0

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017

25 80 0
 • Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:52

1Mẫu số CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG KGMẫu số B 01a – DN(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)34 Trần Phú - Rạch Giá -KGBẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q 3 năm 2011Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011TÀI SẢNMã số Thuyết minhSố cuối kỳ Số đầu kỳ1 2 3 4 5A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 =120+130+150)100 581 056 069 704 493 371 885 982I. Tiền và các khoản tương đương tiền110 26 837 005 665 31 517 640 893 1. Tiền111V.0126 837 005 665 31 517 640 893 2. Các khoản tương đương tiền112 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn120V.02 1. Đầu tư ngắn hạn121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)129 III. Các khoản phải thu ngắn hạn130 334 506 379 436 306 045 277 365 1. Phải thu khách hàng131 17 724 922 380 18 471 886 277 2. Trả trước cho người bán132 17 182 854 414 10 899 202 270 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn133 8 733 694 452 3 845 933 316 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng134 5. Các khoản phải thu khác135V.03291 116 320 146 273 079 667 458 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)139 (251,411,956) (251,411,956)IV. Hàng tồn kho140 166 468 062 754 107 516 176 359 1. Hàng tồn kho141V.04166 468 062 754 107 516 176 359 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)149 V. Tài sản ngắn hạn khác150 53 244 621 849 48 292 791 365 1. Chi phí trả trước ngắn hạn151 90 312 000 81 890 000 2. Thuế GTGT được khấu trừ152 2 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước154V.05 5. Tài sản ngắn hạn khác158V.05*53 154 309 849 48 210 901 365B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)200 178 158 492 706 105 243 900 199I. Các khoản phải thu dài hạn210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc212 3. Phải thu dài hạn nội bộ213V.06 4. Phải thu dài hạn khác218V.07 5. Dự phòng phải thu dài hạn nợ khó đòi (*)219 II. Tài sản cố định220 106 365 685 364 56 172 133 180 1. Tài sản cố định hữu hình221V.089 332 886 326 6 768 535 997 - Nguyên giá222 22 600 290 609 18 781 483 528 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)223 (13,267,404,283) (12,012,947,531) 2. Tài sản cố định thuê tài chính224V.09 - Nguyên giá225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)226 3. Tài sản cố định vô hình227V.106 526 475 977 7 582 974 326 - Nguyên giá228 7 219 431 765 8 204 339 038 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)229 (692,955,788) (621,364,712) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230V.1190 506 323 061 41 820 622 857III. Bất động sản đầu tư240V.1218 708 570 914 6 305 970 914 - Nguyên giá241 18 708 570 914 6 305 970 914 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)242 0 0 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn250 38 248 452 453 37 614 833 373 1. Đầu tư vào công ty con251 27 183 677 253 19 490 829 986 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh252 11 064 775 200 18 124 003 387 3. Đầu tư dài hạn khác 258V.13 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)259 I. Tài sản dài hạn khác260 14 835 783 975 5 150 962 7323 1. Chi phí trả trước dài hạn261V.1414 835 783 975 5 150 962 732 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại262V.21 3. Tài sản dài hạn khác268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)280 759 214 562 410 598 615 786 181NGUỒN VỐNMã sốThuyết minhSố cuối kỳ Số đầu kỳA - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 +330)300 640 469 407 545 491 268 063 790I. Nợ ngắn hạn310 479 842 340 515 330 858 146 912 1. Vay và nợ ngắn hạn311V.15139 373 170 501 116 637 215 860 2. Phải trả người bán312 15 383 620 384 8 133 889 852 3. Người mua trả CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG Địa chỉ: 90 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý III của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính 11 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý III của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1. Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần 2. Lĩnh vực kinh doanh : Chế biến thủy sản. 3. Ngành nghề kinh doanh : - Chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản; - Mua bán cá và thủy sản; - Mua bán hóa chất, dụng cụ dùng trong sản xuất và chế biến thủy sản; - Nuôi trồng thủy sản; - Mua bán nông sản (nếp, gạo, hạt điều,…) - Mua bán thực phẩm (đậu nành, đậu bắp, rau quả,… đông lạnh) - Sản xuất bao bì; - Mua bán các loại nguyên liệu, vật tư trong ngành bao bì; - Chế biến thức ăn thủy sản; - Mua bán nguyên liệu, vật tư phục vụ chăn nuôi thủy sản (cám bã đậu nành, bột cá, bột xương thịt, vitamin); - Đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu du lịch, khách sạn, cao ốc văn phòng; - Chế biến thức ăn gia súc. II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 là năm tài chính thứ hai kể từ khi Công ty chuyển đổi từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND). III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Hình thức kế toán áp dụng Công ty sử dụng hình thức Nhật ký chung. 3. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính. CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG Địa chỉ: 90 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý III của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính 12 IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 2. Cơ sở lập báo cáo tài chính Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc. 3. Tiền và tương đương tiền Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi. 4. Hàng tồn kho Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc hàng tồn CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM Doc lap -TIP do- Hanh phuc BAO CAC TAI CHINH QUY 3 NAM 20II No-i nhan : CONG TY CO PHAN XAY DLTNG 47 S6 8, Bien Cirorng, Quy Nhcrn, Binh Dinh DT: 056.3522166 Fax: 056.3522316 E-mail: ctvxavdunp47&.dna.vnn.vn CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM • • • Doc lap -TIP do- Hanh phuc BAO CAO TAI CHINH QUY 3 NAM 20I1 Ncyj nhan : CONG TY CO PHAN XAY DITNG 47 Sd 8, Bien Cirffng, Quy Nhctn, Binh Binh DT: 056.3522166 Fax: 056.3522316 E-mail: ctvxavduna47(p).dna.vnn.vn MdusoBOla-DN Ban hanh theo QD so 15/2006/QD-BTC ngay 20/03/2006 cua BQ tnrang BQ Tai chinh BANG CAN DOI KE TOAN GIU'A NIEN DO • Quy 3 nam 2011 Tai ngay 30 thang 09 nam 2011 TT TAI SAN Ma s6 Thuylt minh S6 cu6i quy S6 dlu nam A TAI SAN NGAN HAN 100 1.016.260.227.188 834.227.554.124 A 100 1 Tien va cac khoan two'np dwo-nq tien 110 24.151.688.087 31.023.354.873 1 110 1 Tien 111 V.01 24.151.688.087 31.023.354.873 2 Cac l<hoan tu-ang du-ang tien 112 II Cac khoan dau tw tai chinh nqan han 120 V.02 II 120 V.02 1 Dau tu" ngin han 121 2 Dy phong giam gia dau tu" ngan han 129 III Cac khoan phai thu nqan han 130 558.127.117.108 655.025.461.410 III 130 1 Phai thu l<hach hang 131 501.671.314.387 607.769.831.813 2 Tra tru'O'c cho ngu-ai ban 132 52.292.960.668 41.594.033.358 3 Phai thu noi bo ngan han 133 4 Phai thu theo tien do KH hgp dong XD 134 6 Cac i<hoan phai thu khac 138 4.162.842.053 5.661.596.239 7 Dy phong khoan phai thu kho do! 139 IV Hanq ton kho 140 400.043.561.084 144.541.585.695 IV 140 1 Hang t6n kho 141 V.04 400.043.561.084 144.541.585.695 2 DLf phong giam gia hang ton kho 149 V Tai san nqan han khac 150 33.937.860.909 3.637.152.146 V 150 1 Chi phi tra tru'O'c ngan han 151 52.126.864 151.346.431 2 Thue GTGT du'gc khiu tru" 152 6.024.550.192 3 Thue va cac khoan khac phai thu nha nu'O'c 154 V.05 5 Tai san ngan han khac 158 27.861.183.853 3.485.805.715 CONG TY C6 PHAN XAY Dl/NG 47 mmm TT TAI SAN Ma s6 Thuyet minh Sd cu6i quy S6 dlu nam B TAI SAN DAI HAN 200 402.399.260.701 397.933.538.466 B 200 1 Cac khoan phai thu dai han 210 1 Phai thu dai han cua khach hang 211 2 Von kinh doanh a dan vj tri/c thuoc 212 3 Phai thu dai han npi bo 213 V.06 4 Phai thu dai han khac 218 V.07 5 Du- phong phai thu dai han kho do! 219 II Tai san c6 dinh 220 373.070.368.701 377.678.846.466 II 220 1 Tai san co djnh huu hinh 221 V.08 348.240.105.333 366.417.058.762 - Nguyen gia 222 624.964.188.276 576.357.135.705 - Gia tri hao mon iuy ke 223 (276.724.082.943) (209.940.076.943) 2 Tai san co dinh thue tai chinh 224 V.09 - Nguyen gia 225 - Gia tri hao mon luy ke 226 3 Tai san co dinh v6 hinh 227 V.10 11.349.745.147 249.432.130 - Nguyen gia 228 11.808.985.290 566.937.273 - Gia tri hao mon luy ke 229 (459.240.143) (317.505.143) 4 Chi phi xay dung ca ban 230 V.11 13.480.518.221 11.012.355.574 111 Bit dong san ddu tu> 240 V.12 - Nguyen gia 241 - Gia tri hao mon luy ke 242 IV Cac khoan dau tw tai chinh dai han 250 28.030.000.000 19.010.000.000 IV 250 1 Diu tw vao Cong ty con 251
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐÓI KẺ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ - Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017
BẢNG CÂN ĐÓI KẺ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Xem tại trang 2 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữu hình -- 221 V.§8~ 987,412,135,562 928,163,651,782 |-Nguêngá CC So mưww 222 2,457,406,943,227 2,283,502,554,180 - Giá trị hao mòn liy kế (*) " ca 223 (1,469,994.807,665)| — (1,355,338,902,398) 2 - Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017

1..

Tài sản cố định hữu hình -- 221 V.§8~ 987,412,135,562 928,163,651,782 |-Nguêngá CC So mưww 222 2,457,406,943,227 2,283,502,554,180 - Giá trị hao mòn liy kế (*) " ca 223 (1,469,994.807,665)| — (1,355,338,902,398) 2 Xem tại trang 3 của tài liệu.
-Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: TSCĐ hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế - Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017

guy.

ên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: TSCĐ hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế Xem tại trang 10 của tài liệu.
V. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN VÀ BÁO CÁO KÉT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017
V. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN VÀ BÁO CÁO KÉT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Xem tại trang 11 của tài liệu.
* Tóm tắt tình hình hoạt động của công ty liên kết trong kỳ - Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017

m.

tắt tình hình hoạt động của công ty liên kết trong kỳ Xem tại trang 12 của tài liệu.
- Phải thu khác - Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017

h.

ải thu khác Xem tại trang 12 của tài liệu.
Khoãn mục ngữ | QUYỀN | “Bản giyển bãng phát hành sáng chê NHẬN BI hàng hóa thần miện) máy tính giấy phép nhượng | TSCĐ vô hình khác 3 Tổng cộng - Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017

ho.

ãn mục ngữ | QUYỀN | “Bản giyển bãng phát hành sáng chê NHẬN BI hàng hóa thần miện) máy tính giấy phép nhượng | TSCĐ vô hình khác 3 Tổng cộng Xem tại trang 14 của tài liệu.
125.000.000.000 VND và được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ nguồn vốn vay với thời hạn 240 tháng kể từ ngày 30 tháng 09 năm 2014 - Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017

125.000.000.000.

VND và được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ nguồn vốn vay với thời hạn 240 tháng kể từ ngày 30 tháng 09 năm 2014 Xem tại trang 19 của tài liệu.
a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu - Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017

a..

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu Xem tại trang 20 của tài liệu.
b. Dài hạn - Lãi vay - Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017

b..

Dài hạn - Lãi vay Xem tại trang 20 của tài liệu.