0

BCTC tong hop Q12016 x0001

24 81 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 03:58

Một số nội dung của thuyết tiên hoá tổng hợp như sau + Vấn đề di truyền học và nguồn gốc các loài: Nhà di truyền học người Mỹ, gốc Nga, là Th. Dobzhanski (1937) trong cuốn sách "Di truyền học và nguồn gốc các loài" đã trình bày ý tưởng muốn gắn liền di truyền học với học thuyết tiến hoá bằng con đường chọn lọc tự nhiên, và cho rằng những biến đổi di truyền có liên quan tới tiến hoá chủ yếu là biến đổi nhỏ nhặt và có tính kế thừa theo định luật Mendel. Thực chất, những biến đổi di truyền đó chỉ do sự biến đổi khác nhau của một gen nhất định đã chi phối một đặc điểm nhất định của sinh vật. Ví dụ ruồi giấm có gen W quy định mắt bình thường là màu đỏ. Do đột biến trên này hình thành nhiều alen khác nhau, gọi là dãy alen (polialen), như: Wc quy định mắt màu Eozin, Wm - mắt màu mơ và w - mắt trắng. Như vậy sau De Vries, thuật ngữ đột biến đã thay đổi ý nghĩa, để chỉ sự sai lệch nhỏ của một đen chứ không phải là sự sai lệch nhiều về các đặc tính của cơ thể. Do đó, có thể nói về sự tiến hoá bằng tác dụng của chọn lọc tự nhiên như sau: Trong quần thể giao phối, mỗi cá thể chỉ mang hai trong số các alen đó, vì vậy kiểu gen nào đó là do các gen alen quy định. Một số kiểu trên có thể đảm bảo tính thích nghi tốt hơn của các cá thể. Do vậy các cá thể đó sẽ có khả năng sống lâu hơn, sinh sản tốt hơn và nhiều hơn so với những cá thể cạnh tranh với chúng. Qua các thế hệ, bằng sinh sản hữu tính các gen alen thích nghi tốt hơn đó sẽ phổ biến hơn trong quần thể. Nếu quá trình này lặp lại nhiều lần, dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên, thì các gen alen quy định những đặc tính thích nghi tốt nhất sẽ càng phổ biến hơn, chiếm ưu thế trong quần thể. Sự thay thế các alen bình thường bằng các diễn thích nghi nhất, có tác động tới rất nhiều gen thì quần thể sẽ có cấu trúc di truyền khác xa so với quần thể ban dầu, và loài mới sẽ hình thành. Tác giả Th. Dobzhanski đã nêu kết quả thí nghiệm ở các quần thể ruồi giấm nhằm minh hoạ hiện tượng lan truyền các gen alen "khích nghi nhất" qua các thế hệ của quần thể. Ngoài ra, Dobzhanski còn nêu ra các tính toán lý thuyết của một số nhà toán học, như R. A. Fisher (Anh), S. Wright (Mĩ), hoặc các nhà sinh học, như J. B. S. Haldane (Anh), S. S. Chetverikov (Nga), .cho rằng một ưu thế nào đó dù hiếm, mà do một alen quy định, nhất thiết alen này sẽ lấn át các gen alen cạnh tranh, do đó ngày càng trở nên phổ biến trong quần thể, và cuối cùng chiếm ưu thế. Thời đó các nhà di truyền học quần thể đã phân tích các quần thể tự nhiên trong những năm 1910 - 1930 (như các tác giả Sumner, Schmidt, Chetverikov, Goldschmidt, .) và chứng minh các nguyên lý biến đổi di truyền nhỏ nhặt và sự chọn lọc theo các điều kiện môi trường tại phòng thí nghiệm với hy vọng có thể áp dụng trong tự nhiên. Điều đó khiến cho các tác giả nghĩ rằng, cũng có thể giải thích các nòi địa lý được hình thành bằng sự biến đổi tần số các gen của nội bộ quần thể. Theo các nhà di truyền học, tiến hoá là sự thay đổi từ từ thành phần di truyền của quần thể, hoặc đó là "sự thay đổi tần số các gen trong nội bộ các quần thể". Các quan niệm của Th. Dobzhanski thể hiện trong tác phẩm lai truyền học và nguồn gốc các loạn, có tiếng vang lớn trong các nhà sinh học, vì nó nêu lên những thành tựu cơ bản của di truyền học lý thuyết và thực nghiệm của những thập niên đầu thế kỷ XX. Ông cho rằng sự chọn lọc tự nhiên có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm và tiến hoá là hiện tượng có thể định lượng được, nếu thừa nhận tiến hoá chỉ là sự thay đổi tần số gen. + Vấn Signature Not Verified Được ký PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 01.03.2017 11:08 roNc cONc ry sONc oe cQNc HoA xA uQt CHU Ncsia VIET NAM DQc lfp - Tg - H4nh phfc crcp co xni r,Ap vrAv s0Nc uA S6 ,I Hd NQi, ngey 28 thdng 02 ndm 2017 CT/TCKT (V/v MEC c6ng bri BCTC t6ng hqp 2016 sau ki6m to6n) Kfnh efri: Uy ban Chring khofn Nhn nufc S& giao ty: Md chimg kho6n: Dia chi try sd chinh: TCn C6ng dich chrfrng kho6n Hn NQi C6ng ty CP Co - LEp m6y TONG GONG TY PISICO BiNH DINH CONG TY CO PHAN BAO CAO TAt CHTNH RTENG OA OUqC SOAT XET k_V ke toan 06 thang ket thr:rc vao 3010612017 Cho NGUYỄN TẤN BINH Digitally signed by NGUYỄN TẤN BINH DN: c=VN, st=BÌNH ĐỊNH, l=Quy Nhơn, o=TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN, ou=BAN GIÁM ĐỐC, title=Tổng giám đốc, cn=NGUYỄN TẤN BINH, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:2 10041582 Date: 2017.08.16 09:58:23 +07'00' TONG CONG TY PISIco BiNH DINH - CONG TY cO PHAN 99 Tiy Son Phuong Gndnh Rang Thanh pl"o Quy Nhon Tinh Binh Dinh, Viet Nam MUC LUC Tra ng BAo CAo cUA BAN TONG GIAM oOC t-z BAO CAO SOAT XET THONG TIN TAI CH|NH GIL-IA NIEN DO BAO CAo TAI CHINH oA Bdng cin d6i ouoc SoAT xET ke to6n tai 30 thang 06 nam 2017 Beo cao ket qua hoat dong kinh doanh cho ky ke toan 06 thang kCt thUc vao ngary 30 thang 06 nam 2017 Beo ceo luu chuy6n ti6n te cho ki, ke toan 06 thang ket thuc vao 30 th6ng 06 nam 2017 9-10 Thuyet minh bao cao tai chinh chon loc 11-36 % ft* \ TONG CONG TY PISIco BiNH DINH 99 Tay Son, Phuong chenh - CONG TY cO PHAN Rang BAO cAO cUA BAN TONG G|AM Thanh Ph6 Quy Nhon, Tinh Binh Dinh Vlet Nam Doc Cho ky ka toan 06 thang ket thuc vao 3UAO:2A17 BAo cAo cUA BAN ToNG G|AM o6c Ban T6ng Giam d6c Tong COng ty Pisico Binh Dinh - COng ty C6 phan (duoi day goi tet la 'T6ng COng ty") han hanh d6 trlnh b5o cao cirng voi cac b6o cao tdi chlnh dinh kdm d5 duoc so6t x5t cia T6ng C6ng ty cho ki, ke toan 06 thang ket thuc vao 30 thang 06 ndm 2017 THANH vrEN Hor DoNG euAN TRt, BAN K|EM soAr vA BAN TONG G|AM DOc Danh sach cec viOn HOi d6ng quan tri ki, va vao lap bao cdo ndy cl]a T6ng COng ty bao gom: Ten Ong Nguy6n Ouc Huyen Ong Nguy6n TAn Bin h ung Le I rung Hau Ong Phung Van Nguyen Ba DOng Thi Anh Chuc vu Chi tich Thanh vien Thanh vien Thanh vion Thanh vien Danh sach c6c vien Ban Kiem soat k!, va varo Iap beo cao cda Tdng Cong ty bao gom: T0n Ong Nguyen Trong Phuoc Chuc vu Trudng ban ung Nguyen lan Bao loan Ba Nguy5n Thi Nhu Y Thanh vien Thanh vion CONG ] TNHH * roA[& iH vlET -CHI NHI MIEN TRI] Danh sach cac vien Ban T6ng Gi6m d6c ky va vao lap bao cao cia T6ng COng ty bao gom: Ten Ong Nguy6n T6n Binh Ong Phirng Van Nguyen Ong Phan H0u Ban Bd NguySn Thi Ngoc Anh TRACH NHIEM cUA BAN TONG GIAM Chuc vu I Ong Gram doc Ph6 T6ng Giam d6c Pho T6ng Gi6m d6c Pno I ong Gram doc ooc Ban T6ng Giam d6c T6ng Cong ty co tr6ch nhiem lap bao c6o tai chinh hing ky phan anh mot cach trung thLrc va hop ly tinh hinh tai chinh c0ng nhu kdt qud kinh doanh va tinh hinh luu chuydn tren te cua Tdng Cdng ty ky Trong viec lap b6o ceo tai chinh niy, Ban T6ng Gi6m d6c duoc yeu ciu phdi LLla chon cac chinh sach ke to6n thich hop va ap dung cac chinh sach mdt c6ch nhSt qudn; Dua cec xet doan va uOc tinh m6t cach hop lli va than trong; Neu rO Chu5n muc ke toan ap dung cho Tong Cong ty c6 dLroc tuan thi hay kh6ng c6 nh0ng ep dqng sai lech yi5u cin duoc cong bo va giai thich bao cao tai chinh hay khong; Lap bao cao tai chinh tren co sd hoat dong lien trJc trrr truong hop khOng the gid dinh rdng T6ng Cong ry se tiep tuc hoat dong lien tqc; va Thiet k6 vd tri h0 thong kiem soat noi bQ mot c6ch h0u haeu cho muc dlch lap va trinh bay bao c6o tai chinh hop lli nhem han che sai s6t va gian lan Giam d6c chiu trach nhiem dam bd9 rals c.a9 so sach ke toan duoc ghr chep phu hqp va lLru gii? ?:" day du dd phdn anh mdt cach hop li tinh ninh tai chinh cua Tdng COng ty tai b5t ky thoi di6rn nao va bao cao tai chinh dL/oc lap ruan thu cec Chuin muc k6 toa- Vr6t Nam va Ch6 k6 toan doanl' rghiep Viet Nam c0ng nhu cac quy dinh hien hanh khac vd ke toan rar Vret Nam Ban Tdng Grdm d6c Tong Cdng ty c0ng chiu trech nhiem ddm b3o an toan tai sdn c0a Tong Cong Quy hoạch tuyến tính TỔNG HỢP QUY HOẠCH TUYẾN TÍNHPhần I: Bài Toán Quy Hoạch Tuyến Tính với Phương Pháp Đơn Hình.f(x) = => min (max) (1) =bi (i Є I1) (2) ≥(≤)bi (i Є I2) (3)Trong đó: f(x) là hàm mục tiêu, còn hệ (2), (3) là hệ phương trình ràng buộc, mỗi 1 phương trình và bất phương trình được gọi là 1 ràng buộc.- A = |aij|mxn là ma trận hệ ràng buộc(ma trận hệ số phân tích).- Aj: vectơ cột j của ma trận A – vectơ điều kiện.- b : vectơ hệ số vế phải của hệ pt ràng buộc.A. Các tính chất chung của bài toán quy hoạch tuyến tính. 1. Vectơ x thỏa mãn mọi ràng buộc (hệ (2), (3) ) của bài toán thì được gọi là phương án, thỏa mãn chặt là thỏa mãn với dấu “=” còn thỏa mãn lỏng là thỏa mãn với dấu bất đẳng thức.2. Phương Án Cực Biên: là phương án thỏa mãn chặt n ràng buộc độc lập tuyến tính. PACB thỏa mãn chặt đúng n(số nghiệm của bài toán) ràng buộc được gọi là PACB không suy biến, còn thỏa mãn chặt hơn n ràng buộc được gọi là PACB suy biến.3. Phương Án Tối Ưu: là phương án mà tại đó hàm mục tiêu f(x) đạt cực tiểu hay cực đại (PATƯ – hay là phương án tốt nhất)4. Bài toán giải được và không giải được:- Bài toán giải được là bài toán có PATƯ, tức là có 1 vectơ x thỏa mãn (1),(2),(3).- Bài toán không giải được là bài toán không có phương án hoặc có phương án nhưng hàm mục tiêu không bị chặn (tăng hoặc giảm vô cùng)Sinhvienvinh.com hùngbj0Quy hoạch tuyến tính 5. Sự tồn tại của PACB: 1 PA chỉ là PACB khi và chỉ khi thỏa mãn chặt hệ đk ràng buộc và hạng của ma trận hệ ràng buộc bằng n = số ẩn số  trong bài toán chính tắc, nếu có PA thì sẽ có PACB vì BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Quý 3 Năm 2012 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần. 2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất, thương mại, dịch vụ. 3. Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất và lắp ráp các loại thiết bị viễn thông, điện tử, tin học và kinh doanh phần mềm tin học; Xây lắp, bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các thiết bị viễn thông, tin học và điện tử; Chuyển giao công nghệ ngành viễn thông, tin học và điện tử; Kinh doanh vật tư, thiết bị và sản phẩm ngành viễn thông, tin học và điện tử; Dịch vụ viễn thông, tin học công cộng trong nước và quốc tế; Xác định tình trạng kỹ thuật thiết bị viễn thông, tin học và điện tử; Xây dựng các công trình viễn thông, tin học và điện tử. II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND). III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. 2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp. 3. Hình thức kế toán áp dụng Công ty sử dụng hình thức kế toán nhật ký chung. IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền). Các đơn vị trực thuộc hình thành bộ máy kế toán riêng, hạch toán phụ thuộc. Báo cáo tài chính tổng hợp của toàn Công ty được lập trên cơ sở tổng hợp Báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp. 2. Tiền và tương đương tiền Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền. 3. Hàng tồn kho Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc (oo!!zaj vrCN TF6NG TE^LYl VlETN k;;/D \']EN THON( i \/iL T NT\N,I CO I'HAN VIEN ]'HOit'G 'I'},I,VINA VIiiT NAVI AP DOAN I]UL] CHiNII mAo cAo rAl csiixH (;) TONG FrGp euY A-AN[ 2ot5 Kii thri tgi1'30 rhln,q (t ntim 2t)15 Kinh gtTi: :(, \,\ \\'c c(i\c TY c0 Pr,iN vr[]N Yitil:ia, Gin THONG TELvINT Lit llti vlitrN]\M Nt)i Bdr h:r.rr lrro fi tleu sa'll 02, DN sii 200/1014,/Q D TT D t c lsiL) 12112201.1.ir B rji hnnl BAO CAO KET QUA HOAT DONG KIruH DOANH TONG ()l"\', I -\ \\t 201i lla 't'\t (lhitiau Dolil1 llxr Cnc kho:jn tl !{! !l!.h r+ l ILmb brin hnD! \ i dr.g I)\' rnp silD tn tlDin vi b.i lur31n 01 17 18.r "160 757 (2tr = cnDg rl 1r rt,l,160 757 bnr hmg Ln ong cip vL27 l0 -iE8 51 9-i0 ;,,.""_._],,,",".,, :,: 16S t5 5r)4 it7 912 ] 100 s3, 816 e r-16 ss9 611 Ia6 281662 22 775 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KINH TẾ  HỒ XUÂN HƯỚNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Lớp : 47KD-1 MSSV : 47136281 Giáo viên hướng dẫn : Lê Hồng Lam Nha Trang, tháng 07 năm 2009 Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m LỜI CẢM ƠN  Để hoàn thành đề tài này, trước hết tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Kinh Tế trường Đại Học Nha Trang đã tận tình truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho tôi trong suốt 4 năm qua. Bên cạnh đó, tôi cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cô chú, anh chị trong Công ty cổ phần Phân bón và Dịch vụ Tổng hợp Bình Định đã hỗ trợ, động viên và tạo điều kiện tốt nhất để tôi hoàn thành luận văn này. Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn Thầy Lê Hồng Lam với tất cả tinh thần, trách nhiệm và lòng nhiệt thành đã hướng dẫn, hỗ trợ tôi hoàn thành đề tài này. Một lần nữa, xin mọi người hãy nhận nơi tôi lời cảm ơn chân thành nhất! Nha Trang, tháng 07 năm 2009 SINH VIÊN THỰC HIỆN Hồ Xuân Hướng Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m MỤC LỤC Trang Trang bìa chính Trang bìa phụ Quyết định Xác nhận của đơn vị thực tập Nhận xét của cán bộ hướng dẫn Lời cảm ơn i Mục lục ii Danh mục các bảng iii Danh mục các hình, đồ thị iv MỞ ĐẦU 01 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 1.1. Đại cương về chiến lược trong doanh nghiệp 05 1.1.1. Khái niệm về chiến lược 06 1.1.2. Tầm quan trọng và lợi ích của chiến lược 07 1.2. Quản trị chiến lược 07 1.2.1. Khái niệm 07 1.2.2. Tầm quan trọng của quản trị chiến lược 08 1.3. Các cấp quản lý chiến lược 09 1.3.1. Chiến lược cấp công ty 09 1.3.2. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 09 1.3.3. Chiến lược cấp bộ phận chức năng 10 1.4. Quy trình hình thành chiến lược 10 1.4.1. Hoạch định chiến lược 11 1.4.2. Thực hiện chiến lược 13 1.4.3. Giai đoạn kiểm tra, kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh chiến lược 13 Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m 1.5. Phân tích môi trường kinh doanh 13 1.5.1. Phân tích môi trường bên ngoài để xác định cơ hội và nguy cơ 14 1.5.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô 14 1.5.1.2. Phân tích môi trường vi mô 17 1.5.1.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh 19 1.5.1.4. Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài 20 1.5.2. Phân tích môi trường nội bộ để xác định điểm mạnh và điểm yếu 21 1.5.2.1. Phân tích hoạt động của các bộ phận chức năng trong nội bộ doanh nghiệp 21 1.5.2.2. Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên trong 23 1.6. Phân tích và lựa chọn chiến lược 24 1.6.1. Xác định nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp 24 1.6.2. Sử dụng ma trận SWOT để đề xuất chiến lược 25 1.6.3. Sử dụng công cụ UPSTAIR để lựa chọn chiến lược 27 CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH 2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty 28 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 28 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 29 2.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty 31 2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn hiện nay của Công ty Cổ phần Phân bón & DVTH Bình Định 35 2.2. Phân tích môi trường bên ngoài 37 2.2.1. Phân tích môi trường vĩ mô 37 2.2.1.1. Môi trường kinh tế 37 2.2.1.2. Môi trường văn hóa xã hội 40 2.2.1.3. Môi trường chính trị -
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

1. TSCĐ hữu hình 221i | 1U 765,952,370,435 793,041,973,824 - BCTC tong hop Q12016 x0001

1..

TSCĐ hữu hình 221i | 1U 765,952,370,435 793,041,973,824 Xem tại trang 2 của tài liệu.
3, TSCĐ vơ hình 227 | 13 -- - BCTC tong hop Q12016 x0001

3.

TSCĐ vơ hình 227 | 13 -- Xem tại trang 3 của tài liệu.
V.. THƠNG TIN BỘ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BẢY TRONG BẢNG CÂN ĐĨI KẾ TỐN TỎNG HỢP. - BCTC tong hop Q12016 x0001
V.. THƠNG TIN BỘ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BẢY TRONG BẢNG CÂN ĐĨI KẾ TỐN TỎNG HỢP Xem tại trang 12 của tài liệu.
Tình hình biến động dự phịng cho các khoản đầu tư gĩp vốn vào đơn vị khác như sau: - BCTC tong hop Q12016 x0001

nh.

hình biến động dự phịng cho các khoản đầu tư gĩp vốn vào đơn vị khác như sau: Xem tại trang 13 của tài liệu.
“Tình hình biến động dự phịng nợ phải thukhĩ địi như sau: - BCTC tong hop Q12016 x0001

nh.

hình biến động dự phịng nợ phải thukhĩ địi như sau: Xem tại trang 16 của tài liệu.
Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP. Hồ Chí Minh BẢO CÁO TÀI CHÍNH TƠNG HỢP QUÝ I NĂM 2016 - BCTC tong hop Q12016 x0001

a.

chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP. Hồ Chí Minh BẢO CÁO TÀI CHÍNH TƠNG HỢP QUÝ I NĂM 2016 Xem tại trang 16 của tài liệu.
Tình hình biến động dự phịng giảm giá hàng tồn kho như sau: - BCTC tong hop Q12016 x0001

nh.

hình biến động dự phịng giảm giá hàng tồn kho như sau: Xem tại trang 17 của tài liệu.
12. Tài sản cố định vơ hình - BCTC tong hop Q12016 x0001

12..

Tài sản cố định vơ hình Xem tại trang 18 của tài liệu.
Địa ch: 48 Tăng Nhơn Phú, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP. Hỗ Chí Minh BẢO CÁO TÀI CHÍNH TƠNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2016 - BCTC tong hop Q12016 x0001

a.

ch: 48 Tăng Nhơn Phú, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP. Hỗ Chí Minh BẢO CÁO TÀI CHÍNH TƠNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2016 Xem tại trang 18 của tài liệu.
.Tịn thọ minh này lã một ộ phận lợp tàn và piãi được đọc cùng với Báo cáo ơi chình 24 - BCTC tong hop Q12016 x0001

n.

thọ minh này lã một ộ phận lợp tàn và piãi được đọc cùng với Báo cáo ơi chình 24 Xem tại trang 24 của tài liệu.