0

bao cao kiem toan 2015 pdg

36 82 0
 • bao cao kiem toan 2015 pdg

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:14

DA32lời nói đầuViệc lập Báo cáo kiểm toán là khâu cuối cùng của quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính. Báo cáo kiểm toán là sản phẩm của quá trình kiểm toán. Báo cáo kiểm toán thể hiện ý kiến của kiểm toán viên xác nhận sự trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của đơn vị đợc kiểm toán với mục đích đem lại niềm tin cho ngời sử dụng.Việc nghiên cứu báo cáo kiểm toán về vấn đề các nguyên tắc, chuẩn mực chi phối việc lập báo cáo kiểm toán là yêu cầu cần thiết đặt ra cho những ngời hoạt động trong ngành kiểm toán, và đặc biệt đối với sinh viên đang học tập và nghiên cứu chuyên ngành kiểm toán.Là một sinh viên của chuyên ngành đào tạo kiểm toán, em mong muốn đợc nghiên cứu để hiểu rõ hơn về Báo cáo kiểm toán và việc lập Báo cáo kiểm toán, đồng thời tìm hiểu về trách nhiệm của kiểm toán viên, công ty kiểm toán độc lập đối với Báo cáo kiểm toán phát hành. Đề án đợc trình bày trên cơ sở nghiên cứu về các nguyên tắc, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành và các nguyên tắc, chuẩn mực kiểm toán Quốc tế và thực trạng việc phát hành Báo cáo kiểm toán hiện nay cũng nh ảnh hởng của Báo cáo kiểm toán tới ngời sử dụng thông tin trên Báo cáo kiểm toán.Vì giới hạn của một đề tài và hiểu biết còn hạn chế, việc trình bày đề án không tránh khỏi sai sót. Em rất mong đợc sự chỉ bảo của các thầy cô giáo và các bạn.1Phần I. Lý luận chung1. Khái quát chung về Báo cáo kiểm toán ( BCKT )1.1 Khái niệmTheo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700 - Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính : Báo cáo kiểm toán là loại báo cáo bằng văn bản do kiểm toán viên và công ty kiểm toán lập và công bố để nêu rõ ý kiến chính thức của mình về báo cáo tài chính của một đơn vị đã đợc kiểm toán.Lập báo cáo kiểm toán là khâu cuối cùng của quá trình kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC). BCKT là một bản thông báo về kết qủa cuộc kiểm toán về BCTC, dựa trên những bằng chứng thu đợc, kiểm toán viên sẽ soát xét, đánh giá những kết luận rút ra từ các bằng chứng về sự phù hợp của những thông tin định lợng trên BCTC cũng nh sự tuân thủ các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành khi lập BCTC.Theo quy định mang tính phổ biến của một quốc gia hoặc của Uỷ ban về chuẩn mực kiểm toán (IAPC) của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) thì BCKT về BCTC đợc quy định viết dới dạng văn bản và phải tuân thủ các quy định cả về mặt nội dung và hình thức.1.2. Vai trò, ý nghĩa của báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chínhBCKT về BCTC có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kiểm toán và với ngời sử dụng BCTC.Đối với hoạt động kiểm toán: BCKT về BCTC là khâu cuối cùng trong quá trình thực hiện cuộc kiểm toán BCTC để trình bày kết quả của cuộc kiểm toán bằng những ý kiến đánh giá của kiểm toán viên về thông tin định lợng và trình bày BCTC theo quy định của chuẩn mực hoặc chế độ kế toán hiện hành.Chất lợng của cuộc kiểm toán thể hiện qua việc BCKT có phản ánh đúng về sự phù hợp của những thông tin định lợng trên BCTC và sự tuân thủ các quy định, chuẩn mực kế §Ò ¸n m«n häcĐẶT VẤN ĐỀĐề án môn học Trong khong thi gian mi nm tr li õy qua cỏc phng tin thụng tin i chỳng m mi ngi c lm quen vi khỏi nim kim toỏn núi chung v kim toỏn Nh nc, kim toỏn ni b, cỏc cụng ty dch v t vn k toỏn- kim toỏn núi riờng. Vic hỡnh thnh v phỏt trin dch v kim toỏn l nhu cu khụng th thiu ca nn kinh t th trng nhm thớch ng vi yờu cu ca nn kinh t chuyn i v hi nhp quc t, hot ng kim toỏn nc ta ó nhanh chúng hỡnh thnh v phỏt trin.Vy kim toỏn là gỡ? Kim toỏn l quỏ trỡnh m theo mt cỏ nhõn c lp, cú thm quyn thu thp v ỏnh giỏ cỏc bng chng v cỏc thụng tin s lng có liờn quan n mt t chc kinh t c th nhm mc ớch xỏc nh v bỏo cỏo mc phự hp gia thụng tin s lng ú vi cỏc chun mc ó c xõy dng".Đề án môn học Cng nh mi hot ộng cú ý thc khỏc ca con ngi, c bit vi tinh cht ca mt hot ng chuyờn sõu cao v ngh nghip, kin toỏn cng cú chc nng hot ng ca riờng mỡnh nhm tng cng cụng tỏc kim tra, kim soỏt v giỏm sỏt quỏ trỡnh s dng cú hiu qu cỏc ngun lc ti chớnh ca doanh nghip c th hin trờn cỏc bỏo cỏo ti chớnh(BCTC). Vỡ vy, cht lng kim toỏn BCTC khụng nhng l thc o v tớnh hiu qu ca hot ng kim toỏn m cht lng BCTC cũn dc th hin bng vic a ra lời nhn xột ỳng n v tớnh trung thc hp lý v hp phỏp cỏc thụng tin c kim toỏm trờn BCTC nhm phc v cho cụng tỏc qun lý v iu hnh ngõn sỏch Nh nc ca cỏc cp chớnh quyn, cỏc hot ng qun tr doanh nghip, i vi cỏc nh qun lý, cỏc hot ng u t ti chớnh v cỏc quan h giao dch khỏc.Nh vy cht lng BCTC cú vai trũ quan trng trong vic a ra cỏc quyt nh trong qun lý kinh t, nu kt qu kim toỏn a ra nhng nhn xột khụng phự hp v cỏc thụng tin dc kim toỏm trờn BCTC s dn ri nhng hu qu khú lng trong hot ng kinh t, ti chớnh c bit trong thi gian va qua nht l trờn cỏc phng tin thụng tin i chỳng cp ti cỏc v b ca khụng ớt doanh nghip (k c mt s doanh nghip Nh nc) dn ti tỡnh trng khụng bo ton vn sn xut kinh doanh, tht thoỏt nghiờm trng v ti chớnh c ti sn, hng nm lao ng b mt vic lm hoc vic lm khụng n nh gõy nờn nhng xỏo ng d lun xó hi.Khụng ớt nhng bi bỏo thc hin ũi hi cụng ty kim toỏn cú trỏch nhim nh th no i vi kin toỏn cht lng BCTC ?Vỡ vy trỏch nhim ca kim toỏn viờn (KTV) cú v trớ rt quan trng trong cht lng BCTC v ũi hi phi nm vg chc nng hot ng ngh nghip ca mỡnh. Do dú, vi tớnh cht nh vy em xin mnh dn nghiờn cu ti Mi quan h gia chc nng kin toỏn vi trỏch nhim ca kin toỏn viờn v cht lng kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh.§Ò ¸n m«n häcĐề án môn họcB.NI DUNGI. C s lý lun:1. Chức năng của kiểm toánHot ng kim toỏn thc hin hai chc nng cơ bản xác minh v by t ý kin v i tng kim toỏn. i tng kim toỏn núi chung v i tng kim toỏn núi riờng luụn cha ng nhiu mi quan h v kinh t, v phỏp lý phong phỳ v a dng. Do ú chc nng xỏc minh v by t ý kin cn c xỏc nh tht khoa hc. Hn na trong kim toỏn ti chớnh ý kin hay kt lun kim toỏn khụng phc v cho ngi lp hay ngi xỏc minh m phc v cho ngi quan tõm n tớnh trung thc v hp phỏp ca BCTC. Do ú kt lun ny phi da trờn bng chng y v cú hiu lc vi chi phớ kim toỏn thp nht. Do vy vic xỏc nh mc tiờu kim toỏn khoa hc trờn c s cỏc mi quan h vn cú ca khỏch th kim toỏn s giỳp KTV thc hin ỳng hng v cú hiu qu hot ng kim toỏn. c im c bn trong trin khai chc nng chung ca kim toỏn trong kim toỏn BCTC l thu nhp bng chng t (hay xỏc minh), hiu rừ hn chc nng ny chỳng ta i tỡm hiu:1.1/ Chc nng xỏc minhChc nng xỏc minh nhm khng nh mc trung thc ca ti liu, tớnh phỏp lý ca vic thc hin cỏc nghip v hay vic lp cỏc BCTC. Xỏc minh l chc nng c bn gn lin vi s ra i, tn ti v phỏt trin ca hot ng kim toỏn. Bn thõn chc nng này khụng ngng phỏt trin v c th hin khỏc nhau tu tng i tng c th ca kim toỏn l BCTC hay nghip v kinh t c th hoc ton b ti liu k toỏn. i vi cỏc BCTC vic thc hin chc nng xỏc minh ny trc ht c th hin s xỏc nhn ca ngi kim tra c lp bờn ngoi. Ngay t thi Trung c nhng KTV c lp m Edword nht v cỏc nam tc tuyn dng cng ch ghi mt ch " chng thc " trờn BCTC. Cho n ngy nay, do quan h kinh t ngy cng phc tp v yờu cu Trần Thị Ngọc Anh Kiểm tốn 45AMỤC LỤCMỤC LỤC . 1 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 4 DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU . 4 TĨM TẮT DA32lời nói đầuViệc lập Báo cáo kiểm toán là khâu cuối cùng của quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính. Báo cáo kiểm toán là sản phẩm của quá trình kiểm toán. Báo cáo kiểm toán thể hiện ý kiến của kiểm toán viên xác nhận sự trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của đơn vị đợc kiểm toán với mục đích đem lại niềm tin cho ngời sử dụng.Việc nghiên cứu báo cáo kiểm toán về vấn đề các nguyên tắc, chuẩn mực chi phối việc lập báo cáo kiểm toán là yêu cầu cần thiết đặt ra cho những ngời hoạt động trong ngành kiểm toán, và đặc biệt đối với sinh viên đang học tập và nghiên cứu chuyên ngành kiểm toán.Là một sinh viên của chuyên ngành đào tạo kiểm toán, em mong muốn đợc nghiên cứu để hiểu rõ hơn về Báo cáo kiểm toán và việc lập Báo cáo kiểm toán, đồng thời tìm hiểu về trách nhiệm của kiểm toán viên, công ty kiểm toán độc lập đối với Báo cáo kiểm toán phát hành. Đề án đợc trình bày trên cơ sở nghiên cứu về các nguyên tắc, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành và các nguyên tắc, chuẩn mực kiểm toán Quốc tế và thực trạng việc phát hành Báo cáo kiểm toán hiện nay cũng nh ảnh hởng của Báo cáo kiểm toán tới ngời sử dụng thông tin trên Báo cáo kiểm toán.Vì giới hạn của một đề tài và hiểu biết còn hạn chế, việc trình bày đề án không tránh khỏi sai sót. Em rất mong đợc sự chỉ bảo của các thầy cô giáo và các bạn.1Phần I. Lý luận chung1. Khái quát chung về Báo cáo kiểm toán ( BCKT )1.1 Khái niệmTheo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700 - Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính : Báo cáo kiểm toán là loại báo cáo bằng văn bản do kiểm toán viên và công ty kiểm toán lập và công bố để nêu rõ ý kiến chính thức của mình về báo cáo tài chính của một đơn vị đã đợc kiểm toán.Lập báo cáo kiểm toán là khâu cuối cùng của quá trình kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC). BCKT là một bản thông báo về kết qủa cuộc kiểm toán về BCTC, dựa trên những bằng chứng thu đợc, kiểm toán viên sẽ soát xét, đánh giá những kết luận rút ra từ các bằng chứng về sự phù hợp của những thông tin định lợng trên BCTC cũng nh sự tuân thủ các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành khi lập BCTC.Theo quy định mang tính phổ biến của một quốc gia hoặc của Uỷ ban về chuẩn mực kiểm toán (IAPC) của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) thì BCKT về BCTC đợc quy định viết dới dạng văn bản và phải tuân thủ các quy định cả về mặt nội dung và hình thức.1.2. Vai trò, ý nghĩa của báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chínhBCKT về BCTC có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kiểm toán và với ngời sử dụng BCTC.Đối với hoạt động kiểm toán: BCKT về BCTC là khâu cuối cùng trong quá trình thực hiện cuộc kiểm toán BCTC để trình bày kết quả của cuộc kiểm toán bằng những ý kiến đánh giá của kiểm toán Chuyên đề thực tậpMục lục Mục lục .1Lời nói đầu 4Chơng 1 .5Lý luận chung về báo cáo kiểm toán .5 báo cáo tài chính .51.1 Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính 51.1.1Khái niệm kiểm toán báo cáo tài chính .51.1.2Chủ thể kiểm toán báo cáo tài chính .61.1.2.1Kiểm toán viên Nhà nớc .61.1.2.2Kiểm toán viên nội bộ 61.1.2.3Kiểm toán viên độc lập .71.1.3Mục đích kiểm toán báo cáo tài chính 71.1.3.1 Rủi ro thông tin tài chính và các biện pháp khắc phục 71.1.3.2Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính .91.2Lý luận chung về báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 91.2.1Định nghĩa báo cáo kiểm toán .91.2.2Nội dung báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính .101.2.2.1Các yếu tố của một báo cáo kiểm toán báo cáo cáo tài chính 101.2.2.2Các nội dung cơ bản của một báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính .101.2.3Các loại báo cáo kiểm toán .141.2.3.1ý kiến nhận xét hoàn hảo ( báo cáo chấp nhận toàn phần ) 141.2.3.2 ý kiến chấp nhận từng phần (Báo cáo chấp nhận từng phần ) 161.2.3.3 ý kiến nhận xét từ bỏ(Báo cáo kiểm toán từ chối bày tỏ ý kiến ) 171.2.3.4 ý kiến trái ngợc ( Báo cáo kiểm toán có ý kiến trái ngợc ) .18 1.3 Quy trình kiểm toán .181.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán .19Kế hoạch kiểm toán .20Chơng trình kiểm toán .201.3.2 Thực hiện kiểm toán .221.3.3 Hoàn thành kiểm toán và công bố báo cáo kiểm toán .24Chơng 2 .292.1 Khái quát chung về Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà nội (cpa Hanoi ) .292.1.2 Sự hình thành và phát triển của Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà nội
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - bao cao kiem toan 2015 pdg

Bảng c.

ân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Xem tại trang 2 của tài liệu.
kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam - bao cao kiem toan 2015 pdg

kinh.

doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam Xem tại trang 5 của tài liệu.
gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 27 tháng 02 năm 2016 từ trang 06 đến trang 34, bao gồm Bảng cân - bao cao kiem toan 2015 pdg

g.

ọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 27 tháng 02 năm 2016 từ trang 06 đến trang 34, bao gồm Bảng cân Xem tại trang 6 của tài liệu.
kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù - bao cao kiem toan 2015 pdg

k.

ết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù Xem tại trang 7 của tài liệu.
Tài sản cố định vô hình - bao cao kiem toan 2015 pdg

i.

sản cố định vô hình Xem tại trang 16 của tài liệu.
năm 2008 và mức lương bình quân của họ trong vòng sáu tháng trước ngày lập bảng cân - bao cao kiem toan 2015 pdg

n.

ăm 2008 và mức lương bình quân của họ trong vòng sáu tháng trước ngày lập bảng cân Xem tại trang 18 của tài liệu.
Bảng cân đối kế toán (Trích): - bao cao kiem toan 2015 pdg

Bảng c.

ân đối kế toán (Trích): Xem tại trang 20 của tài liệu.
THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN - bao cao kiem toan 2015 pdg
THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN Xem tại trang 21 của tài liệu.