0

63 THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT 2011

11 77 0
  • 63 THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT 2011

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 03:37

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc loi sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 65.1 Danh sỏch cỏc Cụng ty con c hp nht Bỏo cỏo ti chớnh ca Cụng ty m: Quyn biu quyt Tờn Cụng ty con a ch T l s hu ti ngy 30/06/08 Ti ngy 30/06/08 Ti ngy 31/03/08 Cụng ty C phn Alphanam C in 79, Mai Hc , Hai B Trng, H Ni 91% 91% 65% Cụng ty C phn Alphanam Si Gũn S 2, ng D52, P.12, Tõn Bỡnh, TP H Chớ Minh 92% 92% 92% Cụng ty C phn Alphanam MT ng s 2, Khu Cụng nghip Hũa Khỏnh, Nng 82% 82% 90% Cụng ty liờn doanh Fuji Alpha Khu Cụng nghip Ph Ni, Vn Lõm , Hng Yờn 76,56% 76,56% 76,56% Công ty CP đầu t và PT hạ tầng vinaconex Alphanam Số 2 Đại cổ Việt- Hai Bà Trng- Hà Nội 75% 75% 75% 5.2 Danh sỏch Cụng ty liờn kt c phn ỏnh trong Bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu Quyn biu quyt Tờn Cụng ty liờn kt a ch Ti ngy 30/06/08 Ti ngy 31/03/08 Cụng ty C phn Sao Nng Phm Vn ng, Phc M, Sn Tr, TP Nng 30% 30% II. NM TI CHNH, N V TIN T S DNG TRONG K TON 1. Nm ti chớnh Nm ti chớnh ca Cụng ty bt u t ngy 01 thỏng 01 v kt thỳc vo ngy 31 thỏng 12 hng nm. 2. n v tin t s dng trong k toỏn n v tin t s dng trong k toỏn l ng Vit Nam (VND) III. CHUN MC V CH K TON P DNG 1. Ch k toỏn ỏp dng Cụng ty ỏp dng Ch k toỏn doanh nghip Vit Nam . 2. Tuyờn b v vic tuõn th chun mc k toỏn v ch k toỏn CƠNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Cơng nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng n BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 7Ban Giám đốc đảm bảo đã tn thủ đầy đủ u cầu của các chuẩn mực kế tốn và chế độ kế tốn doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính hợp nhất. Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo khơng nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo ngun tắc và các thơng lệ kế tốn được chấp nhận rộng rãi ở TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM Địa chỉ: Số 223 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng BÁO CÁO TÀI CHÍNH Kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2009 Tel: 0511.3562361 Fax: 0511.3562367 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) (Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) - Trang 5 - I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1- Hình thức sở hữu vốn Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (Sau đây được viết tắt là “Tổng công ty”) được thành lập theo Quyết định số 3309/QĐ-BCN ngày 11/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Xây lắp Điện 3 thành Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam. Tổng công ty hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 3203000819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 26 tháng 03 năm 2007. Tổng công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam có tên giao dịch: Vietnam Electricity Construction Joint Stock Corporation (Viết tắt là VNECO). Trụ sở chính: 223 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Cơ cấu Tổng công ty tại thời điểm 31/03/2009 như sau: • Công ty con: Tên đơn vị Địa chỉ văn phòng chính Vốn điều lệ thực góp tại 31/03/2009 Tỷ lệ vốn thực góp của VNECO tại 31/03/2009 (%) I. Công ty con có số liệu hợp nhất trong báo cáo tài chính kỳ này: 1. Công ty CP Xây dựng điện VNECO 3 Thành phố Vinh - Nghệ An 13.197.100.000 52,93% 2. Công ty CP Xây dựng điện VNECO 4 Thành phố Vinh - Nghệ An 8.224.210.000 52,70% 3. Công ty CP Xây dựng điện VNECO 8 Buôn Mê Thuột - Đắc Lắc 11.307.962.888 46,40% 4. Công ty CP Xây dựng điện VNECO 12 Đồng Hới - Quảng Bình 12.000.000.000 65,73% 5. Công ty CP Tư vấn & Xây dựng VNECO Quận Hải Châu - Đà Nẵng 8.384.748.000 60,85% 6. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO Huyện Nhà bè - Tp.HCM 90.075.000.000 70,05% 7. Công ty CP Du lịch Xanh Huế VNECO Thành phố Huế - TT Huế 59.800.000.000 79,24% 8. Công ty Cổ Phần Du Lịch Xanh Nghệ An VNECO Thành phố Vinh - Nghệ An 21.868.021.413 63,50% 9. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Điện Hồi Xuân VNECO (*) Khu đô thị Đông Bắc Ga - Phường Đông Thọ - TP. Thanh Hóa II. Công ty con không có số liệu hợp nhất trong báo cáo kỳ này: 1. Công ty CP Đầu tư và Thương mại VNECO Huế (**) Phú Vang - Thừa Thiên Huế (*) Đến thời điểm 31/03/2009, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Điện Hồi Xuân VNECO chưa ghi nhận vốn điều lệ vì phần lớn cổ đông đăng ký góp vốn đang khó khăn về tài chính. Tuy nhiên đơn vị đã được VNECO, ngân hàng thương mại và một số cổ đông khác thu xếp vốn để phục vụ chi phí phát triển dự án, trong đó VNECO thu xếp số vốn là: 15.100.996.378 đồng, Ngân hàng thương mại cho vay 107.700.000 đồng và các cổ đông khác thu xếp số vốn là: 1.294.433.173 đồng. Vì vậy Báo các của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Điện Hồi CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ tài chính 3 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2008 (Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác) 9 I. Đặc điểm hoạt động của Công ty Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (chuyển đổi từ Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành thành lập từ năm 2000) là một Công ty cổ phần được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000078 ngày 18 tháng 08 năm 2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dươ ng cấp và đã đăng ký thay đổi lần thứ 1 vào ngày 10 tháng 02 năm 2004, lần thứ 2 vào ngày 12 tháng 04 năm 2007, thay đổi lần thứ 3 vào ngày 03 tháng 10 năm 2007, thay đổi lần thứ 4 vào ngày 16 tháng 11 năm 2007. Văn phòng và nhà xưởng Công ty được đặt tại DT 743 xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ngành nghề hoạt động - Sản xuất đồ mộc, ván trang trí nội thất; - Mua bán các sản phẩm mộc; - Mua bán phụ tùng, phụ kiện ngành chế biến gỗ; - Mua bán, gia công các sản phẩm nông, lâm, thủy, hải sản; - Đại lý ký gởi hàng hóa; - Vận tải hàng hóa đường bộ; - Mua bán phân bón. Công ty và các công ty con (đến thời điểm 30.06.2008) • Công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành (công ty mẹ) : Địa chỉ : DT 743 xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. • Công ty cổ phần Trường Thành : - Địa chỉ : Km 86, quốc lộ 14, xã Earal, huyện Eahleo, tỉnh Đăk Lăk. - Tỷ lệ lợi ích/ Quyền biểu quyết của công ty mẹ : 70% • Công ty cổ phần chế biến gỗ Trường Thành : - Địa chỉ : Km 83, quốc lộ 14, xã Earal, huyện Eahleo, tỉnh Đăk Lăk. - Tỷ lệ lợi ích/ Quyền biểu quyết của công ty mẹ : 70% II. Niên độ kế toán và đơn vị tiền tệ sử dụng Niên độ kế toán được bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND). III. Cơ sở lập các báo cáo tài chính hợp nhất Chế độ kế toán Sổ kế toán được ghi chép theo chế độ kế toán Việt Nam và được soạn thảo trên cơ sở quy ước theo giá nguyên thủy. Cơ sở lập báo cáo tài chính hợp nhất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ tài chính 3 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2008 (Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác) 10 Các báo cáo tài chính hợp nhất được soạn lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và được soạn thảo trên cơ sở quy ước theo giá gốc. IV. Tóm lược các chính sách kế toán quan trọng Chuyển đổi ngoại tệ Đồng Việt Nam (VND) được sử dụng làm tiền tệ hạch toán để lập các báo cáo tài chính hợp nhất. Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ trong kỳ được chuyển thành đồng Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm phát sinh. Chênh lệch do việc chuyển đổi ngoại tệ được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh. Vào ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất, tiền và công nợ bằng ngoại tệ được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá tại ngày lập bảng cân đối kế toán. Chênh lệch do việc chuyển đổi này được ghi nhận vào kết quả hoạt độ ng kinh doanh. Hàng tồn kho Phương pháp kê khai thường xuyên được sử dụng để xác định số lượng hàng tồn kho cuối kỳ và giá xuất kho được áp dụng theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá thành thành phẩm bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Giá thành được
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

giá TSCD hữu hình: - 63 THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT 2011

gi.

á TSCD hữu hình: Xem tại trang 4 của tài liệu.