0

Thong bao 03.pdf

24 113 0
  • Thong bao 03.pdf

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 05:13

NGÂN HÀNG TMCPCTVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI NHÁNH …. ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC …………, ngày tháng năm THÔNG BÁO CHỨNG TỪ ĐẾN KIÊM PHIẾU KIỂM TRA CHỨNG TỪ L/C NHẬP KHẨU (Sử dụng trong trường hợp bộ chứng từ phù hợp) Kính gửi:……………………………………………………………………………… Chúng tôi xin trân trọng thông báo đã nhận được bộ chứng từ L/C với các chi tiết liên quan như sau: Bộ chứng từ gồm có: BL/AWB Invoice P/list C/O Ínsurance Cert / Plc Cert of quality Cert of quantity Kết quả kiểm tra: Bộ chứng từ phù hợp với L/C. Ngày chấp nhận thanh toán (trong trường hợp UBLC): …………………………. Ngày thanh toán chậm nhất: …………………………………………………… [ ] Đề nghị quý khách chuyển tiền để thanh toán bộ chứng từ trên [ ] Đề nghị quý khách đến Ngân hàng làm thực hiện tục nhận nợ vay [ ] Chúng tôi sẽ tự động ghi nợ tài khoản của quý khách hàng để thanh toán Trong trường hợp không đồng ý với kết quả kiểm tra, đề nghị quý khách hàng thông báo cho Ngân hàng bằng văn bản trong vòng …… ngày làm việc kể từ ngày thông báo. Sau thời gian trên, nếu không có ý kiến gì khác, coi như Quý khách hàng đồng ý với kết quả kiểm tra. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với SỞ GIAO DỊCH – NH TMCP CÔNG THƯƠNG VN ĐT: FAX: Người liên hệ: Cán bộ kiểm tra 1 Cán bộ kiểm tra 2 Kiểm soát viên Chữ ký có thẩm quyền (Ký,ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên) Thông báo được giao lúc …………giờ, ngày…tháng … năm…… NGƯỜI GIAO NGƯỜI NHẬN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Bộ chứng từ được giao lúc … giờ…….ngày …………………………… NGƯỜI GIAO CHỨNG TỪ NGƯỜI NHẬN CHỨNG TỪ (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) L/C số: ……………………………… IBL/C/UBLC No…………………… Người hưởng : …………………… Ngân hàng gửi chứng từ;…………… Số BL/AWB/… : …………………… Trị giá bộ chứng từ: …………… Kỳ hạn:………………………………… Số tham chiếu………………………… Ngày nhận chứng từ: ………………… Mẫu số 12 (TÊN VÀ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC GIẤY YÊU CẦU KÝ HẬU VẬN ĐƠN (Dùng cho khách hàng, trong trường hợp khách hàng nhận được B/L trước khi bộ chứng từ xuất trình đến ngân hàng) Kính gửi: NH TMCP Công thương Việt nam, chi nhánh …… Ngày , theo đề nghị của chúng tôi, quý Ngân hàng đã phát hành L/C số . trị giá . Chúng tôi đã nhận được bản gốc vận đơn của lô hàng thuộc L/C nói trên, chi tiết như sau: +Tên hàng:…………………………………………………………………… + Số lượng: …………………………………………………………………… + Tên tàu: …………………………………………………………………… + Vận đơn số:……………………………. Ngày………………………… + Hóa đơn số…………………… Ngày…………………… Trị giá…………… +Cảng bốc……………………………………………………………………………… +Cảng dỡ:…………………………………………………………………………… Do vận đơn lập theo lệnh của Quý ngân hàng, đề nghị Quý ngân hàng ký hậu vận đơn để chúng tôi đi nhận hàng. Chúng tôi cam kết: 1- Thanh toán toàn bộ giá trị lô hàng theo vận đơn nói trên (đối với L/C trả ngay), chấp nhận thanh toán và thanh toán vào ngày đáo hạn (đối với L/C trả chậm). Không từ chối, khiếu 1 CẦN XÂY DỰNG PHẦN MỀM DỮ LIỆU THỐNG NHẤT CỦA NGÀNH BẢO HIỂM VIỆT NAM Nguyễn Việt Hải Trưởng ban Bảo hiểm Nhân thọ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 1, Sự phát triển của ngành Bảo hiểm trong thời gian qua. Ngày 18/12/1993 Chính phủ ban hành Nð100/CP là cơ sơ pháp lý ñể thành lập và tổ chức hoạt ñộng của các Doanh nghiệp Bảo hiểm (DNBH) tại Việt Nam. Ngoài Bảo Việt ñược thành lập năm 1964, sau năm 1993 ñã ra ñời hàng loạt các DNBH, hình thành nên thị trường Bảo hiểm Việt Nam (BHVN). ðến nay ñã có 25 DNBH phi nhân thọ và 10 DNBH nhân thọ, 8 Doanh nghiệp môi giới Bảo hiểm ñược hoạt ñộng trên thị trường BHVN. Năm 2007 khối DNBH phi nhân thọ có vốn ñiều lệ 4.445 tỉ ñồng, doanh thu 8.360 tỉ ñồng (tăng 31% so với 2006) bồi thường 3.229 tỉ ñồng, dự phòng nghiệp vụ 4.330 tỉ ñồng, ñầu từ vào nên kinh tế quốc dân 11.495 tỉ ñồng. Khối DNBH nhân thọ có vốn ñiều lệ 4.380 tỉ ñồng, doanh thu 9.400 tỉ ñồng (tăng 12% so với 2006) trả tiền bảo hiểm 3.483 tỉ ñồng, 3.828.768 hợp ñồng chính và 3.290.977 hợp ñồng bổ trợ, dự phòng nghiệp vụ 31.152 tỉ ñồng, ñầu từ vào nền kinh tế quốc dân 32.568 tỉ ñồng. Có thể nói ngành bảo hiểm ñã phát triển với tốc ñộ tăng trưởng cao, có nhiều sản phẩm bảo hiểm cơ bản ñã ñáp ứng ñược nhu cầu của nền kinh tế xã hội và ñặc biệt ñã thu hút ñược nguồn vốn nhàn dỗi từ phí bảo hiểm ñầu tư vào phát triển kinh tế quốc dân. Ngành bảo hiểm hiện ñang khai thác và quản lý một khối lượng hợp ñồng bảo hiểm rất lớn: Gần 4 triệu hợp ñồng bảo hiểm nhân thọ và 3,3 triệu hợp ñồng bổ trợ, trên 6 triệu hợp ñồng Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (BHTNDS) chủ xe mô tô, gần 1 triệu hợp ñồng BHTNDS chủ xe mô tô, trên 15 triệu người tham gia bảo hiểm học sinh, 2 triệu người tham gia Bảo hiểm thân thể toàn diện và trên 1 triệu hợp ñồng Bảo 2 hiểm tài sản và gián ñoạn kinh doanh cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức kinh tế xã hội. ðể quản lý giám sát quá trình hợp ñồng kinh doanh bảo hiểm với khối lượng hợp ñồng bảo hiểm ña dạng phong phú nói trên ñòi hỏi phải có hệ thống công nghệ thông tin phần mềm dữ liệu tiên tiến. 2, Vai trò của phần mềm dữ liệu thống nhất của ngành bảo hiểm Cập nhập kịp thời và ñầy ñủ về số lượng khách hàng, số lượng hợp ñồng, giá trị bảo hiểm hay số tiền bảo hiểm, thời hạn hiệu lực, tình hình thu phí bảo hiểm, khiếu nại ñòi bồi thường ñang phát triển mạnh, nguyên nhân tổn thất (rủi ro ñược bảo hiểm gây ra) số tiền bảo hiểm, tình hình trích lập dự phòng nghiệp vụ, biên khả năng thanh toán, tình hình ñầu tư và khả năng tài chính của doanh nghiệp. Từ ñó lãnh ñạo DNBH có thể tổng hợp phân tích ñánh giá và ñưa ra những quyết sách phù hợp hoặc ñiều chỉnh phí bảo hiểm. ðồng thời ñây là nhân tố ñể phát triển phạm vi kinh doanh (theo sản phẩm bảo hiểm và theo ñại lý) tinh giảm biên chế. Một ñiểm quan trọng là nếu có thống kê bồi thường chính xác từ ñó có thể tính toán ñưa ra một mức phí bảo hiểm ñảm bảo hiệu quả kinh doanh. - ðối với cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt ñộng KDBH quản lý và giám sát ñược hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm qua một số chỉ tiêu giám sát (ban hành theo Qð53/2003/QðBTC) như doanh thu phí bảo hiểm (cho từng nghiệp vụ BH) bồi thường, tỉ lệ bồi thường, tình hình trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm, biên khả năng thanh toán, hoạt ñộng ñầu tư . Các thống kê tập trung cho phép cơ quan quản lý ñưa ra những quyết sách và phải ứng nhanh - 1 - MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các bảng Danh mục sơ đồ Mở đầu Trang CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ NGÀNH IN ---------------------------------------------------------- 1 - 1.1 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ---------------------------------------------------------- 9 - 1.1.1 Kế toán quản trò với hoạt động quản lý doanh nghiệp----------------- 9 - 1.1.1.1 Khái niệm kế toán quản trò-------------------------------------------- 9 - 1.1.1.2 Vai trò của kế toán quản trò đối với hoạt động kinh doanh [17, 42]- 11 - 1.2 BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ:------------------------------------------ 13 - 1.2.1 Đối tượng sử dụng báo cáo kế toán quản trò và nhu cầu thông tin của họ: ---------------------------------------------------------------------------------- 13 - 1.2.2. Mục đích của báo cáo kế toán quản trò:-------------------------------- 15 - 1.2.3. Yêu cầu đối với các báo cáo kế toán quản trò:------------------------ 16 - 1.3 VÀI NÉT VỀ NGÀNH IN---------------------------------------------------- 17 - 1.3.1 Lòch sử hình thành và phát triển ngành in trên thế giới -------------- 17 - 1.3.1.1 Giai đoạn trước 1440 ------------------------------------------------- 18 - - 2 - 1.3.1.2 Giai đoạn 1440-1850-------------------------------------------------- 19 - 1.3.1.3 Giai đoạn 1850-1900-------------------------------------------------- 19 - 1.3.2 Lòch sử phát triển ngành in Việt Nam----------------------------------- 20 - 1.3.3 Qui trình công nghệ ngành in -------------------------------------------- 26 - 1.3.3.1 Công đoạn 1: Sắp chữ và chế bản---------------------------------- 26 - 1.3.3.2 Công đoạn 2: in------------------------------------------------------- 26 - 1.3.3.3 Công đoạn 3: bế, xén và đóng thành phẩm.------------------------ 27 - CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NGÀNH IN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.----------------------------------------------------------------------------------- 28 - 2.1 LỊCH SƯÛ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM --------- 28 - 2.1.1. Giai đoạn nền kinh tế vận hành theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp. (Trước tháng 12/1986)------------------------------------ 28 - 2.1.2. Giai đoạn xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, xây dựng cơ chế mới về quản lý kinh tế - cơ chế kế hoạch hóa theo phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghóa, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.(Từ tháng 12/1986 đến tháng 6/1991).---------------------------------------------- 35 - 2.1.3. Giai đoạn nền kinh tế vận hành theo cơ chế thò trường có sự quản lý của nhà nước theo đònh hướng xã hội chủ nghóa.(Từ tháng 6/1991 đến nay)- 40 - 2.2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH IN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY----------------------------------------------------------------------------------- 47 - 2.2.1 Khái quát về tình hình phát triển ngành in thành phố hồ chí minh- 47 - 2.2.1.1 Thời kỳ trước giải phóng -------------------------------------------- 1 MỤC LỤC MƠÛ ĐẦU CHƯƠNG 1 – LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN 1.1. VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN 1 1.1.1. KHÁI NIỆM VỀ KẾ TOÁN 1 1.1.2. MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯNG SƯÛ DỤNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 3 1.1.2.1. Mục tiêu của kế toán 3 1.1.2.2. Đối tượng sử dụng thông tin kế toán 4 1.1.3. BÁO CÁO KẾ TOÁN 7 1.1.3.1. Đònh nghóa 7 1.1.3.2. Phân loại báo cáo kế toán 8 1.1.3.3. Mục đích của báo cáo kế toán 11 1.1.3.4. Yêu cầu đối với báo cáo kế toán 13 1.2. HỆ THỐNG KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN HIỆN HÀNH VIỆT NAM 1.2.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH HỆ THỐNG KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN VIỆT NAM 17 1.2.1.1. Giai đoạn 1 : Từ năm 1970 đến tháng 12 năm 1986 17 1.2.1.2. Giai đoạn 2 : Từ tháng 12 năm 1986 đến tháng 6 năm 1991 19 1.2.1.3. Giai đoạn 3 : Từ năm 1991 đến nay 21 1.2.2. CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM LÀM CƠ SƠÛ CHO VIỆC TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH 23 1.2.2.1. Chuẩn mực số 21 “ Trình bày Báo cáo tài chính” 23 1.2.2.2. Chuẩn mực số 25 “ Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khỏan đầu tư vào công ty con” 27 1.2.3. NHẬN XÉT 29 CHƯƠNG 2 – THỰC TRẠNG HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM ( TEDI SOUTH ) 2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY 31 2.1.1. LỊCH SƯÛ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 31 2.1.1.1. Giới thiệu chung 31 2 2.1.1.2. Lòch sử hình thành và phát triển 32 2.1.1.3. Tình hình hoạt động 32 2.1.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC 37 2.1.3. MỐI QUAN HỆ TÀI CHÍNH GIỮA CÔNG TY VỚI ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 2.1.4. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 39 2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 39 2.1.4.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty 40 2.1.4.3. Quy trình kết chuyển doanh thu , bàn giao dòch vụ hoàn thành tại Công ty 2.1.4.4. Sơ đồ kế toán của TEDI SOUTH 44 2.2. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN CỦA TEDI SOUTH 2.2.1. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC LẬP BÁO CÁO KẾ TOÁN 48 2.2.2. THỜI HẠN LẬP , NƠI GƯÛI BÁO CÁO KẾ TOÁN 48 2.2.3. NỘI DUNG HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN 50 2.2.3.1. Hệ thống báo cáo kế toán tài chính 50 2.2.3.2. Hệ thống báo cáo kế toán quản trò 54 2.3. ĐÁNH GIÁ VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN CỦA TEDI SOUTH 57 2.3.1. ƯU ĐIỂM 57 2.3.2. NHƯC ĐIỂM 58 2.3.2.1. Đối với hệ thống báo cáo tài chính 59 2.3.2.2. Đối với hệ thống báo cáo quản trò 62 CHƯƠNG 3 – HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG Mẫu 03-KB THI HÀNH ÁN………… …… …………………………………… ………… ……………………………( 1 ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________________________________ , ngày ………. tháng …… năm …… VĂN BẢN YÊU CẦU GIA HẠN THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ BIÊN TÀI SẢN THI HÀNH ÁN Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại ……………………… ( 2 ) 1. Chấp hành viên thực hiện việc thông báo 1. Chấp hành viên thực hiện việc thông báo - Họ và tên (ghi rõ bằng chữ IN HOA): - Số điện thoại cơ quan: 2. Phương thức nhận bản sao có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký 2. Phương thức nhận bản sao có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký Trực tiếp tại cơ quan đăng ký, hoặc Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): 3. Số hồ sơ lưu của Văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án: ( 3 ) 4. Lý do yêu cầu gia hạn 4. Lý do yêu cầu gia hạn ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THI HÀNH ÁN ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THI HÀNH ÁN CHẤP HÀNH VIÊN CHẤP HÀNH VIÊN (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên) (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên) Trang 1/……… (tổng số trang) Mẫu 03-KB CHỨNG NHẬN CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, TÀI SẢN CHỨNG NHẬN CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, TÀI SẢN Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại . Chứng nhận Văn bản yêu cầu gia hạn thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án đã được Trung tâm tiếp nhận vào thời điểm: giờ . phút, ngày tháng năm Số hồ sơ lưu Số văn bản lưu . , ngày .tháng .năm . THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ (Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu) Trang 2/……… (tổng số trang) 1 Ghi rõ tên của cơ quan thi hành án. 2 Ghi rõ gửi cho Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng. 3 Ghi Số hồ sơ lưu được ghi tại phần chứng nhận của Trung tâm Đăng ký trên Văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án mà nay cần gia hạn.
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Bảng - Thong bao 03.pdf

ng.

Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng - Thong bao 03.pdf

ng.

Xem tại trang 19 của tài liệu.