0

0 BC hop nhat Q1 20160001

30 101 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 03:57

NGAN HANG THIJONG MAI CO PHAN A CHAU BAo cAO TAI CH|NH HOP NHAT GIUA NIEN D9 oUY I NAM 2017 NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT GIUA NIEN D9 OUY I NAM 2017 NOI DUNG TRANG 1-2 Bdng cdn d6ike loan hqp nhet gi0a niCn d0 B5o cao k6t qu, ho?t dong kinh doanh hgp nhdt gi0a nien 86o c6o luu chuy6n ti6n te hqp nh6t giira nien dO Thuy6t minh b6o cao tei chinh chan lqc hqp nhat dO 4-5 6-29 NGAN HANG THI.}oNG MAI CO PHAN A CHAU Mau Bo2a/TCTD- HN (Ban hanh theo Th1ng 49n01 4/TT-NH NN ngAy BANG cAN o0r KE roAN Hqp NHAT GruA N|EN TAI NGAY 31 THANG NAM 2017 31 /1 lus6 2nA1 4) oe Thuy6t minh 31t3t2017 Trigu ddng 31t12t2016 I neu oong 3.797.320 3.541.38E 5.119.306 8.,t52.027 6.443.182 TAI SAN I It vt v I tx x xt x mit, ving b?c, di qui gipi Tian t?i Ngan hang Nhl nud.c Tian gi,i va cho vay cec TCTD khec Tien guit?icac TCTD khac Cho vay cac TCTD kh6c Du phdng rii ro TiAn Chung khoen kinh doanh Chung kho6n kinh doanh Du phdng riiro chung kho6n kinh doanh c6c c6ng cu tii chinh phli sinh vl c6c tai san tiichinh khec Cho vay khach hing Cho vay kh6ch hang Dq phdng nli ro cho vay khrch hdng Chrrng khoen diu tu Chung kho6n dau tu s5n sang de b6n Ch0ng kho6n areu lu gio d€n dao h?n Du phdng rii ro chrhg kho6n irau tu c6p v6n, diu tu dai h4n V6n 96p licn doanh Deu tu c6ng ty li6n kitt Eau tu daihan khac Du phdng giam gie deu tu daihan Taisan c6 dinh Tai sdn c6 dinh hou hinh a Nguycn gie tea sdn c6 dinh b Hao mdn taisan c6 dinh Tai s,n c6 dinh vo hinh a Nguy€n gi6 taisan c6 dinh b Hao mdn tai sen c6 dinh Bit dong san areu tu a Nguyon gia b5t dong san dau lu b Hao mdn b6t dong s6n dau tu Teisen C6 khec Cac khoan ph,ithu C6c khodn lei, phi phei thu Taisan thu6 TNDN hoan lai Tei sen c6 kh6c Cec khoan du phdng rii ro cho c6c tai san C6 nOi bdng khec TONG CQNG TAI SAN 4.324.502 7.953_345 083.046 4.074.060 v.3 V,5 v.6 A80.725 (203.761) 519.8s7 542.981 r.r83.306 \23.124) (28.008) 30.700 175.r04,00E 177 413.536 (2.309.528) 48.529.908 12.318.408 39.269.431 (3.057.931) 192.011 280 346 199.537 (9.152) 2.902.958 2.398.753 3.800.060 (1 401.307) 504.205 725.791 (221 s86) 266.E47 268.019 (171.880) 1.2'11.314 16.065 '161.604./r26 163.401.221 (1.796.795) 42.801.465 10.962.613 34.824.159 (2.985.307) 190.194 1.280 ^^:i:,""@ lvv.)3t //nr l 116 95gl o -1ptAN( I z.iso.sqfrf ,i-.c*o ?r", 2.338.722r L\r\ a -, (^r!, j\ rrl 3.682.372 o' ('1.343.650) -ary.,- -; 511.836 722.821 (210.985) 211.a72 212.954 (1.172) 7.9t 5.19 t 5.148 816 2.725 000 E.010.270 4.620.331 675.062 666 881 (647.002) (518.166) 251.536.647 (1.082) 241 224 233.680.877 NGAN HANG THI,,oNG IVIAI CO PHAN A GHAU r iu Bo2a/TCTD- HN (Ban hanh heo Th1na lu s6 49t2Al 4/TT-NH N N ng Ay 31 /1 2nA1 4) BANG cAN DOI KE ToAN HgP NHAT GIOA NIEN DQ TAI NGAY 31 THANG NAM 2017 3't3r2017 Thuy6t minh B I Nq PHAITRA VA VON CH[' Nha nutc Tian gi,i vA vay c{c TCTO khac lren gurcua cac lu I u knac Vay cac TCTD kh6c t Tian gl}i cia kh6ch hlng CAc c6ng cg tei chinh phai sidh va c6c khoan nq tai chlnh khac v6n tei trq, iy thac atiu tu, cho vay c6c t6 choc tin dqng chiu roi ro Phet henh giSy td c6 gie vlt C{c kho,n nq khac Cac kho,n l6i, phi phditrd Thu6 TNDN hoan lai phaika C6c khodn phiitre va c6ng nq khac Dr/ phdng rij ro kh6c v t T a d v.8 v.9 554.636 4.299.19'1 v.10 v.3 13't.297 4.246.520 570 531 1.675 989 6.5'15.000 3.594.080 2A1 452 462 1.312.166 236.9E0.600 219.618.'t61 14.556.047 14.062.716 8.711.240 9.376.965 (665.725) 590 181 v.14 I607.514 von dreu le uo pnreu quy 1A 273 239 (665.725) 583.754 Quy 15.165 2.349.614 478.166 1.871.448 251.536.647 rONG Ng PHA| rRA vA voN cHU sO HUU cAc cAM 122.697 6.404_000 v.11 v.12 N9 PHAI TRA VON cHU sd HUU V6n cia T6 chuc tin dung 2.23s.',t15 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ TẠI NGÀY 31 THÁNG NĂM 2008 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ TẠI NGÀY 31 THÁNG NĂM 2008 NỘI DUNG Bảng cân đối kế toán hợp niên độ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp niên độ TRANG 1-2 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp niên độ 4-5 Thuyết minh báo cáo tài chọn lọc hợp - 28 Phụ lục 29 - 33 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ TẠI NGÀY 31 THÁNG NĂM 2008 Thuyết minh A 31/3/2008 Triệu đồng 31/12/2007 Triệu đồng 4.532.037 5.182.453 4.926.850 5.144.737 31.419.364 31.304.737 115.319 (692) 564.662 567.107 29.164.968 29.001.721 163.523 (276) 501.293 504.006 (2.444) (2.713) 40.449.402 40.694.275 (244.873) 11.478.964 3.231.198 8.268.052 (20.286) 836.971 195.669 641.302 652.654 604.155 48.499 4.292.082 2.545.227 1.373.370 373.485 9.973 31.676.320 31.810.857 (134.537) 9.132.829 1.678.767 7.474.348 (20.286) 762.469 195.358 567.111 554.747 514.109 40.638 3.517.495 1.982.983 1.244.289 290.223 99.408.588 85.391.681 TÀI SẢN I II III Tiền mặt, vàng bạc, đá quý Tiền gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tiền, vàng gửi TCTD khác cho vay TCTD khác Tiền, vàng gửi TCTD khác Cho vay TCTD khác Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay TCTD khác IV Chứng khoán kinh doanh Chứng khoán kinh doanh Trừ: dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh V Các công cụ tài phái sinh tài sản tài khác VI Cho vay khách hàng Cho vay khách hàng Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng VII Chứng khoán đầu tư Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn Đầu tư vào công ty liên kết Đầu tư dài hạn khác IX Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vô hình X Tài sản Có khác Các khoản phải thu Các khoản lãi, phí phải thu Tài sản có khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ TẠI NGÀY 31 THÁNG NĂM 2008 B Thuyết minh 31/3/2008 Triệu đồng 31/12/2007 Triệu đồng V.7 V.8 V.9 49.000 2.812.413 2.812.413 61.957.749 654.630 6.994.030 6.994.030 55.283.104 V.2 507 NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ Ngân hàng Nhà nước II Tiền gửi vay tổ chức tín dụng khác Tiền gửi TCTD khác Vay TCTD khác III Tiền gửi khách hàng IV Các công cụ tài phái sinh khoản nợ tài khác V Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro VI Phát hành giấy tờ có giá VII Các khoản nợ khác Các khoản lãi, phí phải trả Các khoản phải trả khác Dự phòng cho cam kết ngoại bảng V.10 V.11 TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VIII VỐN VÀ CÁC QUỸ Vốn điều lệ Các quỹ dự trữ Chênh lệch tỉ giá hối đoái Lợi nhuận chưa phân phối V.13 TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU CÁC CAM KẾT VÀ NỢ TIỀM TÀNG Lập bảng VII.1 Kế toán trưởng Nguyễn Văn Hòa - 322.801 15.920.937 11.682.176 995.047 10.657.918 29.210 322.512 11.688.796 4.190.760 794.767 3.380.862 15.131 92.745.583 79.133.832 6.663.005 2.630.060 3.580.587 2.637 449.721 6.257.849 2.630.060 2.192.037 1.435.752 99.408.588 85.391.681 5.182.423 3.899.019 TP.HCM, ngày 20 tháng năm 2008 Tổng Giám đốc Lý Xuân Hải NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU MẪU B03a/TCTD- HN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2008 Thuyết Quý I-2008 Quý I-2007 minh Triệu đồng I Thu nhập lãi khoản thu nhập tương tự Dan vi: Cong ty CP SX- TM May Sai Gon Mfiu s6 B01-0N 252 Nguy~n Van Luong, P.17, Q.Go Vap, TP.HCM (Ban hanh theo TT s6 200/20 141TT-BTC Ngay 22/12/2014 cua BTC) BANG CAN DOl KIt ToAN HOP NHAT (D~NG DA Y DU) Quy I Niim 2016 DVT: VND S3TT Tai san A TAl SAN NGAN JJ4N I Ti~n va cac khoan nrong dirong ti~n Ti~n Cac khoan nrong duong tien II DAu nr tai chinh ng~n han Chung khoan kinh doanh 01,1phong giam gia d~u nr ngan han III Cac khoan phai thu ng~n han Phai thu ngan han cua khach hang Tra tnroc cho nguoi ban ngiin han Phai thu nQi bQ ngiin han Phai thu thea ti€n dQ k€ hoach hop d5ng xay dung Phai thu v~ cho vay ngan han Phai thu ngan han khac 01,1phong phai thu ngan han kh6 doi Hi san thieu cho xu Iy IV Hang tAn kho Hang t5n kho 01,1phong giarn gia hang t5n kho V Tai san ng~n h~n kh3c Chi phi tnl tmac ng~n h\ll1 Thu€ GTGT duQ'c khftu tru Thu€ va cac khoan phai thu Nha nuac Giao dich mua ban l\li trai phi~u chinh phil Hi san ng~n h\ln khac B Titi san dai h~n Mas3 Thuy~t 100 110 111 112 120 121 122 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 149 150 S3 Cu3i Ky S3 dAu ky V.1 514,065,786,909 44,097,754,751 44,097,754,751 615,643,774,120 51,781,890,649 51,781,890,649 V.3 201,129,098,858 168,340,663,779 29,821,349,606 302,905,875,100 239,154,405,097 18,141,534,173 - - - - - V.4 V.4 V.5 2,967,085,473 45,609,935,830 - 236,276,555,993 236,276,555,993 233,854,327,383 233,854,327,383 - V.6 151 152 153 154 32,562,377,307 27,101,680,988 240,797,995 30,924,727,908 1,396,851,404 - 999,516,206 26,093,428,782 8,736,000 200 219,289,364,686 221,069,752,190 I Cac khoan phai thu dai h~n 210 35,632,361 305,108,361 I Phai thu dai h\ll1cua khach hang 211 25,728,361 25,728,361 Tra tmae eho nguai ban dai h\ln V6n kinh doanh o' cac don vi trl,lCthuQc 212 213 214 215 216 219 220 221 222 Phai thu dai h\ln nQi bQ dai h\ln Phai thu v~ eho vay dai h\ln Phai thu dai hIm khac 01,1phong phai thu dai hIm kh6 doi 1/ Tit isan c3 din h Hi san c6 dlnh huu hinh - Nguyen gia - Gia tl'i hao mon lily k~ Hi san c6 dinh thue tai chinh - Nguyen gia - Gia tl'i hao mon lily k~ Hi san c6 dinh vo hinh V.3 9,904,000 156,493,527,818 V.8 149,147,011,278 284,957,238,532 (135,810,227,254) - V.9 7,346,516,540 8,179,790,995 228 229 230 - - Nguyen gia - Gia tri hao mon lily k~ 231 - IV Tai san do' dang dai h~n I Chi phi san xuftt , kinh doanh dO'dang dai h\ln 156,477,415,861 150,742,468,031 281,520,334,733 (130,777,866,702) - - - Nguyen gia - Gia tl'i hao mon lily k~ 1II Bih d{lng san d§u tu' (833,274,455) 5,734,947,830 6,153,653,855 (418,706,025) - - 232 240 241 279,380,000 - 223 224 225 226 227 - V.4 V.7 16,254,254,072 1& r f/)' - 155 15,605,652,407 - - BANG G)KT HQPNHAT Q.112016 Trang 113 ! SAN ,0 "'~, ~ , S6TT Tai san Chi phi xay dung co ban dang V D§u tu tai chinh dai han £>
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

1. TSCĐ hữu hình 221 9 960.501.693.145 1.023.423.577.356 - 0 BC hop nhat Q1 20160001

1..

TSCĐ hữu hình 221 9 960.501.693.145 1.023.423.577.356 Xem tại trang 2 của tài liệu.
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 432 -= - 0 BC hop nhat Q1 20160001

2..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 432 -= Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình thức sở hữu vốn . - 0 BC hop nhat Q1 20160001

Hình th.

ức sở hữu vốn Xem tại trang 7 của tài liệu.
Tình hình biến động dự phịng giảm giá hàng tồn kho như sau: - 0 BC hop nhat Q1 20160001

nh.

hình biến động dự phịng giảm giá hàng tồn kho như sau: Xem tại trang 20 của tài liệu.
TổNG CƠNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ - 0 BC hop nhat Q1 20160001
TổNG CƠNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ Xem tại trang 20 của tài liệu.
Thơng tin về biến động tài sản cố định hữu hình được trình bày ở phụ lục 01 10.  Tài  sản  cố  định  thuê  tài  chính  - 0 BC hop nhat Q1 20160001

h.

ơng tin về biến động tài sản cố định hữu hình được trình bày ở phụ lục 01 10. Tài sản cố định thuê tài chính Xem tại trang 21 của tài liệu.