0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 kèm công văn giải trình biến động LNST thu nhập doanh nghiệp|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

22 206 0
 • Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 kèm công văn giải trình biến động LNST thu nhập doanh nghiệp|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 02:27

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 DOANH NGHIOP: TdNc CONG TY DAU TUPIIA BAO CAO TAI CHINH QUf rrr NAM 201s' Gdm cdc bidu: Bing cdn ddi ko to6n 2.Kdt qui hoat dQng kinh doanh 86o c6o luu chuydn tidn tO Thuydt minh b6o c6o tdi chinh ( Mdu sd B01 - DN) ( MAu sd B02 - DN) ( MAu sd B04 - DN) ( M6u sd B09 - DN) TONG cONG TY DAU Tu PHAT TRIEN NHA VA DO THI NAM HA NQI Dia chi: Gum c6ng nghiQp Ciu Girit, xi Chuy6n Ngoqi, huyQn Duy Ti6n, tinh Hir Nam eAo cAo TAI cHiNH Qui lll nim tii chinh 2015 Miu sri B 01-DN DN BANG CAI,I O6I XE TOAU Chi ti6u TAI SAN A TAI SAN NGAN HAN l Ti6n vi c6c khoin tuong duons tidn Ti6n CAc khodn tuonq ducynq tien ll C5c khoin diu tu tii chinh nsin han Chung khodn kinh doanh Dv phonq qidm qid ch0nq kho6n kinh doanh DAu tu nim gi0 den ngdy d5o han lll C6c khoin phiithu nqen han Phai thu ngdn hEn cria kh6ch hdrng 2.IrA trucyc cho nguoi b6n ngin han Phai thu noi b0 ngin han Phai thu theo ti6n d0 k€ hoach hgp dong xAy dr,rng Phai thu vO cho vay ngSn hEn Phai thu ngin han kh6c 7.DV phong phdi thu ngdn han kh6 ddi Tdi sdn Thi6u cho xrl lV lV Hing t6n kho Hdnq tdn kho Drt phonq qidm qi6 hdnq ton kho V.Tiisin ngin hqn kh6c Chi phi trd tru6c ngdn hqn ThuO GTGT duEc khAu tru Thud vd c6c khodn kh6c phdi thu Nhd nudc Giao dich mua ban laitrai phieu Chinh phrl Tai sdn ngin han kh6c B TAI SAN DAI HAN L C6c khoin phii thu dii hgn Phai thu ddri hqn cria kh6ch hdng 2.Trd trudc cho ngudi b6n ddri han V6n kinh doanh d don vi truc thuoc Phd thu nOi b0 ddi han Pha thu vO cho vay ddi han Pha thu ddi han khSc 7.Dtt phong phdi thu ddri han kh6 doi ll.Tiisin cd dinh Taisin c6 dinh hiru hinh - Nquv6n qi6 +! MA chi ti6u Thuy6t minh 100 {,l0 111 5.1 St5 cuOi ry 56 diu nim 32.210.813.882 6.443.991.021 6.443.991.021 24.940.089.453 2.510.993.927 2.510.993.927 21.233.842.421 16.062.404.515 5.171.43V.906 14.742.597.375 6.414.108.064 8.328.489.311 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 i; 139 ' 140 141 5.2 3.339.570.787 3.339.570.787 5.703.307.012 5.703.307.O12 1.193.409.653 1.983.191.139 1.{93.409.6s3 149 150 151 152 153 983.191 39 154 155 200 210 211 118.007.373.11s 97.177.822.746 77.551.585.194 77.551.585.194 89.095.416.813 49.296.671.033 49.296.671.033 59.629.383.468 212 213 214 215 216 219 220 221 222 5.3 MA Chi ti6u - Gia tri hao mon l0v kO 2.Tda sin c6 dinh thu6 tii chinh - Nsuydn qi6 - Gi6 tri hao mon l0v kO Taisdn c6 dinh v6 hinh - Nguydn gi5 - Gia tri hao mdn lOy kd lll Bat dOns sdn diu tu - Nsuy6n qi6 - Gi6 tri hao mon l0v k6 lV Taisin d& danq dAi han Chi ph sdn xuAt, kinh doanh dd dang ddi han Chi ph xAy dqrng co bdn dd dang V Ddu tu tdi chinh ddi han Ddu tu vdo cOng ty DAU tu vAo cOng ty lien k6t, li6n doanh DAu tu gop v6n vdro don vi kh6c Dq phong dAu tu tdi chinh diri han Ddu tu nim si0 d6n nsdy d5o han U Teisdn ddi han kh6c trudc ddi han 2.Tei sdn thu6 thu nhdp hoirn lai Thiet bi, vOt tu, phu tung thay the dai han 4.Ti1i sdn ddi han kh6c Lqi th6 thuong mai TONG CONG TAI SAN Chi phf trd NGUON VON C NO PHAI TRA L NE nqin han Phai trd nguoi b6n ngdn han Nguoi mua tri ti6n trudc ngin han Thu'3 vd c6c khoin phii n6p nhd nudc Phaitrd nguoi lao dOng Chi phi phditrd ngin han Phei trd nOi b0 ngdn han Phai tri theo tien d0 kO hoach hcvp d6ns x6y duns B Doanh thu chua thqrc hign ngin han Phai tri nsin han kh6c 10 Vay vd nE thuO tdi chinh ngin hqn 1 Du phong phdi tri ngin han 12 QuV khen thudng ph0c lEi 13 QuV binh 6n gi6 14 Giao dich mua b6n lai tr6i phi6u Chinh ph0 ll Ncv dii han Phai trd nquoi b6n ddi han Nqucvi mua tri ti6n trudc dii han chi ti6u Tang Gong ty Co phan Bao him Ngan hang Dau tu' va Phat tri6n Viet Nam Bac cao Tai chinh tai 31 thang 03 nam 2012 va cho giai (loan Ur 01 thang 01 nam 2012 den 31 thang 03 nam 2012 TOng C6ng ty B6o him BIDV mix LYC Trang BAO cAo TAI CHINH Bang can d61 Ice toan 3-4 Bac) cao ket qua host dOng kinh doanh 5-6 Bao cao Iuu chuyen tien tO 7-8 Thuyet minh bac, cao tai chinh 2/ 21 BAO CAO TAI CHiNH QUN? 1/2012 - 21 Tong C6ng ty BAo him BIDV BANG CAN DOI KE TOAN Tai 31 thang 03 narn 2012 Dan VND • Tai 31 thang 03 nam 2012 Tai 31 thang 12 nam 2011 1.655.316.850.967 1.733.798.447.811 37.313.280.485 749.794.847 36.278.346.296 285.139.342 17.800.852.232 605.026.144 17.056.226.088 139.600.000 1.222.645.399.193 101.413.297.303 1.138.000.000.000 (16.767.898.110) 1.400.608.746.540 143.889.012.493 1.279.073.200.000 (22.353.465.953) 386.171.658.010 355.571.938.705 9.223.805.328 32.462.266.920 (11.086.352.943) 311.241.196.420 277.204.081.926 7.994.634.946 32.375.581.984 (6.333.102.436) 9.186.513.279 8.666.560.323 90.638.456 429.314.500 4.147.652.619 3.452.188.363 266.149.756 429.314.500 144.119.410.827 136.213.005.415 7.1 16.482.900.301 8.008.099.068 30.746.490.995 (22.738.391.927) 8.576.494.889 6.511.853.206 28.361.387.359 (21.849.534.153) Thuyet minh • Ma s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 113 I Tien Tien met tai qu9 Tien girl ngan hang Tien Bang chuyen 120 121 128 129 II Dau tu' ngan han D6u tu' chUng khoan ngen han DAu tt.r ngen han khac Dy, phong giarn gia deu ti.r ngen han 139 III Cac khoan phai thu Phai thu cua khach hang Thue gia tri gia tang duvc kheu Kr Phai thu khac Du' ph6ng cac khoan phai thu khO dal 150 151 152 154 V Tai san ngin han khac Tam irng Chi phi tra tru,eic ngen hpn Tai san ngen han khac 200 B TAI SAN DAI HAN 210 211 212 213 I Tai san c6 Binh 214 215 216 Tai san co dinh thud tai chinh Nguyen gia Gia tri hao mon lay Ice 7.2 1.974.801.233 2.152.579.273 (177.778.040) 2.064.641.683 2.152.579.273 (87.937.590) 217 218 219 Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon luy ke 7.3 6.500.000.000 6.556.057.850 (56.057.850) 56.057.850 (56.057.850) 220 221 II Cac khohn clau tu' tai chinh dai han Deu tu' cht:rng khoan dai han Deu tu, vao cac cong ty lien doanh, lien ket Deu hr dai han khac DV phong Om gia efeu tu, dai hpn 121.606.510.526 50.000.000.000 121.606.510.526 50.000.000.000 21.606.510.526 21.606.510.526 50.000.000.000 - 50.000.000.000 - 6.030.000.000 6.000.000.000 30.000.000 6.030.000.000 6.000.000.000 30.000.000 1.799.436.261.794 1.870.011.453.226 130 131 133 138 222 228 229 TM san c6 dinh hii,u hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lay ke 240 III Tai san dai han khac K9 qu9 bao hiern Chi phi tra tuft dai han cam c6, k9 qu9, ky ct.rgc khac 250 TONG CQNG TAI SAN ' BAO CAO TAI CHINH QU)? I/2012 TOng Cong ty 136o hiern BIDV BANG CAN DOI KE TOAN (tido theo) Dan vi: VND Ma so Thu yet minh NGUON VON 300 A Ng PHAI TRA 310 313 316 318 319 L I419, ngAn lion Phai tra nglyai ban Thud va cac khoan phai nOp Nha ' nvac Phai tra tong nhan vien Phai tra khac Qu9 khen thlyong va phuc lqi 320 322 II N7 dal hp'? No' dai han 315 330 M Cac khoan dvphong nghifp 331 333 334 vy Dly phong phi Dty ph6ng Poi thuteng Du' phong dao dOng Ian 400 B VON CHU Ste HU'U 410 411 411.1 412 415 416 418 430 nam 2012 TO 31 thang 12 nam 2011 1.037.065.540.666 1.120.112.997.492 709.392.928.785 253.648.627.013 821.469.334.345 248.662.871.890 10 20.918.983.388 16.527.238.981 4.028.704.600 420.074.921.833 T6ng C∂ng ty CP Y te Danameco BÅNG CÅN DOI KE TOÅN Denngえy31/03/2016 Chitieu M賓s6 ’写huyet minh Sるcuるiky Sるdまun測れ Tai§an A.Taisanluud§ngvaDt町ng5nhan 100 - L加n南cdc伽o居能加のg初代mgti3〃∴∴∴_ 1.Tiらn 111 Ⅴ.01 83.846.212.266 IIO 11.579.762.716 2.Cackhointu'ongducmgtien 〃αc励odn励〃毎融c栃鬼ngん旬n I20 30.228.628.243 13,728.628.243 =2 1.Ch血gkhoinkinhdoanh 99.424.717.161 1I.579.762.7I6 16.300.000.000 - 12l 2.臆P旦臆PhPnggi4’.giまch血gkho各nkinhdoanh(*) 」望 3.D礼tunamgitrd6nngayd各ohan ー ー 123 IHαc励o伽ph《香れ庇n如南佃n 1.Phaithucdakhachhang 130 46.7I3.6770I9 49.462.674.987 42.O12.088.679 131
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

1L Tài sản cố định 1.Tài sản cố định hữu hình - BH 220 | _92.257.623.742| 95.202.852, - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 kèm công văn giải trình biến động LNST thu nhập doanh nghiệp|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

1.

L Tài sản cố định 1.Tài sản cố định hữu hình - BH 220 | _92.257.623.742| 95.202.852, Xem tại trang 1 của tài liệu.
3.Tài sản có định vô hình 227 V.I0 3.057.600.000 3.057.600.000 - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 kèm công văn giải trình biến động LNST thu nhập doanh nghiệp|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

3..

Tài sản có định vô hình 227 V.I0 3.057.600.000 3.057.600.000 Xem tại trang 2 của tài liệu.
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ __ 433 0| - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 kèm công văn giải trình biến động LNST thu nhập doanh nghiệp|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

2..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ __ 433 0| Xem tại trang 3 của tài liệu.
Địa chỉ: Số 16 lê Đại Hành Hồng Bảng Hải Phòng (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) BẢO CÁO LƯU CHUYỀN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 kèm công văn giải trình biến động LNST thu nhập doanh nghiệp|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

a.

chỉ: Số 16 lê Đại Hành Hồng Bảng Hải Phòng (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) BẢO CÁO LƯU CHUYỀN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ Xem tại trang 5 của tài liệu.
V- Thông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 kèm công văn giải trình biến động LNST thu nhập doanh nghiệp|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

h.

ông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán Xem tại trang 11 của tài liệu.
10. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 kèm công văn giải trình biến động LNST thu nhập doanh nghiệp|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

10..

Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: Xem tại trang 13 của tài liệu.
18.1 Bảng đối chiếu biến động của vấn chủ sở hiều - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 kèm công văn giải trình biến động LNST thu nhập doanh nghiệp|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

18.1.

Bảng đối chiếu biến động của vấn chủ sở hiều Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan