0

BCTC Cong ty me Quy 3 nam 2017

28 109 0
  • BCTC Cong ty me Quy 3 nam 2017

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 04:23

" ~ ~ f, TAp DoAN nAu KHi VIET NAM . . ' TONG CONG TY CO PHAN DICH VVKYTHU~T DAu KHi VI~T NAM Dia chi: 861.:_.'5~e DuAn- Q.I - Tp. H6 Chi Mi~'" '.' Tel: 0.8.39~02828 - fax: 08. 39102929, ~~~~ :". BAo cAo TAl CHiNH CONG TY ME . QUY 3 -NAM 2010 TAP DOAN DAu KHi QUOC GIA VIET NAM TCT CP DJCH Vf) KY THU~T DAu KHi VI~T NAM DfA CHi: 01-05 LE DuAN QU!N 1TP HO CHi MINH MAus6BOI-HN (Ban hiznhtheo QD 15 -BTC ngizy20/03/2006 cua B9 trzrangBTC) BANG CAN »61 KE CONG TY M~ Tc;zingay 30 thang 9 niim 2010 TAl SAN Mii A.TAISANNGAN~N 100 I. Ti~n va cae khoan tll'011g dll'011g ti~n I.Ti~n 2. Cae khmm tU011g dU011g ti~n 110 111 112 II. Cae khoan dAuto' tai ehinh ngin h\ln 1.D~utu ngan h\ll1 2. DI,fphong giiun gia d~u tu ngan h\ll1(*) 120 121 129 III. Cae khoan phai thu ngin h\ln 1. Philithu khaeh hang 2. Tril troae eho ngum ban 5. Cae khoan philithu khae 6. DI,fphong philithu ngan h\ll1kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang t6n kho 1. Hang t6n kho 2. DI,fphong giiungia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ngin h\ln khae 1. Chi phi triltroac ngan h\ll1 2. Thu~ GTGT duqe khau trir 3. Thu~ va cae khoan khae philithu Nha nuae 5. Tai san ngan h\ll1khae 150 151 152 154 158 B -TAl SANDAI~N 200 1- Cae khoan phai thu dai h\ln 1. Phili thu dai h\ll1eua khaeh hang 4. Phili thu dili h\ll1khae 5. DI,fphong phili thu dili h\ll1kh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Ti'tisan c8 djnh 1.Tai san e6 djnh hihl hinh -Nguyen gia -Gia tri hao mon luy k~ (*) 3. Tili san e6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k~ (*) 4. Chi phi xay dl,fng CCJban d& dang 220 221 222 223 227 228 229 230 III. BAtdqng san dAuto' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 Dvt: VND 30/9/2010 01101/2010 4.262.885.388.255 3.236.209.028.889 813.479.284.542 1.057.305.728.239 626.288.088.375 519.959.695.245 187.191.196.167 537.346.032.994 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 2.998.121.584.029 2.055.364.283.306 1.900.120.059.936 1.602.702.358.651 154.208.273.541 45.616.955.029 994.816.305.828 473.176.384.163 (51.023.055.276) (66.131.414.537) 347.154.106.302 63.928.552.119 348.821.357.596 65.595.803.413 (1.667.251.294) (1.667.251.294) 100.230.413.382 55.710.465.225 41.289.879.443 1.088.706.077 55.625.440.814 53.021.038.586 5.621.000 3.315.093.125 1.595.099.562 8.130.643.224.937 6.432.429.198.479 176.276.416 179.244.801 355.087.777 310.128.003 176.276.416 179.244.801 (355.087.777) (310.128.003) 5.692.093.969.660 4.683.252.674.758 2.606.560.330.669 1.760.536.922.910 4.303.943.372.643 3.111.168.403.220 (1.697.383.041.974) (1.350.631.480.310) 6.235.219.491 1.466.831.477 8.056.033.147 2.006.137.147 (1.820.813.656) (539.305.670) 3.079.298.419.500 2.921.248.920.371 IV. Cae khoan (fAu tu tai chlnh dai h:;in 250 2.426.069.797.536 1.734.247.577.982 1. Du tu vao cong ty con 251 1.006.702.678.000 317.000.000.000 2. Du tu vao eong ty lien ket, lien doanh 252 1.005.074.278.287 963.425.778.287 3. Du tu dai h khac 258 5.9 461.901.735.481 464.968.407.637 4. D\f phong giam gia du tu tai chinh dai 259 (47.608.894.232) (11.146.607.942) VI. Tai san dai hn khac 270 12.303.181.325 14.749.700.938 1. Chi phi tni trucrc dai h 271 5.10 9.700.738.473 12.934.317.964 3. Tai san dai h khac 273 2.602.442.852 1.815.382.974 TONG CQNG TAl sAN 280 12.393.528.613.192 9.668.638.227.368 NGUON VON Mii TM 30/9/2010 0110112010 A.NQ PIIAI TRA. 300 9.089.391.571.207 6.206.828.752.966 I. NQ'ngin hn 310 4.666.756.468.070 2.843.841.549.733 l. Vay va nq ngQnh 31I 5.1I 777.682.846.536 1.066.828.320.015 2. Phai tra ngum ban 312 2.119.020.453.002 1.171.122.853.795 3. Nguai mua tni ti€n tnrcrc 313 82.141.117.916 14.124.721.546 4. Thue va cac khoan pMi n(lp Nha nucrc 314 5.12 27.945.326.332 54.358.876.989 5. Phai tra nguai lao d(lng 315 425.041.612.491 105.974.485.660 6. Chi phi phai tra 316 5.13 210.606.011.044 42.783.194.721 7. Phai tra n(li b(l 317 8. Phai tra theo tien d(l ke hoch hqp dOng 318 9. Cac khoan pMi tra, phai n(lp CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG Số 36 Đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (CÔNG TY MẸ ) QUÝ III CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013 Ngày 24 tháng 10 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐT TM THÀNH CÔNG Mẫu số B01 - DN Số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III NĂM 2013 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2013 Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN MÃ SỐ T. MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 1 2 3 4 5 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 100 927,489,041,297 937,776,156,025 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 108,736,328,968 82,056,936,154 1. Tiền 111 V.01 73,736,328,968 66,056,936,154 2. Các khoản tương đương tiền 112 35,000,000,000 16,000,000,000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.02 1,850,301,999 2,000,000,000 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.03 (1,850,301,999) (2,000,000,000) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 246,721,541,725 212,167,690,643 1. Phải thu khách hàng 131 V.04 166,136,764,401 144,167,818,432 2. Trả trước cho người bán 132 V.05 69,883,745,155 55,480,125,394 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.06 14,224,887,136 15,314,936,784 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (3,523,854,967) (2,795,189,967) IV. Hàng tồn kho 140 544,096,466,805 607,965,408,841 1. Hàng tồn kho 141 V.07 544,115,988,094 608,679,315,149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (19,521,289) (713,906,308) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 27,934,703,799 35,586,120,387 1 - Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,296,108,048 1,029,073,132 2 - Thuế GTGT được khấu trừ 152 20,379,745,193 16,970,758,983 3- Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước 154 - 15,885,376,357 4 - Tài sản ngắn hạn khác 158 V.08 2,258,850,558 1,700,911,915 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐT TM THÀNH CÔNG Mẫu số B01 - DN Số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III NĂM 2013 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 TÀI SẢN MÃ SỐ T. MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 999,110,934,000 989,203,625,714 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I. Các khoản phải thu dài hạn 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - 5 - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II. Tài sản cố định 220 665,594,591,411 646,911,654,430 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.09 566,640,969,626 559,759,054,208 - Nguyên giá 222 1,257,262,591,246 1,258,108,281,583 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (690,621,621,620) (698,349,227,375) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.10 12,242,969,280 12,927,358,875 - Nguyên giá 225 13,626,400,555 13,626,400,555 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 (1,383,431,275) (699,041,680) 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.11 70,952,518,982 60,914,992,456 - Nguyên giá 228 82,146,020,286 66,612,190,189 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (11,193,501,304) (5,697,197,733) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.13 15,758,133,523 13,310,248,891 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 118,770,138,207 118,944,685,125 - Nguyên giá 241 121,280,625,580 121,280,625,580 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 (2,510,487,373) (2,335,940,455) IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 138,726,194,294 137,942,852,358 1. Đầu tư vào công ty con 251 V.14 34,567,513,900 34,567,513,900 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 V.15 113,046,152,000 113,046,152,000 3. Đầu tư dài hạn khác
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN RIÊNG Tại  ngày  30  tháng  9  năm  2017  - BCTC Cong ty me Quy 3 nam 2017

i.

ngày 30 tháng 9 năm 2017 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Tài sản có định hữu hình Nguyên  giá  - BCTC Cong ty me Quy 3 nam 2017

i.

sản có định hữu hình Nguyên giá Xem tại trang 6 của tài liệu.
9. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH - BCTC Cong ty me Quy 3 nam 2017

9..

TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH Xem tại trang 19 của tài liệu.