0

NGHIÊN cứu cơ sở KHOA học ước TÍNH GIÁ TRỊ KINH tế sử DỤNG nước và QUY HOẠCH PHÂN bổ NGUỒN nước lưu vực SÔNG vệ TT

24 228 1
  • NGHIÊN cứu cơ sở KHOA học ước TÍNH GIÁ TRỊ KINH tế sử DỤNG nước và QUY HOẠCH PHÂN bổ NGUỒN nước lưu vực SÔNG vệ TT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 09:29

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN NGỌC HÀ NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC ƯỚC TÍNH GIÁ TRỊ KINH TẾ SỬ DỤNG NƯỚC VÀ QUY HOẠCH PHÂN BỔ NGUỒN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG VỆ Chuyên ngành: Thủy văn học Mã số: 62.44.02.24 (DỰ THẢO) TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ THỦY VĂN HỌC HÀ NỘI - 2017 Công trình hoàn thành tại: Khoa Khí tượng Thủy văn Hải dương Học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Tiền Giang PGS.TS Phạm Quý Nhân Phản biện: ……………………………… ………………………………………………………………………………… Phản biện: ……………………………… ………………………………………………………………………………… Phản biện: ……………………………… ………………………………………………………………………………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng cấp Đại học Quốc gia chấm luận án tiến sĩ họp … … vào hồi ngày tháng năm 20 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết, vấn đề nghiên cứu Khi xem xét nguồn nước lưu vực sông, nhà kinh tế thường hỏi: giá trị kinh tế sử dụng nguồn nước đó bao nhiêu? sử dụng cho mục đích có giá trị kinh tế cao việc xác định giá trị kinh tế đó nào? (Young, 2005), (Young & Loomis, 2014) Các nhà kỹ thuật tài nguyên nước thường hỏi: nên phân bổ cho đối tượng sử dụng nào, bao nhiêu? Trường hợp thiếu nước nên phân bổ nào, tỷ lệ phân bổ sao? Áp lực ngày tăng nhà quản lý buộc phải đưa định: phương án phân bổ chọn? có khả thi đảm bảo hiệu quả, lợi ích kinh tế cho tất bên liên quan? Ở nước, xác định trình phân bổ nguồn nước (PBNN) lưu vực sông gặp không khó khăn lựa chọn phương án PBNN thường lúng túng, thiếu chắn Phương pháp luận cho việc lập PBNN quy định dạng văn pháp quy Tuy nhiên, thiếu hướng dẫn cần thiết cho việc áp dụng công cụ kỹ thuật, đặc biệt hướng dẫn ước tính giá trị kinh tế sử dụng nước (GTKTSDN) PBNN Thiếu công cụ tối ưu PBNN làm sở luận chứng, trợ giúp định lựa chọn phương án PBNN lưu vực sông Đặt bối cảnh quyền khai thác sử dụng nước, nguyên tắc, kỹ thuật lập PBNN thường pháp quy hóa nước, làm để thực phân bổ nguồn nước? Nguyên tắc hiệu kinh tế sử dụng nước hay GTKTSDN người định PBNN xem xét nào? Sau cùng, phương án PBNN chọn? Cần phải có thêm thông tin, công cụ để phân bổ hiệu tối đa hóa lợi ích sử dụng nước? Đây vấn đề nghiên cứu trọng tâm luận án Mục tiêu nghiên cứu - Đưa nội dung, phương pháp phân bổ nguồn nước mặt lưu vực sông; - Lựa chọn phương pháp phù hợp để tính giá trị kinh tế sử dụng nước điều kiện Việt Nam; - Đưa sở khoa học lựa chọn phương án phân bổ nguồn nước lưu vực sông có xét đến giá trị kinh tế sử dụng nước áp dụng cụ thể với lưu vực sông Vệ Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu, luận án nghiên cứu giải ba toán tương ứng với ba câu hỏi nghiên cứu chủ đạo sau: Phân bổ nguồn nước xác định nào? – toán Giá trị kinh tế sử dụng nước xác định nào? – toán Lựa chọn phương án PBNN thực nào? – toán Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án: (1) trình PBNN mặt lưu vực sông; (2) phương pháp tính GTKTSDN (3) lựa chọn phương án PBNN Phạm vi nghiên cứu khoa học nguồn nước mặt lưu vực sông Phạm vi không gian ứng dụng lưu vực sông Vệ Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu Tiếp cận phân tích hệ thống (PTHT); tiếp cận tổng hợp; Tiếp cận dựa quan điểm quản lý nhu cầu dùng nước tiếp cận thử nghiệm Phương pháp nghiên cứu: phương pháp PTHT; phương pháp kế thừa tài liệu; phương pháp sử dụng mô hình; phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê; phương pháp viễn thám GIS phương pháp chuyên gia Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án Ý nghĩa khoa học: luận án xác lập sở khoa học, sở thực tiễn trình PBNN; lựa chọn phương pháp phù hợp để xác định GTKTSDN điều kiện nước đóng góp sở luận chứng phương án phân bổ nguồn nước lưu vực sông Ý nghĩa thực tiễn: kết luận án áp dụng cho công tác quản lý PBNN địa phương tỉnh Quảng Ngãi, lưu vực sông khác có điều kiện tương tự Cấu trúc Luận án Ngoài phần Mở đầu, phần kết luận, kiến nghị phụ lục kèm theo, nội dung luận án trình bày chương: Chương - Tổng quan, Chương Phương pháp nghiên cứu, Chương - Phân bổ nguồn nước lưu vực sông Vệ dựa giá trị kinh tế sử dụng nước CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan nghiên cứu phân bổ nguồn nước lưu vực sông Phân bổ nguồn nước lưu vực sông dựa ba nguyên tắc bản: hiệu quả, công bền vững nhằm tối đa hóa lợi ích cho xã hội, môi trường kinh tế (Jin F Wang et al, 2007 Một tiêu chí chấp nhận rộng rãi để đánh giá chính sách PBNN (1) hiệu kinh tế (Ariel Dinar et al, 1997) Ở số trường hợp cụ thể, vài tiêu chí khác xem xét đó là: (2) quyền sử dụng nước, (3) khả dự báo cung- cầu nguồn nước, (4) xem xét phát triển chiến lược, (5) tính linh hoạt hệ thống PBNN, (6) yếu tố thể chế, sách (7) sự đồng thuận cộng đồng Quá trình PBNN thực thông qua chế phân bổ nguồn nước Các chế phân bổ nguồn nước phân loại thành ba nhóm (Dinar et al, 1997): (1) phân bổ dựa phạm vi hành chính, lưu vực sông; (2) phân bổ dựa đối tượng sử dụng (3) phân bổ dựa chế thị trường Các chế sử dụng riêng rẽ kết hợp trình PBNN Ưu tiên phân bổ, tên gọi với chất xác định thứ tự ưu tiên đối tượng sử dụng phân bổ lượng nước tương ứng với tỷ lệ phân bổ cho đối tượng Các hình thức ưu tiên phân bổ xem xét áp dụng gồm (Wurbs RA, 2003) (1) ưu tiên theo diễn tự nhiên nguồn nước; (2) ấn định ưu tiên; (3) ấn định thứ tự ưu tiên với tỷ lệ phân bổ Hai phương pháp chủ yếu để xây dựng mô hình lưu vực sông (1) mô phỏng để mô phỏng nguồn nước dựa tập hợp quy tắc, điều kiện chi phối đến khả nguồn nước hoạt động kết cấu hạ tầng có (2) mô hình tối ưu hóa để tối ưu hóa việc phân bổ dựa hàm mục tiêu kèm điều kiện ràng buộc Mặc dù mô phỏng tối ưu hóa có mục tiêu khác nhau, nhiên chúng sử dụng thực tế công cụ bổ sung hữu ích để giải bao quát toàn diện vấn đề liên quan đến quản lý PBNN (Ringler, 2002) PBNN trình cần thiết sự phân bố trữ lượng tự nhiên nguồn nước không đáp ứng nhu cầu tất đối tượng sử dụng xét khía cạnh: số lượng; chất lượng; thời điểm mức độ tin cậy PBNN chế xác định (1) khai thác, (2) khai thác bao nhiêu, (3) khai thác đâu, (4) khai thác cho mục đích (R Speed et al, 2013), (OECD, 2015) Vì chất trình PBNN xây dựng quy hoạch PBNN định quan nhà nước, đó, việc nghiên cứu sách phân bổ nước khác trọng tâm nghiên cứu PBNN lưu vực sông, hướng nghiên cứu bao gồm: Xây dựng tiêu chí, tiêu để lựa chọn phương án PBNN; Ứng dụng nguyên tắc, chế phân bổ nguồn nước vào trình PBNN cho lưu vực sông/ vùng nghiên cứu để phân bổ nước liên ngành đối tượng khác nhau; Áp dụng công cụ mô hình mô phỏng tối ưu (các mô hình thủy văn, thủy lực, mô hình cân nước, mô hình tích hợp thủy văn – kinh tế để tính toán, phân tích đánh giá kịch phương án PBNN; Xây dựng thuật toán, phương pháp giải và phát triển công cụ mô hình số để sâu xem xét khía cạnh kinh tế, kỹ thuật, xã hội môi trường xác lập quy tắc chia sẻ lợi ích sử dụng nước, xem xét đánh giá tác động sử dụng nước để giải xung đột, cạnh tranh quản lý TNN lưu vực Tại Việt Nam, năm 2002 với việc thành lập Bộ TNMT, công tác quản lý nhà nước TNN đó có công tác lập, điều chỉnh phê duyệt quy hoạch TNN thức giao cho Bộ TNMT Cho đến chưa có quy hoạch TNN lưu vực sông duyệt Từ sau 2013, có sự thay đổi việc phân loại tên gọi liên quan đến quy hoạch PBNN Đã có số nghiên cứu phân bổ nguồn nước sở hiệu ích kinh tế sử dụng nước Các nghiên cứu sử dụng công cụ mô hình GAMS để phân tích phương án phân bổ nước tối ưu cho lưu vực sông Đồng Nai, sông Hồng Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân, kết nghiên cứu chưa pháp quy hóa chưa ứng dụng thực tế 1.2 Tổng quan nghiên cứu giá trị kinh tế sử dụng nước Quá trình nghiên cứu giá trị kinh tế sử dụng nước tóm tắt hai giai đoạn: giai đoạn 1960 -1990 tiền đề đến việc đề xuất nguyên tắc thứ Giai đoạn sau 2000 trở lại trọng phát triển tính ứng dụng thực tiễn Năm 1998, nhóm tác giả Peter Philips Rogers, Ramesh Bhatia Annette Huber thuộc phòng Khoa học ứng dụng, Đại học Harvard, Hoa Kỳ thực nghiên cứu định giá kinh tế nước Nghiên cứu trình bày nguyên tắc chung phương pháp ước tính chi phí giá trị nước cho ngành dùng nước Năm 2004, FAO tiến hành nghiên cứu toàn diện định giá kinh tế tài nguyên nước việc phân bổ Năm 2010, báo cáo tổng quát xác định GTKTSDN theo vùng lãnh thổ, quốc gia khu vực trình lên FAO nhóm tác giả Bruce Aylward cộng sự Ở Việt Nam, giá trị kinh tế sử dụng nước xét đến điều luật ban hành, bao gồm Luật TNN 2012; Thông tư số 15/2009/TT-BTNMT Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT Mặc dù văn pháp quy có quy định việc xem xét GTKTSDN nhiên, xác định giá trị kinh tế sử dụng nước Việt Nam vấn đề phức tạp, nhiều khó khăn toán kinh tế kỹ thuật Chưa có nhiều nghiên cứu vấn đề Mức độ nghiên cứu chủ yếu để gợi mở vấn đề khuyến nghị sách Các nghiên cứu chuyên biệt xác định GTKTSDN có Đặc biệt nghiên cứu GTKTSDN toán phân bổ nguồn nước lưu vực sông chưa có 1.3 Những khoảng trống chưa nghiên cứu Quá trình PBNN lưu vực sông (bài toán 1): (i) chưa rõ trình tự, nội dung cách thức tiến hành; (ii) việc xây dựng kịch bản, phương án phân bổ khó khăn; (iii) xác lập chế phân bổ với tiêu chí, tỷ lệ phân bổ nguồn nước cho đối tượng sử dụng chưa xem xét nghiên cứu đầy đủ, chưa có tính hệ thống dẫn tới phương pháp thực hiện, công cụ kỹ thuật áp dụng lúng túng Xác định GTKTSDN (bài toán 2) vấn đề nước Những khó khăn tính sẵn có khả đáp ứng yêu cầu số liệu kinh tế ngành rào cản lớn, công bố, trích dẫn nghiên cứu nước xác định GTKTSDN khiêm tốn Giá trị KTSDN gồm gì, đo lường kiểm định nào? câu hỏi thường trực đầy thách thức Chưa có nghiên cứu chuyên biệt xác định GTKTSDN PBNN Lựa chọn phương án PBNN (bài toán 3) chủ yếu thông qua biện pháp mệnh lệnh hành chính, phương án PBNN đệ trình lên nhà định, yếu tố phân tích “nếu – thì” “cái tốt nhất” thiếu vắng chưa quan tâm mức Việc định lựa chọn phương án PBNN đó chưa chắn, thiếu thông tin Gần đây, yếu tố kinh tế yêu cầu phải xem xét lựa chọn phương án PBNN, nhiên, vấn đề lớn đặt lúc “làm nào” luận chứng lựa chọn phương án PBNN có xét đến GTKTSDN chưa nghiên cứu cụ thể 1.4 Kết luận Chương PBNN lưu vực sông toán Việt Nam, chưa có nghiều nghiên cứu xác lập trình hoàn chỉnh cho tiến hành lập quy hoạch PBNN lưu vực sông Chưa thống phương pháp sử dụng để xác định GTKTSDN Một vài nghiên cứu mang tính mở đường định hướng Các nhà quản lý thiếu thông tin chi tiết công cụ cần thiết hỗ trợ phân tích, định lựa chọn phương án PBNN CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Hướng tiếp cận nghiên cứu luận án Ba toán cần giải đặt cần phải có hướng tiếp cận phù hợp, khả thi, có sở khoa học thực tiễn Lựa chọn cách tiếp cận phù hợp, sử dụng phương pháp khoa học, công cụ kỹ thuật đại mang tích logic, định lượng có cấu trúc yêu cầu điều kiện tiên để giải ba toán Phương pháp phân tích hệ thống (PTHT) luận án lựa chọn đó PTHT thường sử dụng tốt bối cảnh quy hoạch (N.T Giang, 2010) Với toán 1, cần xác định trình tiến hành lập quy hoạch PBNN mặt lưu vực sông chi tiết, khả thi, phù hợp với hướng tiếp cận cộng đồng quốc tế quy định hệ thống pháp quy nước Với toán 2, cần xác định phương pháp xác định GTKTSDN, việc xác định đảm bảo tính xác thực, khả thi ứng dụng, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế khả số liệu quy mô tính toán phục vụ cho Hình 2.1 Ba toán luận án toán quy hoạch PBNN lưu vực sông nước Với toán 3, cần xác lập phương pháp, công cụ tiêu chí nhằm tăng cường sở lập luận, phân tích để lựa chọn phương án PBNN – kết quy hoạch PBNN lưu vực sông 2.2 Phương pháp phân bổ nguồn nước lưu vực sông - toán Hình 2.2 mô tả sơ đồ trình PBNN lưu vực sông luận án đề xuất để tiến hành lập quy hoạch PBNN lưu vực sông Quá trình PBNN lưu vực sông (bài toán 1) gồm giai đoạn bản: (1) xác định phạm vi lưu vực; (2) đánh giá trạng; (3) dự báo xu thế; (4) xây dựng kịch (5) lập phương án PBNN Phạm vi lưu vực/ Xác định phạm vi Các tiểu lưu vực lưu vực/ tiểu LVS Tài nguyên nước Sử dụng nước nhu cầu nước Quản lý TNN Nguồn nước Đánh giá trạng Hiện trạng sử dụng nước Phạm vi mục đích sử dụng nước nguồn nước/ chức nguồn nước Nguồn nước Dự báo xu Các lượng nước cần bảo đảm: (Q môi trường, nhu cầu thiết yếu, dự trữ ưu tiên) Nhu cầu sử dụng nước Lượng nước phân bổ CÁC KỊCH BẢN PHÂN BỔ NGUỒN NƯỚC Xây dựng kịch - Theo mùa, tháng, năm điều kiện: bình thường, thiếu nước - Lựa chọn kịch phân bổ phân bổ NN Lập phương án CÁC PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGUỒN NƯỚC THEO KỊCH BẢN ĐÃ CHỌN phân bổ NN - Theo mùa, tháng, năm điều kiện: bình thường, thiếu nước - Lựa chọn phương án phân bổ nguồn nước No Yes Phân tích đánh giá lựa chọn phương án PBNN Hiệu kinh tế (bài toán 2) Bảo đảm môi trường Bài toán Quyết định phê duyệt Hình 2.2 Công xã hội No Yes Lựa chọn PA PBNN, Quyết định phê duyệt Sơ đồ trình lập phân bổ nguồn nước lưu vực sông 2.2.2 Đánh giá trạng nguồn nước, khai thác sử dụng quản lý Tổng lượng tài nguyên nước mặt lưu vực lượng nước lại sau trừ tổn thất thấm, bốc chuyển nước khỏi lưu vực Tổng lượng nước mặt sử dụng xác định sở tổng lượng tài nguyên nước mặt trừ lượng nước lũ không trữ lại (hay không kiểm soát được) Lượng nước phân bổ xác định dựa lượng nước sử dụng trừ lượng nước bảo đảm dòng chảy môi trường, nhu cầu thiết yếu ưu tiên phát triển chiến lược Xác định lượng nước phân bổ yếu tố then chốt quy hoạch PBNN lưu vực sông Tổng lượng tài nguyên nước mặt có NMTTN (triệu m3) tính sau: NMTTN = NMNS + NMNgS + NMHC (1) Trong đó: NMNS tổng lượng nước nội sinh, xác định đo đạc thủy văn, phân tích thống kê hay sử dụng mô hình toán thủy văn; NMNgS tổng lượng nước ngoại sinh, xác định đo đạc thủy văn, phân tích thống kê hay sử dụng mô hình toán thủy văn; NMHC tổng dung tích hiệu dụng hồ chứa vùng lập quy hoạch, xác định thống kê thu thập số liệu Tổng lượng nước mặt phân bổ NMCTPB (triệu m3) tính sau: NMCTPB = NMTTN – NMDCMT – NMDTUT – NMTY (2) Trong đó: NMTTN tổng lượng nước mặt, xác định theo công thức (1); NMDCTT lượng nước cho môi trường, xác định theo luận thực tế; NMDTUT lượng nước dự trữ dành cho ưu tiên sử dụng nước; NMTY lượng nước bảo đảm nhu cầu thiết yếu (nước cho sinh hoạt) 2.2.3 Dự báo xu diễn biến nguồn nước đến nhu cầu sử dụng nước a) Dự báo nhu cầu sử dụng nước kỳ quy hoạch 1) Nhu cầu nước cho sinh hoạt Nhu cầu nước cho sinh hoạt hàng tháng SH (m3/tháng/người) kỳ quy hoạch tổng nhu cầu nước cho sinh hoạt đô thị nông thôn Nhu cầu sở áp dụng định mức, tiêu chuẩn cấp nước bình quân đầu người nhà nước quy định tương ứng với mốc thời gian xác định, cụ thể: SH =  (TCi x T x Nj) (3) i Trong đó: TC tiêu chuẩn cấp nước bình quân đầu người m /ngày-đêm; T số ngày tháng; Nj dự báo số dân thành thị, nông thôn vùng nghiên cứu, sử dụng công thức đường cong xu hướng xác định sau: Nj = N0 x (1 + r)n (4) Trong đó: N0 số dân thành thị nông thôn, xác định theo niên giám thống kê; r mức tăng tỷ lệ % dân số hàng năm thời kỳ dự báo, xác định theo tài liệu niên giám thống kê; n số năm dự báo (được xét kỳ quy hoạch) 2) Nhu cầu nước cho nông nghiệp (gồm tưới chăn nuôi) Nhu cầu nước tưới hàng tháng T (m3/ tháng) với loại trồng xác định sau: T = (ki x CTj) (5) i Trong đó: k mức tưới cho loại trồng m /ha/vụ, xác định theo tài liệu thu thập, phân tích thời vụ lợi trồng vùng nghiên cứu để đưa tháng; CTj số hecta canh tác loại trồng, xác định theo tài liệu niên giám thống kê Nhu cầu cấp nước cho chăn nuôi CN (m3/tháng) xác định sau: CN = (Vi x TCj x T) (6) i Trong đó: V dự báo số vật nuôi gia súc, gia cầm vùng nghiên cứu xác định tương tự công thức (4) TCj định mức cấp nước cho vật nuôi m3/ngày-đêm; T số ngày tháng 3) Nhu cầu nước cho công nghiệp Ba cách tính nhu cầu sử dụng nước sử dụng nước cho công nghiệp sử dụng phổ biến quy hoạch TNN gồm: - Áp dụng tiêu chuẩn dùng nước cho công nghiệp tập trung phân tán (tiểu thủ công nghiệp làng nghề) QCVN 01:2008: khu công nghiệp tập trung nhu cầu sử dụng nước xác định từ (45- 80) m3/ha/ngày-đêm - Sử dụng tổng giá trị sản xuất mang lại ngành công nghiệp gồm tập trung phân tán, nhu cầu sử dụng nước xác định tính trung bình: 200 m3/ 1.000 USD - Sử dụng công thức đường cong xu hướng tương tự công thức (4): CNj = CN0 x (1 + r)n (7) Trong đó: CN0 lượng nước sử dụng nước cho công nghiệp, xác định theo tài liệu điều tra thu thập, phân tích thống kê; r mức tăng tỷ lệ % nhu cầu sử dụng nước hàng năm thời kỳ dự báo; n số năm dự báo (được xét kỳ quy hoạch) 4) Nhu cầu nước cho thủy sản Xét tiêu chuẩn ao nuôi trồng thủy sản có chiều sâu từ – 2,5m, chiều sâu cột nước từ 1,2 đến 1,8m, trung bình 1,5m Tính toán sơ nhu cầu sử dụng nước cho 1ha diện tích nuôi trồng thủy sản nước vụ với mực nước trung bình 1,5m) 10.000 m2 x 1,5m = 15.000 m3 5) Nhu cầu nước cho môi trường Trong đánh giá tài nguyên nước phục vụ công tác quy hoạch, có hai cách tính tương đối phổ biến chấp thuận ứng dụng rộng rãi đó là: (1) Dòng chảy môi trường tính 90 – 95% dòng chảy tháng kiệt nhất; (2) Dòng chảy môi trường tính 10% tổng nhu cầu ngành tiểu lưu vực Tùy điều kiện cho phép xét mục tiêu quản lý lưu vực cụ thể, tiến hành lựa chọn cách tính lượng nước cho môi trường theo hai cách Luận án sử dụng cách tính (2) để áp dụng cho LVS Vệ 2.2.4 Xây dựng kịch phân bổ nguồn nước Ít cần xây dựng kịch để phản ánh sự không chắn Nhiều chứng minh không thực tiễn mặt tổ chức (Tô Trung Nghĩa, 2004) Các kịch phân tích sau đó để lựa chọn kịch (i) có khả xảy ra; (ii) mong muốn hướng đến (iii) khả thi thực chấp nhận thực tiễn Từ kịch chọn, phương án PBNN xây dựng để xem xét giải pháp, hướng phù hợp 2.2.5 Lập phương án phân bổ nguồn nước Nội dung kịch phương án PBNN vị trí trung tâm thiết lập toán PBNN với mô phỏng hệ thống PBNN Trong đó, kịch PBNN sở để thiết lập tính toán mô phỏng hệ thống phân bổ, phương án PBNN đóng vài trò làm liên kết mô phỏng với tối ưu PBNN sơ đồ tiếp cận luận án Có ba phương án PBNN thiết lập cho kịch lựa chọn để bảo đảm cho phép phân tích đánh giá, so sánh chéo tính thống kê phương án PBNN 2.3 Phương pháp ước tính giá trị kinh tế sử dụng nước - toán Luận án sử dụng phương pháp số dư (RIM - esidual Imputation Method), phương pháp giá thị trường (MP- Market Prices) phương pháp phân tích tổng hợp (IA - Integrated Analysis) để ước tính GTKTSDN Phương pháp số dư (RIM): Sử dụng RIM để xác định giá trị biên kinh tế hàng hóa sản xuất, đặc biệt nước tưới Trong phương pháp này, tổng giá trị sản lượng phân bổ nguồn lực (đầu vào) sử dụng trình sản xuất GTKTSDN tính giá trị biên theo công thức sau: Pw = TVPγ - [(PK * QK) + (PL * QL) + (PR * QR)] QW 10 (8) Trong đó: TVPγ: Giá trị sản phẩm; (PK * QK) + (PL * QL) + (PR * QR): Tổng chi phí sản xuất; PK, QK giá trị vốn số lượng ban đầu tham gia vào trình sản xuất sản phẩm; PL, QL chi phí nhân công lao động số nhân công lạo động tham gia vào trình sản xuất sản phẩm; PR, QR Chi phí tài nguyên số lượng tài nguyên tham gia vào trình sản xuất sản phẩm; QW lượng nước dùng tham gia vào trình sản xuất sản phẩm Phương pháp giá thị trường (MP): Được sử dụng để xác định giá trị biên, đánh giá chi phí, lợi ích gắn liền với thay đổi chất lượng số lượng hàng hoá môi trường giao dịch thị trường bao gồm hàng hóa có thông qua sử dụng trực tiếp gián tiếp nguồn nước MP cho thấy, giá thị trường đại diện cho chi phí hội TNN Về bản, phương pháp giá thị trường sử dụng xác định số liệu thực tế xuất, sản lượng, giá bán để thu kết giá trị sản xuất, chi phí sản xuất… thông qua việc quan sát thị trường Phương pháp phân tích tổng hợp (IA): Được sử dụng để xác định giá trị trung bình kinh tế dựa khả có số liệu kinh tế ngành sản xuất, lượng nước sử dụng thông qua việc thu thập, phân tích thống kê thường sử dụng trường hợp lưu vực bị hạn chế số liệu đầu vào tính toán TVPγ Pw = Q (9) w Trong đó: TVPγ giá trị sản phẩm; Qw lương nước sử dụng 2.3.1 Quy trình xác định giá trị kinh tế sử dụng nước Công nghiệp CNi ĐỐI TƯỢNG SD NƯỚC ĐƯỢC XEM XÉT Thủy sản TSj Nông nghiệp NNk Mức độ đáp ứng thông tin, số liệu kinh tế ngành, thời điểm, thời gian tính toán MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG THÔNG TIN ? No Yes LOẠI GIÁ TRỊ KINH TẾ SDN THU ĐƯỢC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ? Giá thị trường (MP) KIỂM ĐỊNH, ĐỐI SÁNH No Giá trị biên Giá trung Bình Số dư (RIM) Phân tích tổng hợp Kiểm định, đối sánh với liệu đo đếm Yes TÍNH TOÁN HIỆU QUẢ CÁC PHƯƠNG ÁN PBNN Hình 2.3 Mô hình tối ưu PBNN Quy trình áp dụng để ước tính giá trị kinh tế sử dụng nước 11 No 2.4 Phương pháp lựa chọn phương án phân bổ nguồn nước – toán 2.4.1 Tối ưu phân bổ nguồn nước cho đối tượng sử dụng Gọi Z giá trị kinh tế sử dụng nước toàn lưu vực sông Kij giá trị kinh tế sử dụng nước hộ dùng nước j tiểu lưu vực i Pij Lượng nước phân bổ cho hộ dùng nước thứ j lưu vực i Nij nhu cầu dùng nước đối tượng sử dụng nước j tiểu lưu vực i Tij lượng nước tối thiểu cần đáp ứng cho đối tượng dùng nước j tiểu lưu vực i Mi lượng nước đảm đảm trì dòng chảy môi trường tiểu lưu vực i Wi lượng nước sẵn có để phân bổ tiểu lưu vực i a) Hàm mục tiêu: 𝑍 = 𝑀𝑎𝑥 ∑ 𝐾𝑖𝑗 ∗ 𝑃𝑖𝑗 0≤ 𝑖 ≤ ( 0
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu cơ sở KHOA học ước TÍNH GIÁ TRỊ KINH tế sử DỤNG nước và QUY HOẠCH PHÂN bổ NGUỒN nước lưu vực SÔNG vệ TT , NGHIÊN cứu cơ sở KHOA học ước TÍNH GIÁ TRỊ KINH tế sử DỤNG nước và QUY HOẠCH PHÂN bổ NGUỒN nước lưu vực SÔNG vệ TT ,

Hình ảnh liên quan

Hình 2.2 Sơ đồ quá trình lập phân bổ nguồn nước lưu vực sông - NGHIÊN cứu cơ sở KHOA học ước TÍNH GIÁ TRỊ KINH tế sử DỤNG nước và QUY HOẠCH PHÂN bổ NGUỒN nước lưu vực SÔNG vệ TT

Hình 2.2.

Sơ đồ quá trình lập phân bổ nguồn nước lưu vực sông Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 2.3 Quy trình áp dụng để ước tính giá trị kinh tế sử dụng nước - NGHIÊN cứu cơ sở KHOA học ước TÍNH GIÁ TRỊ KINH tế sử DỤNG nước và QUY HOẠCH PHÂN bổ NGUỒN nước lưu vực SÔNG vệ TT

Hình 2.3.

Quy trình áp dụng để ước tính giá trị kinh tế sử dụng nước Xem tại trang 11 của tài liệu.
Sơ đồ Hình 2.4 mô  tả  hai  quá  trình  xác  - NGHIÊN cứu cơ sở KHOA học ước TÍNH GIÁ TRỊ KINH tế sử DỤNG nước và QUY HOẠCH PHÂN bổ NGUỒN nước lưu vực SÔNG vệ TT

Hình 2.4.

mô tả hai quá trình xác Xem tại trang 13 của tài liệu.
vực là 0,79 km/km2. Hình 3.1 Vị trí lưu vực sông Vệ - NGHIÊN cứu cơ sở KHOA học ước TÍNH GIÁ TRỊ KINH tế sử DỤNG nước và QUY HOẠCH PHÂN bổ NGUỒN nước lưu vực SÔNG vệ TT

v.

ực là 0,79 km/km2. Hình 3.1 Vị trí lưu vực sông Vệ Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng 3.1 Thống kê các kịch bản nghiên cứu PBNN lưu vực sông Vệ - NGHIÊN cứu cơ sở KHOA học ước TÍNH GIÁ TRỊ KINH tế sử DỤNG nước và QUY HOẠCH PHÂN bổ NGUỒN nước lưu vực SÔNG vệ TT

Bảng 3.1.

Thống kê các kịch bản nghiên cứu PBNN lưu vực sông Vệ Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng 3.2 Tổng hợp các kịch bản tính cân bằng nước giai đoạn 2013-2020 - NGHIÊN cứu cơ sở KHOA học ước TÍNH GIÁ TRỊ KINH tế sử DỤNG nước và QUY HOẠCH PHÂN bổ NGUỒN nước lưu vực SÔNG vệ TT

Bảng 3.2.

Tổng hợp các kịch bản tính cân bằng nước giai đoạn 2013-2020 Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng 3.4 Giá trị kinh tế PBNN và mức đóng góp theo các tiểu lưu vực - NGHIÊN cứu cơ sở KHOA học ước TÍNH GIÁ TRỊ KINH tế sử DỤNG nước và QUY HOẠCH PHÂN bổ NGUỒN nước lưu vực SÔNG vệ TT

Bảng 3.4.

Giá trị kinh tế PBNN và mức đóng góp theo các tiểu lưu vực Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng 3.3 Tối ưu phân bổ theo tiểu lưu vực -PA3 - NGHIÊN cứu cơ sở KHOA học ước TÍNH GIÁ TRỊ KINH tế sử DỤNG nước và QUY HOẠCH PHÂN bổ NGUỒN nước lưu vực SÔNG vệ TT

Bảng 3.3.

Tối ưu phân bổ theo tiểu lưu vực -PA3 Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng 3.5 Ma trận các tiêu chí lựa chọn phương án PBNN - NGHIÊN cứu cơ sở KHOA học ước TÍNH GIÁ TRỊ KINH tế sử DỤNG nước và QUY HOẠCH PHÂN bổ NGUỒN nước lưu vực SÔNG vệ TT

Bảng 3.5.

Ma trận các tiêu chí lựa chọn phương án PBNN Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng 3.6 Kết quả lựa chọn phương án phân bổ nguồn nước lưu vực sông Vệ năm 2020 - NGHIÊN cứu cơ sở KHOA học ước TÍNH GIÁ TRỊ KINH tế sử DỤNG nước và QUY HOẠCH PHÂN bổ NGUỒN nước lưu vực SÔNG vệ TT

Bảng 3.6.

Kết quả lựa chọn phương án phân bổ nguồn nước lưu vực sông Vệ năm 2020 Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan