0 BC hop nhat Q1 20160001

30 100 0
0 BC hop nhat Q1 20160001

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 03:57

Hình ảnh liên quan

1. TSCĐ hữu hình 221 9 960.501.693.145 1.023.423.577.356 - 0 BC hop nhat Q1 20160001

1..

TSCĐ hữu hình 221 9 960.501.693.145 1.023.423.577.356 Xem tại trang 2 của tài liệu.
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 432 -= - 0 BC hop nhat Q1 20160001

2..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 432 -= Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình thức sở hữu vốn . - 0 BC hop nhat Q1 20160001

Hình th.

ức sở hữu vốn Xem tại trang 7 của tài liệu.
Tình hình biến động dự phịng giảm giá hàng tồn kho như sau: - 0 BC hop nhat Q1 20160001

nh.

hình biến động dự phịng giảm giá hàng tồn kho như sau: Xem tại trang 20 của tài liệu.
TổNG CƠNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ - 0 BC hop nhat Q1 20160001
TổNG CƠNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ Xem tại trang 20 của tài liệu.
Thơng tin về biến động tài sản cố định hữu hình được trình bày ở phụ lục 01 10.  Tài  sản  cố  định  thuê  tài  chính  - 0 BC hop nhat Q1 20160001

h.

ơng tin về biến động tài sản cố định hữu hình được trình bày ở phụ lục 01 10. Tài sản cố định thuê tài chính Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan