0

BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH KẾT CẤU ỔN ĐỊNH ĐÊ KÈ

43 220 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 15:06

BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH KẾT CẤU ỔN ĐỊNH ĐÊ KÈ XÓM MÚC THÁI NGUYÊN 2016, SỬ DỤNG PHẦN MỀM GEOSLOP2007 VÀ PHẦN MỀM SAP2000V14.2.2 ĐỂ TÍNH TOÁN SỬ DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM ĐỂ TÍNH TOÁN, TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ ĐÊ SÔNG, QUY CHUẨN VIỆT NAM 04052012 TIEU CHUẨN 82162009VÀ MỘT SỐ TIÊU CHUẨN KHÁC LIÊN QUAN ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com - (84).43.852.2007 - Email: MC LC CHNG TNG QUT 1.1 M U .3 1.1.1 Gii thiu chung .3 1.1.1.1 Tờn d ỏn: .3 1.1.1.2 a im xõy dng 1.1.1.3 Ch u t 1.1.1.4 T chc lp bỏo cỏo chuyờn ngnh tớnh toỏn n nh kt cu 1.1.1.5 Cỏ nhõn tham gia lp bỏo cỏo chuyờn ngnh tớnh toỏn n nh kt cu 1.2 CN C LP BO CO CHUYấN NGNH N NH KT CU 1.2.1 Túm tt ni dung Quyt nh u t .3 1.2.2 Quyt nh giao nhim v, k hoch; Quyt nh trỳng thu, quyt nh phờ duyt cng 1.2.3 Cỏc quy nh, tiờu chun, quy chun xõy dng, cỏc nh mc, thit k mu, thit k nh hỡnh .6 1.2.4 Cỏc quy nh hin hnh cú liờn quan khỏc .6 1.3 TNG HP CC CH TIấU K THUT CH YU CA CễNG TRèNH .6 CHNG GII PHP K THUT CễNG NGH 2.1 PHN TCH, KIM TRA PHNG N K THUT, CễNG NGH CHN TRONG GIAI ON THIT K C S .8 2.1.1 Cụng trỡnh chớnh: Tuyn kố lỏt mỏi 2.1.1.1 Kt cu cụng trỡnh 2.1.1.2 Tớnh toỏn thit k, kim tra n nh chõn kố 2.1.1.3 Tớnh toỏn cao trỡnh chõn kố thit k: .9 2.1.1.4 Cỏc ch tiờu thit k thõn kố - Kt cu tm lỏt BTS khung BT 10 2.1.1.5 Thit k nh kố .11 2.1.1.6 n nh tng th cụng trỡnh 12 2.1.1.6.1 Cỏc ch tiờu thit k 12 2.1.1.6.2 iu kin a cht cụng trỡnh: .12 2.1.1.6.3 ỏnh giỏ iu kin a cht cụng trỡnh 13 2.1.1.6.4 Trng hp tớnh toỏn .14 2.1.1.6.5 Mt ct tớnh toỏn 14 2.1.1.6.6 Phng phỏp tớnh toỏn 15 2.1.1.6.7 Kt qu tớnh toỏn 26 CHNG TNH TON KT CU 31 3.1 TI LIU TNH TON 31 3.2 TNH TON KT CU DM CHN 32 3.2.1 Trng hp tớnh toỏn 32 3.2.2 S tớnh toỏn .32 3.2.3 Ti trng tớnh toỏn 32 BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com - (84).43.852.2007 - Email: 3.2.4 Tớnh toỏn ni lc 32 3.2.5 Tớnh toỏn ct thộp 32 3.3 TNH TON KT CU NG BUY 35 3.3.1 Trng hp tớnh toỏn 35 3.3.2 Ti trng tớnh toỏn 35 3.3.3 Tớnh toỏn ni lc 35 3.3.3.1 Do ti trng phõn b u trờn nh ng buy: 35 3.3.3.2 Do ti trng bn thõn ng buy: .35 3.3.4 Tớnh toỏn ct thộp 37 3.3.4.1 Sc khỏng un TTGH cng 37 3.4 TNH TON KT CU CNG S TI C39+13m 38 3.4.1 Trng hp tớnh toỏn 38 3.4.2 S tớnh toỏn .38 3.4.3 Ti trng tớnh toỏn 38 3.4.4 Tớnh toỏn ni lc 38 3.4.5 Tớnh toỏn ct thộp 39 3.4.5.1 Tớnh toỏn bn ỏy cng 39 3.4.5.2 Tớnh toỏn tng bờn cng .40 3.4.6 Tớnh toỏn thộp, dõy cỏp nõng dm, ng buy 41 3.4.6.1 Tớnh toỏn thộp múc nõng dm, ng buy 41 3.4.6.2 Tớnh toỏn dõy cỏp nõng dm, ng buy 41 CHNG KT LUN V KIN NGH 43 4.1 KT LUN 43 4.1.1 Phn tớnh n nh 43 4.1.1 Phn tớnh kt cu 43 BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com - (84).43.852.2007 - Email: CHNG TNG QUT 1.1 M U 1.1.1 Gii thiu chung 1.1.1.1 Tờn d ỏn: Kố chng st l b sụng bo v khu dõn c ti cỏc v trớ xúm Tri 1, xúm Mỳc, xó c K, huyn Phỳ Bỡnh 1.1.1.2 a im xõy dng Xó c K, huyn Phỳ Bỡnh, tnh Thỏi Nguyờn 1.1.1.3 Ch u t Ch qun u t: UBND tnh Thỏi Nguyờn; Ch u t: Ban qun lý d ỏn u t xõy dng cỏc cụng trỡnh nụng nghip v phỏt trin nụng thụn tnh Thỏi Nguyờn 1.1.1.4 T chc lp bỏo cỏo chuyờn ngnh tớnh toỏn n nh kt cu Cụng ty c phn t xõy dng Nụng nghip v PTNT 1.1.1.5 Cỏ nhõn tham gia lp bỏo cỏo chuyờn ngnh tớnh toỏn n nh kt cu + Ch nhim d ỏn: Thc s T Vn Dng; + Ch trỡ thu cụng: Thc s Trn Ngc Linh; + Ch trỡ thit k thi cụng: Thc s Phm Th Thu Thu; + Ch trỡ kho sỏt a hỡnh: K s Phựng Xuõn ip; + Ch trỡ kho sỏt a cht: PGS.TS Trnh Minh Th; + Ch trỡ lp d toỏn: Ks Nguyn Th Thu Thu + Thc hin chớnh: ThS Nguyn Th Thanh Huyn; Ks Trnh Th Hng; Ks Vừ Hng Dng; Ks Trn Vn Long; V nhiu thnh viờn khỏc cụng ty tham gia 1.2 CN C LP BO CO CHUYấN NGNH N NH KT CU 1.2.1 Túm tt ni dung Quyt nh u t Theo Quyt nh s 2942/Q-UBND ngy 26/9/2017 ca UBND tnh Thỏi Nguyờn v vic phờ duyt d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh: Kố chng st l b sụng bo v khu dõn c ti cỏc v trớ xúm Tri 1, xúm Mỳc, xó c K, huyn Phỳ Bỡnh, cỏc thụng tin chớnh ca d ỏn c túm tt nh sau: 1/ Tờn d ỏn: Kố chng st l b sụng bo v khu dõn c ti cỏc v trớ xúm Tri 1, xúm Mỳc, xó c K, huyn Phỳ Bỡnh; BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com - (84).43.852.2007 - Email: 2/ Ch u t: Ban qun lý d ỏn u t xõy dng cỏc cụng trỡnh Nụng nghip v PTNT tnh Thỏi Nguyờn; 3/ n v t kho sỏt, lp d ỏn u t: - Cụng ty C phn t xõy dng Nụng nghip v PTNT - Ch nhim d ỏn: Thc s T Vn Dng 4/ Mc tiờu u t xõy dng - Khc phc cp bỏch tỡnh trng st l, gi n nh b trờn tuyn b hu sụng Cu thuc a phn xó c K on t cu Mõy qua xúm Tri n xúm Mỳc di khong 2,0km; - Phũng, trỏnh v gim thit hi dũng chy l gõy ra; m bo an ton tớnh mng, ti sn ca nhõn dõn cỏc xúm Tri, Lng, Mỳc thuc xó c K; - m bo an sinh xó hi, gúp phn phỏt trin kinh t xó hi a phng; - Ci thin cnh quan mụi trng sinh thỏi khu vc b sụng 5/ Ni dung v quy mụ xõy dng a Cụng trỡnh chớnh: Chiu di thit k khong 1.827,5m, h s mỏi kố m=1,5 im u tip ni vi chõn cu Mõy thuc xúm Tri, im cui l tuyn ng xung bn ũ thuc khu vc xúm Mỳc Kt cu kố: + Chõn kố: bng ng buy bờ tụng ct thộp M200 ỳc sn 1000 bờn chốn cp phi sụng, sui; h chõn bng 02 lp r thộp xp ỏ hc; + Mỏi kố: bng tm bờ tụng ỳc sn M200 khung bờ tụng chia ụ 10m/khung ụ, phớa di l lp dm m 1x2 dy 10cm; + C kố: Mt c kố rng t 1,5m n 2,5m, kt cu bng bờ tụng M200 dy 15cm, phớa di l lp dm m 1x2 dy 10cm; + nh kố: Gm ng qun lý hnh v rónh thu gom nc thi dõn sinh Chiu rng tng cng 2,0m, kt cu mt ng bng bờ tụng M200 dy 15cm, phớa di l lp dm m 1x2 dy 10cm Kt cu rónh thu gom nc thi bng bờ tụng M200 ti ch b Cụng trỡnh ph tr: Gm cng thoỏt nc dõn sinh, bc lờn xung mỏi kố, dc bn ũ (hoc ng dõn sinh) + B trớ 05 cng thoỏt nc dõn sinh trung ti cỏc v trớ C26+27, C41, C44, C47 v C50+6,7, ng kớnh cng 1000 Kt cu bng ng buy bờ tụng ct thộp ỳc sn t trờn cng ỳc sn + Cỏc rónh dc mỏi kố gom nc thi t rónh dc nh kố c b trớ trung bỡnh 50m/ rónh, on rónh ngang qua ng nh kố v c kố c b trớ y bng tm an bờ tụng ct thộp M200 Kt cu cỏc rónh dc mỏi kố bng bờ tụng M200 ti ch; + Ci to 03 tuyn ng dõn sinh kố v 01 dc bn ũ, chiu rng tuyn ng B=3,0m Ti cỏc v trớ tuyn ng giao ct vi tuyn kố b trớ bc lờn xung mỏi kố phc v dõn sinh BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com - (84).43.852.2007 - Email: - Bc lờn xung mỏi kố: d kin cú 05 bc trờn ton tuyn cụng trỡnh, chiu rng bc B=2,0m Kt cu bc bng bờ tụng M200 ti ch 6/ a im xõy dng Xó c K, huyn Phỳ Bỡnh, tnh Thỏi Nguyờn 7/ Loi, cp cụng trỡnh: Cụng trỡnh thu li, cp IV 8/ Din tớch s dng t: 42.830m2, ú: Din tớch s dng vnh vin: 37.000m2; Din tớch s dng tm thi: 5.830m2 9/ Phng ỏn bi thng, gii phúng mt bng: Ch u t cú trỏch nhim phi hp vi UBND huyn Phỳ Bỡnh, UBND xó c K t chc thc hin bi thng, h tr gii phúng mt bng theo ỳng quy nh 10/ Tng mc u t: 59.133.120.544 ng Trong ú: Chi phớ xõy dng: Chi phớ qun lý d ỏn: 37.799.360.437 ng; 687.810.908 ng; Chi phớ t xõy dng: 3.147.183.205 ng; Chi phớ khỏc: 2.623.027.763 ng; Chi phớ h tr, bi thng GPMB: 9.500.000.000 ng; Chi phớ d phũng: 5.375.738.231 ng 11/ Ngun u t: Ngun d phũng ngõn sỏch Tnh, ngun vt thu cha a vo cõn i, ngun u t phỏt trin v cỏc ngun khỏc 12/ Thi gian thc hin d ỏn: Nm 2017-2019 13/ Hỡnh thc qun lý d ỏn: Ch u t qun lý trc tip 1.2.2 Quyt nh giao nhim v, k hoch; Quyt nh trỳng thu, quyt nh phờ duyt cng - Quyt nh s 262/Q-BQL ngy 29/9/2017 ca Ban qun lý d ỏn u t xõy dng cỏc cụng trỡnh nụng nghip v PTNT phờ duyt nhim v kho sỏt, thit k xõy dng cụng trỡnh: Kố chng st l b sụng bo v khu dõn c ti cỏc v trớ xúm Tri 1, xúm Mỳc, xó c K, huyn Phỳ Bỡnh giai on thit k Bn v thi cụng; - Quyt nh s 267/Q-BQL ngy 06/10/2017 ca Ban qun lý d ỏn u t xõy dng cỏc cụng trỡnh nụng nghip v PTNT v vic phờ duyt kt qu ch nh thu gúi thu: Kho sỏt, lp thit k bn v thi cụng v d toỏn cụng trỡnh: Kố chng st l b sụng bo v khu dõn c ti cỏc v trớ xúm Tri 1, xúm Mỳc, xó c K, huyn Phỳ Bỡnh; - Hp ng s: 448/HTV-BQL ngy 09 thỏng 10 nm 2017 V/v kho sỏt, lp thit k Bn v thi cụng v d toỏn cụng trỡnh: Kố chng st l b sụng bo v khu dõn c ti cỏc v trớ xúm Tri 1, xúm Mỳc, xó c K, huyn Phỳ Bỡnh gia Ban qun lý d ỏn u t xõy dng cỏc cụng trỡnh nụng nghip v PTNT Thỏi Nguyờn vi Cụng ty CP BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com - (84).43.852.2007 - Email: t xõy dng nụng nghip v PTNT 1.2.3 Cỏc quy nh, tiờu chun, quy chun xõy dng, cỏc nh mc, thit k mu, thit k nh hỡnh Quy chun k thut Quc gia 04-05:2012/BNNPTNT - Quy chun k thut Quc gia - Cụng trỡnh thu li - Cỏc quy nh ch yu v thit k; Quy chun k thut Quc gia 04-02:2010/BNNPTNT: Quy chun k thut quc gia v thnh phn, ni dung h s thit k k thut v thit k bn v thi cụng cụng trỡnh thy li; TCVN 8419:2010- Thit k cụng trỡnh bo v b sụng chng l; TCVN 9156:2012- Yờu cu k thut p ờ; TCVN 4253:2012- Nn cỏc cụng trỡnh thy cụng; TCVN 8421:2010- Ti trng v lc tỏc ng lờn CTTL; TCVN 9902:2016- Thit k sụng; TCVN 4116:1985- Kt cu bờ tụng v bờ tụng ct thộp bờ tụng thy cụng; Cỏc tiờu chun, quy phm hin hnh khỏc cú liờn quan 1.2.4 Cỏc quy nh hin hnh cú liờn quan khỏc - Lut Xõy dng s 50/2014/QH13 ngy 18 thỏng nm 2014; - Lut u t cụng s 49/2014/QH13 ngy 18 thỏng nm 2014; - Lut u thu s 43/2013/QH13 ngy 26 thỏng 11 nm 2013; Phỏp lnh khai thỏc v bo v cụng trỡnh thu li s 32/2001/PL-UBTVQH10 ngy 04/4/2001 ca U ban thng v Quc Hi nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam; - Cỏc Ngh nh ca Chớnh ph: s 59/2015/N-CP ngy 18/6/2015 v qun lý d ỏn u t xõy dng; s 46/2015/N-CP ngy 12/5/2015 v qun lý cht lng v bo trỡ cụng trỡnh xõy dng; s 32/2015/N-CP ngy 25/3/2015 v qun lý chi phớ u t xõy dng; s 63/2014/N-CP ngy 26/6/2014 ca Chớnh ph Qui nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut u thu v la chn nh thu; 1.3 TNG HP CC CH TIấU K THUT CH YU CA CễNG TRèNH Xỏc nh cn c theo quy nh ca Quy chun k thut Quc gia QCVN 0405:2012: 1) Cp ca cụng trỡnh l cp IV 2) Tn sut lu lng ln nht P=5% 3) Tn sut giú tớnh toỏn P=4% 4) Mc nc kit ng vi tn sut P=95% 5) H s an ton v n nh K=1,25 6) Tui th cụng trỡnh 25 nm Bng 1 Thụng s c bn ca cụng trỡnh BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com TT - (84).43.852.2007 - Email: CH TIấU K THUT Chiu di tuyn kố (bao gm c phn kố chớnh, vut ni hai u v dc bn ũ cui tuyn) Cao trỡnh nh kố Cao trỡnh c kố m +8,70 Cao trỡnh nh chõn kố m +4,70; +6,70 Cao trỡnh mc nc kit P=95% m +4,16 Chiu rng nh kố m 2,0 Chiu rng c kố m 1,5 >2,5 Chiu rng nh chõn kố m 3,49 H s mỏi kố V THễNG S m 1.827,5 m +14,30 >+10,00 GHI CH 1,5 BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com - (84).43.852.2007 - Email: CHNG GII PHP K THUT CễNG NGH 2.1 PHN TCH, KIM TRA PHNG N K THUT, CễNG NGH CHN TRONG GIAI ON THIT K C S 2.1.1 Cụng trỡnh chớnh: Tuyn kố lỏt mỏi 2.1.1.1 Kt cu cụng trỡnh Cu to ca kố lỏt mỏi gm 03 b phn chớnh: chõn kố, thõn kố v nh kố (TCVN 8419:2010) - Chõn kố: l phn ỏy chõn mỏi dc, cú tỏc dng chng xúi chõn mỏi dc v lm nn ta cho thõn kố ; - nh kố: l phn nm ngang phớa trờn cựng ca kố, cú tỏc dng bo v thõn kố i vi cỏc tỏc ng ca dũng chy mt v cỏc tỏc ng khỏc, ng thi cú th kt hp ng qun lý, bo v ; - Thõn kố: L phn k t nh chõn kố ti nh kố: thõn kố chu tỏc ng ca dũng chy v súng, ỏp lc nc v ỏp lc dũng thm 2.1.1.2 Tớnh toỏn thit k, kim tra n nh chõn kố Cn c thit k c s c duyt phng ỏn chn chõn kố nh sau: Chõn kố bng kt cu ng buy 1000, bờn cp phi sụng sui kt hp r ỏ hc bo v bờn ngoi (hỡnh thc chõn khay nụng) Ch i t iết Chi t iết Chi t iết Ch i t iết Chi t iết Chi t iết - La chn cao trỡnh nh chõn kố: + Tớnh toỏn mc nc kit ng vi tn sut 95% * Tớnh toỏn ti trm thu Chó (K2+750 hu sụng Cu): BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com - (84).43.852.2007 - Email: Mc nc kit thit k c tớnh toỏn t ti liu mc nc trung bỡnh thp nht cỏc thỏng X nm trc n thỏng V nm sau (l cỏc thỏng d kin thi cụng) t nm 1984 n nm 2016 ca trm thy Chó (K2+750 hu Cu) Phn mm la chn tớnh toỏn l phn mm FFC 2008 ca tỏc gi Nghiờm Tin Lam Kt qu tớnh toỏn tn sut lý lun cho thy (xem ph lc): HP minP=95% = 28,89cm T bng kt qu tớnh toỏn tn sut kinh nghim vi H i minP=94.12% = 0,29m Tớnh c h s thu phúng K= Hi minP=94.12%/ HP minP=95% = 0,29/0,2889 = 1,004 v chn c nm in hỡnh t lit ti liu mc nc l nm 2011 vi Hmin = 0,29m Nh vy tớnh c mc nc kit Hminp=95% l: HminP=95% = K * Hmin = 1,004 * 0,29 = 0,291m * Tớnh toỏn ti v trớ cụng trỡnh: dc thy lc tng i kit on sụng t Cu Mõy n Chó l: 0,00018 (tham kho kt qu tớnh toỏn d ỏn x lý cp bỏch s c st l H Chõu t K6+200 n K6+400 cụng ty thc hin nm 2014, nh sau: Mc nc ti Chó v ti cu treo H Chõu o ti cựng thi im l 8,5m v 10,1m Do vy, dc thy lc tng i on sụng t H Chõu n Chó l: i = (10,1-8,5)/9km= 0,00018) V trớ cụng trỡnh cỏch trm thu Chó 21,5km v phớa thng lu Mc nc kit P=95% ti v trớ cụng trỡnh l: H p=95% = 0,93 + 0,00018 * 21500 = 4,16m 2.1.1.3 Tớnh toỏn cao trỡnh chõn kố thit k: Cao trỡnh nh chõn kố c ly cao hn mc nc kit ng vi tn sut 95% vi gia thng bng 0,5m ng thi i chiu vi mc nc sụng ti thi im kho sỏt phc v thit k bn v thi cụng la chn cho phự hp Nh vy, giai on lp thit k c s, cao trỡnh nh chõn kố c tớnh vi trng hp bng mc nc kit ng vi tn sut 95% vi gia thng 0,5m (cũn trng hp i chiu vi mc nc sụng ti thi im kho sỏt phc v thit k bn v thi cụng s c cp nht giai on thit k bn v thi cụng): Hchõn kố = Hp=95% + 0,5 = 4,16+0,5 = 4,66m Chn cao trỡnh nh chõn kố ti cao trỡnh +4,70m thit k - La chn cao trỡnh t ỏy chõn kố: Cn c a hỡnh lũng sụng khu vc d ỏn, cao lũng sụng Cu ph bin +3,50m ữ 5,0m, v trớ d kin chõn tuyn kố cao trỡnh ph bin t +5,50m ữ 8,50m, cao trỡnh nh chõn kố theo tớnh toỏn ti +4,70m Do ú, nu hỡnh thc chõn kố theo phng ỏn chn, ỏy chõn kố cao trỡnh +3,20m l phự hp vi cao ỏy sụng BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com - (84).43.852.2007 - Email: Mt khỏc, cn c ti liu a cht thu thp ca giai on Thit k c s v ti liu o c b sung, hỡnh thc chõn kố theo phng ỏn chn, ỏy chõn kố hu ht nm trờn lp a cht (ỏ sột kt phong hoỏ hon ton cú ch l phong hoỏ mnh) l lp t cú sc chu ti tt S lm vic n nh ca cụng trỡnh s c t thit k khng nh phn tớnh toỏn n nh tng th ca tuyn kố 2.1.1.4 Cỏc ch tiờu thit k thõn kố - Kt cu tm lỏt BTS khung BT - Kim tra chiu dy tm bờ tụng lm tm lỏt mỏi kố: Thõn kố theo phng ỏn chn c thit k bng vt liu tm BTS M200 loi cú ngm, kớch thc 0,4x0,4m dy ca cỏc tm bờ tụng trờn mỏi kố bo m n nh ca tỏc ng ca súng, giú gõy c kim tra theo cụng thc sau: db = 0,108 hs L b m.B Trong ú: db : Chiu dy tm bờ tụng (m) : H s n nh cho phộp =1,25 (chn theo h s an ton chung ca cụng trỡnh) b, : Trng lng riờng ca nc v bờ tụng (1,0 v 2,4 T/m3) m : H s mỏi dc (m=1,5) B : Chiu rng tm bờ tụng (0,4m) L : Chiu di tm bờ tụng theo chiu vuụng gúc vi ng b (m) L = B hs m2 1,52 = , x = 0,333(m) m2 + 1,52 + : Chiu cao súng, hs = 0,0208W5/4.D1/3 Vi: W : Tc giú thit k (theo thng kờ ca ti liu khớ tng W=32m/s - tng ng giú cp 11) D : giú, theo a hỡnh v trớ cụng trỡnh chn D = 0,9 km => hs = 0,0208 x 325/4 x 1,51/3 = 1,528m Thay vo trờn ta cú: db = 0,108 x 1,25 x 1,528x 1,0 0,333 = 0,152m 2,4 1,0 1,5 x0,4 Nh vy, sau kim tra xỏc nh c chiu dy tm bờ tụng tớnh toỏn bng 15,2cm, ú chiu dy chn bng 16cm l hp lý Kt cu lp dm m lm lp lc di tm bờ tụng bng ỏ dm 1x2 dy 10cm Theo yờu cu ca TCVN 8419:2010 cn thit phi cú 01 lp vi lc (vi a k thut) hoc thit k tng lc ngc, nhiờn yờu cu ca Hi ngh ti bui hp bỏo cỏo phng ỏn thit k giai on Thit k c s l khụng cn thit b trớ vi lc hoc thit k tng lc ngc nờn t hon thin h s theo yờu cu ny Vic thiu lp vi lc hoc tng lc ngc cú th dn n nguy c xúi ngm thõn kố cú chờnh lch BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU 10 ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com - (84).43.852.2007 - Email: 1.615 14 1.5 12 +8.7 10 DAP 1A2 1.0 Cao do(m) 16 1C DAP 1D3 1D3 +4.7 DAM BTCT DA HOC DA HOC SOI CUOI DA HOC LOP5 -2 -1 14 19 24 29 34 39 44 Khoang cach(m) Trng hp c bit: Mc nc sụng rỳt t =+14,7 v mc nc sụng =+9,26 Kminmin=1,198=[K]=1,125 1.198 14 1.5 12 +8.7 10 DAM 1A2 1.0 Cao do(m) 16 1C DAP 1D3 +4.7 1D3 BTCT DA HOC DA HOC SOI CUOI DA HOC DAM LOP5 -2 -1 14 19 24 29 34 39 44 Khoang cach(m) MT CT Kẩ TI CC C18 VI B RNG C B=2,5M, TI TRNG XE 5T Trng hp c bn: Mc nc sụng =+4.17 Kminmin=1,667>[K]=1,25 BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU 29 ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com - (84).43.852.2007 - Email: 1.667 Cao do(m) 17 15 13 1A2 1.5 11 DAP 1C 1.0 +8.7 DAP 1D3 +4.7 1D3 BTCT DA HOC DA HOC SOI CUOI DA HOC DAM LOP5 -1 -1 14 19 24 29 34 39 44 49 Khoang cach(m) Trng hp c bit: Mc nc sụng rỳt t =+14,7 v mc nc sụng =+9,26 Kminmin=1,138>[K]=1,125 1.138 Cao do(m) 17 15 13 1A2 1.5 11 DAP 1C 1.0 +8.7 DAP 1D3 +4.7 DAM BTCT DA HOC DA HOC SOI CUOI DA HOC 1D3 LOP5 -1 -1 14 19 24 29 34 39 44 49 Khoang cach(m) * Nhn xột: - Vi cc C12 v C18 cú tớnh cht tng t l p t to mỏi, m rng c kố t 1,5m lờn 2,5m thỡ h s n nh ti cỏc v trớ ny m bo yờu cu mi trng hp Vi cc C12, chiu rng c 2,5m ngh kộo di v phớa trc n cc C4+ 14,4m v v phớa sau n cc C18; Vi cc C18 chiu rng c 2,5m ngh kộo di v phớa sau n cc C27+ 8,7m m bo n nh cho on p to mỏi - Vi cc C12 v C18 bi tớnh trờn T thit k thay t n cao trỡnh +5.50m, chiu rng thay t tớnh t v trớ giao im ca cao trỡnh +5.50m vi mỏi kố d kin l 6,0m Vi lng thay t nh trờn thỡ mỏi kố ti v trớ ny m bo n nh mi trng hp lm vic Vi iu kin a hỡnh v a cht tng t, t BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU 30 ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com - (84).43.852.2007 - Email: thit k kin ngh thay t vi kớch thc trờn cho on kố t cc C4+14,4m n C27+8,7m Khi thi cụng nu chiu sõu lp t 1c sõu hn cao trỡnh tớnh toỏn ti bt k v trớ no, Nh thu phi bỏo cho T thit k cú bin phỏp iu chnh Nh vy, ti cc C12 v C18 mi trng hp lm vic u n nh, cú th ỏp dng gii phỏp m rng c 2,5m v thay t cho c on t cc C4+ 14,4m n C18+ 8,7m CHNG TNH TON KT CU 3.1 TI LIU TNH TON Cỏc s liu tớnh toỏn tra theo tiờu chun TCVN4116-1985; TCVN 2737-1995 v TCVN 5571-1991 Kn = 1,15; nc = 1; ma = 1,1; m b = BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU 31 ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com - (84).43.852.2007 m b =0,9; o=0,6; Ao =0,42; 1,15; - Email: m i n =0,1%; Ra =2700kg/cm ; R a =R a x =2150kg/cm Rn=90kg/cm ; R k =7,5kg/cm ; R c k = 11,5kg/cm2; Ti liu v a cht khu vc cụng trỡnh (xem cựng bỏo cỏo kho sỏt a cht) 3.2 TNH TON KT CU DM CHN 3.2.1 Trng hp tớnh toỏn Trng hp 1: Tớnh toỏn dm cụng trỡnh thi cụng xong, dm t trờn nn n hi Trng hp 2: Tớnh toỏn dm trng hp ang thi cụng, s dng cu múc vo hai bờn u dm, nõng dm 3.2.2 S tớnh toỏn Tớnh toỏn cho trng hp mi thi cụng xong, ú s tớnh toỏn nh sau: Trng hp Cắt - Sơđồ tải tr ọng tính toán Trng hp Sơđồ tải tr ọng tính toán Cắt - 1 3.2.3 Ti trng tớnh toỏn - Ti trng bn thõn q1: q1 = 1,05*0,35*0,5*2,5 = 0,459 T/m - ỏp lc ca cu kin tỏc dng lờn dm q2: q2 = 1*3,22*0,16*2,5*cos57o = 0,545 T/m - ỏp lc nc q3: q3= 1,1*0,5*1*10 = 5,5 T/m 3.2.4 Tớnh toỏn ni lc Vic tớnh toỏn ni c tớnh toỏn bng phn mm SAP 2000 Coi dm t trờn nn n hi, vi h s nn Ks = 1,5x104 T/m2 Kt qu tớnh toỏn ni lc nh sau: 3.2.5 Tớnh toỏn ct thộp Kớch thc mt ct: bxh = (35x50)cm BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU 32 ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com - (84).43.852.2007 Ni lc ti trng tớnh toỏn gõy ra: - Email: M = 0,38 T.mQ = 2,54 T Trng hp Trng hp - Ta cú kt cu chu un: Tớnh A = k n nc M = 0,0063 mb R n b.h2o àminbho = 1,654 cm2 v Fa = + Chn = 0,0063 mb Rn b.ho = 0,314 cm2 ma Ra Fa= 212/m (2,26 cm2) Fa= 212m (2,26cm2) BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU 33 ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com - (84).43.852.2007 - Email: bố tr íthép dầm mặt cắt - 1 - Kim tra cng kt cu: Tớnh: kn.nc.M = 0,437 T.m Mgh = mb.Rn.b.ho2.A = 13,66 T.m Kim tra: Mgh > kn.nc.M Kt cu m bo yờu cu chu lc - Kim tra iu kin t ct thộp ngang: Tớnh: k1.mb4.Rk.b.h0 = 6,66 T Kn.nc.Q = 2,92 T 0,25.mb3.Rn.b.h0 = 7,14 T Do k1.mb4.Rk.b.h0 > Kn.nc.Q < 0,25.mb3.Rn.b.h0 khụng cn t ct ngang - Kim tra nt: Wq = Jq/(h-xn) = 17023 cm3 xn = (b.h2/2+ n.Fa.ho + n.F'a.a')/(b.h + n.(Fa+F'a)) = 25 cm Jq = b.x3n/3 + b.(h-xn)3/3 + n.Fa.(ho-xn)2 + n.F'a.(xn-a')2= 425565 cm4 Tớnh: Mn = mh.g.Rck.Wq = 3,426 T.m > nc.Mc = 0,38 T.m Kt cu khụng b nt bố tr íthép dầm mặt cắt - 1 - Kim tra cng kt cu: Tớnh: kn.nc.M = 1,15 T.m Mgh = mb.Rn.b.ho2.A = 3,08 T.m Kim tra: Mgh > kn.nc.M Kt cu m bo yờu cu chu lc - Kim tra iu kin t ct thộp ngang: Tớnh: k1.mb4.Rk.b.h0 = 6,66 T Kn.nc.Q = 3,74 T BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU 34 ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com - (84).43.852.2007 - Email: 0,25.mb3.Rn.b.h0 = 37,012 T Do k1.mb4.Rk.b.h0 > Kn.nc.Q < 0,25.mb3.Rn.b.h0 khụng cn t ct ngang - Kim tra nt: Wq = Jq/(h-xn) = 17023 cm3 xn = (b.h2/2+ n.Fa.ho + n.F'a.a')/(b.h + n.(Fa+F'a)) = 25 cm Jq = b.x3n/3 + b.(h-xn)3/3 + n.Fa.(ho-xn)2 + n.F'a.(xn-a')2= 425565 cm4 Tớnh: Mn = mh.g.Rck.Wq = 3,426 T.m > nc.Mc = 0,38 T.m Kt cu khụng b nt 3.3 TNH TON KT CU NG BUY 3.3.1 Trng hp tớnh toỏn Trng hp 1: Tớnh toỏn dm cụng trỡnh thi cụng xong, dm t trờn nn n hi Trng hp 2: Tớnh toỏn dm trng hp ang thi cụng, s dng cu múc vo ba múc ca ng buy 3.3.2 Ti trng tớnh toỏn - Ti trng bn thõn q1: q1 = 2,5*3,14*(0,622-0,52)*1,5= 1,583T 3.3.3 Tớnh toỏn ni lc 3.3.3.1 Do ti trng phõn b u trờn nh ng buy: M 2s = Mỏp 0,137 qR (1ca àt ) p =lc àM == h ngang p = ti trng phõn b u trờn nh ng buy Rc = bỏn kớnh ca cng tớnh n ng trng tõm M = mụ men ti mt ct ang xột 3.3.3.2 Do ti trng bn thõn ng buy: Trong ú: gz Rc M M 1bt = 0, 304 g z R M bt = 0, 337 g R 2 z = tnh ti trng lng bn thõn ng buy bt M kớnh = 0,369 = bỏn cagcng tớnh n ng trng tõm zR = mụ men ti mt ct ang xột BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU 35 ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com Mt ct 1 Mt ct 1 Mt ct 1 - (84).43.852.2007 - Email: KT QU TNH TON NI LC Ni lc khụng h s ti trng ca t p gõy Mt p p p (T/m) 0,00 0,00 Mt ct ct (T/m) (T/m) Rc Rc Rc (m) 0,75 0,75 (m) (m) 2 3 M M M (Tm) 0,00 0,00 (Tm) (Tm) Ni lc khụng h s trng lng bn thõn cng gõy Mt g g g (T/m) 0,30 0,30 Mt ct ct (T/m) (T/m) Rc Rc Rc (m) 0,75 0,75 (m) (m) 2 3 M M M (Tm) 0,05 0,06 (Tm) (Tm) Tng hp ni lc khụng h s Mt M M M (Tm) 0,08 0,02 Mt ct ct (Tm) (Tm) N N (T) 0,00 2 N (T) 3 (T) 0,00 0,75 0,00 0,30 0,75 0,06 0,09 0,00 T HP TI TRNG a, Trng thỏi gii hn s dng T hp ti trng: DC + EV + (LL+IM) Trong DC = hiu ng lc tnh ti bn thõn kt cu ú: EV = hiu ng lc ỏp lc t thng ng (LL+IM) = hiu ng lc hot ti gõy cú xột n lc xung kớch Mt M M Mt ct M (Tm) 0,083 0,023 Mt ct 0,094 ct (Tm) (Tm) N 1 N (T) 2 N (T) 3 (T) b, Trng thỏi gii hn cng I T hp ti trng: Tớnh toỏn vi mụ men cho c mt ct: 1,25DC + 1,3EV + 1,75(LL+IM) Mt M M Mt ct M (Tm) 0,12057 0,013 Mt ct 0,134 ct (Tm) (Tm) 1 N (T) 2 N (T) 3 N BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU 36 ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com - (84).43.852.2007 - Email: (T) c, Tng hp ni lc Ni lc ln nht xut hin ti mt ct 3-3: Trng thỏi gii hn s Trng thỏi gii hn cng I dng M (Tm) N (T) M (Tm) N (T) Khụng Khụng 0.09418 0.1341 xột xột 3.3.4 Tớnh toỏn ct thộp 3.3.4.1 Sc khỏng un TTGH cng a, Ct thộp vũng Ct thộp chu un trờn mm di cn tha iu kin: g d N u g g ( d ) N u (2 d h) 2M u Fa fy Trong ú: g = 0,85 f c' = 23, 46 Fy = 500(Mpa): Cng chy theo quy nh ca ct thộp d= 95(mm): C ly t mt chu nộn ti trng tõm ct thộp chu kộo h= 120(mm): Chiu dy vỏch ng buy Mu= 1,341(Nmm/mm): Mụ men ti trng tớnh toỏn Nu= 0: Lc nộn ti trng tớnh toỏn l dng nộn = H s sc khỏng un => Fa= 1,16 cm2 b, Ct thộp ti thiu Ct thộp trong: Min Fa= 0,15cm2 Ct thộp mt vũng: Min Fa= 0,15cm2 Chn s ct thộp (cho 1m di ng buy) Chn theo cu to Fa= 188/m (9,054 cm2) Chn thộp vũng theo cu to Fa= 58/m (2,515 cm2) B trớ thộp BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU 37 ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com - (84).43.852.2007 - Email: Chi tiết ống buy Tỷ l ệ 1:20 3.4 TNH TON KT CU CNG S TI C39+13m 3.4.1 Trng hp tớnh toỏn Trng hp 1: Tớnh toỏn cng cụng trỡnh thi cụng xong, cng t trờn nn n hi Trng hp 2: Tớnh toỏn dm trng hp ang thi cụng 3.4.2 S tớnh toỏn Sơ đồ t ín h t o n 3.4.3 Ti trng tớnh toỏn p lc t tỏc dng hai bờn thnh cng: q1 = k * * h = tan (45 12 )*1,87 * 2,3 = 2,82T / m Vi h s nn Ks= 1,85x104T/m2 3.4.4 Tớnh toỏn ni lc BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU 38 ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com - (84).43.852.2007 - Email: 3.4.5 Tớnh toỏn ct thộp 3.4.5.1 Tớnh toỏn bn ỏy cng Kớch thc mt ct: bxh = (100x30)cm Chn lp bo v ct thộp a=3cm => chiu cao lm vic ca cu kin h0= h-a= 30-3=27cm Ni lc ti trng tớnh toỏn gõy ra: M = 2,73T.m Q = 1,15 T - Ta cú kt cu chu un: Tớnh A = k n nc M = 0,048 mb R n b.h2o = 0,049 àminbho = 2,7 cm2 Fa = mb Rn b.ho = 4,014 cm2 ma Ra + Chn Fa= 512/m (5,65cm2) Fa= 512/m (5,65cm2) + Chn thộp phõn b 510/m - Kim tra cng kt cu: Tớnh: kn.nc.M = 3,14 T.m Mgh = mb.Rn.b.ho2.A = 4,374 T.m Kim tra: Mgh > kn.nc.M Kt cu m bo yờu cu chu lc - Kim tra iu kin t ct thộp ngang: Tớnh: k1.mb4.Rk.b.h0 = 10,94T Kn.nc.Q = 1,323 T 0,25.mb3.Rn.b.h0 = 60,75 T Do k1.mb4.Rk.b.h0 > Kn.nc.Q < 0,25.mb3.Rn.b.h0 khụng cn t ct ngang - Kim tra nt: Wq = Jq/(h-xn) = 2934,79 cm3 xn = (b.h2/2+ n.Fa.ho + n.F'a.a')/(b.h + n.(Fa+F'a)) = 15cm Jq = b.x3n/3 + b.(h-xn)3/3 + n.Fa.(ho-xn)2 + n.F'a.(xn-a')2= 254086 cm4 Tớnh: Mn = mh.g.Rck.Wq = 3,41 T.m > nc.Mc = 2,73T.m Kt cu b nt - Tớnh toỏn b rng khe nt: an = (1.1,3.h1.(sa-so).7.(4-100.m).d0.5)/Ea m = Fa/b.ho sa = Mc/Fa.Z1 BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU 39 ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com Z1 = h.ho - (84).43.852.2007 - Email: an = 0,04 < aghn = 0,25 B rng khe nt m bo yờu cu thit k 3.4.5.2 Tớnh toỏn tng bờn cng Kớch thc mt ct: bxh = (100x25)cm Chn lp bo v ct thộp a=3cm => chiu cao lm vic ca cu kin h0= h-a= 25-3=22cm Ni lc ti trng tớnh toỏn gõy ra: M = 2,73T.m Q = 3,57 T - Ta cú kt cu chu un: Tớnh A = k n nc M = 0,072 mb R n b.h2o = 0,075 àminbho = 2,2 cm2 Fa = mb Rn b.ho = 4,99cm2 ma Ra + Chn Fa= 512 (5,65cm2) Fa= 512 (5,65cm2) + Chn thộp phõn b 510/m - Kim tra cng kt cu: Tớnh: kn.nc.M = 3,14 T.m Mgh = mb.Rn.b.ho2.A = 3,54 T.m Kim tra: Mgh > kn.nc.M Kt cu m bo yờu cu chu lc - Kim tra iu kin t ct thộp ngang: Tớnh: k1.mb4.Rk.b.h0 = 8,91T Kn.nc.Q = 4,11 T 0,25.mb3.Rn.b.h0 = 49,5 T Do k1.mb4.Rk.b.h0 > Kn.nc.Q < 0,25.mb3.Rn.b.h0 khụng cn t ct ngang - Kim tra nt: Wq = Jq/(h-xn) = 11671 cm3 xn = (b.h2/2+ n.Fa.ho + n.F'a.a')/(b.h + n.(Fa+F'a)) = 12,5cm Jq = b.x3n/3 + b.(h-xn)3/3 + n.Fa.(ho-xn)2 + n.F'a.(xn-a')2= 145888 cm4 Tớnh: Mn = mh.g.Rck.Wq = 2,35 T.m < nc.Mc = 2,73T.m Kt cu khụng b nt B trớ thộp mt ct cng BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU 40 ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com - (84).43.852.2007 - Email: Thép cống Thép đáy cống 3 4 5 6 13 14 8 3.4.6 Tớnh toỏn thộp, dõy cỏp nõng dm, ng buy 3.4.6.1 Tớnh toỏn thộp múc nõng dm, ng buy - Khi lng ca dm chõn: mdm= 2,5.Fdm.l = 2,5.0,17.3= 1,275 Tn + Vi dm ta s dng thộp múc hai u, mi bờn chu na ti trng: Tkộo= 0,5.1,275= 0,638 Tn - Khi lng ca ng buy: mngbuy= 2,5.Fngbuy.l = 2,5.3,14.(0,622-0,52).1,5= 1,583 Tn + Vi ng buy s dng thộp múc t u trờn mt ng buy, mi thộp múc chu ti trng: Tkộo=1,583/3= 0,528 Tn Chn T = max(0,638; 0,528)=0,638 Tn Chn thộp múc nhúm CI cú cng chu kộo Ra = 21000 T/m2 Sc chu kộo ca thộp l: Tkộo= 3,14.0,0082.21000/4= 1,055 Tn > T= 0,638 Tn Vy chn múc thộp ng kớnh l phự hp vi yờu cu 3.4.6.2 Tớnh toỏn dõy cỏp nõng dm, ng buy Theo TCVN 5757: 2009 - Cỏp thộp s dng chung- yờu cu ti thiu Chn cp bn ca cỏp 1770 Thụng s dõy cỏp chn cu cỏc loi cu kin c cho bng sau: ng kớnh danh ngha ca cỏp (mm) Giỏ tr c chng lng cỏp trờn chiu di danh ngha TCVN 5757-2009 Cu to in hỡnh Cu to Cu to Cu to dng in cỏp dnh cỏp hỡnh Tng cng S si dnh cỏp BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU 41 ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com (kg/100m) 12,5 - (84).43.852.2007 - Email: 6x37M-FC 1-6/12/18 108 Lc phỏ hy ti thiu Cp bn ca cỏp 1770 1,88 Tn BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU 18 42 ARICO Công ty cổ phần T vấn Xây Dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 81 - 83 Khơng thợng - Đống Đa - Hà nội CONSULT Corp Tel: (84).43.564.0660 Arico.consult@Gmail.com - (84).43.852.2007 - Email: CHNG KT LUN V KIN NGH 4.1 KT LUN 4.1.1 Phn tớnh n nh Thụng qua tớnh toỏn n nh cụng trỡnh, T thit k ó thit k cỏc b phn cụng trỡnh cú ỏnh giỏ, nhn xột v xut bin phỏp x lý Trong quỏ trỡnh thm nh, phờ duyt, kin ngh Ch u t xem xột cỏc khớa cnh an ton ca cụng trỡnh chp thun cỏc bin phỏp x lý ca T thit k Ngoi ra, vi lc l cn thit cu to ca mỏi kố nhm cho nc thoỏt v gi c cỏc ht t li, ú kin ngh Ch u t xem xột cho b sung lút di lp dm m 1x2 dy 10cm 4.1.1 Phn tớnh kt cu Cỏc kt cu cụng trỡnh c bn t c an ton quỏ trỡnh lm vic, ngh Ch u t thm nh, phờ duyt BO CO CHUYấN NGNH TNH TON N NH- KT CU 43
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH KẾT CẤU ỔN ĐỊNH ĐÊ KÈ, BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH KẾT CẤU ỔN ĐỊNH ĐÊ KÈ, , 2 CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH ỔN ĐỊNH KẾT CẤU, 1 PHÂN TÍCH, KIỂM TRA PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ CHỌN TRONG GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ CƠ SỞ, 2 TÍNH TOÁN KẾT CẤU DẦM CHÂN, 3 TÍNH TOÁN KẾT CẤU ỐNG BUY, 4 TÍNH TOÁN KẾT CẤU CỐNG SỐ 3 TẠI C39+13m

Hình ảnh liên quan

Bảng 2: Bảng chỉ tiờu cơ lý vật liệu đất nền làm kố Xúm Mỳc dựng tớnh toỏn - BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH KẾT CẤU ỔN ĐỊNH ĐÊ KÈ

Bảng 2.

Bảng chỉ tiờu cơ lý vật liệu đất nền làm kố Xúm Mỳc dựng tớnh toỏn Xem tại trang 13 của tài liệu.
Thụng số dõy cỏp chọn để cẩu cỏc loại cấu kiện được cho trong bảng sau: TCVN 5757-2009 - BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH KẾT CẤU ỔN ĐỊNH ĐÊ KÈ

h.

ụng số dõy cỏp chọn để cẩu cỏc loại cấu kiện được cho trong bảng sau: TCVN 5757-2009 Xem tại trang 41 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm