0

Báo cáo tài chính năm 2015 BCTC năm 2015.

25 69 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 07:00

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH BAO CAO TAI CH1NH DA DOC KItM TOAN Cho nam tai chinh kt thtic 31/12/2015 Khan h Digitally signed by Khanh Date: 2016.03.30 10:35:01 +07'00' Hi Ni, thing 03 nam 2016 CONG TY CO PHAN CHUNG 1CHOAN AN BiNH S6 101 Lang Ha, phutmg Lang Ha, qwan D6ng Da, ph8 Ha NOi MAJC LVC NOI DUNG BAO CAO COA BAN TONG GIAM DOC TRANG BAO CAOICIEM TOAN DOC LAP 2-3 BANG CAN DOUCE TOAN 4-6 BAO CAO KET QUA HOAT DONG K1NH DOANH BAO CAO LUU CHUYEN TIEN It BAO CAO TINH HINH BIEN DONG VON CHO SO NCTU THUYET MINI BAO CAO TAI CRINTI 10 - 28 CH CONG TY CO PHAN CHUNG ICEMAN AN BiNH se 101 Lang Ha, phuOng Lang Ha, quan Deng Da, ph6 Ha Nei BAO CAO CiJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc C6ng ty C6 phan Ch'ing khoan An Binh (goi tat la "Ong ty") d trinh bao cao ding vai bao cao tai chinh dia COng ty cho nam tai chinh ket fink 31/12/2015 HOI DONG QUAN TRI vA BAN TONG GIAM DOc Cac vien cỹa Wel dang Quail tri va Ban Tang Giam doc C6ng ty da dieu hanh Cong ty n'am \TA den lap bao cao gam: Hụi dan2 Quin, tri Ong VII Van Tien Ong Bin Trung Kien Ong Hoang, Van Thy Ong Nguyen Van Trung Chit fich Thanh vien Thanh vien (mien nhiem 18/12/2015) Thanh vien (ba nhiem 18/12/2015) Ban Ten2 Giam Ong Nguyen Thanh Hói Ba Nguyen Thi Khanh Tang Giam Mc Ph6 Tang Giam Mc Ice than truikng Ong Lucmg Thanh Trung Ba Pham Thi Van Ke Wan tramg (mien nhiem 06/08/2015) Ke' toan truong (ba nhi'em 06/08/2015) A TRACH NHItM CtJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc COng ty c6 trach nhiem lap bao cao tai chinh hang nam phan anh met cach trurtg dux va hop 1S7 tinh hinh tai chinh ding nhu ket qua hog Ong lcinh doanh va tinh hinh luu chuyen lien te cua Cong ty nam pha hop vOi chuan nzurc ke Wan, che de ke toan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ap dung cho ding ty cluing khoan va cac quy clinh phap l cú lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh Trong vi4c lap cac bao cao ti chinh nay, Ban Tong Giam dục ducic yeu cau phai: Lira chon cac chinh sach ke toan thich hop va ỏp dung cac chinh sach de met cach nhat quail; Due cac xet doan va uac tinh met cach hop 1Srva than trong; Neu rO cac nguyen tAc ke toan thich hop c6 ducic Wan thil hay Ichong, c6 nhang ỏp dung sai lech yen can duoc c6ng b6 va giai thich bao cao tai chinh hay khong; Lap bao cao tai chinh ten cot se hog Ong lien tuc trir tnrOng hop khong the cho rang Cong ty se tip tuc hoat ding kinh doanh; va Thietice v.a_thuc_hien he-thong kiem soit nei be met cach hitt' hieu cho mitc dich lap va trinkbay bao.cao tai chinh hop 1Sinham han che rỹi ro va gian Ban Tang Giam dc Cong ty chiu trach nhiem dam bao rang se Ice toan &roc ghi chep met cach plya hop de phan anh met cach hop 15, tinh hinh tai chinh caa Cong ty a bat lcS, thiri diemnao va dam bao rang ban cao tai chinh tuan daft chuan num ke toan, the di) ke Wan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ỏp dung ,cho cong ty chUng lchoan va cac quy dinh phap c6 lien quan den viec lap va trinh bay bac) cao tai chinh Ban T6ng Giam Mc ding chiu trach nhiem dam bao an toan cho tai san caa COng ty va thuc hien cac bin phap thich hop de ngan chart va phat hien cac hanh vi gian lan va sai pham kW va dai din cho Ban Tang Giam Mc, plyen Thanh Hói Tong Giam doc Ha N5i, 28 Mang 03 nam 2016 46 C6NG TY TNHH MEM TOAN VACO Tang 4, 168 aptyng Lang, phikyng Thinh Quang quan Dong Da, ph6 Ha NOi, Mat Nam Tel: (84-4) 3577 0781/ Fax: (84-4) 3577 0787 W: www.vaco.corn.vn/ E: vacohn@vaco.com.vn So': /VACO/BCKT.NV2 BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP Kinh gfri: Cac c 'long, 1-10i ding Quin tri va Ban Tiing Giant dc Cling ty Co phAn Chun khoan An Binh Chfing toi dal kiem toan ban cdo tai chinh kern theo ca Cong ty C6 phan ChOng khoan An Binh (ggi tat la "Cong ty"), clugc lap 28/03/2016, kr trang 04 den trang 28 bao Om: Bang can d6i ke toan tai 31/12/2015, Bdo cdo lc& qua hog dOng kinh doanh, Bdo can hru chuyen tien te, Ban can tinh hinh bien dOng vein chi] sõ him va Ban thuyet minh bao cdo tai chinh cho nam tai chinh ket thtic ding (g9i Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứuTrong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có lãi. Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư, tạo lòng tin cho các đối tác, giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh được với các công ty khác. Vì vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh để thấy được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình.Ngày nay phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm không thể thiếu đối với các nhà quản trị. Việc thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị thấy được hiệu quả kinh doanh của công ty, thấy được điểm mạnh, điểm yếu để đề ra các giải pháp khắc phục. Từ đó, nhà quản trị sẽ đưa ra các quyết định, chính sách thực hiện chiến lược kinh doanh và sử dụng các nguồn lực như nhân lực, vật lực, tài lực và công nghệ thông tin của công ty vào việc kinh doanh để đạt được kết quả cao nhất.Hiện nay, công ty đã tìm hiểu và nghiên cứu ở các khía cạnh về các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu và lợi nhuận qua các năm, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên các thị trường. Tuy nhiên, quá trình phân tích của công ty chỉ dừng lại ở việc tính toán các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu, lợi nhuận qua các năm mà chưa đề cập đến nguyên nhân làm tăng giảm và chưa làm rõ được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố giá vốn, chi phí hoạt động và thuế đến lợi nhuận của công ty. Vì vậy phân tích hoạt động kinh doanh là rất cần thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre nói riêng. Thông qua việc phân tích này, ban lãnh đạo mới thấy được tình hình lợi nhuận, doanh thu mà công ty đã đạt được, đồng thời xác định được những nhân tố ảnh hưởng từ đó ban lãnh đạo có thể đề ra mục tiêu, phương hướng và kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo. Nhận GVHD: Th.S Phan Đình Khôi SVTH: Huỳnh Thị Trúc Loan Trang 1Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentrethấy tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre”.1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn−Căn cứ khoa học: theo hai ông Huỳnh Đức Lộng và Nguyễn Tấn Bình, hiệu quả hoạt động kinh doanh là thước đo chất lượng, phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và là vấn đề mang tính chất sống còn của doanh nghiệp. Thông thường người ta dựa vào lợi nhuận để đánh giá doanh nghiệp đó làm ăn có hiệu quả hay không. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentre CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có KP - Cling ty Co phan Bao hi&n Ngfin hang Yong nghi0 Bao cao tai chinh cho nam k6t thuc ngdy 31 thang 12 nam 2015 Cling ty CO phAn Bao him Ngfin hang Ming nghi0 Thong tin ye COng ty GiAy Rhep kinh doanh bac) hiem 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 GiAy phep kinh doanh bac, him B6 Tai chinh c'Ap,,c6 hieu ltrc tir kji va dó dupe dieu chinh nhi'eu lan, Ian diet' chinh gan day nhat la Giay phep dieu chinh s6 38/GPDC4/KDBH thing nam 2015 Hi dtmg Quin tri Ong Dinh Viet Dong Ba Hoang Thi,Tinh Ong D4'ng The Vinh Ong Ph?rn DCrc TuAn Ong Le Hong Quan Ong Duung Van Thanh ChU tich Pho Chu tich Thanh vier' Thanh vien (mien nhiem 12/1 0/2015) Thanh vien (b6 nhiem 12/1 0/2015) Thanh vien Ban Kiern sok Ong Mai Khanh Chung Ba Luu Thi Viet Hoa Ba To Thi Plurong Loan Ong Nguyen Ng9c Kien Tracing ban Thanh vien Thanh vien (mien nhiem 16/04/2015) Thanh vien (b6 nhiem 16/04/2015) Ban Tong Giam doe BA Hoang Thi Tinh Ong D.6 Minh Hoang Ong Quach Id Khang Ong Mai Sinh Ong Nguyen Tien Hai Tang Giam Dc Pho Tong Giam doc Pho Tong Giam doe Pho Tong Giam doc Pho Tang Gam doe Ngtroi dti di'01 BA Hoang Thi Tinh T6ng Giam dac Irii SO' clang k)", Tang 6, T6a nha Chung cu 2911, Dirong Hoang Dao Tin Phisong Trung Floa, Qu4sn Cau Giay Ha Ni, Viet Nam Cling ty kie'm toan C6ng ty TNHH KPMG Vi'et Nam x Cong ty Co phan Bao inem Ngfin hang Ming nghitTh Bao cao ciia Ban T6ng Giam cl6c Ban Tang Giam dac C6ng ty Ca phAn Bao hiam Ngan hang Nfing nghiap ("Cong ty") trinh bay M. cdo va bao cao tai chinh dinh kern dm Cong ty cho nam ket thilc 31 thang 12 rain 2015 Ban Tang Giam dc chiu trach nhiam lap va trinh bay trung thvc va h9p 1j, bao cao tai chinh theo cac Chuan inkrc Ke toan Viet Nam, Che d6 Ke, toan Doanh nghiap Viat Nam ỏp ding cho cac doanh nghiap noi chung ban hanh theo Thong tu so 200/2014/TT-BTC 22 thang 12 nam 2014, va AI) ding cho cac doanh nghiap bao hiem noi Hang ban hanh theo Thong tu so 232/2012/TTBTC 28 thang 12 nam 2012 B6 Tai chinh ban hanh ve huong dan ke toan ỏp dking doi või doanh nghiep bao hiem phi nhan th9, doanh nghiap tai bao hiem va chi nhanh doanh nghiap bao hiem phi nhan th9 nu& ngoai va cac quy dinh phap 1/ c6 lien quan den viac lap va trinh bay bao cao tai chinh Theo kien dm Ban Tong Gam doe C6ng ty: (a) bao cao tai chinh duvc trinh bay tr trang dan trang 47 dó phan anh trung thgc \id hop lY tinh hinh tai chinh cỹa Cong ty tai 31 thang 12 nam 2015, ket qua hoat Ong kinh doanh \fa luu chuyen tien tờ cỹa Cong ty cho nam ket thuc ding ngay, phii h9p vúi Chuan mtrc Ke toan Viat Nam, Che d6 Ke toan Doanh nghiep Viet Nam ỏp dking cho cac doanh nghi'ep noi chung ban hanh theo Thong Ur sO 200/2014/TT-BTC 22 thang 12 nam 2014, va ỏp dpng cho cac doanh nghiap bao hiem noi rieng ban hanh,theo Thong tis,s6 232/2012/TT-BTC 28 thang 12 nam 2012 136 Tai chinh ban hanh ve hisong dan ke toan ỏp citing doi voi doanh nghiap bao hiem phi nhan th9, doanh nghiap tai bao hiem va chi nhanh doanh nghiep bao hiem phi nhan th9 nuot ngoai va cac quy dinh phap 1/ c6 lien quan den viac lap va trinh bay bao cao tai chinh; va (b) Ban Tang Giam dac cho rAng Cong ty se khOn$ ), tai, lap bac, cao nay, khong c(51 gi the toan cac khoan no phai tra den hp a Ti lap bao cdo nay, Ban Tang Giam (lac Cong ty da phe duyat Oat hanh bao cao tai chinh dinh &Om hi Tinh Tdng Gioni (Mc Ha Ni, Ngay 23 thang nam 2016 KPMG Limited 46th Floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower, 72-Storey Building, Telephone +84 (4) 3946 1600 +84 (4) 3946 1601 Fax Plot E6, Pham Hung Street, Cau Giay New Urban Area, Internet www.kpmg.com.vn Me Tri Ward, South Tu Liem District, Hanoi City The Socialist Republic of Vietnam BAO CAO KAM TOAN DOC LAP Kinh giri cac CO &mg Ging ty Co phan Bao hien) Ngin hang Ming nghi0 Chtang toi dó kiem toan bap cao tai chinh dinh kern dm Cong ty C6 phan Bao him Ngan hang Nang nghi8p ("Cong ty"), bao g6m bang can d6i kờ toan tai 31 thang,12 nam 2015, bao cao ket qua hoat dOng kinh doanh, bao cao h.ru chuyen tien te lien quan cho nam ket thdc ding va cac thuyet minh kern theo dtrgc Ban T6ng Giam Chuyên đề thực tập chuyên ngành MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………… . iiiDANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ……………………………… ivLỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………… . vPHẦN I………………………………………………………………… 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ……………………………………………………………… 11.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí………………………… 11.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty…. 21.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty………………………… 31.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban lãnh đạo Công ty………. 31.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn trong Công ty…………………………………………………….51.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:………………………… 101.4.1. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán……………………………………………………………101.4.2. Công tác kế hoạch hoá Tài chính doanh nghiệp……… . 111.5. Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu……………… 171.5.1. Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền………………………… 171.5.2. Đặc điểm kế toán TSCĐ………………………………… 211.5.3. Đặc điểm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương…………………………………………………………… 211.5.4. Đặc điểm kế toán chi phí và tính giá cổ phiếu………… . 231.5.5. Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh………… .23PHẦN II…………………………………………………………………. 24THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ…………………………….242.1 Đặc điểm và phân loại lao động:…………………………… 242.1.1. Đặc điểm lao động:……………………………………………. 242.1.2. Phân loại lao động:……… . 252.2. Hình thức trả lương và phương pháp tính lương, các khoản trích theo lương:………………………………………… .262.2.1.Các hình thức trả lương:……………………………………… 262.2.2. Phương pháp tính lương:…………………………………… 262.2.3. Phương pháp tính các khoản trích theo lương…………… 322.3. Hạch toán số lượng, thời gian và kết quả lao động………… 342.4. Hạch toán tổng hợp tiền lương………………………………. 35Tống Thị Phương Hiền KT4-K381Chun đề thực tập chun ngành 2.4.1. Tài khoản sử dụng:…………………………………………… 352.4.2. Chứng từ sử dụng………………………………………… 362.4.3. Trình tự hạch tốn……………………………………………. 362.5. Hạch tốn các khoản trích theo lương………………………. 422.5.1. Tài khoản sử dụng……………………………………… 422.5.2. Chứng từ sử dụng………………………………………… 422.5.3. Trình tự hạch tốn…………………………………………. 42PHẦN III……………………………………………………………… . 46MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC HẠCH TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ………………………463.1. Nhận xét chung về cơng tác hạch tốn tiền lương và các Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………… . iii DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ……………………………… iv LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………… . v PHẦN I………………………………………………………………… 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ……………………………………………………………… 1 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí………………………… 1 1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty…. 2 1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H CONG TY CO CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH BAO CAO TAI CH1NH DA DOC KItM TOAN Cho nam tai chinh kt thtic 31/12/2015 Khan h Digitally signed by Khanh Date: 2016.03.30 10:35:01 +07'00' Hi Ni, thing 03 nam 2016 CONG TY CO PHAN CHUNG 1CHOAN AN BiNH S6 101 Lang Ha, phutmg Lang Ha, qwan D6ng Da, ph8 Ha NOi MAJC LVC NOI DUNG BAO CAO COA BAN TONG GIAM DOC TRANG BAO CAOICIEM TOAN DOC LAP 2-3 BANG CAN DOUCE TOAN 4-6 BAO CAO KET QUA HOAT DONG K1NH DOANH BAO CAO LUU CHUYEN TIEN It BAO CAO TINH HINH BIEN DONG VON CHO SO NCTU THUYET MINI BAO CAO TAI CRINTI 10 - 28 CH CONG TY CO PHAN CHUNG ICEMAN AN BiNH se 101 Lang Ha, phuOng Lang Ha, quan Deng Da, ph6 Ha Nei BAO CAO CiJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc C6ng ty C6 phan Ch'ing khoan An Binh (goi tat la "Ong ty") d trinh bao cao ding vai bao cao tai chinh dia COng ty cho nam tai chinh ket fink 31/12/2015 HOI DONG QUAN TRI vA BAN TONG GIAM DOc Cac vien cỹa Wel dang Quail tri va Ban Tang Giam doc C6ng ty da dieu hanh Cong ty n'am \TA den lap bao cao gam: Hụi dan2 Quin, tri Ong VII Van Tien Ong Bin Trung Kien Ong Hoang, Van Thy Ong Nguyen Van Trung Chit fich Thanh vien Thanh vien (mien nhiem 18/12/2015) Thanh vien (ba nhiem 18/12/2015) Ban Ten2 Giam Ong Nguyen Thanh Hói Ba Nguyen Thi Khanh Tang Giam Mc Ph6 Tang Giam Mc Ice than truikng Ong Lucmg Thanh Trung Ba Pham Thi Van Ke Wan tramg (mien nhiem 06/08/2015) Ke' toan truong (ba nhi'em 06/08/2015) A TRACH NHItM CtJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc COng ty c6 trach nhiem lap bao cao tai chinh hang nam phan anh met cach trurtg dux va hop 1S7 tinh hinh tai chinh ding nhu ket qua hog Ong lcinh doanh va tinh hinh luu chuyen lien te cua Cong ty nam pha hop vOi chuan nzurc ke Wan, che de ke toan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ap dung cho ding ty cluing khoan va cac quy clinh phap l cú lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh Trong vi4c lap cac bao cao ti chinh nay, Ban Tong Giam dục ducic yeu cau phai: Lira chon cac chinh sach ke toan thich hop va ỏp dung cac chinh sach de met cach nhat quail; Due cac xet doan va uac tinh met cach hop 1Srva than trong; Neu rO cac nguyen tAc ke toan thich hop c6 ducic Wan thil hay Ichong, c6 nhang ỏp dung sai lech yen can duoc c6ng b6 va giai thich bao cao tai chinh hay khong; Lap bao cao tai chinh ten cot se hog Ong lien tuc trir tnrOng hop khong the cho rang Cong ty se tip tuc hoat ding kinh doanh; va Thietice v.a_thuc_hien he-thong kiem soit nei be met cach hitt' hieu cho mitc dich lap va trinkbay bao.cao tai chinh hop 1Sinham han che rỹi ro va gian Ban Tang Giam dc Cong ty chiu trach nhiem dam bao rang se Ice toan &roc ghi chep met cach plya hop de phan anh met cach hop 15, tinh hinh tai chinh caa Cong ty a bat lcS, thiri diemnao va dam bao rang ban cao tai chinh tuan daft chuan num ke toan, the di) ke Wan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ỏp dung ,cho cong ty chUng lchoan va cac quy dinh phap c6 lien quan den viec lap va trinh bay bac) cao tai chinh Ban T6ng Giam Mc ding chiu trach nhiem dam bao an toan cho tai san caa COng ty va thuc hien cac bin phap thich hop de ngan chart va phat hien cac hanh vi gian lan va sai pham kW va dai din cho Ban Tang Giam Mc, plyen Thanh Hói Tong Giam doc Ha N5i, 28 Mang 03 nam 2016 46 C6NG TY TNHH MEM TOAN VACO Tang 4, 168 aptyng Lang, phikyng Thinh Quang quan Dong Da, ph6 Ha NOi, Mat Nam Tel: (84-4) 3577 0781/ Fax: (84-4) 3577 0787 W: www.vaco.corn.vn/ E: vacohn@vaco.com.vn So': /VACO/BCKT.NV2
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Bảng cân đối kế tốn 5-6 - Báo cáo tài chính năm 2015 BCTC năm 2015.

Bảng c.

ân đối kế tốn 5-6 Xem tại trang 2 của tài liệu.
tình hình tài chính của Cơng ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng    - Báo cáo tài chính năm 2015 BCTC năm 2015.

t.

ình hình tài chính của Cơng ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng Xem tại trang 6 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN - Báo cáo tài chính năm 2015 BCTC năm 2015.
BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN Xem tại trang 7 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN (tiếp theo) - Báo cáo tài chính năm 2015 BCTC năm 2015.

ti.

ếp theo) Xem tại trang 8 của tài liệu.
= z Nguơn kinh phí đã hình ˆ - Báo cáo tài chính năm 2015 BCTC năm 2015.

z.

Nguơn kinh phí đã hình ˆ Xem tại trang 23 của tài liệu.