Báo cáo thường niên 2016|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

28 191 0
Báo cáo thường niên 2016|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 02:26

Hình ảnh liên quan

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý ................................ - Báo cáo thường niên 2016|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

3..

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý Xem tại trang 2 của tài liệu.
Quá trình hình thành và phá - Báo cáo thường niên 2016|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

u.

á trình hình thành và phá Xem tại trang 4 của tài liệu.
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý a4. Mô hình quản trí - Báo cáo thường niên 2016|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

3..

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý a4. Mô hình quản trí Xem tại trang 8 của tài liệu.
_2 Theo loại hình sở hữu a TC - Báo cáo thường niên 2016|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

2.

Theo loại hình sở hữu a TC Xem tại trang 18 của tài liệu.
03/08/2016 tiền lương” và “Hệ thống thang lương, bảng lương”, chuyển đổi v kết quả HĐSXKD 6 tháng đầu năm 2016, thông qua “Quy chế - Báo cáo thường niên 2016|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

03.

08/2016 tiền lương” và “Hệ thống thang lương, bảng lương”, chuyển đổi v kết quả HĐSXKD 6 tháng đầu năm 2016, thông qua “Quy chế Xem tại trang 24 của tài liệu.
- Ban Kiểm soát công ty đã tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của công ty; Tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; Về quản lý khai thác tài sản, về doanh thu và chỉ phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả  - Báo cáo thường niên 2016|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

an.

Kiểm soát công ty đã tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của công ty; Tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; Về quản lý khai thác tài sản, về doanh thu và chỉ phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả Xem tại trang 26 của tài liệu.
bảng lương. - Báo cáo thường niên 2016|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

bảng l.

ương Xem tại trang 27 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan