0

Công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

1 207 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 02:40

Một số biện pháp phát triển nhân sự phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 Nguyễn Thị Thu Hiền – Lớp QT1001P LỜI CÁM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của mình đến Thạc sĩ Bùi Thị Thanh Nhàn, ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn và chỉ bảo em trong suốt thời gian thực hiện đến khi hoàn thành bài khóa luận này. Em xin chân thành cảm ơn các bác, các cô, chú trong văn phòng Tổ chức – Hành chính đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình thực tập, tìm hiểu vầ công tác văn phòng tại Công ty, giúp em có những số liệu cần thiết để hoàn thành bài khóa luận này. Em cũng xin chân thành cảm ơn tới tất cả các thầy, cô giáo trong khoa đã tin tƣởng và giao cho em nhiệm vụ to lớn này. Cuối cùng cho phép em gửi lời cảm ơn tới gia đình và bạn bè, những ngƣời thân đã động viên khích lệ em trong suốt thời gian qua. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, tháng 6 năm 2010. Một số biện pháp phát triển nhân sự phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 Nguyễn Thị Thu Hiền – Lớp QT1001P LỜI MỞ ĐẦU I . Lý do chọn đề tài Trong quá trình phát triển kinh tế và yêu cầu toàn cầu hóa, đặc biệt là trong công cuộc cải cách hành chính và cải cách tƣ pháp hiện nay, một trong những vấn đề đặt ra là phải nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng trong các cơ quan, tổ chức. Thực hiện tốt công tác quản trị văn phòng có ý nghĩa quan trọng trong công việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức trong tình hình hiện nay. Văn phòng giống nhƣ một bộ não chỉ đạo sự hoạt động của toàn bộ cơ quan, tổ chức. Và nhân tố làm nên thành công của hoạt động văn phòng chính là làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực văn phòng, đầu tƣ và nghiên cứu sắp xếp nhân lực văn phòng một cách hợp lý nhất. Hầu hết các doanh nghiệp thành công đều là các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm và làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực, đầu tƣ và nghiên cứu sắp xếp nhân lực văn phòng. Nguồn nhân lực văn phòng là nhân tố tác động tích cực nhất đến hoạt động thông tin, hoạt động quản lý của công ty. Do đó xây dựng nguồn nhân lực hợp lý có hiệu quả là mục tiêu của công tác văn phòng. Làm tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nghĩa là giải quyết tốt các yếu tố quyết định - con ngƣời, là cơ sở để phân công, chuyên môn hóa các hoạt động văn phòng, tổ chức triển khai nhân sự một cách có hiệu quả. Với những gì đã đƣợc học hỏi thời gian qua trong nhà trƣờng và những gì đƣợc thực tế trực tiếp hai tháng qua tại Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Trung ƣơng 3, lƣợng kiến thức em thu đƣợc đƣợc về công tác văn phòng, em nhận thấy vấn đề đặt ra cần thiết hiện nay tại văn phòng là phải có những giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng nhân sự văn phòng . Xuất phát từ thực tiễn đó em quyết định chọn Một số biện pháp phát triển nhân sự phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 Nguyễn Thị Thu Hiền – Lớp QT1001P LỜI CÁM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của mình đến Thạc sĩ Bùi Thị Thanh Nhàn, ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn và chỉ bảo em trong suốt thời gian thực hiện đến khi hoàn thành bài khóa luận này. Em xin chân thành cảm ơn các bác, các cô, chú trong văn phòng Tổ chức – Hành chính đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình thực tập, tìm hiểu vầ công tác văn phòng tại Công ty, giúp em có những số liệu cần thiết để hoàn thành bài khóa luận này. Em cũng xin chân thành cảm ơn tới tất cả các thầy, cô giáo trong khoa đã tin tƣởng và giao cho em nhiệm vụ to lớn này. Cuối cùng cho phép em gửi lời cảm ơn tới gia đình và bạn bè, những ngƣời thân đã động viên khích lệ em trong suốt thời gian qua. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, tháng 6 năm 2010. Một số biện pháp phát triển nhân sự phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 Nguyễn Thị Thu Hiền – Lớp QT1001P LỜI MỞ ĐẦU I . Lý do chọn đề tài Trong quá trình phát triển kinh tế và yêu cầu toàn cầu hóa, đặc biệt là trong công cuộc cải cách hành chính và cải cách tƣ pháp hiện nay, một trong những vấn đề đặt ra là phải nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng trong các cơ quan, tổ chức. Thực hiện tốt công tác quản trị văn phòng có ý nghĩa quan trọng trong công việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức trong tình hình hiện nay. Văn phòng giống nhƣ một bộ não chỉ đạo sự hoạt động của toàn bộ cơ quan, tổ chức. Và nhân tố làm nên thành công của hoạt động văn phòng chính là làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực văn phòng, đầu tƣ và nghiên cứu sắp xếp nhân lực văn phòng một cách hợp lý nhất. Hầu hết các doanh nghiệp thành công đều là các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm và làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực, đầu tƣ và nghiên cứu sắp xếp nhân lực văn phòng. Nguồn nhân lực văn phòng là nhân tố tác động tích cực nhất đến hoạt động thông tin, hoạt động quản lý của công ty. Do đó xây dựng nguồn nhân lực hợp lý có hiệu quả là mục tiêu của công tác văn phòng. Làm tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nghĩa là giải quyết tốt các yếu tố quyết định - con ngƣời, là cơ sở để phân công, chuyên môn hóa các hoạt động văn phòng, tổ chức triển khai nhân sự một cách có hiệu quả. Với những gì đã đƣợc học hỏi thời gian qua trong nhà trƣờng và những gì đƣợc thực tế trực tiếp hai tháng qua tại Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Trung ƣơng 3, lƣợng kiến thức em thu đƣợc đƣợc về công tác văn phòng, em nhận thấy vấn đề đặt ra cần thiết hiện nay tại văn phòng là phải có những giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng nhân sự văn phòng . Xuất phát từ thực tiễn đó em quyết định chọn đề tài: “Một số biện pháp phát triển nhân sự phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Dược ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ MARKETING MỤC LỤC Sinh viên:CAO THỊ AN Lớp:QKĐ51-ĐH1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ MARKETING LỜI MỞ ĐẦU Trong xu thời đại ngày toàn cầu hoá kinh tế giới, đa dạng loại hình kinh doanh Marketing vấn đề quan trọng doanh nghiệp thừa nhận chế thị trường điều đồng nghĩa với cạnh tranh, phát triển, suy thoái Để thành đạt doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược Marketing - Mix (Price, Product, Place, Promotion) để đạt thành công kết hợp hoàn hảo chiến lược Ở góc độ rộng, kinh tế giới xu phát triển mạnh mẽ, quốc gia hướng tới hội nhập để phát triển Ở góc độ hẹp hơn, quản trị kinh doanh doanh nghiệp phát triển gắn với quản trị Marketing Quản trị kinh doanh có vai trò quan trọng doanh nghiệp, mà quản trị Marketing yếu tố lớn đóng góp nên quan trọng Bất doanh nghiệp tham gia vào kinh doanh mong muốn chiến thắng thị trường mà họ tham gia Vì họ cố gắng làm công việc họ cho thật hoàn hảo, tạo sản phẩm thoả mãn tốt nhu cầu khách hàng Các nghiên cứu chứng minh cho doanh nghiệp thấy chìa khoá để chiến thắng việc biết thoả mãn khách hàng mục tiêu với sản phẩm siêu hạng có tính cạnh tranh cao Ngày nay, Marketing đại ứng dụng vào hoạt động trị xã hội Tính phổ biến mặt phản ánh vai trò Marketing đời sống kinh tế xã hội, mặt khác khẳng định tính thay phương pháp Quản trị kinh doanh doanh nghiệp Để vận dụng kiến thức lý luận quản trị marketing vào hoạt động doanh nghiệp, em giao đề tài: Phân tích việc thực chương trình Marketing cho sản phẩm năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG Các nội dung chủ yếu giải thiết kế em là: 1.Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh công ty qua năm gần Phân tích tình hình thực Marketing sản phẩm cụ thể công ty năm 2012 Sinh viên:CAO THỊ AN Lớp:QKĐ51-ĐH1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ MARKETING CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 1.1 VÀI NÉT VỀ CÔNG TY: 1.1.1 MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm TW3 nguyên Xí nghiệp Dược Phẩm TW3 thuộc tổng công ty Dược Việt Nam Tên thương mại công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG Tên tiếng anh công ty: FORIPHARM CENTRAL PHAMARCEUTICAL JOINT STOCK COMPANY No Trụ sở công ty: Số 16 Lê Đại Hành - Hồng Bàng - Hải Phòng Điện thoại: 031 3842576 Fax: 031 3823125 Mã số thuế: 0200572501 Vốn điều lệ : 25.000.000.000 VNĐ Đăng ký kinh doanh số: 0203000632 sở Kế hoạch Đầu tư Hải Phòng cấp ngày 18 tháng 12 năm 2007 Đại diện công ty CP dược phẩm trung ương Ông: Bùi Xuân Hưởng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Ngành nghề kinh doanh sản xuất: - Sản xuất, kinh doanh dược phẩm, hóa chất, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng - Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến dược liệu - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 1.1.2 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY: Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương trực thuộc Bộ Y Tế, thành lập từ năm 1962 với chức chuyên sản xuất thuốc Đông dược, Thực chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tháng 11/2003, Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương chuyển thành công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Foriphamr, tháng 09/2006, Công ty đổi thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Sinh viên:CAO THỊ AN Lớp:QKĐ51-ĐH1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ MARKETING Với truyền thống 45 năm kinh nghiệm sản xuất dược phẩm Đặc biệt thuốc y học cổ truyền Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương đơn vị đầu nghành nước với sản phẩm thuốc bào chế từ nguyên liệu có nguần gốc thiên nhiên, kết hợp y học cổ truyền dân tộc với công nghệ khoa học đại, với đội ngũ cán dày dặn kinh nghiệm, lực lượng công nhân Dược lành nghề đào tạo chuyên nghiệp sản xuất thuốc Đông dược Công ty Cô phần Dược phẩm Trung ương sản xuất 100 loại thuốc đáp ứng yêu cầu ước xuất khẩu: - Sản xuất gia công loại thuốc tân dược dạng viên nén, viên nang, kháng sinh nhóm không Betalactam - Xuất Cao vàng số thuốc Đông Y sang thị trường Nga, Kazastan, Ukraina Toàn thể cán công nhân viên Công ty cam kết theo đuổi mục tiêu chất lượng Vì vậy, năm qua, nhiều sản phẩm Công ty tặng huy chương vàng, bạc nhiều hội chợ nước Quốc tế; nhiều năm người tiêu Sinh viên:CAO THỊ AN Lớp:QKĐ51-ĐH1 ĐỒ ÁN MÔN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN__________Số: 583/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________________________________Hưng Yên, ngày 19 tháng 4 năm 2012QUYẾT ĐỊNHVề việc cho phép thành lập Hội Sinh vật cảnh huyện Ân Thi_________________ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊNCăn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 171/TTr-SNV ngày 10/4/2012,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Cho phép thành lập Hội Sinh vật cảnh huyện Ân Thi.Hội là một tổ chức quần chúng, tập hợp rộng rãi những người yêu thích sinh vật cảnh, những người sản xuất kinh doanh làm dịch vụ sinh vật cảnh, những nhà khoa học, mỹ thuật, những nghệ nhân hoạt động và phát triển sinh vật cảnh trong phạm vi toàn huyện. Hội là thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ân Thi.Hội Sinh vật cảnh huyện Ân Thi hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ, tự quản lý, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Được hoạt động trong phạm vi huyện Ân Thi, được giao lưu với các tổ chức có cùng nội dung hoạt động trên phạm vi trong và ngoài nước khi được cấp có thẩm quyền cho phép. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.Trụ sở: Hội Sinh vật cảnh huyện Ân Thi đặt tại số nhà 201, phố Nguyễn Trung Ngạn, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn- Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với việc bảo vệ và phát triển sinh vật cảnh, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ này.- Tổ chức các dịch vụ khoa học kỹ thuật, mỹ thuật vào các cơ sở sản xuất kinh doanh phục vụ cho các hoạt động sinh vật cảnh theo đúng quy định của pháp luật.- Kiến nghị với các cơ quan chức năng cấp trên về các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách và các biện pháp nhằm bảo vệ và phát triển sinh vật cảnh địa phương.- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ trong và ngoài tỉnh nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm hợp tác giúp đỡ nhau về các mặt theo quy định của pháp luật.Điều 3. Cơ cấu, tổ chức của Hội Sinh vật cảnh huyện Ân Thi gồm- Đại hội toàn thể.- Ban Chấp hành (gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên).Đại hội toàn thể được tổ chức 05 năm một lần, có nhiệm vụ thông qua báo cáo công tác nhiệm kỳ, thảo luận và quyết định phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới; sửa đổi hoặc bổ sung quy chế, bầu BCH nhiệm kỳ mới…Điều 4. Kinh phí hoạt động: Về tài chính hoạt động của Hội Sinh vật cảnh huyện Ân Thi theo chế độ tự chủ. Nguồn thu của Hội gồm: Hội phí và các khoản thu hợp pháp khác. Các khoản CONG TY CO PHAN O TO TMT coNG HoA xA uQr cuu xcuie vrET NAM DQc l3p - Tu - II4nh phtic 36: 8O IZOI6IQD-TMT-HEQT Ha NQi, ngdy 08 thang ndrn 2016 QUYET DINII V6 viQc triQu tap hqp Dai hOi ddng c6 cl6n_g thud'ng ni6n nim 2016 rrQr DONG QUAN 1'BI ^ CONG TY CO PIIAN O TO TMT - Cdn cil' Luat Doanh nghiQp sa OSTZO t,ttgU I dA duq'c Quoc hoi ruro'c CQng hda Xd h\i chti nghTa ViQt Nam thong qua ngay 26111/2014, co hiQu hrc thi hanh tir ngdy 0l /07/20I 5; - Cdn cti' "Diiu tQ C6ng ty c6 phdn o to TM[" c{d dtro'c Dai hoi cling ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN__________Số: 583/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________________________________Hưng Yên, ngày 19 tháng 4 năm 2012QUYẾT ĐỊNHVề việc cho phép thành lập Hội Sinh vật cảnh huyện Ân Thi_________________ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊNCăn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 171/TTr-SNV ngày 10/4/2012,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Cho phép thành lập Hội Sinh vật cảnh huyện Ân Thi.Hội là một tổ chức quần chúng, tập hợp rộng rãi những người yêu thích sinh vật cảnh, những người sản xuất kinh doanh làm dịch vụ sinh vật cảnh, những nhà khoa học, mỹ thuật, những nghệ nhân hoạt động và phát triển sinh vật cảnh trong phạm vi toàn huyện. Hội là thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ân Thi.Hội Sinh vật cảnh huyện Ân Thi hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ, tự quản lý, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Được hoạt động trong phạm vi huyện Ân Thi, được giao lưu với các tổ chức có cùng nội dung hoạt động trên phạm vi trong và ngoài nước khi được cấp có thẩm quyền cho phép. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.Trụ sở: Hội Sinh vật cảnh huyện Ân Thi đặt tại số nhà 201, phố Nguyễn Trung Ngạn, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn- Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với việc bảo vệ và phát triển sinh vật cảnh, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ này.- Tổ chức các dịch vụ khoa học kỹ thuật, mỹ thuật vào các cơ sở sản xuất kinh doanh phục vụ cho các hoạt động sinh vật cảnh theo đúng quy định của pháp luật.- Kiến nghị với các cơ quan chức năng cấp trên về các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách và các biện pháp nhằm bảo vệ và phát triển sinh vật cảnh địa phương.- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ trong và ngoài tỉnh nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm hợp tác giúp đỡ nhau về các mặt theo quy định của pháp luật.Điều 3. Cơ cấu, tổ chức của Hội Sinh vật cảnh huyện Ân Thi gồm- Đại hội toàn thể.- Ban Chấp hành (gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên).Đại hội toàn thể được tổ chức 05 năm một lần, có nhiệm vụ thông qua báo cáo công tác nhiệm kỳ, thảo luận và quyết định phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới; sửa đổi hoặc bổ sung quy chế, bầu BCH nhiệm kỳ mới…Điều 4. Kinh phí hoạt động: Về tài chính hoạt động của Hội Sinh vật cảnh huyện Ân Thi theo chế độ tự chủ. Nguồn thu của Hội gồm: Hội phí và các khoản thu hợp pháp khác. Các khoản cdNc ry c6 puAN ro rnrr ceNG HoA xA ngr cnu NcHiA vrET NAM DQc Igp 56: i90 /TB-TMT-HEQT Hd N)| - Tr; - Hanh phric ngdy t3 thdng 04 ndm 2017 cONG Bo rHONG rtN Kinh giri: - ily ban Chrirng khorln Nhh nu6c - 56'Giao dlch Chri'ng kho6n Tp Hd Ctri Mintr Tdn giao dich Cdng ty ni€m y€t: C6ng ty C6 phAn t6 Mi chring klo6n: TMT TMT Tru sd chinh: 1998 Minh khai, P Minh Khai, Q Hai Bd Trung, Tp Ha NOi Di6n thoai: 04 8628205 Fax: 04 8628703 Ngudi c6ng bd thdng tin: Ong: Trin Vin Hi Dia chi: 1998 Minh khai, Phuong Minh Khai, eu6n Hai Bd Trung, Tp Ha NOi DiQn tho4i: 04 8628205 Fax: 04 8628703 Loai th6ng tin cdng b6:
- Xem thêm -

Xem thêm:

Từ khóa liên quan