0

bao cao tai chinh quy ii nam 2016

19 92 0
  • bao cao tai chinh quy ii nam 2016

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 14:07

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác V.8 17.176.208 10.449.828 1 Tiền gửi của các TCTD khác 17.176.208 10.449.828 2 Vay các TCTD khác Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Số 77 - Trần Hưng Đạo - Q.Hoàn Kiếm - TP.Hà Nội - Việt Nam 1 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2009 1. Thông tin về ngân hàng Giấy phép hoạt động 0041-NH/GP ngày 13 tháng 11 năm 1993 Giấy phép hoạt động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Thời hạn hoạt động của Ngân hàng là 40 năm kể từ ngày cấp giấy phép đầu tiên. Hội đồng Quản trị Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Ông Nguyễn Văn Lê, Thành viên Ông Nguyễn Văn Hải, Thành viên Ông Trần Ngọc Linh, Thành viên Ông Phan Huy Chí, Thành viên Ông Trần Thoại, Thành viên Ban Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Văn Lê, Tổng Giám đốc (Tái bổ nhiệm lại ngày 08 tháng 05 năm 2007) Ông Đặng Trung Dũng, Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01 tháng 09 năm 2006) Ông Bùi Tín Nghị, Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 05 tháng 06 năm 2007) Ông Lê Đăng Khoa, Phó Tổng Giám đốc(bổ nhiệm ngày 10 tháng 04 năm 2009) Trụ sở chính Số 77 - Trần Hưng Đạo - Q.Hoàn Kiếm - TP.Hà Nội - Việt Nam 2. Đặc điểm hoạt động của tổ chức tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (dưới đây gọi tắt là “Ngân hàng”) là một ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thành lập tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với thời gian hoạt động là 40 năm theo 0041-NH/GP ngày 13 tháng 11 năm 1993 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vốn điều lệ của Ngân hàng tại ngày 31/03/2009 là 2.000.000.000.0000 VND (Hai nghìn t ỷ đồng Việt Nam). Hội sở chính của Ngân hàng được đặt tại Số 77 - Trần Hưng Đạo - Q.Hoàn Kiếm - TP.Hà Nội - Việt Nam. Tại ngày 30/06/2009, Ngân hàng có 992 nhân viên (cuối quý I năm 2009: 900 nhân viên). Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Số 77 - Trần Hưng Đạo - Q.Hoàn Kiếm - TP.Hà Nội - Việt Nam 2 3. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu 3.1. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng Ngân hàng trình bày các báo cáo tài chính bằng đồng Việt Nam (VND) theo Luật các Tổ chức Tín dụng, Luật sửa đổi và bổ sung một số điều trong Luật các Tổ chức Tín dụng, các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống Kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam. 3.2. Kỳ báo cáo và đơn vị tiền tệ Kỳ báo cáo của Ngân hàng bắt đầu từ ngày 01/04/2009 và kết thúc vào ngày 30/06/2009. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND). 4. Nguyên tắc ghi nhận các nghiệp vụ bằng ngoại tệ và quy đổi Theo hệ thống kế toán của Ngân hàng, tất cả các nghiệp vụ phát sinh của Ngân hàng được hạch toán theo nguyên tệ. Tại thời điểm cuối năm, tài sản và công nợ có nguồn gốc ngoại tệ được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá quy định vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Các khoản thu nhập và chi phí bằng ngoại tệ của Ngân hàng được h ạch toán bằng VNĐ theo tỷ giá vào ngày phát sinh thông qua giao dịch mua bán ngoại tệ. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các tài khoản kinh doanh ngoại tệ được hạch toán vào báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh và lợi nhuận để lại. Chênh lệch tỷ giá phát sinh do quy đổi các tài sản và công nợ khác bằng ngoại tệ sang VNĐ được xử lý vào doanh số của các khoản mục tương ứng trên bảng cân đối kế toán vào ngày lập báo cáo tài chính. 5. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn Chứng khoán nợ giữ đến ngày đáo hạn là các chứng khoán có kỳ hạn cố định và các khoản thanh toán cố định hoặc có thể xác định được và Ban Tổng Giám đốc có ý định và có khả năng giữ đến ngày đáo hạn. Ngân hàng đang ghi nhận các chứng khoán này theo giá gốc cộng lãi dự thu trừ lãi chờ phân bổ. Giá trị phụ trội hoặc chiết kh ấu (nếu có) cũng được phản ánh vào giá trị ghi sổ của khoản đầu tư. Lãi được dự thu hoặc phân bổ theo phương pháp đường thẳng. Chứng khoán được giữ đến khi đáo hạn sẽ được xem xét về khả năng giảm giá. Chứng khoán được lập dự phòng giảm giá khi giá trị thị trường nhỏ hơn giá trị ghi sổ. Dự phòng giảm giá được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạ t động kinh doanh. 6. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán là các chứng khoán được giữ trong thời gian không ấn định trước, BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Qúy 2 năm 2013 Thị trấn Hoàng Mai - huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An kết thúc tại ngày 30/06/2013 1 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 Cho kỳ hoạt động từ 01/04 đến ngày 30/06/2013 Nghệ An - Tháng 07 năm 2013 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Qúy 2 năm 2013 Thị trấn Hoàng Mai - huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An kết thúc tại ngày 30/06/2013 1 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 3 – 4 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 5-6 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 7 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 8 – 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Qúy 2 năm 2013 Thị trấn Hoàng Mai - huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An kết thúc tại ngày 30/06/2013 2 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04 đến ngày 30/06/2013 như sau: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã điều hành Công ty từ ngày 01/04/2013 đến ngày lập báo cáo này gồm: Hội đồng Quản trị Ông Tạ Quang Bửu Chủ tịch Ông Nguyễn Trường Giang Thành viên Ông Đặng Tăng Cường Thành viên Ông Nguyễn Công Hòa Thành viên Ông Nguyễn Quốc Việt Thành viên Ông Phạm Hoành Sơn Thành viên Ban Giám đốc Ông Nguyễn Trường Giang Tổng Giám đốc Ông Đặng Tăng Cường Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Quốc Việt Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Công Hoà Phó Tổng Giám đốc Ông Trần Việt Hồng Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 05/02/2013). Trách nhiệm của Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính từ ngày 01/04/2013 đến ngày 30/06/2013 phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong niên độ kế toán. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:  Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;  Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;  Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;  Ban hành và áp dụng hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận; và  Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh. Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc, Nguyễn Trường Giang Tổng Giám đốc Nghệ An, ngày 16 tháng 07 năm 2013 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Qúy 2 năm 2013 Thị trấn Hoàng Mai - huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An kết thúc tại ngày 30/06/2013 3 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013 MẪU SỐ B 01a - DN Đơn vị tính: VND Mã số Thuyết minh 30/06/2013 01/01/2013 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) 100 692,018,838,198 713,279,600,128 I. Tiền 110 4 83,058,200,978 101,497,734,557
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

DN - BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN - bao cao tai chinh quy ii nam 2016
DN - BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN Xem tại trang 3 của tài liệu.
3. Tài sản cô định vô hình 227| V.8 - bao cao tai chinh quy ii nam 2016

3..

Tài sản cô định vô hình 227| V.8 Xem tại trang 4 của tài liệu.
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 - bao cao tai chinh quy ii nam 2016

2..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 Xem tại trang 5 của tài liệu.
ä. Doanh thu thuận về bán bảng, |rr 99.416.984.433| 81.034.948.504| 175.204.880.824| 151.289.257.197 và  cung  cập  dịch  vụ (  10=01-02)  - bao cao tai chinh quy ii nam 2016

oanh.

thu thuận về bán bảng, |rr 99.416.984.433| 81.034.948.504| 175.204.880.824| 151.289.257.197 và cung cập dịch vụ ( 10=01-02) Xem tại trang 6 của tài liệu.
V. Thông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán - bao cao tai chinh quy ii nam 2016

h.

ông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán Xem tại trang 14 của tài liệu.
7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: - bao cao tai chinh quy ii nam 2016

7..

Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: Xem tại trang 15 của tài liệu.
- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 58.320.232.869 - bao cao tai chinh quy ii nam 2016

i.

á trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 58.320.232.869 Xem tại trang 15 của tài liệu.
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu - bao cao tai chinh quy ii nam 2016

a.

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Xem tại trang 17 của tài liệu.