0

BC thuc hien quan tri cong ty quy 2-2010 - Gui SGDCK

4 97 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 06:59

CTY CP CAO SU TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM(TRC) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------- -------------------Số:……/BC-CSTN Tây Ninh, ngày 16 tháng 04 năm 2012BÁO CÁOQUẢN TRỊ CÔNG TY QUÍ I/2012Kính gửi: -Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước -Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCác cuộc họp của HĐQT Quí I/2012:STT Thành viên Chức vụ Số buổitham dự họpTỷ lệ Lý dokhông tham dự1 Hứa Ngọc Hiệp Chủ tịch 3/3 100% -2 Lê Văn Chành Ủy viên 3/3 100% -3 Trần Văn Rạnh Ủy viên 3/3 100% -4 Lê Bá Thọ Ủy viên 3/3 100% -5 Trương Văn Minh Ủy viên 3/3 100% -Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc- Các thành viên Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cho các thành viên HĐQT thường xuyên và đầy đủ để kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh trong hoạt động SXKD.- Chủ tịch HĐQT Công ty thường xuyên liên lạc với các thành viên HĐQT khác để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định.- HĐQT chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.- Trong công tác quan hệ cổ đông, HĐQT luôn thông tin kịp thời đến cổ đông tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua các kênh thông tin như báo chí, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư và các công ty chứng khoán. Trong Quý I/2012, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được thư góp ý của Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam và HĐQT cũng đã trả lời phúc đáp cho Hiệp hội.2. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊSTT Số Nghị quyết Ngày Nội dung1 193/NQHĐQT-CSTN 29/02/2012 -Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 17/04/2012 tại Văn phòng của Công ty-Giao cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban tổ chức đại hội.2 254/NQHĐQT-CSTN 14/03/2012 -Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP Cao su Tây Ninh tại Công ty CP Cao su Việt Lào lên 800 tỉ đồng.-Thống nhất Cty CP Cao su Tây Ninh sẽ góp thêm 20 tỉ đồng, tương đương 10% để tỉ lệ góp vốn không đổi sau khi tăng vốn điều lệ (Công ty góp 10% vốn điều lệ)-Giao cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết và góp vốn đúng theo tiến độ trong Quí II/20123 330/NQHĐQT-CSTN 30/03/2012 -Thống nhất cho phép đầu tư vào Cty CP Cao su Dầu Tiếng Bắc Lào-Tổng vốn điều lệ ban đầu của Dự án là 100 tỉ đồng, tổng diện tích trồng là 5.000ha tại tỉnh Udumxay, Lào. Cty CP Cao su Tây Ninh góp 5% tổng vốn điều lệ-Thống nhất cử ông Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty là Người đại diện vốn của Cty CP Cao su Tây Ninh tại Cty CP Cao su Dầu Tiếng – Bắc Lào3. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUANSTT Người thực hiện giao dịchQuan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớnSố cổ phiếu sở hữu đầu kỳSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳLý do tăng, giảmSố cổ phiếu Tỷ lệ (%) Số cổ phiếuTỷ lệ (%)- - - - - - - -Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trong Quí I/2012.TỔNG GIÁM ĐỐCSố: 866/2010/BC-HĐQT-CTY Ngày 29 tháng 07 năm 2010 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý 2/năm 2010) Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Các họp HĐQT: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý không tham dự Cao Thị Ngọc Dung Nguyễn Vũ Phan Chủ tịch HĐQT Phó Chủ tịch HĐQT 100% 83% Nguyễn Thị Cúc Đặng Phước Dừa UV HĐQT UV HĐQT 100% 94% Nguyễn Thị Ngọ UV HĐQT 83% Bận công tác khác; Công tác tỉnh/nước Bận công tác khác; Công tác tỉnh/nước Bận công tác khác; Công tác tỉnh/nước Hoạt động giám sát HĐQT Ban Giám đốc: Thành viên HĐQT chuyên trách tham dự họp giao ban Ban Tổng Giám đốc định kỳ tuần, tháng, quý Việc giám sát HĐQT Ban Tổng Giám đốc thực qua báo cáo hoạt động Tổng Giám đốc gửi thành viên HĐQT hàng tháng Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập tiểu ban II CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: STT Số nghị 330/2010/BB-HĐQT-CTY Ngày phát hành 01/04/2010 335/2010/BB-HĐQT-CTY 03/04/2010 354/2010/BB-HĐQT-CTY 07/04/2010 Nội dung Thành lập Chi nhánh PNJ Bình Thuận, 01 Cửa hàng trang sức bạc Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 12 – năm 2010 Thống ngày đăng ký cuối thực quyền chi trả cổ tức tiền mặt đợt năm 2009 STT Số nghị 360/2010/BB-HĐQT-CTY 361/2010/BB-HĐQT-CTY Ngày phát hành 09/04/2010 09/04/2010 376/2010/BB-HĐQT-CTY 10/04/2010 382/2010/BB-HĐQT-CTY 13/04/2010 452/2010/BB-HĐQT-CTY 475/2010/BB-HĐQT-CTY 19/04/2010 26/04/2010 10 485/2010/BB-HĐQT-CTY 27/04/2010 11 558/2010/BB-HĐQT-CTY 19/05/2010 12 569/2010/BB-HĐQT-CTY 20/05/2010 13 613/2010/BB-HĐQT-CTY 01/06/2010 14 628/2010/BB-HĐQT-CTY 05/06/2010 15 698/2010/BB-HĐQT-CTY 14/06/2010 16 724/2010/BB-HĐQT-CTY 17/06/2010 Nội dung Thành lập 04 Cửa hàng trang sức bạc Thành lập Chi nhánh PNJ Bình Thuận (do ngày dự kiến Cục thuế TPHCM cấp mã số thuế cho chi nhánh ngày 13/04/2010 nên việc nộp hồ sơ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Thuận thời hạn quy định – 10 ngày – kể từ Biên số 330/2010/BB-HĐQT-CTY ngày 01/04/2010 phát hành) Mua cổ phần Ngân hàng TMCP Đông Á đợt Ngân hàng tăng vốn điều lệ từ 3.400 tỷ lên 4.500 tỷ đồng Giải thể 03 Cửa hàng trang sức bạc 02 Cửa hàng trang sức PNJ Thành lập 01 Cửa hàng trang sức bạc Tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu DongA Land lên 31%/vốn điều lệ DongA Land Mua nhà ổn định mặt kinh doanh khu vực Hà Nội Vay vốn Ngân hàng bổ sung vốn lưu động phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh Mua nhà ổn định mặt kinh doanh khu vực Trung tâm TPHCM Thống ngày đăng ký cuối thực quyền phát hành cổ phiếu thưởng đợt tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng Thay đổi cán quản lý và/hoặc địa và/hoặc ngành nghề kinh doanh ba chi nhánh trọng điểm cửa hàng/chi nhánh trực thuộc Công ty PNJ; Thành lập 01 Cửa hàng trang sức CAO; Thành lập Cửa hàng trang sức PNJ; Thay đổi tên địa kinh doanh 01 Cửa hàng trang sức bạc Thành lập Chi nhánh PNJ Nghệ An; Thành lập Chi nhánh PNJ Quảng Ngãi; Thay đổi ngành, nghề kinh doanh Cửa hàng PNJ Hùng Vương; Thành lập 01 Cửa hàng trang sức bạc; Giải thể Cửa hàng xe 148, Cửa hàng xe 577; Mua trái phiếu chuyển đổi CTCP Quê Hương Liberty; Hợp tác đầu tư khai thác khu đất số 08 Hoàng Minh Giám, Q.Phú Nhuận, TPHCM; Ký kết hợp đồng việc Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á tư vấn việc phát hành trái phiếu chuyển đổi CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận Chấp thuận tăng hạn mức vay tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt STT Số nghị Ngày phát hành 17 757/2010/BB-HĐQT-CTY 28/06/2010 18 768/2010/BB-HĐQT-CTY 30/06/2010 Nội dung Nam – Sở Giao dịch Tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu SFC lên đến 50%/vốn điều lệ SFC; Bán toàn phần vốn góp PNJ Công ty Cổ phần Hải sản S.G Biệt phái cán quản lý Trần Thu Trang sang Công ty TNHH MTV Thời trang CAO; Thay đổi địa kinh doanh Cửa hàng PNJ Bến Thành; Chấm dứt hoạt động kinh doanh 104 Mạc Thị Bưởi, Quận 1; Chấm dứt hoạt động kinh doanh Cửa hàng PNJSilver Suối Tiên; Ký kết hợp đồng sửa chữa công trình cửa hàng 174 Lê Thánh Tôn, Quận 1; Ký kết hợp đồng sửa chữa công trình cửa hàng 123 Hùng Vương, Đà Nẵng; Ký kết hợp đồng nguyên tắc phụ lục hợp đồng liên quan đóng quầy, tủ cửa hàng với Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Không Gian Vàng III THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Trong quý 2/2010, PNJ không thay đổi thành viên Hội đồng quản trị IV GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN: Giao dịch cổ phiếu: STT Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn Nguyễn Thiện Người có liên Tâm quan thành viên HĐQT (bà Nguyễn Thị Cúc) Vietnam Cổ đông lớn Azalea Fund Limited Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số Tỷ lệ cổ phiếu % Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số Tỷ lệ cổ phiếu 7.400 0,018 4.000 2.666.666 6,67 1.966.666 Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) 0,01 Bán 4,92 Bán Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Công ty) STT Người thực giao dịch Quan hệ với Công ty Nội dung giao dịch Ghi Công ty TNHH MTV Người có liên Hợp đồng tư vấn phát Giao dịch Chứng khoán Ngân quan hành cổ phiếu thưởng HĐQT hàng Đông Á Trưởng BKS tăng vốn điều lệ Công ty chấp thuận Cổ phần Vàng ... Cần thực chất hơn hình thức trong quản trị công ty Mặc dù pháp luật doanh nghiệp nước ta đã có những quy định điều chỉnh việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp, trong đó rất nhiều điều khoản ràng buộc doanh nghiệp phải hoạt động công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật, đối xử công bằng giữa các cổ đông, đảm bảo quyền lợi cổ đông nhưng trong thực tiễn vận hành, vẫn còn rất nhiều vấn đề phát sinh mà luật pháp không thể điều chỉnh hết. Đó là lý do nhiều cổ đông, nhất là các cổ đông nhỏ trong các công ty cổ phần, cùng với một số bên liên quan khác thường gây áp lực, buộc công ty phải xây dựng quy chế quản trị công ty riêng. Quy chế quản trị công ty thường được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời bổ sung thêm những quy định riêng cho phù hợp với đặc thù doanh nghiệp và mong muốn của cổ đông cùng các bên liên quan. Mặt khác, không chỉ xuất phát từ áp lực của cổ đông hay các bên liên quan, mà chính HĐQT và ban giám đốc công ty cũng thường có khuynh hướng muốn xây dựng một quy chế quản trị công ty bài bản để giúp công ty hoạt động chuyên nghiệp, minh bạch nhằm nâng cao uy tín công ty và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư bên ngoài. Tuy nhiên, do nhận thức về quản trị công ty còn nhiều hạn chế, đồng thời, không loại trừ yếu tố cố tình hiểu sai bản chất và ý nghĩa của quản trị công ty, các quy chế quản trị công ty được các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng hiện nay thường mang tính hình thức, chung chung, chưa đáp ứng được yêu cầu cần có của những nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ quản trị tốt nhất và chưa đáp ứng được nguyện vọng của cổ đông cũng như các bên liên quan. Hiện nay, các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán đều phải áp dụng quy chế quản trị công ty do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13-3-2007. Tuy vậy, quy chế này không chỉ bao gồm các quy định cụ thể để các công ty niêm yết áp dụng ngay mà còn bao gồm một số điều khoản mang tính hướng dẫn để các công ty tự xây dựng quy chế quản trị nội bộ riêng, miễn sao đáp ứng các yêu cầu mang tính nguyên tắc trong quy chế. Vấn đề đặt ra là các công ty niêm yết sẽ thực hiện quyền tự quyết này như thế nào khi xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty; và các công ty chưa niêm yết liệu có cần phải xây dựng quy chế quản trị công ty hay không? Để trả lời các câu hỏi này, trước hết, chúng ta hãy xem định nghĩa của cụm từ “quản trị công ty” trong quy chế quản trị công ty do Bộ Tài chính ban hành như sau: “Quản trị công ty” là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến công ty. Các nguyên tắc quản trị công ty bao gồm: - Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả; - Đảm bảo quyền lợi của cổ đông;- Đối xử công bằng giữa các cổ đông; - Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty; - Minh bạch trong hoạt động của công ty; - Hội đồng quản trị và ban kiểm soát lãnh đạo 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Quý I năm 2012 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Tạ Quang Bửu Chủ tịch HĐQT 2 100% 2 Ông Nguyễn Trường Giang Ủy viên HĐQT 2 100% 3 Ông Đặng Tăng Cường Ủy viên HĐQT 2 100% 4 Ông Hoàng Xuân Vịnh Ủy viên HĐQT 2 100% 5 Ông Nguyễn Công Hoà Ủy viên HĐQT 2 100% 6 Ông Nguyễn Quốc Việt Ủy viên HĐQT 2 100% 7 Ông Phạm Hoành Sơn Ủy viên HĐQT 2 100% Bận công tác, ủy quyền cho Ông Nguyễn Trường Giang - Ngoài ra Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Quyết nghị. - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, trong Quý 1 năm 2012 Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp trực tiếp vào ngày 15/01/2012 và ngày 01/3/2012. Các cuộc họp trực tiếp ngoài một số nội dung về công tác đầu tư, công tác nhân sự cuộc họp ngày 15/01/2012 của Hội đồng quản trị đánh giá kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra mục tiêu SXKD Quý 1/2012; cuộc họp ngày 01/3/2012 Hội đồng quản trị bàn thảo thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội thường niên năm 2012 và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hội đồng TCTY CN XI MĂNG VIỆT NAM CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Số: /XMHM-TCKT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hoàng Mai, ngày tháng 3 năm 2012 2 quản trị cũng đã tổ chức 01 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết nghị. II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 1 01/NQ.HĐQT 15/01/2012 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2012. - Thống nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu tư vấn Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai và phê duyệt nội dung hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư, Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai. - Một số công tác về tổ chức nhân sự. 2 02/NQ.HĐQT 23/02/2012 - Thông qua chủ trương nghiên cứu khảo sát địa hình phương án đặt vị trí nhà máy chính dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai tại khu vực Bắc Thắng – Xã Tân Thắng – Huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An. 3 03/NQ.HĐQT 01/03/2012 - Thống nhất thông qua thời gian tổ chức, nội dung chính của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2011. - Thông qua Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012. - Công tác nhân sự; Bổ nhiệm trưởng phòng kế hoạch và Quản đốc Xưởng Clinker. - Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất vôi. III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: 3 STT Người thực hiện giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 1 Bùi Thị Tho Vợ ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty 30.000 0,042% 60.000 0,083% -Mua cổ phiếu trong kỳ 50.000 cổ phiếu, -Bán cổ phiếu trong kỳ 20.000 cổ phiếu V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không Nơi ... 360/2010/BB-HĐQT-CTY 361/2010/BB-HĐQT-CTY Ngày phát hành 09/04/2010 09/04/2010 376/2010/BB-HĐQT-CTY 10/04/2010 382/2010/BB-HĐQT-CTY 13/04/2010 452/2010/BB-HĐQT-CTY 475/2010/BB-HĐQT-CTY 19/04/2010... 485/2010/BB-HĐQT-CTY 27/04/2010 11 558/2010/BB-HĐQT-CTY 19/05/2010 12 569/2010/BB-HĐQT-CTY 20/05/2010 13 613/2010/BB-HĐQT-CTY 01/06/2010 14 628/2010/BB-HĐQT-CTY 05/06/2010 15 698/2010/BB-HĐQT-CTY 14/06/2010... 757/2010/BB-HĐQT-CTY 28/06/2010 18 768/2010/BB-HĐQT-CTY 30/06/2010 Nội dung Nam – Sở Giao dịch Tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu SFC lên đến 50%/vốn điều lệ SFC; Bán toàn phần vốn góp PNJ Công ty Cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: BC thuc hien quan tri cong ty quy 2-2010 - Gui SGDCK, BC thuc hien quan tri cong ty quy 2-2010 - Gui SGDCK,

Hình ảnh liên quan

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - BC thuc hien quan tri cong ty quy 2-2010 - Gui SGDCK
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Xem tại trang 1 của tài liệu.
Số: 866/2010/BC-HĐQT-CTY Ngày 29 tháng 07 năm 2010 - BC thuc hien quan tri cong ty quy 2-2010 - Gui SGDCK

866.

2010/BC-HĐQT-CTY Ngày 29 tháng 07 năm 2010 Xem tại trang 1 của tài liệu.