0

8._2015_ To trinh thu lao HDQT BKS

1 99 0
  • 8._2015_ To trinh thu lao HDQT BKS

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 07:26

mục lục : Lời nói đầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Chơng I: Các vấn đề về động lực của sự toả mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần đối với ngời lao động. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 I. Động lực và tạo động lực cho ngời lao động. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. Khái niệm về tạo động lực. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. Bản chất của quá trình tạo động lực (đứng ở giác độ nhu cầu) 5 2.1 . Hệ thống nhu cầu của con ngời. . . . . . . . . . . 6 2.2 . Lợi ích của con ngời. . . . . . . . . . . . 7 2.3 . Mối quan hệ giữa nhu cầu và lợi ích. . . . . . . . . . . 8 II. Các học thuyết tạo động lực. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1. Các học thuyết nhu cầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1. Học thuyết nhu cầu của A. Maslow. . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1.2. Học thuyết ERG củaAderfer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.3. Học thuyết nhu cầu của Mc. Celland. . . . . . . . . . . . . . . 11 2. Học thuyết về sự tăng cờng tính tích cực (B. F. Skiner). . . . . 11 3. Học thuyết về sự kỳ vọng (Victor Vroom). . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 4. Học thuyết về sự côngbằng (Stacy Adams). . . . . . . . . . . . . . . . 12 5. Học thuyết về hai nhóm nhân tố của F. Herberg. . . . . . . . . . . . 13 Chơng II:Những biện pháp khuyến khích vật chất cho ngời lao động thông qua tiền lơng ,tiền thởng và các chơng trình phúc lợi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 I. Tiền lơng - vai trò của tiền lơng trong công tác tạo động lực cho ngời lao động. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1. Tiền lơng - công cụ cơ bản của tạo động lực. . . . . . . . . . . . . . 15 2. Tiền lơng trong việc duy trì động lực làm việc cho ngờ lao động 17 2 3. Thực trạng chính sách tiền lơng của Việt Nam hiên nay - tích cực và hạn chế. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 II. Tiền thởng - sử dụng các hình thức tiền thởng hợp lý để khuyến khích lao động. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 III. Xây dựng các chơng trình phúc lợi và dịch vụ. . . . . . . . . . . . . . . 22 Chơng III: Các biện pháp khuyến khích tinh thần cho ngời lao động. . 25 I. Khuyến khích tinh thần thể hiên qua các yếu tố. . . . . . . . . . . . . . . . 25 1. Việc làm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2. Điều kiện và môi trờng lao động. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3. Đào tạo và phát tiển ngời lao động. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4. Xây dựng định mức. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 5. Mối quan hệ trong lao động. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 6. Các yếu tố công bằng xã hội. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3 II. Các hình thức khuyến khích về tinh thần. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Kết luân. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Danh mục tài liệu tham khảo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 đề án môn học Đề tài : 4 Kích thích vật chất và tinh thần đối với ngời lao động. CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bắc Kạn, ngày /TTr – BKC tháng năm 2015 TỜ TRÌNH V/v thông qua mức lương thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thư ký Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN ĐT: 04-3728.0921 - Fax: 04-3728.0920 Website: www.tvsi.com.vn Số: /2015/TT-HĐQT Hà Nội, ngày 02 tháng năm 2015 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG V/v Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2015 Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2016 Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2015 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2016 sau: I Báo cáo tình hình chi trả thù lao nhiệm kỳ 2014-2015 • • Số lượng thành viên: - HĐQT: thành viên - Ban Kiểm soát: thành viên Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát chi trả nhiệm kỳ 2014-2015: Mức thù lao/người/tháng theo Chức danh Thù lao chi trả Nghị ĐHĐCĐ Thành viên HĐQT Thành viên BKS - Trưởng ban - Thành viên II 2.000.000 đồng/người/tháng 120.000.000 đồng 48.000.000 đồng 2.000.000 đồng/người/tháng 1.000.000 đồng/người/tháng Phương án chi trả thù lao nhiệm kỳ 2015-2016 Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông Phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2016 sau: - Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/người/tháng - Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua! Nơi nhận: - ĐHĐCĐ; - Lưu VP T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH UỶ BAN DÂN TỘC Số: /UBDT- CSDT V/v tham gia góp ý cho dự thảo Tờ trình, Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2012 Kính gửi: ………………………………………………… ………………………………………………… Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 4/5/2012 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành ñộng của Chính phủ nhiệm kỳ 2011- 2016 và Văn bản số 122/VPCP-TH ngày 07/02/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc Danh mục các ñề án trong chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Uỷ ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và ñịa phương nghiên cứu sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 1592/Qð-TTg ngày 12/9/2009 và Quyết ñịnh số 32/2007/Qð-TTg ngày 5 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. ðể có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ, ñề nghị Quý Bộ tham gia góp ý cho dự thảo: 1.Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ Về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ ñất sản xuất và nước sinh hoạt cho hộ ñồng bào dân tộc thiểu số nghèo, ñời sống khó khăn giai ñoạn 2012 – 2016. 2.Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ Về việc tiếp tục thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất ñối với hộ dân tộc thiểu số ñặc biệt khó khăn giai ñoạn 2012 – 2016. Ý kiến tham gia của Quý Bộ xin gửi về Uỷ ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 7 năm 2012 ñể tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ. Nếu quá thời gian nêu trên Uỷ ban Dân tộc không nhận ñược góp ý thì coi như của Quý Bộ ñã nhất trí với dự thảo chính sách. Mọi thông tin góp ý xin gửi về: anhnguyenngoc1969@yahoo.com; hoangvantuyen@cema.gov.vn Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng, CN (ñể báo cáo); - Các PCN (ñể báo cáo); - Lưu: VT, CSDT (4). KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Sơn Phước Hoan UỶ BAN DÂN TỘC Số: /TTr - UBDT CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2012 TỜ TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về việc tiếp tục thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn từ năm 2012 đến năm 2016 Thực hiện Nghị định số 60/2008/Nð-CP ngày 9/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc, Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 04/3/2012 của Chính phủ về Ban hành chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 và Văn bản số 122/VPCP- TH ngày 07/02/2012 của Văn phòng Chính phủ về “Danh mục các đề án trong chương trình cơng tác năm 2012 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ” giao cho Uỷ ban Dân tộc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2007/Qð-TTg (Qð32) và Quyết định số 126/2008/Qð-TTg (Qð126) về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn từ năm 2007- 2010. Uỷ ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương liên quan HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN oo0oo -Số : 01/2010/TTr-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC  Biên Hòa , ngày 19 Tháng 04 Năm 2010 TỜ TRÌNH BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT BAN KIỂM SOÁT NĂM 2009 THÔNG QUA THÙ LAO HĐQT BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010 - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên - Căn vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên I.Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2009 Thực nghị Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên Kiểm toán nhà nớc _________________________________________________________ Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu hoàn thiện quy trình lập, xét duyệt và thông qua báo cáo kiểm toán và quy trình lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của kiểm toán nhà nớc chủ nhiệm đề tài hoàng ngọc hài Hà Nội - 2003 Mở đầu 1. Sự cần thiết của đề tài Xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lợng báo cáo kiểm toán và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán, bởi báo cáo kiểm toán có ý nghĩa trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình, thực trạng quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính nhà nớc tại đơn vị đợc kiểm toán, nhất là báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phơng và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nớc. Báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách cung cấp một cách đầy đủ và có hệ thống các thông tin về tình hình lập, giao dự toán, điều hành ngân sách và quyết toán ngân sách địa phơng làm cơ sở cho Hội đồng nhân dân phê duyệt báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của địa phơng mình. Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nớc là sản phẩm cuối cùng của quá trình kiểm toán, ghi nhận kết quả một năm hoạt động của Kiểm toán Nhà nớc. Yêu cầu đối với Báo cáo này là: - Phải đánh giá một cách đầy đủ, trung thực, khách quan tình hình quản lý, sử dụng ngân sách nhà nớc (NSNN), quản lý và sử dụng vốn, kinh phí của Nhà nớc tại các đơn vị đợc kiểm toán. - Phải xác định đợc nguyên nhân quản lý, sử dụng NSNN tốt hay cha tốt. - Đa ra những khuyến nghị thiết thực, phù hợp với chủ trơng, đờng lối, những định hớng phát triển kinh tế xã hội của, pháp luật của Đảng và Nhà nớc. Với yêu cầu đó báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nớc đã cung cấp thông tin về tính đầy đủ, trung thực tình hình lập, giao dự toán, điều hành ngân sách và quyết toán ngân sách nhà nớc, tình hình quản lý và sử dụng các nguồn lực của Nhà nớc cho đầu t phát triển, tình hình quản lý và sử dụng, thực trạng tài chính các doanh nghiệp nhà 1nớc, .của tất cả các đơn vị đợc kiểm toán, đặc biệt là tình hình lập, giao dự toán, điều hành ngân sách và quyết toán ngân sách của Chính phủ làm cơ sở cho Quốc hội phê duyệt báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nớc còn những hạn chế nhất định. `Để khắc phục những mặt còn hạn chế trớc hết phải nâng cao chất lợng của từng cuộc kiểm toán và đặc biệt quan trọng là nâng cao chất lợng báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nớc, trong đó qui trình lập, xét duyệt, phát hành báo cáo kiểm toán và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm là một trong những nhân tố cơ bản quyết định đến chất lợng của báo cáo kiểm toán và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm. Vì vậy, việc nghiên cứu để hoàn thiện Qui trình lập, xét duyệt, phát hành báo cáo kiểm toán và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nớc là nhu cầu cấp bách nhằm: - Qui trình hoá, công nghệ hoá qui trình lập, xét duyệt, phát hành báo cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN BM 11/TLH (Tài liệu Đại hội đồng cổ đông) TỜ TRÌNH Số: 05 /2014/TTr Ngày 06 tháng 04 năm 2014 V/v: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQTBKS năm 2013 kế hoạch chi trả 2014 Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên Căn Điều 117 Điều 125 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên; - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Ban Kiểm soát (BKS) công ty năm 2013 mức thù lao cho (HĐQT) (BKS) năm 2014 sau: Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2013 Thực nghị Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên năm 2013 sau: + Chủ tịch HĐQT : 45.000.000 đồng/người/tháng + Thành viên HĐQT : mục lục : Lời nói đầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Chơng I: Các vấn đề về động lực của sự toả mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần đối với ngời lao động. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 I. Động lực và tạo động lực cho ngời lao động. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. Khái niệm về tạo động lực. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. Bản chất của quá trình tạo động lực (đứng ở giác độ nhu cầu) 5 2.1 . Hệ thống nhu cầu của con ngời. . . . . . . . . . . 6 2.2 . Lợi ích của con ngời. . . . . . . . . . . . 7 2.3 . Mối quan hệ giữa nhu cầu và lợi ích. . . . . . . . . . . 8 II. Các học thuyết tạo động lực. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1. Các học thuyết nhu cầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1. Học thuyết nhu cầu của A. Maslow. . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1.2. Học thuyết ERG củaAderfer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.3. Học thuyết nhu cầu của Mc. Celland. . . . . . . . . . . . . . . 11 2. Học thuyết về sự tăng cờng tính tích cực (B. F. Skiner). . . . . 11 3. Học thuyết về sự kỳ vọng (Victor Vroom). . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 4. Học thuyết về sự côngbằng (Stacy Adams). . . . . . . . . . . . . . . . 12 5. Học thuyết về hai nhóm nhân tố của F. Herberg. . . . . . . . . . . . 13 Chơng II:Những biện pháp khuyến khích vật chất cho ngời lao động thông qua tiền lơng ,tiền thởng và các chơng trình phúc lợi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 I. Tiền lơng - vai trò của tiền lơng trong công tác tạo động lực cho ngời lao động. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1. Tiền lơng - công cụ cơ bản của tạo động lực. . . . . . . . . . . . . . 15 2. Tiền lơng trong việc duy trì động lực làm việc cho ngờ lao động 17 2 3. Thực trạng chính sách tiền lơng của Việt Nam hiên nay - tích cực và hạn chế. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 II. Tiền thởng - sử dụng các hình thức tiền thởng hợp lý để khuyến khích lao động. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 III. Xây dựng các chơng trình phúc lợi và dịch vụ. . . . . . . . . . . . . . . 22 Chơng III: Các biện pháp khuyến khích tinh thần cho ngời lao động. . 25 I. Khuyến khích tinh thần thể hiên qua các yếu tố. . . . . . . . . . . . . . . . 25 1. Việc làm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2. Điều kiện và môi trờng lao động. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3. Đào tạo và phát tiển ngời lao động. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4. Xây dựng định mức. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 5. Mối quan hệ trong lao động. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 6. Các yếu tố công bằng xã hội. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3 II. Các hình thức khuyến khích về tinh thần. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Kết luân. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Danh mục tài liệu tham khảo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 đề án môn học Đề tài : 4 Kích thích vật chất và tinh thần đối với ngời lao động. CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bắc Kạn, ngày /TTr – BKC tháng năm 2015 TỜ TRÌNH V/v thông qua mức lương thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thư ký Hội đồng quản trị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN TP HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH V/v: Báo cáo việc thực thù lao cho HĐQT Ban Kiểm soát năm 2016 Kế hoạch thù lao cho HĐQT Ban Kiểm soát năm 2017 Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn - Căn Điều lệ hoạt động cấu mục lục : Lời nói đầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Chơng I: Các vấn đề về động lực của sự toả mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần đối với ngời lao động. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 I. Động lực và tạo động lực cho ngời lao động. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. Khái niệm về tạo động lực. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. Bản chất của quá trình tạo động lực (đứng ở giác độ nhu cầu) 5 2.1 . Hệ thống nhu cầu của con ngời. . . . . . . . . . . 6 2.2 . Lợi ích của con ngời. . . . . . . . . . . . 7 2.3 . Mối quan hệ giữa nhu cầu và lợi ích. . . . . . . . . . . 8 II. Các học thuyết tạo động lực. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1. Các học thuyết nhu cầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1. Học thuyết nhu cầu của A. Maslow. . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1.2. Học thuyết ERG củaAderfer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.3. Học thuyết nhu cầu của Mc. Celland. . . . . . . . . . . . . . . 11 2. Học thuyết về sự tăng cờng tính tích cực (B. F. Skiner). . . . . 11 3. Học thuyết về sự kỳ vọng (Victor Vroom). . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 4. Học thuyết về sự côngbằng (Stacy Adams). . . . . . . . . . . . . . . . 12 5. Học thuyết về hai nhóm nhân tố của F. Herberg. . . . . . . . . . . . 13 Chơng II:Những biện pháp khuyến khích vật chất cho ngời lao động thông qua tiền lơng ,tiền thởng và các chơng trình phúc lợi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 I. Tiền lơng - vai trò của tiền lơng trong công tác tạo động lực cho ngời lao động. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1. Tiền lơng - công cụ cơ bản của tạo động lực. . . . . . . . . . . . . . 15 2. Tiền lơng trong việc duy trì động lực làm việc cho ngờ lao động 17 2 3. Thực trạng chính sách tiền lơng của Việt Nam hiên nay - tích cực và hạn chế. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 II. Tiền thởng - sử dụng các hình thức tiền thởng hợp lý để khuyến khích lao động. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 III. Xây dựng các chơng trình phúc lợi và dịch vụ. . . . . . . . . . . . . . . 22 Chơng III: Các biện pháp khuyến khích tinh thần cho ngời lao động. . 25 I. Khuyến khích tinh thần thể hiên qua các yếu tố. . . . . . . . . . . . . . . . 25 1. Việc làm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2. Điều kiện và môi trờng lao động. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3. Đào tạo và phát tiển ngời lao động. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4. Xây dựng định mức. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 5. Mối quan hệ trong lao động. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 6. Các yếu tố công bằng xã hội. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3 II. Các hình thức khuyến khích về tinh thần. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Kết luân. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Danh mục tài liệu tham khảo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 đề án môn học Đề tài : 4 Kích thích vật chất và tinh thần đối với ngời lao động. CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bắc Kạn, ngày /TTr – BKC tháng năm 2015 TỜ TRÌNH V/v thông qua mức lương thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thư ký Hội đồng quản trị cdxc ry cO pnAN nAr oONc vA xAY ptllvc TRTIOI\c sAN ceNG HoA xA ugr cnt Ncnia vIET NAM DQc Iflp - Tu - H4nh phlic THANH so:04
- Xem thêm -

Xem thêm: 8._2015_ To trinh thu lao HDQT BKS, 8._2015_ To trinh thu lao HDQT BKS,

Hình ảnh liên quan

I. Báo cáo tình hình chi trả thù lao nhiệm kỳ 2014-2015 - 8._2015_ To trinh thu lao HDQT BKS

o.

cáo tình hình chi trả thù lao nhiệm kỳ 2014-2015 Xem tại trang 1 của tài liệu.