Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

5 173 0
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 02:37

Hình ảnh liên quan

thống thang lương, bảng lương của Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 đã được thông qua và thực hiện từ 01/05/2016 và Nghị quyết 902C thông qua báo cáo của Chủ tịch HĐQT về việc Công ty đã trang bị các trang thiết bị như máy đó - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

th.

ống thang lương, bảng lương của Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 đã được thông qua và thực hiện từ 01/05/2016 và Nghị quyết 902C thông qua báo cáo của Chủ tịch HĐQT về việc Công ty đã trang bị các trang thiết bị như máy đó Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Báo cáo tài chính năm 2016 bao gồm Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính đã được công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán V - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2017|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

o.

cáo tài chính năm 2016 bao gồm Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính đã được công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán V Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan