0

Đề thi HK2 Toán 12 cơ bản năm học 2016 - 2017 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị - TOANMATH.com

5 643 1
 • Đề thi HK2 Toán 12 cơ bản năm học 2016 - 2017 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị - TOANMATH.com

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:46

TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 TỈNH QUẢNG TRỊ Môn: TOÁN - Khối: A,B Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI THỬ LẦN 1 Phần bắt buộc (7 điểm) Câu 1. (2 điểm) Cho hàm số 32 23(1)6(2)1,(1)yxmxmx=+−+−− 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi 1m = 2) Tìm giá trị của m để hàm số (1) cực đại, cực tiểu và hai điểm cực trị của đồ thị cách đều đường thẳng 1yx=−. Câu 2. ( 1 điểm) Giải phương trình: 2 3sin(cossin) 1 2sin21 4 xxx x π −− =  −+   Câu 3. ( 1 điểm) Giải bất phương trình: 2 4 2322326xxxx−++≥+− Câu 4. (1 điểm) Tính tích phân: 2 23 0 cos.(1sin) I xxdx π =− ∫ Câu 5.(1 điểm) Cho hình chóp .SABC đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 4a . M là trung điểm BC , H là trung điểm AM và ()SHABC⊥ . Góc giữa mặt phẳng ()SAB và () A BC bằng 0 60 . Tính theo a thể tích khối chóp .SABC và góc giữa hai mặt phẳng ()SAB và ()SAC Câu 6 (1 điểm) Cho ba số [ ] ,,0;2xyz∈ và 3 x yz++=. Chứng minh rằng 222 5xyz++≤. Phần tự chọn. (3 điểm). Thí sinh chọn và chỉ làm một trong hai phần: A hoặc B A. Theo chương trình chuẩn: Câu 7 ( 1 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC , đường thẳng BC phương trình 10 xy −−= . Trọng tâm tam giác ABC là (1;2)G , điểm (2;1)M − nằm trên đường cao kẻ qua A của tam giác ABC . Tìm tọa độ điểm B biết B hoành độ dương và diện tích tam giác ABC bằng 24 . Câu 8. (1 điểm). Trong không gian tọa độ Oxyz viết phương trình mặt cầu đi qua 3 điểm (1;1;2),A − (2;1;1),(1;2;3)BC−−− biết tâm của mặt cầu nằm trên mặt phẳng Oxz . Câu 9. (1 điểm). Cho tập { } 0;1;2;3;4;5;6;7A = . bao nhiêu số tự nhiên chẵn 6 chữ số khác nhau thuộc A , phải mặt ba chữ số 0;1;2 và chúng đứng cạnh nhau. B. Theo chương trình nâng cao: Câu 7 (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn 22 ():2410cxyxy+−++=. Đường tròn ()c cắt trục tung tại A và B . Viết phương trình đường tròn ( 1 c ) đi qua hai điểm A , B và ( 1 c ) cắt trục hoành tại , MN mà đoạn MN độ dài bằng 6. Câu 8 (1 điểm) Trong không gian tọa độ Oxyz cho hai điểm (1;1;0),(2;0;3)AB− và mặt phẳng ():2240.Pxyz−−+= M là điểm thuộc (P) sao cho 15AM = và M BAB⊥ . Tìm tọa độ M Câu 9 (1 điểm) Tìm hệ số chứa 7 x trong khai triển của: 3 ()(22) n f xxx=−+ biết 012 29 nnn CCC++= ( k n C là tổ hợp chập k của n phần tử) _________________Hết________________ Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:………………………… ;Số báo danh…………………… Cả m ơ n  Lê Vă n  An  ( lva75@g m ail. c om ) gử i tới www . laisac. p age. tl TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016-2017 Môn Toán Lớp 12 Chương trình Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 135 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Cho điểm A (1; −3; ) , B ( 2; −3;1) , C ( −3;1; ) đường thẳng d : x −1 y + z − = = Tìm 2 điểm D hoành độ dương cho tứ diện ABCD tích 12 A D ( 6;5;7 ) B D (1; −1;3) C D ( 7; 2;9 ) D D ( 3;1;5) Câu 2: Tìm nguyên hàm F ( x ) hàm số f ( x ) = 2sinx − 3cosx A F ( x ) = 2cosx + 3sinx + C C F ( x ) = 2cosx − 3sinx + C Câu 3: Cho đường thẳng d : x +1 y z −1 = = −2 −2 x − y z −1 = = C ∆ : −2 A ∆ : B F ( x ) = −2cosx − 3sinx + C D F ( x ) = −2cosx + 3sinx + C x −1 y + z − = = Đường thẳng sau song song với d? −1 x − y z −1 = = B ∆ : −2 −2 x−3 y + z −5 = = D ∆ : −2 −2 Câu 4: Hàm số y = x3 − 3x − x + đồng biến khoảng khoảng sau? A B C D Câu 5: Cho hai điểm A ( 4;1;0 ) , B ( 2; −1; ) Trong véc tơ sau, tìm vec tơ phương đường thẳng r A u ( 6; 0; ) r B u ( 3;0; −1) r C u (1;1; −1) r D u ( 2; 2;0) Câu 6: Cho khối hộp hai mặt đối diện hình vuông cạnh a , khoảng cách hai mặt a Tính thể tích khối hộp cho A 2a B a C 4a D a Câu 7: Một ô tô với vận tốc 60 km / h tăng tốc với gia tốc a ( t ) = + 6t (km / h) Tính vận tốc ô tô thời điểm sau tăng tốc A 68 km / h B 65 km / h C 60 km / h Câu 8: Tìm nguyên hàm F ( x ) hàm số f ( x ) = xcos ( x ) A F ( x ) = xsin2 x + cos x C F ( x ) = 1 xsin2 x + cos x + C B F ( x ) = D 63 km / h 1 xsin2 x + cos x D F ( x ) = xsin2 x + cos x + C qua M (1;2;1) ,lần lượt cắt tia Ox, Oy , Oz điểm A, B, C cho hình chóp O ABC A ( P ) : x + y + z − = B ( P ) : x − y + z = Câu 9: Viết phương trình mặt phẳng C ( P ) : x − y + z − = D ( P ) : x + y + z − = Trang 1/4 -đề thi 135 Câu 10: Tính mô đun số phức A z = biết (1 + 2i ) z = + 4i B z = D z = C z = nghiệm phức phương trình x + x + = Tính P = z Câu 11: Cho −1 + i −1 − i B C 2i D 2 Câu 12: Biểu diễn hình học số phức z = − 3i điểm điểm sau đây? A I ( −2;3; ) B I ( 2; −3) C I ( 2;3) D I ( −2; −3) A Câu 13: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường y = x , y = 1, x = 0, x = 2π A S = π B S = C S = D S = 3 Câu 14: Tìm tập nghiệm bất phương trình 25 x − 6.5 x + ≤ A ( −∞; 0] ∪ [1; +∞) B [ 0;1] C π π 0 D ( −∞;0 ) ∪ (1; +∞ ) Câu 15: Biết ∫ f ( sinx ) dx = 1.Tính ∫xf ( sinx ) dx cách đặt u = π − x A B π C π D Câu 16: Mặt phẳng sau qua điểm A (1; −3;5) ? A ( P ) : x − y + 3z − 20 = B ( P ) : x − y + 3z − 10 = C ( P ) : 3x − y + z − = D ( P ) : 3x − y + z + = Câu 17: Cho điểm , , C (3;1; 2) , D (1; 2;3) Mặt phẳng qua Véc tơ sau véc tơ pháp tuyến (P)? r r r B n (1;1; −1) C n (1;1;1) D n ( −1;1;1) song song với r A n (1; −1;1) Câu 18: Tìm vec tơ pháp tuyến mặt phẳng ( P ) : x − y + z = r r r A n ( −2; −3;1) B n ( 2; −3;1) C n ( 2; −3;0 ) , r D n ( 2; −3; −1) Câu 19: Biết ∫ f ( x ) dx = x − x + C Tìm ∫ f ( − x ) dx A F ( x ) = x − x + C B F ( x ) = x + x + C C F ( x ) = − x + x + C D F ( x ) = − x − x + C Câu 20: Viết phương trình mặt cầu ( S ) tâm A (1;1;1) , tiếp xúc với mặt phẳng tọa độ Oxy A ( S ) : ( x − 3) + ( y + 1) + ( z + 1) = B ( S ) : ( x + 1) + ( y + 1) + ( z + 1) = C ( S ) : ( x − 1) + ( y − 1) + ( z − 1) = D ( S ) : ( x − 1) + ( y − 1) + ( z − 1) = 2 2 2 2 2 2 Câu 21: Tính số điểm cực trị hàm số y = x − x3 + x A B C D Câu 22: Tính mô đun số phức z = − 4i A z = 25 B z = D z = Câu 23: Cho số phức A 25 Câu 24: Cho A C z = thỏa mãn z − z + 25 = Tính z B C 19 3 D ∫ f ( x ) dx = 3, ∫ f ( x ) dx = −1 Tính ∫ f ( x ) dx B -4 C D -2 Trang 2/4 -đề thi 135 Câu 25: Cho z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z + z + = Tính P = z1 z2 ( z1 + z2 ) A B C D Câu 26: Cho ∫xe2 x dx = ae + b ( a, b ∈ Q ) Tính a + b A B C D Câu 27: Tìm tâm mặt cầu phương trình ( x − 1) + y + ( z + 2) = 25 B I (1; −2; −2 ) A I (1;1; −2 ) Câu 28: Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức A Đường thẳng B Đường tròn D I (1;0; −2 ) biết z − = z + 2i C Parabol D Hypebol a −1 với a, b, c số nguyên dương Tính a + b + c bc Câu 29: Biết ∫ x + x dx = A 11 C I ( −1;0; ) B 14 C 13 D 12 Câu 30: Tìm nguyên hàm F ( x ) hàm số f ( x ) = − (0; +∞) x 2x +1 A F ( x ) = lnx − ln ( x + 1) + C B F ( x ) = −lnx + ln ( x + 1) + C D F ( x ) = lnx − 4ln ( x + 1) + C C F ( x ) = −lnx + ln ( x + 1) + C Câu 31: Biết A − 12 625 = a + bi, ( a, b ∈ R ) Tính ab + 4i 12 B 625 C − 12 25 D 12 25 Câu 32: Cho A (1; −3; ) mặt phẳng ( P ) : x − y + 3z − = Viết phương trình tham số đường thẳng qua , vuông góc với  x = 2+t  A  y = −1 − 3t  z = + 2t  Câu 33: Gọi  x = + 2t  B  y = −3 + t  z = + 3t   x = + 2t  C  y = −3 − t  z = + 3t   x = + 2t  D  y = −3 − t  z = − 3t  thỏa mãn z − = giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ mô đun số phức Tính M + m A B C D Câu 34: Tìm tham số m để đồ thị hàm số y = x − ( m + 3) x + ( 3m + ) x − 2m tiếp xúc với trục Ox A m = 2; m = −1 B m = 2; m = C m = −2; m = −1 D m = −2; m = C a + 2b D 3a + b Câu 35: Tính tích phân I = ∫ ( 2ax + b ) dx A a + b B 3a + 2b Câu 36: Viết phương ...ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH KHỐI B NĂM 2014 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (40 câu, từ câu đến câu 40) Câu 1: thể hạn chế bệnh di truyền sau phương pháp áp dụng chế độ ăn kiêng? A Bệnh bạch tạng B Bệnh máu khó đông C Bệnh pheninketo niệu D Bệnh Đao Câu 2: Ở loài thực vật, cho biết tính trạng gen quy định trội hoàn toàn Từ giống cũ kiểu gen Aa người ta tiến hành tạo giống chủng kiểu gen AA Nếu phương pháp tự thụ phấn chọn lọc đến hệ F3, tỷ lệ cá thể chủng giống bao nhiêu? A 8/27 B 1/16 C 19/27 D 7/16 Câu 3: Khi loài sau cấu trúc quần xã bị thay đổi mạnh nhất? A Loài ưu B Loài thứ yếu C Loài ngẫu nhiên D Loại đặc hữu Câu 4: Đối với trình tiến hóa, đột biến gen vai trò quan trọng đột biến nhiễm sắc thể (NST), nguyên nhân vì: A Đa số đột biến gen lặn phổ biến đột biến NST B Đa số đột biến gen lợi trung tính đột biến NST hại C Đột biến gen xảy cấp độ phân tử đột biến NST xảy cấp độ tế bào D Đột biến gen đột biến nhỏ đột biến NST đột biến lớn Câu 5: Cho hoa đỏ tự thụ phấn, đời F1 tỉ lệ: hoa đỏ : hoa vàng : hoa hồng : hoa trắng Nếu loại bỏ tất hoa đỏ hoa trắng F 1, sau cho hoa hồng hoa vàng F1 giao phấn ngẫu nhiên F2 kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ: A 1/9 B 2/9 C 1/3 D 3/8 Câu 6: Áp lực chọn lọc tự nhiên chủ yếu phụ thuộc vào A điều kiện sống môi trường B thành phần kiểu gen quần thể C mật độ cá thể quần thể D kích thước quần thể Câu 7: Ở loài NST 2n = 24 Một thể đột biến mà thể số tế bào 23 NST, số tế bào 25 NST tế bào lại 24 NST Nguyên nhân dẫn đến tượng này? A Trong trình giảm phân hình thành giao tử bố cặp NST không phân li mẹ giảm phân bình thường B Trong trình giảm phân hình thành giao tử bố mẹ cặp NST không phân li C Trong trình nguyên phân mô quan cặp NST không phân li D Trong trình nguyên phân hợp tử cặp NST không phân li Câu 8: Trong điều kiện sau quần thể chắn bị diệt vong? A Chỉ nhóm tuổi trước sinh sản B Chỉ nhóm tuổi sau sinh sản C Chỉ nhóm tuổi sinh sản D Chỉ nhóm tuổi trước sau sinh sản Câu 9: Trong điều kiện cặp gen quy định cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn Ở đời phép lai AaBbDd ¥ aaBbDD, loại cá thể mang tính trạng trội tính trạng lặn A 25% B 50% C 37,5% D 43,75% Câu 10: Trong trình diễn nguyên sinh, suất sinh học quần xã đạt cực đại vào thời điểm sau đây? A Bắt đầu trình diễn B Ở giai đoạn diễn C Ở giai đoạn cuối diễn D Ở giai đoạn đầu trình diễn Câu 11: Xét quần thể loài số lượng cá thể nhóm tuổi sau: Quần thể Tuổi trước sinh sản Tuổi sinh sản Tuổi sau sinh sản 150 150 120 200 120 70 60 120 155 Kết luận sau đúng? A Quần thể số lượng cá thể suy giảm C Quần thể cấu trúc ổn định B Quần thể số lượng cá thể tăng lên D Quần thể kích thước bé Câu 12: Tính đa dạng mặt di truyền quần thể tăng lên nhờ nhân tố: Đột biến nhiên Giao phối ngẫu nhiên Chọn lọc tự nhiên Nhập gen Các yếu tố ngẫu Phương án là: A 1, 2, B 1, 2, C 2, 3, 4, D 1, 2, 3, 4, Câu 13: Hai loài họ hàng sống khu phân bố lại không giao phối với Lí sau nguyên nhân làm cho hai loài cách li sinh sản? Chúng nơi khác nên cá thể không gặp gỡ Nếu giao phối không tạo lai tạo lai bất thụ Chúng mùa sinh sản khác Con lai tạo thường sức sống nên bị đào thải 5 Chúng tập tính giao phối khác Chúng cấu tạo quan sinh sản khác Tổ hợp là: A 1, 2, 3, 4, 5, B 1, 2, 5, C 1, 2, 3, 5, D 1, 3, 5, Câu 14: Cây phong lan sống bám thân gỗ lớn thuộc mối quan hệ A kí sinh B cộng sinh C hợp tác D hội sinh Câu 15: Trên mạch mang mã gốc gen cấu trúc trình tự nucleotit sau: 5’ AGG-GGX-TTA-XAG-XAA-XTX-GGT-XAT-GXT-3’ Một đột biến xảy không làm thay đổi chiều dài gen chuỗi polipeptit tổng hợp từ gen axit amin Đây dạng đột biến A thay cặp AT cặp TA xảy ba thứ B thay cặp AT cặp TA xảy ba thứ C thay cặp AT cặp GX xảy ba thứ D thay cặp TA cặp GX xảy ba thứ Câu 16: Cho AA quy định hoa đỏ, Aa quy định hoa hồng, aa quy định hoa ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ KHỐI D,A1 NĂM 2014 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN Cho biết: số Plăng h=6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 I PHẦN CHUNG: (Từ câu đến câu 40, dành cho thí sinh) Câu 1: Chọn phát biểu SAI nói điện từ trường A Khi từ trường biến thiên theo thời gian, sinh điện trường xoáy B Khi điện trường biến thiên theo thời gian, sinh từ trường xoáy C Điện trường xoáy điện trường mà đường sức đường cong D Từ trường xoáy từ trường mà cảm ứng từ bao quanh đường sức điện trường Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young a = 0,2 mm, D = 1m Dịch chuyển khe hẹp S đoạn theo phương song song mặt phẳng chứa khe S1 S2 cho hiệu số đường từ đến khe S1 S2 l /2 Hỏi vị trí vân trung tâm trùng với vị trí vân củ nào? A Vân sáng bậc B Vân tối thứ C Vân sáng bậc D Vân tối thứ Câu 3: Điện tích tụ điện mạch dao động LC biến thiên theo phương trình thời điểm t = T/4 , ta có: Tại A Dòng điện qua cuộn dây B điện áp hai tụ C Điện tích tụ cực đại D Năng lượng điện trường cực đại Câu 4: Khẳng định sau đúng? A Quang phổ vạch nguyên tố giống nhiệt độ B Vị trí vạch tối quang phổ hấp thụ nguyên tố trùng với vị trí vạch sáng màu quang phổ vạch phát xạ nguyên tố C Trong quang phổ vạch phát xạ, khoảng cách vạch tối khoảng cách vạch sáng giống D Trong quang phổ vạch hấp thụ vạch tối cách Câu 5: Một sợi dây đàn hồi dài 80cm, hai đầu cố định Khi dây xảy sóng dừng đếm bó sóng, khoảng thời gian hai lần sợi dây duỗi thẳng 0,25s Tốc độ truyền sóng dây là: A 64 m/s B 32 cm/s Câu 6:Một mẩu phóng xạ là: C 128 cm/s D 0,64 m/s ban đầu t = phút 196 nguyên tử bị phân rã, sau 5,2 A 2,6 B 3,3 C 4,8 D 5,2 Câu 7: Bom nhiệt hạch dùng phản ứng: D + T > a + n Biết khối lượng hạt nhân D, T a mD = 2,0136u, mT = 3,0160u ma = 4,0015u; khối lượng hạt n mn = 1,0087u; 1u = 931 (MeV/c2) Năng lượng toả kmol heli tạo thành A 1,09 1025 MeV B 1,74 1012 kJ C 2,89 10-15 kJ D 18,07 MeV Câu 8: Một lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với lượng dao động 1J lực đàn hồi cực đại 10N Khoảng thời gian ngắn lần liên tiếp điểm treo lò xo chịu tác dụng lực kéo N 0,1s Quãng đường dài mà vật 0,4 s : A 115 cm B 84cm C 60cm, D 64cm, Câu 9: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng dùng nguồn sáng phát đồng thời hai xạ đơn sắc màu đỏ bước sóng Trên người ta quan sát thấy vân trung tâm vân sáng màu với vân trung tâm gần vân màu cam Bước sóng xạ màu cam số vân màu đỏ khoảng là: Câu 11: Dùng hạt prôtôn động Kp = 1,2 MeV bắn vào hạt nhân đứng yên thu hai hạt nhân giống ZX chuyển động với vận tốc cho mp = 1,0073u; mLi = 7,0140u; mX = 4,0015u; 1u = 931 Mev/C2 Động hạt X là: A 9,12 Mev B 18,24 Mev C 4,56 Mev D 6,54 Mev Câu 15: Nguồn âm điểm S phát sóng âm truyền môi trường đẳng hướng hai điểm A B nằm nửa đường thẳng xuất phát từ S Mức cường độ âm A LA = 50dB B LB = 30dB Bỏ qua hấp thụ âm Mức cường độ âm trung điểm C AB A 40 dB B 47 dB C 45 dB D 35 dB Câu 16: Giới hạn quang điện kẽm 0,350mm, đồng 0,300mm Nếu chiếu xạ bước sóng 0,320mm vào kẽm tích điện dương đồng tích điện âm đặt lập thì: A Tấm kẽm tích điện dương, đồng dần trở nên trung hoà điện B Điện tích dương kẽm lớn dần, đồng dần điện tích âm C Tấm kẽm tích điện dương, đồng tích điện âm D Tấm kẽm đồng dần trở nên trung hoà điện Câu 17: Hạt nhân urani U234 đứng yên, phân rã a biến thành hạt nhân thôri (Th230) Động hạt a bay chiếm khoảng phần trăm lượng phân rã? Coi khối lượng tính theo đơn vị u xấp xỉ số khối A 96,7% B 98,3% C 16,8% D 1,68% Câu 18: Hai nguồn kết hợp A,B cách 16cm dao động vuông góc với mặt nước theo phương trình: u1= u2 = a sin50 p t (cm) C điểm mặt nước thuộc đường cực tiểu, C trung trực AB đường cực đại Biết AC= 17,2cm BC = 13,6cm Số đường cực đại qua cạnh AC : A B C D 16 Câu 19: Một dòng chữ viết phấn trắng bảng xanh,nếu quan sát 1/7 TRƯỜNG THPT CHUYÊN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN THPT NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn thi: TIẾNG ANH (Phổ thông) Ngày thi: … tháng 5 năm 2015 Thời gian làm bài: 120 phút  Thí sinh không được sử dụng bất kỳ loại tài liệu nào kể cả từ điển và điện thoại  Thí sinh điền đáp án vào khung kẻ trống trong đề gồm 7 trang  Giám thị không giải thích gì thêm PART I - PHONETICS a. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others in each group by circling A, B, C or D and - write your answers in the box below. (0,5 pts) 1. A. cough B. weigh C. enough D. laugh 2. A. thanks B. think C. there D. three 3. A. computer B. statue C. telephone D. teacher 4. A. advanced B. accomplished C. watched D. averaged 5. A. sword B. switch C. listen D. muscle 1. 2. 3. 4. 5. b. Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others by circling A, B, C or D and - write your answers in the box below. (0,5 pts) 6. A. language B. stimulate C. science D. available 7. A. energetic B. energy C. luxury D. exercises 8. A. discussion B. assistant C. character D. expensive Họ & tên: ______________ SBD: ________________ Phòng thi số: ______________ Trường THCS: _____________ ĐIỂM (thống nhất) GIÁM KHẢO 1 (Điểm/ họ tên/ chữ ký) GIÁM KHẢO 2 (Điểm/ họ tên/ chữ ký) ĐỀ THI THỬ LẦN 4 2/7 9. A. correspond B. compulsory C. communicate D. comprise 10. A. exist B. planet C. routine D. advance 6. 7. 8. 9. 10. PART II – GRAMMAR AND VOCABULARY a. Choose the word or phrase which best completes these sentences or best replace the underlined word(s) by circling A, B, C or D and - write your answers in the box below. (1 pts) 11. What do you think about the girls who are always proud _________ their beauty? A. to B. for C. of D. on 12. Kate’s been at my house __________ 8 o’clock this morning. A. at B. since C. for D. in 13. Things are changing all the time. It is difficult to keep ____________ all these changes. A. out of B. back from C. up with ` D. on about 14. Your English is improving. It’s getting ___________. A. better and better B. good and good C. good and better D. best and best 15. The flight was put off because of the bad weather. A. changed B. cancelled C. confirmed D. postponed 16. You never tell anyone your password, _________? A. do you B. don’t you C. did you D. didn’t you 17. If he worked more slowly, he _________ so many mistakes. A. wouldn’t make B. won’t make C.didn’t make D. doesn’t make 18. Don’t talk loudly. No one _________ noise in the reading room. A. is allowed to making B. allows to make C. allows making D. is allowed to make 19. To the one _________ feelings for me are so strong that the word love can’t describe them. A. whom B. who C. whose D. that 20. The roof needs __________. You’d better have it ___________ as soon as possible. 3/7 A. to repaire - done B. reparing - done C. to be repaired – to be done D. being repared – doing 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. b. Fill one suitable preposition in each gap to complete the sentences. (1 pts) 21. Next summer we are going ___________ a trip to Canada. 22. She burst __________ laughing – she couldn’t help herself. 23. I am going away __________ the end of January. 24-25. The wind blew __________ from the desert and covered everything _________ sand. 26. American English is significantly different __________ British English. 27-28. Whether we need more food depends __________ how many people turn __________. 29. Many people are very concerned __________ global warming. 30. She works quite hard. You can’t accuse her __________ being lazy. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. c. Choose the underlined word or phrase (A, B, C, or D) that ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016 - 2017 SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT VINH LỘC Môn: TOÁN LỚP 11 - BẢN Thời gian làm bài: 90 phút; (40 câu trắc nghiệm 02 câu tự luận)19/12/2016 ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 132 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Lớp: I PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm): Câu 1: Chọn ngẫu nhiên bi từ hộp bi xanh khác bi đỏ khác (các bi cân đối, đồng chất) Xác suất bi chọn bi đỏ 10 25 B 63 C 63 D 63 A 63 Câu 2: Trong thi vấn đáp, giáo viên soạn sẵn 10 câu hỏi câu hỏi mức độ dễ câu hỏi mức độ khó Xác suất học sinh chọn ngẫu nhiên câu hỏi mà câu hỏi khó 19 13 17 A 24 B 24 C 24 D 24 Câu 3: Gieo súc sắc hai lần Xác suất tổng số chấm hai lần gieo 1 A B 36 C 12 D Câu 4: Số hạng tổng quát cấp số cộng ( un ) số hạng đầu u1 = −5 công sai d = * A un =−2 − 3n với n ∈  3n − với n ∈ * n C u= * B un =−3 − 2n với n ∈  2n − với n ∈ * n D u= Câu 5: Một nhóm học sinh gồm nam nữ Cần chọn học sinh để tham gia đồng diễn thể dục, với yêu cầu không bạn nữ Hỏi cách chọn? A 126 B 105 C 252 D 63 Câu 6: Cho tứ diện ABCD với M , N , P điểm lấy cạnh AB, BC , CD cho MN / / AC Giao điểm S đường thẳng AD mặt phẳng ( MNP ) nằm đường thẳng sau đây? A Đường thẳng AP B Đường thẳng ∆ qua D song song với MN C Đường thẳng MN D Đường thẳng ∆ qua P song song với AC Câu 7: Cho tứ diện ABCD cho BCD ACD tam giác cân B A; AB = AC = CD = a M điểm cạnh AC với AM= x ( < x < a ) (α ) mặt phẳng qua M song song với AB CD Mặt phẳng (α ) cắt tứ diện ABCD theo thiết diện hình chữ nhật MNPQ ( N , P, Q nằm cạnh BC , BD, AD ) Giá trị x theo a để diện tích thiết diện MNPQ lớn là: a a A x = B x = a C x = D x = 2a Câu 8: Giá trị lớn hàm số y = − sinx là: A B C D Câu 9: Cho dãy số ( un ) xác định bởi: u1 = −2; un = 2un −1 + n , n ≥ Số hạng thứ dãy số ( un ) A B 93 C Câu 10: Tổng C − C + C − C + − 3C + C 20 20 19 20 18 20 17 20 19 20 D 34 20 20 Trang 1/4 -đề thi 132 20 20 20 20 A −4 B C −2 D Câu 11: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình vuông tâm O Giao tuyến hai mặt phẳng ( SAC ) ( SBD ) A đường thẳng SA B đường thẳng SO C đường thẳng SB D đường thẳng SC Câu 12: Hai xạ thủ bắn vào bia Kí hiệu biến cố Ak : “Xạ thủ thứ k bắn trúng bia”, k = 1; Biến cố ( A ∩ A ) ∪ ( A ∩ A ) biến cố số biến cố đây? 2 A P: “Cả hai xạ thủ bắn trúng” C M: “Có xạ thủ bắn trúng” B N: “Có xạ thủ bắn trúng” D Q: “Không xạ thủ bắn trúng” 15 2  Câu 13: Số hạng tổng quát khai triển biểu thức  x −  , ( x =/ ) x   k k 15 −3 k k k 15 − k ( −2 ) C15k x15−3k B C15 x D C15 x C Câu 14: phép thử ngẫu nhiên số phép thử cho đây? (a) Gieo đồng tiền (2 mặt S, N) lần (b) Chọn bi từ hộp bi xanh giống (c) Bắn viên đạn vào bia (d) Tổng số chấm gieo hai súc sắc lần A B C D Câu 15: Trên mặt phẳng cho 10 điểm, điểm thẳng hàng đoạn thẳng khác tạo 10 điểm nói trên? A 90 B 20 C 50 D 45 ảnh Câu 16: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d ' phương trình x + y − = ( −2 ) A k C15k x15− k k đường thẳng d qua phép quay tâm O góc quay 900 Phương trình đường thẳng d 0 A x − y + = B x − y − = C x + y + = D x − y + = Câu 17: Cho tứ diện ABCD Mặt phẳng (α ) cắt cạnh AC , BC , BD, AD trung điểm P, Q, R, S Thiết diện tạo mặt phẳng (α ) tứ diện ABCD A hình vuông B hình chữ nhật C hình thoi D hình bình hành Câu 18: Trên bàn bày loại bánh khác nhau, loại mứt khác loại trái khác khách dùng tráng miệng Hỏi người khách cách chọn loại bánh loại mứt loại trái cây? A 11 B 20 C 12 D 40  Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vectơ v = ( −1; ) , điểm M ( 3;5 ) Ảnh điểm M qua phép  tịnh tiến theo vectơ v điểm A M ' ( 4; −3) B M ' ( 2;7 ) C M ' ( 4;3) D M ' ( −4; −3) Câu 20: Cho A, B hai biến cố phép thử không gian mẫu Ω phát biểu phát biểu đây? (a) Nếu A, B xung khắc P ( A ∪ B ) = P ( A ) + P ( B ) (b) n ( A ∪ B ) = n ( A ) + n ( B ) (c) Nếu A ∪ B = Ω P ( A ) + P ( B ) = (d) Nếu A, B đối P ( A ) + P ( B ) = A B C D Câu 21: Cho A, B hai biến cố đối phép thử Biết xác suất xảy biến cố A 30% Xác suất xảy biến cố B 3 A 10 B 10 C D ... A - B C D - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 135 KiỂM TRA HỌC KÌ II Môn: TOÁN 12 CƠ BẢN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ/CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19... a + b C + a − b D − a − b Câu 43: Tìm số phức liên hợp số phức z = 12 − 5i A z = 12 − 5i B z = 12 + 5i C z = 12 − 5i D z = 12 + 5i Câu 44: Cho tam giác ABC vuông A , AB = a, AC = 2a Quay tam... 25 = Tính z B C 19 3 D ∫ f ( x ) dx = 3, ∫ f ( x ) dx = −1 Tính ∫ f ( x ) dx B -4 C D -2 Trang 2/4 - Mã đề thi 135 Câu 25: Cho z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z + z + = Tính P = z1 z2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HK2 Toán 12 cơ bản năm học 2016 - 2017 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị - TOANMATH.com, Đề thi HK2 Toán 12 cơ bản năm học 2016 - 2017 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị - TOANMATH.com,

Hình ảnh liên quan

Câu 6: Cho khối hộp có hai mặt đối diện là hình vuông cạnh 2 a, khoảng cách giữa hai mặt đó bằnga - Đề thi HK2 Toán 12 cơ bản năm học 2016 - 2017 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị - TOANMATH.com

u.

6: Cho khối hộp có hai mặt đối diện là hình vuông cạnh 2 a, khoảng cách giữa hai mặt đó bằnga Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 12: Biểu diễn hình học của số phức z= −2 3i là điểm nào trong những điểm sau đây? - Đề thi HK2 Toán 12 cơ bản năm học 2016 - 2017 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị - TOANMATH.com

u.

12: Biểu diễn hình học của số phức z= −2 3i là điểm nào trong những điểm sau đây? Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 37: Cho một hình chữ nhật có đường chéo độ dài 5, một cạnh độ dài 3. Quay hình chữ nhật đó ( kể cả các điểm bên trong) quanh trục chứa cạnh có độ dài lớn hơn, ta thu được một khối - Đề thi HK2 Toán 12 cơ bản năm học 2016 - 2017 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị - TOANMATH.com

u.

37: Cho một hình chữ nhật có đường chéo độ dài 5, một cạnh độ dài 3. Quay hình chữ nhật đó ( kể cả các điểm bên trong) quanh trục chứa cạnh có độ dài lớn hơn, ta thu được một khối Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 41: Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo bởi khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường 2 2 ,0,0,1 - Đề thi HK2 Toán 12 cơ bản năm học 2016 - 2017 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị - TOANMATH.com

u.

41: Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo bởi khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường 2 2 ,0,0,1 Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan