0

nghi quyet dai hoi dong co dong thuong nien nam 2015

14 77 0
 • nghi quyet dai hoi dong co dong thuong nien nam 2015

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 14:19

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ Số 1251-QL 14 – TX Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước Tel: 0651.3889 034, 08.38398.252 – Fax: 08.6290.8914 Web: amvibiotech.com – Email: amvibiotech@hcm.fpt.vn Số: 0109/NQ AMVI-2010 Bình phước, ngày 03 tháng 09 năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ - Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QLQH11 – được QH khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ; - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (họp lần 3) ngày 03/09/2010 của công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ. Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức tại trụ sở chính Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức lần thứ 3 ngày 03/09/2009 với 20 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 929.250 cổ phần chiếm tỷ lệ 44,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội thực hiện đầy đủ các nguyên tắc thủ tục theo quy định của điều lệ công ty về tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Đại Hội đã thảo luận và thống nhất: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương hướng, dự án sản xuất kinh doanh năm 2010, với tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 2: Thông qua việc bãi bỏ phương án phát hành tăng vốn điều lệ của kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 ngày 01/06/2010 , tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 3: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thay thế, tỷ lệ biểu quyết thuận 100%.  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần  Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông  Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 2.100.000 cổ phần  Số lượng cổ phần phát hành thêm: 2.300.000 cổ phần  Số lượng cổ phần sau đợt phát hành: 4.400.000 cổ phần  Đối tượng chào bán và mức chào bán: - Phát hành 2.100.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có quyền mua 1 cổ phần) với giá ưu đãi 10.000 đồng/ 1 cổ phần. - Phát hành 100.000 cổ phần cho CB CNV với giá ưu đãi: 10.000 đồng/cổ phần. - Phát hành 100.000 cổ phần cho cổ đông chiến lược và các đại lý với giá ưu đãi: 12.000 đồng/cổ phần.  Trong trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán cổ đông hiện hữu, CB CNV , cổ đông chiến lược và các đại lý đăng ký mua không hết hoặc phát sinh cổ phiếu lẻ (do làm tròn khi phát hành), ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị phân phối và lựa chọn đối tượng mua cho phù hợp với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.  Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh (như phương án hoạt động sản xuất kinh doanh đính kèm) Tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 4: Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm và sửa đổi điều lệ cũ theo mức vốn điều lệ mới  Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đăng ký, lưu ký toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành ở mục 3 biên bản họp này.  Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  Đại hội đồng cổ đông nhất trí sửa đổi điều lệ cũ cho phù hợp với mức vốn mới sau khi phát hành thêm.  Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành đăng ký, lưu ký và niêm yết CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Độc lập-Tự do-Hạnh phúc P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. Số : 01 /2009/NQ.ĐHĐCĐ TP, Long Xuyên, ngày 28 tháng 4 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 28/4/2008; - Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do H ội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 28/4/2009; - Căn cứ Biên bản họp số 001/2009/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 28/4/2009, QUYẾT NGHỊ Ngày 28/4/2009, Công ty Cổ phần Nam Việt đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt ; với 18 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 52.281.417 cổ phần, tương đương 79,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau: Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 - Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2009 và Định hướng chiến lược đến năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2008; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008; Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và dự kiến nă m 2009; và Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2009: - Tổng doanh thu bán hàng: 3.020 tỉ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 91 tỉ đồng. Điều 3: Thống nhất tạm hoãn không thời hạn một số dự án và hạng mục đầu tư theo kế hoạch năm 2008 -2012 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2008 thông qua bao gồm các dự án sau : Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009 – Trang 1 1-Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản . (Chưa có đất phù hợp) 2-Nhà máy chế biến dầu ăn. (Chưa cấp thiết) 3-Nhà máy chế biến sản phẩm giá trị gia tăng. (Chưa cấp thiết) Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 như sau: KHOẢN MỤC KẾ HOẠCH NĂM 2009 Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối 1. Trích Quỹ khen thưởng 3 %/lợi nhuận năm 2. Trích Quỹ phúc lợi 3 %/lợi nhuận năm 3. Tỷ lệ trả cổ tức 5 %/mệnh giá 4. Lợi nhuận chưa phân phối Phần còn lại Điều 5: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 2 đơn vị kiểm toán độc lập (KPMG hoặc A&C) cho năm tài chính 2009 của Công ty, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm trong suốt nhiệm kỳ cho đến 2011. Điều 6: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. Điều 7: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị. Nghị quyết đã được Đại hội đồng c ổ đông phiên họp thường niên NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng [...]... 73 Techcombank Báo Cáo Thường Niên 2013 13 Báo Cáo Thường Niên 2013 Tổng quan về hoạt động ngân hàng Tập trung vào tăng trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

3/. Đánh giá kết quả kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty : Sau khi đã tiến hành thâm định các báo cáo của Công ty - nghi quyet dai hoi dong co dong thuong nien nam 2015

3.

. Đánh giá kết quả kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty : Sau khi đã tiến hành thâm định các báo cáo của Công ty Xem tại trang 10 của tài liệu.