0

bao cao tinh hinh quan tri cong ty 6 thang dau nam 2016

7 112 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 13:52

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số: 176 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 26 tháng 07 năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu - Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205 - Vốn điều lệ: 274.097.410.000 - Mã chứng khoán: HDC I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản tr ị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Đoàn Hữu Thuận CT.HĐQT kiêm TGĐ 4/4 100% 2 Ông Phan Văn Minh PCT.HĐQT kiêm GĐ Kinh doanh 4/4 100% 3 Ông Trần Quốc Tạo TV.HĐQT kiêm GĐ Dự án 4/4 100% 4 Ông Lê Viết Liên TV.HĐQT kiêm TP Đầu tư tài chính 4/4 100% 5 Ông Dương Ngọc Thanh TV.HĐQT 4/4 100% 6 Bà Bùi Thị Thịnh TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng 4/4 100% 7 Ông Lâm Hoàng Lộc TV.HĐQT 2/4 50% Công tác ở Úc 8 Bà Tô Thùy Trang (*) TV.HĐQT 0/1 0% 1 (*) Bà Tô Thùy Trang được bầu bổ sung vào hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (ngày 22/04/2012) 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong 6 tháng vừa vừa qua HĐQT cùng BGĐ đã tiến hành 04 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiế p đến BGĐ và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Như chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên, tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh tại các dự án như Lô A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô thị mới Phú Mỹ chung cư Phú Mỹ…, đồng thời tă ng cường chỉ đạo việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng kỹ thuật và đề ra phương án tại các dự án như Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II và Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 để có thể đưa vào kinh doanh trong quý III/2012. 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: - Không có II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 1 06 09/01/2012 Nghị quyết gia hạn thời gian có hiệu lực của phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi. 2 08 20/02/2012 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. 3 23 22/04/2012 NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012: - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 4 24 25/04/2012 NQ v/v phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 5 54 20/06/2012 Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 2 III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Ngày 22/04/2012 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 bầu bổ sung bà Tô Thùy Trang vào hội đồng quản trị Công ty. Do đó, danh sách những người có liên quan của công ty được bổ sung thêm các cá nhân, tổ chức sau đây: S T T Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên 1 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số: 161/ CV.PTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 22 tháng 07 năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu - Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205 - Vốn điều lệ: 274.097.410.000 đồng - Mã chứng khoán: HDC I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Đoàn Hữu Thuận CT.HĐQT kiêm TGĐ 3/3 100% 2 Ông Phan Văn Minh PCT.HĐQT kiêm GĐ Kinh doanh 3/3 100% 3 Ông Trần Quốc Tạo TV.HĐQT kiêm GĐ Dự án 3/3 100% 4 Ông Lê Viết Liên TV.HĐQT kiêm TP Đầu tư tài chính 3/3 100% 5 Ông Dương Ngọc Thanh TV.HĐQT 3/3 100% 6 Bà Bùi Thị Thịnh TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng 3/3 100% 7 Ông Lâm Hoàng Lộc TV.HĐQT 2/3 67% Công tác ở Úc 8 Bà Tô Thùy Trang TV.HĐQT 3/3 100% 2 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong 6 tháng vừa qua HĐQT cùng BGĐ đã tiến hành 03 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến BGĐ và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Như chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, phân công thành viên phụ trách các vấn đề như: chiến lược phát triển; lương, thưởng và nhân sự. Quyết định điều chỉnh thiết kế các căn hộ tại Lô A NKKN; đồng thời tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh tại các dự án như Lô A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô th ị mới Phú Mỹ, Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II…, đồng thời tăng cường chỉ đạo việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng kỹ thuật và đề ra phương án tại các dự án như Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 để có thể sẵn sàng đưa vào kinh doanh. 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: - Không có II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 1 21 08/05/2013 - Quyết định của HĐQT v/v ban hành quy chế quản trị của Cty CP Phát triển nhà BR-VT – Quy chế quản trị Công ty. 2 47 15/03/2013 - Nghị quyết HĐQT về tổ chức Đại hội cổ đông 2013. III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Kể từ ngày 15/03/2013 bà Vũ Trần Minh Tú chính thức từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty vì lí do cá nhân. Ngày 24/04/2013 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 bầu bổ sung ông Nguyễn Tấn Tài vào Ban kiểm soát Công ty. Danh sách người có liên quan của Công ty thay đổi cụ thể như sau: 3 ST T Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND / ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do 1. Bà: Vũ Trần Minh Tú không có TV BKS 15/03/2013 1.1 Vũ Phúc Thái không có 15/03/2013 1.2 Trần Thị minh Thu không có 15/03/2013 1.3 Trần Thị Tú Trân không có 15/03/2013 Tổ chức: VI (Vietnam in ivestments) Partners 15/03/2013 1.4 Đại diện sở hữu vốn: Phan Thanh Lộc Từ nhiệm vì lí do cá nhân 2. Ông: Nguyễn Tấn Tài Không có TV BKS 2.1 Nguyễn Tấn Đạt Không có 1 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC Số: 015 /BC-CNTĐ- HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM , ngày 12 tháng 7 năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Phòng Công bố thông tin; Vụ Quản lý phát hành) - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. - Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC - Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM - Điện thoại: 3896 2040 Fax: 3896 0241 Email: capnuocthuduc@yahoo.com - Vốn điều lệ: 85 tỷ đồng. - Mã chứng khoán: TDW I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Huỳnh Tuấn Anh Chủ tịch 3/3 100% 2 Nguyễn Xuân Cầu TV 3/3 100% 3 Nguyễn Việt Cường TV Ngày 28/12/2012, ông Nguyễn Việt Cường đệ trình đơn xin từ nhiệm. Ngày 15/01/2013 HĐQT đã ban hành Quyết định 004/QĐ-HĐQT thông qua việc từ nhiệm của thành viên trên 4 Nguyễn Văn Dụ TV 3/3 100% 5 Trịnh Tuấn Minh TV 3/3 100% 6 Nguyễn Hoài Nam TV 3/3 100% 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT; chấp hành nghiêm chỉnh chính sách quy định của 2 Nhà nước trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty; đảm bảo quyền lợi của người lao động. 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung thông qua 1 003/NQ-HĐQT 15/01/2013 - Kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính quý 4/2012. - Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông NGuyễn Việt Cường. - Giãn thời gian trích khấu hao tài sản đường ống. - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. 2 004/NQ-HĐQT 15/01/2013 - Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Cường. 3 007/NQ-HĐQT 18/3/2013 - Báo cáo tài chính 2012 (đã kiểm toán). - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông. - Kế hoạch SXKD; Kế hoạch tài chính 2013. - Quỹ lương 2013. - Kế hoạch phân bổ Quỹ khen thưởng Ban điều hành. - Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. 4 011/QĐ-HĐQT 16/4/2013 - Chi trả cổ tức năm 2012 5 012/QĐ-HĐQT 16/4/2013 - Ban hành điều lệ năm 2013 6 014/NQ-HĐQT 21/5/2013 - Báo cáo tài chính Quý 1/2013 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. 3 III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do 1 Nguyễn Việt Cường 022777378 25/11/2008 Tp.HCM 2/30 Núi Thành, Q. Tân Bình, Tp.HCM 18/4/2012 15/01/2013 HĐQT ban hành Quyết định 004/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2013 miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT ông Nguyễn Việt Cường theo nguyện vọng của cá nhân. Việc miễn nhiệm này đã được HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 vào ngày 16/4/2013 và đã được Đại hội thông qua. 4 IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm): 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan Stt Tên tổ chức/cá nhân TK giao dịch CK (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ghi chú I. TỔ CHỨC (có đề cử người tham gia vào HĐQT, CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số: 176 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 26 tháng 07 năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu - Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205 - Vốn điều lệ: 274.097.410.000 - Mã chứng khoán: HDC I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản tr ị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Đoàn Hữu Thuận CT.HĐQT kiêm TGĐ 4/4 100% 2 Ông Phan Văn Minh PCT.HĐQT kiêm GĐ Kinh doanh 4/4 100% 3 Ông Trần Quốc Tạo TV.HĐQT kiêm GĐ Dự án 4/4 100% 4 Ông Lê Viết Liên TV.HĐQT kiêm TP Đầu tư tài chính 4/4 100% 5 Ông Dương Ngọc Thanh TV.HĐQT 4/4 100% 6 Bà Bùi Thị Thịnh TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng 4/4 100% 7 Ông Lâm Hoàng Lộc TV.HĐQT 2/4 50% Công tác ở Úc 8 Bà Tô Thùy Trang (*) TV.HĐQT 0/1 0% 1 (*) Bà Tô Thùy Trang được bầu bổ sung vào hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (ngày 22/04/2012) 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong 6 tháng vừa vừa qua HĐQT cùng BGĐ đã tiến hành 04 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiế p đến BGĐ và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Như chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên, tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh tại các dự án như Lô A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô thị mới Phú Mỹ chung cư Phú Mỹ…, đồng thời tă ng cường chỉ đạo việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng kỹ thuật và đề ra phương án tại các dự án như Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II và Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 để có thể đưa vào kinh doanh trong quý III/2012. 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: - Không có II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 1 06 09/01/2012 Nghị quyết gia hạn thời gian có hiệu lực của phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi. 2 08 20/02/2012 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. 3 23 22/04/2012 NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012: - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 4 24 25/04/2012 NQ v/v phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 5 54 20/06/2012 Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 2 III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Ngày 22/04/2012 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 bầu bổ sung bà Tô Thùy Trang vào hội đồng quản trị Công ty. Do đó, danh sách những người có liên quan của công ty được bổ sung thêm các cá nhân, tổ chức sau đây: S T T Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 03/BC-HĐQT/2016 TP.HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2016) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Dịch
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG CTY - bao cao tinh hinh quan tri cong ty 6 thang dau nam 2016
BẢO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG CTY Xem tại trang 1 của tài liệu.
BẢNG 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY - bao cao tinh hinh quan tri cong ty 6 thang dau nam 2016

BẢNG 1.

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY Xem tại trang 4 của tài liệu.
BẢNG 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ & NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - bao cao tinh hinh quan tri cong ty 6 thang dau nam 2016

BẢNG 2.

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ & NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ Xem tại trang 5 của tài liệu.