Quarotran.6x.to:. Page http://360.yahoo.com/trnhquang_2007 Trần Nhật Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007 3) Số lượng loại nuclêôtit gen II : Số lượng nuclêôtit gen II : 2400 - 20 = 2320 (nu) 2A + 3G = 3060 2A + 2G = 2320 G = 740 Gen II có : G = X = 740 (nu) A = T = 2320 / - 740 = 420 (nu) Bài : Hai gen dài - Gen thứ có 3321 liên kết hrô có hiệu số guanin với loại nuclêôtit khác 20% số nuclêôtit gen - Gen thứ hai nhiều gen thứ 65 ênin Xác đònh : Số lượng loại nuclêôtit gen thứ Số lượng tỉ lệ loại nuclêôtit gen thứ hai GIẢI Gen thứ : Gọi N số nuclêôtit gen, theo đề bài, ta có : G - A = 20% N G + A = 50% N Suy ra: G = X = 35% N A = T = 50% N - 35% N = 15% N Số liên kết hrô gen : 2A + 3G = 3321 15/100 N + G 35/100 N = 3321 135 N = 332100 => N = 2460 Số lượng loại nuclêôtit gen: A = T = 15% 2460 = 369 (nu) G = X = 35% 2460 = 861 (nu) Gen thứ hai: Số nuclêôtit gen thứ hai 2460 Số lượng tỉ lệ loại nuclêôtit gen thứ hai: A = T = 369 + 65 = 434 (nu) = 434/ 2460 100% = 17,6% G = X = 50% - 17,6% = 32,4% = 32,4% 2460 = 769 (nu) Bài : Một đoạn ADN chứa hai gen: - Gen thứ dài 0,51 µm có tỉ lệ loại nuclêôtit mạch đơn thứ sau : A:T:G:X=1:2:3:4 - Gen thứ hai dài phân nửa chiều dài gen thứ có số lượng nuclêôtit loại mạch đơn thứ hai : A = T/2 = G/3 = X/4 :http://www.Quarotran.6x.to:. Page http://360.yahoo.com/trnhquang_2007 Trần Nhật Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007 (20 + 12) + (15 + 18) = 194 giao tử Bài 16 : Khi lai gà trống trắng với gà mái đen chủng, người ta thu lai đồng loại có lông xanh da trời Tính trạng di truyền theo kiểu ? Cho gà lông xanh da trời giao phối với nhau, phân li tính trạng quần thể gà thu ? Cho lai gà trống lông xanh với gà mái lông trắng, phân li đời sau sau ? Có cần kiểm tra độ chủng giống ban đầu hay không ? GIẢI Kiểu di truyền tính trạng: Lai gà trống trắng với gà mái đen, F1 xuất gà có lông màu xanh da trời, F1 xuất tính trạng trung gian Suy tính trạng màu lông gà di truyền theo tượng trội không hoàn toàn Giả sử quy ước gen A quy đònh màu lông đen, trội không hoàn toàn so với gen a quy đònh màu lông trắng: - Gà trống trắng P có kiểu gen aa; - Gà mái đen P có kiểu gen AA; - Gà F1 có màu lông xanh da trời có kiểu gen Aa Cho gà xanh da trời F1 giao phối với nhau: F1: Aa (xanh da trời) x Aa (xanh da trời) GF1: A, a A, a F 2: 1AA : 2Aa : 1aa Tỉ lệ phân li kiểu hình F2: 25% số gà có lông đen 50% số gà có lông xanh da trời 25% số gà có lông trắng a Cho lai gà trống lông xanh với gà mái lông trắng: P: gà trống lông xanh x gà mái lông trắng Aa aa GP: A, a a F 1: 1Aa : 1aa Tỉ lệ phân li kiểu hình F1: 50% số gà có lông xanh : 50% số gà có lông trắng b Không cần kiểm tra độ chủng giống ban đầu gà lông trắng mang kiểu gen aa (tức chủng), gà lông xanh mang kiểu gen Aa (tức không chủng) Bài 17: Khi lai hai dòng ngô chủng (dòng hạt xanh, trơn dòng hạt vàng, nhăn) người ta thu F1 đồng loạt có hạt tím, trơn Nếu kết luận rút từ phép lai ? Khi cho F1 giao phấn với nhau, loại giao tử sinh ra, tỉ lệ loại giao tử ? Lập sơ đồ lai từ P đến F2 Ở F2 có sáu loại kiểu hình loại ? Tỉ lệ loại ? Khi kiểm tra thấy có ½ số hạt màu tím Kết dự đoán không ? Cho biết tỉ lệ hạt vàng, xanh nhăn, trơn Những hạt F2 thuộc dòng hay hai tính trạng biểu kiểu hình ? Nếu giao phối hạt nhăn, tím với nhau, phân li xảy ? :http://www.Quarotran.6x.to:. Page 14 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007 097 6457 093 Trần Nhật Quang Y!M : trnhquang_2007 Lai hạt trơn, xanh với hạt nhăn, vàng thu hạt trơn, màu sắc chúng ? Có thể rút kết luận kiểu gen hạt trơn sử dụng GIẢI Những kết luận rút từ phép lai: Theo đề bài, hai dòng P chủng hai cặp tính trạng tương phản (hạt xanh, trơn với hạt vàng, nhăn) F1 đồng loạt có hạt tím, trơn - Về màu hạt: F1 xuất hạt tím tính trạng trung gian bố mẹ (xanh vàng) Vậy màu hạt di truyền theo tượng tính trội không hoàn toàn - Về hình dạng hạt: F1 xuất hạt trơn Suy hạt trơn tính trội hoàn toàn so với hạt nhăn Vậy hình dạng hạt di truyền theo tượng trội hoàn toàn Khi cho F1 giao phối với nhau: Quy ước gen: Giả thuyết: gen A: hạt vàng trội không hoàn toàn so với gen a: hạt xanh AA: hạt vàng; Aa: hạt tím; aa: hạt xanh Gen B: hạt trơn, gen b: hạt nhăn Do P chủng hai cặp tính trạng tương phản suy F1 dò hợp hai cặp gen : AaBb (hạt tím, trơn) Vậy cho F1 AaBb giao phấn với • Có loại giao tử F1 là: AB, Ab, aB aa Tỉ lệ loại giao tử là: ¼ • Sơ đồ lai từ P đến F2: P: hạt xanh, trơn x hạt vàng, nhăn aaBB AAbb GP: aB Ab F 1: AaBb Kiểu hình 100% hạt màu tím, trơn F1 : giao phấn với F1 : AaBb x AaBb GF1: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab F2 : AB AB AABB Ab AABb AB AaBB Ab AaBb Kiểu gen F2 Ab AABb AAbb AaBb Aabb aB AaBB AaBb aaBB aaBb ab AaBb Aabb aaBb aabb Tỉ lệ loại Kiểu hình F2 AABB AABb hạt vàng, trơn AaBB AaBb hạt tím, trơn AAbb hạt vàng, nhăn :http://www.Quarotran.6x.to:. Page 15 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007 097 6457 093 Trần Nhật Quang Aabb aaBB aaBb Y!M : trnhquang_2007 hạt tím, nhăn hạt xanh, trơn aabb hạt xanh, nhăn • Khi Kiểm tra thấy có số hạt màu tím: Kết dự đoán Vì xét riêng màu hạt: F1 : Aa x Aa F2 : 1AA : 2Aa :1aa F2 có vàng : tím : xanh Vậy tỉ lệ hạt màu tím F2 là: 2/4 = ½ Tỉ lệ hạt vàng : xanh F2 : Nếu xét riêng hình dạng hạt: F1 : Bb x Bb F2 : 1BB : 2Bb : 1bb Tỉ lệ hạt nhăn : trơn : 3 KIểu hình F2 thuộc dòng hay hai tính trạng: • Dòng tính trạng : AABb có kiểu hình hạt vàng, trơn AaBB có kiểu hình hạt tím, trơn Aabb có kiểu hình hạt tím, nhăn AaBb có kiểu hình hạt xanh, trơn • Dòng hai tính trạng: AABB có kiểu hình hạt vàng, trơn AAbb có kiểu hình hạt vàng, nhăn AaBB có kiểu hình hạt xanh, trơn Aabb có kiểu hình hạt xanh, nhăn Giao phấn hạt tím, nhăn (Aabb) với nhau: P: Aabb x Aabb GP: Ab, ab Ab, ab F1: AAbb : 2Aabb : aabb Kiểu hình F1: vàng, nhăn : tím, nhăn : xanh, nhăn Lai hạt xanh, trơn (aaBB aaBb) với hạt vàng, nhăn (AAbb) : • Trường hợp 1: P: aaBB x AAbb GP: aB Ab F 1: AaBb 100% hạt màu tím, trơn • Trường hợp 2: P: aaBb x AAbb GP: aB, ab Ab F 1: AaBB : Aabb hạt tím, trơn : hạt tím, nhăn Vậy F1 hạt trơn có màu tím Kiểu gen hạt trơn sử dụng: • chủng : aaBB • không chủng : aaBb :http://www.Quarotran.6x.to:. Page 16 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007 Trần Nhật Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007 Bài 18 : Như Menđen phát hiện, màu hạt xám đậu Hà Lan trội so với hạt trắng Trong thực nghiệm sau, bố mẹ có kiểu hình biết chưa biết kiểu gen, sinh đời thống kê sau : Bố, mẹ Con Xám Trắng a Xám x trắng 82 78 b Xám x xám 118 39 c Trắng x trắng 50 d Xám x trắng 74 e Xám x xám 90 Hãy viết kiểu gen có cặp cha, mẹ Trong phép lai b,d e dự đoán có hạt xám mà sinh từ chúng, thụ phấn cho hạt xám hạt trắng GIẢI: Kiểu gen có cặp cha, mẹ : Theo đề bài, quy ước : A : hạt xám ; a : hạt trắng a Phép lai a: P : Xám ( A-) x trắng ( aa ) F1: 82 xám : 78 trắng xấp xỉ 1:1 F1 xuất hạt trắng (aa) Suy ra, hạt xám P tạo giao tử a Vậy kiểu gen cặp P mang lai: P hạt xám : Aa P hạt trắng : aa b Phép lai b : P : xám (A-) x xám ( A-) F1 : 118 xám : 39 trắng xấp xỉ 3:1 F1 có tỉ lệ đònh luật phân tính Menđen Suy kiểu gen hai P hạt xám mang lại dò hợp Aa c Phép lai c : Hai P mang hạt trắng, mang kiểu gen aa d Phép lai d : P : Xám (A-) x trắng (aa) F1: 74 tạo hạt xám, F1 đồng tính trội Suy P có hạt xám tạo loại giao tử A, tức có kiểu gen AA e Phép lai e : P : Xám ( A-) x xám (A-) F1: 90 hạt xám, F1 đồng tính trội Suy hai P chỉa tạo loại giao tử A, tức có kiểu gen AA Vậy kiểu gen cặp P mang lai hai trường hợp sau : P : AA x AA P : AA x Aa Dự đoán số hạt xám tạo từ phép lai b,d,e: Cây đậu hạt xám tự thụ phấn cho hạt xám hạt trắng phải có kiểu gen Aa • Trong phép lai b : F1 có 118 hạt xám P : Aa(xám) x Aa( xám) Gp : A,a A.a F1 : 1AA : 2Aa : 1aa :http://www.Quarotran.6x.to:. Page 17 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007 Trần Nhật Quang • • 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007 F1 có 118 hạt xám ( gồm 1/3 AA 2/3 Aa ) Vậy số hạt xám F1 có kiểu gen Aa : 118 x 2/3 = 78 Trong phép lai d : F1 có 74 hạt xám P : AA ( xám) x aa ( trắng ) Gp : A a F1 : 100% Aa Số hạt xám F1 có kiểu gen Aa 74 chiếm 100% Trong phép lai e : F1 có 90 hạt xám - Trường hợp : P : AA ( Xám ) x Aa ( xám ) Gp : A A,a F1 : AA : Aa Số hạt xám Aa F1 chiếm ½ : 90 x ½ = 45 - Trường hợp : P : AA (Xám) x AA ( xám ) Gp : A A F1 : 100% AA F1 mang kiểu gen Aa Bài 19 : Một trâu đực trắng (1) giao phối với trâu đen (2), đẽ lần thứ nghé trắng (3) lần thứ hai nghé đen (4) Con nghé đen lớn lên giao phối với trâu đực đen (5) sinh nghé trắng (6) Hãy xác đònh kiểu gen trâu GIẢI : Theo đề bài, ta có sơ đồ sau: Đực trắng x Cái đen (1)  (2)    Nghé trắng Nghé đen x đực đen (3) (4)  (5)  Nghé trắng (6) Xét phép lai (4) đen (5) đen sinh (6) trắng, Suy tính trạng lông đen trội so với lông trắng Quy ước gen : A : lông đen ; a : lông trắng - Đực trắng (1) có kiểu gen aa - Cái đen (2) A- sinh nghé trắng (3); suy ra, nghé (3) có kiểu gen aa đen (2) tạo giao tử a; đen (2) có kiểu gen Aa - Nghé trắng (6) có kiểu gen aa ; suy ra, nghé đen (4) đen (5) tạo giao tử a nên (4) (5) mang kiểu gen Aa - Tóm lại : kiểu gen càc cá thể cho : (1) : aa , (2) : Aa ,( 3) : aa (4) : Aa, (5) : Aa, (6) : aa :http://www.Quarotran.6x.to:. Page 18 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007 Trần Nhật Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007 Bài 20: Ở chó, màu lông đen trội so với màu lông trắng, lông ngắn trội so với lông dài Nếu tính trạng quy đònh hai cặp gen phân li độc lấp, viết kiểu gen cặp cha mẹ phép lai sau: GIẢI Kiểu hình Kiểu hình cha mẹ Theo đề Đen ngắn Đen dài Trắng ngắn Trắng dài bài, quy Đen, ngắn x đen, ngắn 89 31 29 11 ước: Đen ngắn x đen, dài 18 19 0 A: Đen ngắn x trắng, ngắn 20 21 lông đen, Trắng, ngắn x trắng, ngắn 0 28 a: lông Đen, dà i x đen, dà i 32 10 trắng Đen, ngắn x đen ngắn 46 16 0 B: Đen, ngắ n x đen dà i 29 31 11 lông ngắn, b: lông dài Phép lai 1: P : đen, ngắn (A-B-) x đen, ngắn (A-B-) F1: 89 đen, ngắn : 31 đen, dài : 29 trắng, ngắn : 11 trắng, dài F1 có tỉ lệ xấp xỉ : : :1 F1 có 16 tổ hợp = giao tử x giao tử Suy hai P tạo bốn loại giao tử, tức có kiểu gen dò hợp cặp gen AaBb Xép phép lai 2: P: đen, ngắn (A-B-) x đen, dài (A-bb) F1: 18 đen, ngắn : 19 đen, dài xấp xỉ : Phân tích tính trạng lai F1: - Về màu lông : F1 có 100% lông đen Suy phép lai P cặp tính trạng P : AA x AA P : AA x Aa - Về độ dài lông : lông dài : lông ngắn = : 1, tỉ lệ phép lai phân tích phép lai P cặp tính trạng : P : Bb x bb Tổ hợp hai tính trạng suy kiểu gen cặp P mang lai ba trường hợp sau: P : AABb (đen, ngắn) x AAbb (đen, dài) P : AABb (đen, ngắn) x Aabb (đen, dài) Hoặc P : AaBb (đen, ngắn) x AAbb (đen, dài) Xét phép lai 3: P : đen, ngắn (A-B-) x trắng, ngắn (aaB-) F1 : 20 đen, ngắn : 21 trắng, ngắn xấp xỉ : Phân tích tính trạng lai F1: - Về màu lông: lông đen : lông trắng = : tỉ lệ phép lai phân tích P : Aa x aa - Về độ dài lông: F1 có 100% lông ngắn Suy : P : BB x BB P : BB x Bb Tổ hợp hai tính trạng suy kiểu gen cặp P mang lai ba trường hợp sau: P: AABB (đen, ngắn) x aaBB (đen, ngắn) P: AaBB (đen, ngắn) x aaBb (trắng, ngắn) Hoặc P: AaBb (đen, ngắn) x aaBB (trắng, ngắn) Xét phép lai 4: P : trắng, ngắn (aaB-) x trắng, ngắn (aaB-) :http://www.Quarotran.6x.to:. Page 19 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007 Trần Nhật Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007 F1: 28 trắng, ngắn : trắng, dài xấp xỉ : Xét lai F1 có kiểu hình trắng dài (aabb) thể P mang lai tạo giao tử ab Vậy kiểu gen hai thể P aaBb Xét phép lai 5: P : đen, dài (A-bb) x đen, dài (A-bb) F1 : 32 đen, dài : 10 trắng, dài xấp xỉ : Xét lai F1 có kiểu hình trắng, dài (aabb) thể P mang lai tạo giao tử P Vậy kiểu gen hai thể P Aabb Xét phép lai 6: P : đen, ngắn (A-B-) x đen, ngắn (A-B-) F1 : 46 đen, ngắn : 16 đen, dài xấp xỉ : Phân tích tính trạng tở F1: - Về màu lông : F1 có 100% lông đen P : AA x AA P : AA x Aa - Về độ dài lông : F1 có lông ngắn : lông dài = : P : Bb x Bb Suy kiểu gen cặp P mang lai hai trường hợp sau: P: AABb (đen, ngắn) x AABb (đen, ngắn) Hoặc P: AABb (đen, ngắn) x AaBb (đen, ngắn) Xét phép lai 7: P : đen, ngắn (A-B-) x đen, dài (A-bb) F1 : 29 đen, ngắn : 31 đen, dài : trắng, ngắn : 11 trắng, dài F1 xấp xỉ : : : F1 có tổ hợp = giao tử x giao tử Suy ra: - Cơ thể P tạo bốn loại giao tử tức dò hợp hai cặp gen, có kiểu gen AaBb (đen, ngắn) - Cơ thể P tạo hai loại giao tử tức di hợp cặp gen, có kiểu gen Aabb Bài 21: Ở người, bệnh máu khó đông gen lặn (h) liên kết với giới tính gây Một người đàn ông bò bệnh máu khó đông lấy vợ người mang gen gây bệnh Họ có trai, gái bình thương không? Trong gia đình, bố bò bệnh máu khó đông, mẹ bình thường, có hai người con: người trai bò bệnh máu khó đông, người gái bình thường Kiểu gen người mẹ phải nào? Kiểu gen kiểu hình bố mẹ phải gia đình sinh với tỉ lệ bình thường : bệnh máu khó đông trai Bằng sơ đồ, chứng minh, gen quy đònh bệnh máu khó đông người không nằm nhiễm sắc thể giới tính X di truyền tính trạng không liên quan đến giới tính tuân theo đònh luật Menđen GIẢI Theo đề bài, quy ước XH : máu đông bình thường Xh : máu khó đông - Người chồng máu khó đông, mang kiểu gen XhY Người vợ mang gen gây bệnh mang kiểu gen XHXh (bình thường) XhXh (máu khó đông) Có thể xuất hai trường hợp sau: :http://www.Quarotran.6x.to:. Page 20 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007 Trần Nhật Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007 Nếu người vợ mang kiểu gen XHXh sinh co trai gái bình thường thể tạo tiếp nhận giao tử XH mẹ trình thụ tinh tạo hợp tử XHY (con trai bình thường) XHXh (con gái bình thường) • Nếu người vợ mang kiểu gen XhXh sinh bình thường, vợ chồng mang gen trội H Kiểu gen mẹ: Bố bò máu khó đông: XhY, tạo hai loại giao tử Xh Y • Con gái nhận Xh từ bố có kiểu hình bình thường gái nhận XH từ mẹ • Con trai bò máu khó đông XhY trai nhận Xh từ mẹ Vậy mẹ tạo hai loại giao tử XH Xh nên kiểu gen mẹ XHXh Kiểu gen, kiểu hình bố, mẹ: Con trai bò máu khó đông: XhY mẹ tạo giao tử Xh Các bình thường trai gái • Con trai bình thường: XHY mẹ tạo giao tử XH Suy ra, mẹ có kiểu gen XHXh có kiểu hình bình thường • Con gái nhận Xh từ mẹ có kiểu hình bình thường gái nhận XH từ bố Suy ra, bố có kiểu gen XHY, kiểu hình bình thường Sơ đồ minh họa: P: bố XHY (bình thường) x mẹ XHXh (bình thường ) Gp : XH,Y XH,Xh F1 : XHXH : XHXh : XHY : XhY Kiểu hình : bình thường : máu khó đông (con trai ) Nếu gen không nằm NST giới tính X : Nếu gen H h nằm NST thường : P : HH ( bình thường ) x hh ( máu khó đông ) Gp : H h F1 : Hh 100% bình thường F1 lớn lên lập gia đình , giả sử phép hôn phối xảy hai thể dò hợp : F1 : Hh x Hh GF1 : H,h x H,h F2 : 1HH : 2Hh : 1hh Kiểu hình : bình thường : máu khó đông Nhận xét : - P chủng cặp tính trạng tương phản F1 đồng tính F2 phân tính với tỉ lệ trội : lặn, tuân theo đònh luật Menđen - Các tính trạng xuất phân biệt giới tính Bài 22 : Khi lai giữ hai dòng đậu ( dòng có hoa đỏ, đài ngã dòng có hoa xanh, đài ) người ta thu lai đồng loạt có hoa xanh, đài ngã Những kết luận rút từ kết phép lai ? Cho F1 giao phấn với thu : 98 hoa xanh , đài 104 hoa đỏ, đài ngã 209 hoa xanh, đài ngã rút kết luận từ phép lai ? viết sơ đồ lai từ P đến F2 • :http://www.Quarotran.6x.to:. Page 21 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007 Trần Nhật Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007 GIẢI : Kết luận từ phép lai : P : hoa đỏ, đài ngã x hoa xanh, đài P mang hai cặp tính trạng tương phản, F1 đồng loạt có hoa xanh, đài ngã Suy : - Hoa xanh, đài ngã hai tính trạng trội hoàn toàn so với hai tính trạng hoa đỏ, đài - P chủng hai cặp gen F1 giao phấn với : Quy ước gen : A : hoa xanh, a : hoa đỏ B : đài ngã, b : đài Phân tích tính trạng lai F2 : - Về màu hoa : Hoa xanh 98 + 209 - = -Hoa đỏ 104 Xấp xỉ : 1, tỉ lệ đònh luật phân tính F1 : Aa x Aa - Về hình dạng đài hoa : Đài ngã 104 + 209 = -Đài 98 Xấp xỉ : tỉ lệ đònh luật phân tính F1 : Bb x Bb a Kết luận rút từ phép lai : F1 có gen liên kết hoàn toàn b Sơ đồ lai từ P đến F2 : P : hoa xanh , đài x hoa đỏ, đài ngã Ab aB ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ Ab aB Gp : Ab x aB ¯¯¯¯ ¯¯¯¯ F1 : Ab -aB 100% hoa xanh, đài ngã F1 : giao phấn với F1 : Ab x Ab -aB aB GPF1 : Ab, aB Ab, aB F2 : Ab Ab aB = - = -Ab aB aB Kiểu hình : hoa xanh, đài hoa xanh, đài ngã hoa đỏ, đài ngã :http://www.Quarotran.6x.to:. Page 22 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007 097 6457 093 Trần Nhật Quang Y!M : trnhquang_2007 Bài 23 : Ở ruồi giấm, gen B quy đònh tính trạng xám, gen b : đen, gen V : cánh dài, gen v : cánh cụt Hai cặp gen Bb Vv nằm cặp NST tương đồng liên kết không hoàn toàn Trong trình phát sinh giao tử có hoán vò B b với tần số 20% Người ta lai ruồi đực xám, cánh dài chủng với ruồi cai đen, cánh cụt lại cho lai F1 giao phối với Hãy xác đònh tỉ lệ phân tính F2 Trong thí nghiệm khác, cho ruồi F1 giao phối với ruồi đực đen, cánh cụt người ta thu đời loại kiểu sau : Mình xám, cánh dài : 128 Mình đen, cánh cụt : 124 Mình đen, cánh dài : 26 Mình xám, cánh cụt : 21 Xác đònh đồ di truyền hai gen B V GIẢI : Tỉ lệ phân tính F2 : Theo đề : • Ruồi đực P xám, cánh dài chủng có kiểu gen BV / BV • Ruồi P đen, cánh cụt chủng có kiểu gen bv / bv Ở ruồi giấm hoán vò gen xảy giới Sơ đồ lai : BV P : đực - x BV bv -bv BV -BV bv -bv Gp : BV F1 : -bv 100% xám, cánh dài F1 : giao phối với BV F1 : Cái bv x GF1 : 40% BV , 40% bv ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ 10% Bv , 10% bV ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ BV đực bv 50% BV , 50% bv ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ F2 : 50% BV 40% BV 40% bv 10% Bv 20% BV / BV 20% BV / bv 5% BV / Bv :http://www.Quarotran.6x.to:. 10% bV 5% BV / bV Page 23 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007 097 6457 093 Trần Nhật Quang 50% bv 20% BV / bv 20% bv / bv Tỉ lệ phân ly tính trạng F2 : 5% Bv / bv Y!M : trnhquang_2007 5% bV / bv BV 70 % xám, cánh dài 20% đen, cánh cụt bv -bv 5% xám, cánh cụt Bv bv 5% đen, cánh dài bV bv Bản đồ di truyền : Ruồi F1 xám, cánh dài ( BV / bv ) lai với ruồi có đen, cánh cụt ( bv / bv ) Thực chất, phép lai phân tích Con lai cho bốn kiểu hình có số lượng không 128 : 124 : 26 : 21 Suy có hoán vò gen ruồi F1 với tần số : 21 + 26 x 100% = 16% 128+124+26+21 Hai gen B V ruồi F1 có tần số hoán vò 16% 16cM ( xănti moocgan) = 16 đơn vò đồ Vậy hai gen cách 16cM hay 16 đơn vò đồ Bài 24: Trong phép lai hai giống gà chủng màu lông trắng khác nguồn gốc, người ta thu lai F1 đồng loạt có lông màu, F2 phân li theo tỉ lệ 180 lông màu, 140 lông trắng Xác đònh kiểu gen hai giống bố, mẹ P Nêu đặc điểm di truyền màu sắc lông gà thí nghiệm Viết sơ đồ lai từ P đến F2 GIẢI Kiểu gen hai giống P : Xét tỉ lệ kiểu hình F2 : 180 lông màu lông màu 140 lông trắng lông trắng Tỉ lệ : tỉ lệ tác động gen không alen kiểu bổ trợ, F2 có + = 16 tổ hợp Suy ra, F1 dò hợp hai cặp gen AaBb (theo đề có lông màu) Vậy phân bố kiểu hình kiểu gen là: A-B- : lông có màu, kiểu gen lại (A-bb, aaB- aabb) : biểu lông trắng Suy ra, kiểu gen hai giống P chủng có màu lông trắng khác nguồn gốc AAbb aaBB .:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 24 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007 Trần Nhật Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007 Đặc điểm di truyền màu lông gà: Màu lông gà di truyền theo tượng tác động gen không alen, kiểu bổ trợ - Kiểu gen A - B - : hai gen trội không alen tác động quy đònh lông có màu - Các kiểu gen lại (A-bb, aaB- aabb) : thiếu hai thiếu hai gen trội không alen quy đònh màu lông trắng Sơ đồ lai từ P đến F2 : P: AAbb (lông trắng) x aaBB (lông trắng) GP : Ab aB F1 : AaBb 100% lông có màu F 1: AaBb x AaBb GF1 : AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab F2 lập bảng, ta co kết 9A-B9 gà lông có màu 3A-bb 3aaB 1aabb lông gà màu Bài 25 : Khi lai chó nâu với chó trắng chủng, F1 người ta thu toàn chó trắng Cho F1 giao phối với thấy đến F2 phên li theo tỉ lệ 37 trắng, đen, nâu Xác đònh kiểu gen hai giống bố, mẹ Nêu đặc điểm di truyền màu lông hai giống chó Viết sơ đồ lai từ P đến F2 GIẢI Kiểu gen hai giống bố, mẹ chủng: Xét tỉ lệ phân li kiểu hình F2 : 37 trắng : đen : nâu xấp xỉ 12 trắng : đen : nâu Tỉ lệ 12 : : tỉ lệ tác động gen không alen, kiểu át chế F2 có 12 + + = 16 tổ hợp Suy F1 dò hợp hai cặp gen AaBb (theo đề có lông trắng) Vậy biểu kiểu hình kiểu gen sau: Kiểu gen A-B- A-bb quy đònh lông trắng Kiểu gen aaB- : quy đònh lông đen Kiểu gen aabb : quy đònh lông nâu Suy ra, kiểu gen hai giống bố mẹ P : Chó trắng chủng P : AABB Chó nâu chủng P : aabb Đặc điểm di truyền màu lông : Màu lông chó phép lai di truyền theo tượng tác động gen không alen, kiểu át chế Quy ước: A : gen át chế biểu gen khác, đồng thời quy đònh màu trắng a : gen không át chế tham gia tương tác tạo màu với gen khác B : gen quy đònh màu lông đen b : gen quy đònh màu lông màu Kiểu gen A-B-, A-bb: cho màu lông trắng theo gen át chế A Kiểu gen aaB- : B a tương tác biểu màu lông đen .:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 25 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007 097 6457 093 Trần Nhật Quang Y!M : trnhquang_2007 Kiểu gen aabb : b a tương tác biểu màu lông nâu Sơ đồ lai từ P đến F2 P: AABB (lông trắng) x aabb (lông nâu) GP: AB ab F 1: AaBb 100% lông trắng F 1: AaBb x AaBb GF1: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab F2: lập bảng, a có kết 9A-B3A-bb 12 lông trắng 3aaB 1aabb lông đen lông nâu Bài 26 : Ở ngô (bắp) có ba gen (mỗi gen gồm hai alen) phân li độc lập, tác động qua lại với để hình thành chiều cao Cho alen trội làm cho lùn 20 cm Người ta tiến hành lai thấp với cao có chiều cao 210 cm Hãy xác đònh: Kiểu gen thấp cao nhất; Chiều cao thấp nhất; Kiểu gen chiều cao F1 Sự phân tính kiểu gen chiều cao F2 GIẢI Kiểu gen thấp cao nhất: Theo đề gen tác động qua lại alen trội làm bò lùn 20cm Suy ra, chiều cao chi phối quy luật tác động gen không alen, kiểu cộng gộp Quy ước: - Gen thứ gồm hai alen: A a - Gen thứ hai gồm hai alen: B b - Gen thứ ba gồm hai alen: D d Suy ra: ° Cây thấp mang toàn alen trội, tức có kiểu gen AABBDD ° Cây thấp mang toàn alen lặn, tức có kiểu gen aabbdd Chiều cao thấp (AABBDD): Mỗi alen trội làm lùn 20 cm, cao có chiều cao 210cm Nên chiều cao thấp mang alen trội là: 210 - 20cm x = 90cm Kiểu gen chiều cao F1: Sơ đồ lai từ P đến F1: P: cao x thấp ,aabbdd AABBDD GP : abd ABD F1 : AaBbDd Chiều cao F1 : 210cm - (20cm 3) = 150cm Sự phân tính kiểu gen chiều cao F2: F1 : AaBbDd x AaBbDd :http://www.Quarotran.6x.to:. Page 26 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007 Trần Nhật Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007 Lập sơ đồ lai, F2 có 64 tổ hợp phân phối tỉ lệ cho kiểu sau: Đặc điểm kiểu gen Kiểu hình (Chiều cao; cm ) Số gen trội Số gen lặn 90 110 130 135 3 170 190 210 :http://www.Quarotran.6x.to:. Tỉ lệ 15 20 15 Page 27 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007 Trần Nhật Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007 Forever I stand alone in the darkness The winter of my life came so fast Memorise go back to childhood To days I still recall Oh how happy I was then There was no sorrow there was no pain Walking though the green fields Sunshine in my eyes Chorus: I’m still there everywhere I’m the dust in the wind I’m the star in the northern sky I never stayed anywhere I’m the wind in the trees Would you wait for me forever? Tôi đứng bóng tối Tuổi già đến nhanh Khi nghó thû ấu thơ Đến tận nhớ Khi hạnh phúc Không có phiền muộn hay nỗi đau Đi ngang qua cánh đồng xanh Ánh mặt trời lấp lánh đôi mắt Tôi (khắp nơi) Tôi hạt bụi gió Tôi bầu trời phương bắc Tôi không dừng chân …và gió lướt qua thật nhanh Em đợi không? :http://www.Quarotran.6x.to:. Page 28 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007 ... kiểu hình F2: 25% số gà có lông đen 50% số gà có lông xanh da trời 25% số gà có lông trắng a Cho lai gà trống lông xanh với gà mái lông trắng: P: gà trống lông xanh x gà mái lông trắng Aa aa GP:... Con lai cho bốn kiểu hình có số lượng không 128 : 124 : 26 : 21 Suy có hoán vò gen ruồi F1 với tần số : 21 + 26 x 100% = 16% 128 +124 +26+21 Hai gen B V ruồi F1 có tần số hoán vò 16% 16cM ( xănti... 50% số gà có lông xanh : 50% số gà có lông trắng b Không cần kiểm tra độ chủng giống ban đầu gà lông trắng mang kiểu gen aa (tức chủng), gà lông xanh mang kiểu gen Aa (tức không chủng) Bài 17:
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập và bài tập ôn thi môn sinh học 12 có hướng dẫn đáp án , Ôn tập và bài tập ôn thi môn sinh học 12 có hướng dẫn đáp án ,

Hình ảnh liên quan

- Về hình dạng của đài ho a: - Ôn tập và bài tập ôn thi môn sinh học 12 có hướng dẫn đáp án

h.

ình dạng của đài ho a: Xem tại trang 29 của tài liệu.
thu đượ cơ đời con 4 loại kiểu hình như sau: Mình xám, cánh dài : 128 con   - Ôn tập và bài tập ôn thi môn sinh học 12 có hướng dẫn đáp án

thu.

đượ cơ đời con 4 loại kiểu hình như sau: Mình xám, cánh dài : 128 con Xem tại trang 30 của tài liệu.
F2 lập bảng, ta co kết quả - Ôn tập và bài tập ôn thi môn sinh học 12 có hướng dẫn đáp án

2.

lập bảng, ta co kết quả Xem tại trang 32 của tài liệu.
F2: lập bảng ,a có kết quả - Ôn tập và bài tập ôn thi môn sinh học 12 có hướng dẫn đáp án

2.

lập bảng ,a có kết quả Xem tại trang 33 của tài liệu.
Lập sơ đồ lai, F2 có 64 tổ hợp và phân phối tỉ lệ cho từng kiểu hình như sau: Đặc điểm kiểu gen  - Ôn tập và bài tập ôn thi môn sinh học 12 có hướng dẫn đáp án

p.

sơ đồ lai, F2 có 64 tổ hợp và phân phối tỉ lệ cho từng kiểu hình như sau: Đặc điểm kiểu gen Xem tại trang 34 của tài liệu.