0

DGW Thu moi DHDCD 2017

2 98 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 04:25

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -*** Hà nội, ngày tháng 04 năm 2017 THƯ MỜI THAM DỰ HỌP Đại hội cổ đông thường niên 2017 Kính gửi: Cổ đông ……………… ……… …Mã CĐ: ………… Địa chỉ: ………………………………… Điện thoại: ……………………………… Số cổ phần biểu quyết: ………… cổ phần Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 13 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 Công ty sau: Kế hoạch tổ chức Đại hội: - Thời gian: 8h30, Thứ 7, ngày 22 tháng 04 năm 2017 - Địa điểm: Tầng 4, Toà LICOGI13 TOWER, Số 164, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN - Thành phần tham dự: Tất cổ đông có tên danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2017 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp người ủy quyền hợp lệ (Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự gửi kèm theo Thông báo này) - Nội dung đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung chương trình tài liệu Đại hội Website: www.licogi13.com.vn (từ ngày 12/04/2017) Đăng ký tham dự ủy quyền tham dự: Quý cổ đông/người ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo xuất trình giấy tờ sau: (1) CMND/Hộ chiếu/Bản ĐKKD (nếu cổ đông tổ chức); Thư mời tham dự họp (2) Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự (trường hợp ủy quyền tham dự) Xác nhận tham dự: Để công tác phục vụ cho Đại hội tốt nhất, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Ủy quyền tham dự theo mẫu gửi qua thư đảm bảo tới cổ đông Công ty trước thứ ba, ngày 18/04/2017 hình thức sau: - Gửi thư theo địa chỉ: Phòng Tổng hợp Công ty cổ phần LICOGI 13, Tầng 4, Tòa nhà LICOGI13, Số 164, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội - Gửi scan vào email: Tonghop@licogi13.com.vn Fax số: 043 8544107 - Xác nhận tham dự qua điện thoại tới số: 043 8544623; Ms Nhung 0941 029333 Rất hân hạnh đón tiếp! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Bùi Đình Sơn CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN Địa chỉ: Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá Điện thoại: (84-237)3 824 242 Fax: (84-237)3 824 046 Website: http://www.ximangbimson.com.vn THÔNG BÁO MỜI HỌP TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn (BCC) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 sau: I Thời gian địa điểm: ● Thời gian Đại hội: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 21/4/2017 ● Địa điểm: Tại Khách sạn Mường Thanh, Thanh Hóa Địa chỉ: Ngã Ba Voi, Khu đô thị Nam TP, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa II Thành phần tham dự - Tất cổ đông Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/2/2017 tham dự Đại hội - Cổ đông uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội Việc uỷ quyền phải làm thành văn (theo mẫu Bản đăng ký/Giấy uỷ quyền tham dự đại hội đăng tải Website: http://www.ximangbimson.com.vn) Cổ đông người uỷ quyền tham dự Đại hội phải xuất trình Giấy CMND/Thẻ cước/Hộ chiếu trước nhận phiếu biểu (người nhận uỷ quyền không uỷ quyền cho người thứ ba) - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần ~ 01 quyền biểu - Để Đại hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Cổ đông gửi Bản Đăng ký/Giấy uỷ quyền (theo mẫu) trước 16h30 ngày 19/4/2017 theo địa chỉ: Phòng Tài Kế toán - Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn - phường Ba Đình - thị xã Bỉm Sơn - tỉnh Thanh Hoá Fax: (84-237)3 766 147 ; (84-237)3 824 046 III Đại hội thông qua nội dung Nội dung Đại hội đăng tải website: http://www.ximangbimson.com.vn ● Thông báo thay cho thư mời trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội chưa nhận thư mời Trân trọng thông báo TM Hội đồng quản trị Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị (đã ký) Trần Việt Thắng THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG Kính gửi: Quý cổ đông Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sau: Thời gian: Địa điểm: Thứ Bảy, 08 00, ngày 29 tháng 04 năm 2017 Khách sạn Majestic – QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊNMã tài liệu: NS – 01 – BM11Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08THƯ MỜI V/v tham dự phỏng vấnKính gửi:……………………………………………………………………Công ty thông báo: Anh/Chị đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra kiến thức chuyên môn vừa qua. Chúng tôi xin trân trọng kính mời Anh/Chị đến tham gia phỏng vấn tại công ty chúng tôi với nội dung như sau:Vị trí tuyển dụng:……………………………………………………………Thời gian:……………………………………………………………………Địa điểm:……………………………………………………………………Mọi chi tiết, anh chị vui lòng liên hệ …………………………….để được biết thêm chi tiết.Rất mong Anh/Chị thu xếp thời gian tham gia. Trường hợp Anh/Chị không thể thu xếp được thời gian, xin vui lòng liên hệ lại chúng tôi theo số điện thoại/địa chỉ trên để xác nhận lại.Trân trọng kính chào!TP.NHÂN SỰCTCP THEP, HA BE - VNSTEEL C(lNG HOA xA HOI CHU NGHiA VItT DQc l~p - Tl{ - H~nh phuc S6: ~rrM-HOQT i 'AM Tp H6 Chi Minh ngiry 1./ Ihang 03 nom 2017 THlf MOl THAM D(,J" D~I H(H DONG cO DONG THUONG NIEN 2017 Kinh gfri: Quy cii dong Cong ty cii phh Thep Nhil Be - VNSTEEL Can cu Lu?t Doanh nghi~p va Di~u I~ T6 chuc ho~t dQng cua Cong ty c6 ph~n Thep Nha Be - VNSTEEL Hili d6ng Quan tri Cong ty mIn lrQng kinh mai Quy c6 dong tham dlf D(\i hili d6ng c6 dong thuang nien 2017: • Thai gian: 8h30' 27 thang 03 nam 2017 • 0ia di~m: HQitmang Chi nhanh Nhoo Tr(\ch Cong ty c6 ph~n Thep Nha Be - VNSTEEL KCi I Nhan Tr(\ch - I hoo Phu xii Phu Hili huy~n Nhoo Tr~ch tinh D6ng Nai • Nili dung: thea Chuang tdnh dinh kern • Thanh ph~n: tat ca dc c6 dong co ten trang danh sach sa huu c6 ph~n cua CTCP Thep Be t(\i diing ky cu6i cung 02/03/20 17 ho~c nguai dUQ"cuy quy~n hQ"pI~ co quy~n tham dlf D(\i hili D~ thu?n ti~n cho cong tac t6 chuc O(\i hQi d~ nghi Quy c6 dong vui long xac nh?n !ham dlf ho~c uy quy6n tham dlf O~i hQi truac 15hOO'ngay 24/03/2017 theo dia chi: HANH NHON TR~CH - CONG TY cO PHA, ' THEP , THA BE CHI, KC Nhan Tr(\ch - 'han Phu xii Phu HQi.huy~n Nhoo Tr(\ch tinh 06ng Nai Di~n tho(\i: (061) 3569672 - Fax: (061) 3569 673 Sau cac ban chinh cua Giay dang ky/ Giay uy quy~n tham dlf O(\i hili phili dUQ"ccung cap cho bQph?n Ti~p tan cua Ban T6 chtic O(\i hQitmac gia khai m(\c Tat ca thong tin lien quan tai O(\i hili dUQ"cC?Pnh?! tren website: www.nbst e1.vl1 Tran tr~)f1g./ N,!i n!l{ln: - Nhu tren: - HDQT.BKS; ,/ - Luu: VT, HDQT~ c6~GTY cO PII.~~ TlIEP ~ILi BE V:"STEEL Tang 4, Toa nM V!n phOng D\li dien t~i Thanh ph6 Hb ChiMi!1h Tong C6ng 56 fhLi KhO:lHuan PhuOng B~n Thanh Qu~ Thanh He Chi ~inh Olen thoai: (08) 38 298 244 Fax: (08) 38 298 245 Email: Ihcrlnhap p_lJb~ • website: •.•••.•••.•• ,nbsled.Vf1 1)" Thep Viet :\am-CfCP TAl LItu £)~I Htjl DONG CODONG THUtYNGNIEN 2017 CHUONG TRINH 01 DONG CO DONG THUONG NIEN 2017 'TV CO pHAN THEP NH \ BE - VNSTEEL Ngily 27 tllang 03 nam 2017 I pHAN NGHI THUC 8hOO' - 8h30' • D6n ti~p c6 dong 8h30' - 8h3S' • Chao 8h3S' - 8h40' • Bao cao th&mtra tu cach c6 dong tham d\f D~i hQi 8h40' - 8MS' • Chu tich HQi d6ng Quan tr! Cong ty khai m~c D~i hQi, thong qlla danh sach doan Chu tich, chi dinh thu ky D~i hQi va b&uBan ki~m phi~u ca, tuyen b6 Iy do, gi6i thi~u d~i bi~u NOlO, 'G D~I H(>I 8h4S' - 8hSO' • Thong qua chuang trinh nghj S\f, Quy ch~ D~i hQi 8hSO' - 9h1S' • Bao CaDtinh hinh ho~t dQng cua HDQT, k~t qua san xudt kinh doanh nam 2016 va k~ ho~ch nam 2017 9hlS' -9h2S' • Bao cao cua Ban Ki~m soat 9h2S' -9hSO' • Bao cao cac ta trinh D~i hQi v~ k~ ho~ch SXKD-tai chfnh- ti~n ILrangd&u tu: phan chia 19i nhu~n sau thu~ 2016, chia c6 tuc hiing c6 phi~u, philt hilnh them c6 phi~u, thu lao HDQT & BKS l\fa chQn cong ty ki~m toan bao cao tai chfnh 2017, ta trinh v~ nhan sv H)i d6ng qwin tri 9hSO' - 10hOO' • Cong b6 k~t qua img cli va d~ cli b&u b6 sung Thanh vien HDQT, d~ nghi D~i hQi thong qua danh sach IOhOO' - IOhlS' • B&ucli: Thong qua Quy ch~, Th~ I~ B&ucli,ti~n hanh b6 phi~u IOhlS' - IOh30' • Giai lao, buffet tra-ca phe IOh30' - IlhlS' • Thao lu~n, chdt vdn va giai dap IlhlS' - Ilh20' • Cong b6 k~t qua b~u b6 sung Thanh vien HDQT IIh20' - II h2S' • Bi~u quy~t thong CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀI LIỆU ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2011 1 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 2 BÁO CÁO HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 11 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT . 14 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 19 1. Báo cáo tài chính ñã kiểm toán, báo cáo của Hội ñồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt ñộng năm 2010 . 19 2. Phân phối lợi nhuận năm 2010 19 3. Kế hoạch năm 2011 . 20 4. Thù lao cho HðQT, Ban Kiểm soát 2011 22 5. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 . 23 6. Sửa ðiều lệ và ñiều chỉnh Giấy Chứng nhận ðăng ký Kinh doanh liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở của Công ty 23 7. Bầu lại 1/3 thành viên HðQT, BKS 23 8. Chủ tịch HðQT ñồng thời là Tổng Giám ñốc . 24 2 BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 Mặc dù năm 2010 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Công ty và sự tin tưởng của người tiêu dùng, Công ty ñã ñạt ñược kết quả cao nhất từ trước ñến nay. Về doanh thu & lợi nhuận  Tổng doanh thu ñạt 16.081 tỷ ñồng tăng 49%, trong ñó doanh thu nội ñịa tăng 50% và doanh thu xuất khẩu tăng 40%, doanh thu xuất khẩu ñóng góp 10% vào tổng doanh thu.  Lợi nhuận trước thuế ñạt 4.251 tỷ ñồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2009. Thu nhập cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) ñạt 10.251ñồng/cp, tăng 51.4% so với 2009. 6,289 6,675 8,381 10,820 16,081 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng doanh thu 663 955 1,371 2,731 4,251 2006 2007 2008 2009 2010 Lợi nhuận trước thuế  Các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ðHðCð ñặt ra ñầu năm Công ty ñều vượt, cụ thể như sau: (tỷ ñồng) Thực hiện 2010 Kế hoạch 2010 Thực hiện 2009 % vượt kế hoạch Tăng trưởng so với 2009 Tổng doanh thu 16.081 14.428 10.820 11% 49% Lợi nhuận trước thuế 4.251 3.137 2.731 36% 56% Lợi nhuận sau thuế 3.616 2.666 2.376 36% 52% EPS (ñồng/cổ phiếu) 10.251 6.769 51% CAGR = 26% CAGR = 59% 3 Về tài sản và nguồn vốn  Tổng tài sản ñạt 10.773 tỷ ñồng, tăng 27% so với 2009  Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ñạt 7.964 tỷ ñồng, tăng 23 % so với 2009 Tài sản và nguồn vốn tăng chủ yếu là do lợi nhuận tạo ra từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Các kết quả ñạt ñược  Hệ thống phân phối: số ñiểm lẻ mà Vinamilk bao phủ cuối năm 2010 là khoảng 140.000 ñiểm. Trong năm 2010, Vinamilk cũng tiến hành cải tổ lại cấu trúc của hệ thống phân phối theo hướng chuẩn hóa kênh truyền thống làm xương sống cho hệ thống phân phối, tạo nền CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676 Email: info@sicco.com.vn Web: www.sicco.com.vn THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ Kính gửi cổ đông:Bùi Ngọc Quang Công ty CP XD&ĐT Sông Đà 9, KCN Phú Ngĩa, Chương Mỹ, Hà Nội Số thứ tự: Số cổ phần sở hữu: 4000 Hội đồng quản trị Công ty CP XD&ĐT Sông Đà trân trọng kính mời cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty - Thời gian: 08h30, ngày 28 tháng năm 2017 (thứ Sáu) - Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Xây dựng Đầu tư Sông Đà - Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden h CQNG IIOA XA HQI CHU NGIIIA \TPT NAM DQc lSp - Tq - Hqnh Ph[c Hd N|i, nsdy $lthdng ,alax.lNauat4 56: J{ 04 ndm 2016 /TB.MB-HDQT V/v moi THONG BAO hgp Dei hOi tl6ne cO d6ng ki hqp thuimg ni6n 2016 Kinh gui: Qui C6 d6ng Ngin hing TMCP QuAn dQi NgAn hang TMCP Quan dQi (MB): cl!,y chung nhin ddng Ic! doanh nghiQp: 0100283873,.do Sd Ki5 hoach d6u tu thinh ph6 Hn NOi c6p - aang tTVSI@ CONG TY eo pHAN CmJNG KHoAN TAN VItT Tru sa chfnh: T~ng 6, 79 Ly Thuong DT: 04-3728.0921 San giao dich cua rnoi nha Ki~t, HOi:ln Ki@m, HN - Fax: 04-3728.0920 Website: www.tvsi.corn.vn t·- Ha N9i, 28 thang nam 2017 S6: 32/2017/GM-HDQT GIAy Mal DVHQP Dal hQi
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

8. Hình thức gửi thư mời ï - DGW Thu moi DHDCD 2017

8..

Hình thức gửi thư mời ï Xem tại trang 2 của tài liệu.