0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

26 83 0
  • Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:50

1Mẫu số CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG KGMẫu số B 01a – DN(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)34 Trần Phú - Rạch Giá -KGBẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q 3 năm 2011Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011TÀI SẢNMã số Thuyết minhSố cuối kỳ Số đầu kỳ1 2 3 4 5A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 =120+130+150)100 581 056 069 704 493 371 885 982I. Tiền và các khoản tương đương tiền110 26 837 005 665 31 517 640 893 1. Tiền111V.0126 837 005 665 31 517 640 893 2. Các khoản tương đương tiền112 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn120V.02 1. Đầu tư ngắn hạn121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)129 III. Các khoản phải thu ngắn hạn130 334 506 379 436 306 045 277 365 1. Phải thu khách hàng131 17 724 922 380 18 471 886 277 2. Trả trước cho người bán132 17 182 854 414 10 899 202 270 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn133 8 733 694 452 3 845 933 316 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng134 5. Các khoản phải thu khác135V.03291 116 320 146 273 079 667 458 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)139 (251,411,956) (251,411,956)IV. Hàng tồn kho140 166 468 062 754 107 516 176 359 1. Hàng tồn kho141V.04166 468 062 754 107 516 176 359 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)149 V. Tài sản ngắn hạn khác150 53 244 621 849 48 292 791 365 1. Chi phí trả trước ngắn hạn151 90 312 000 81 890 000 2. Thuế GTGT được khấu trừ152 2 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước154V.05 5. Tài sản ngắn hạn khác158V.05*53 154 309 849 48 210 901 365B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)200 178 158 492 706 105 243 900 199I. Các khoản phải thu dài hạn210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc212 3. Phải thu dài hạn nội bộ213V.06 4. Phải thu dài hạn khác218V.07 5. Dự phòng phải thu dài hạn nợ khó đòi (*)219 II. Tài sản cố định220 106 365 685 364 56 172 133 180 1. Tài sản cố định hữu hình221V.089 332 886 326 6 768 535 997 - Nguyên giá222 22 600 290 609 18 781 483 528 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)223 (13,267,404,283) (12,012,947,531) 2. Tài sản cố định thuê tài chính224V.09 - Nguyên giá225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)226 3. Tài sản cố định vô hình227V.106 526 475 977 7 582 974 326 - Nguyên giá228 7 219 431 765 8 204 339 038 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)229 (692,955,788) (621,364,712) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230V.1190 506 323 061 41 820 622 857III. Bất động sản đầu tư240V.1218 708 570 914 6 305 970 914 - Nguyên giá241 18 708 570 914 6 305 970 914 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)242 0 0 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn250 38 248 452 453 37 614 833 373 1. Đầu tư vào công ty con251 27 183 677 253 19 490 829 986 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh252 11 064 775 200 18 124 003 387 3. Đầu tư dài hạn khác 258V.13 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)259 I. Tài sản dài hạn khác260 14 835 783 975 5 150 962 7323 1. Chi phí trả trước dài hạn261V.1414 835 783 975 5 150 962 732 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại262V.21 3. Tài sản dài hạn khác268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)280 759 214 562 410 598 615 786 181NGUỒN VỐNMã sốThuyết minhSố cuối kỳ Số đầu kỳA - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 +330)300 640 469 407 545 491 268 063 790I. Nợ ngắn hạn310 479 842 340 515 330 858 146 912 1. Vay và nợ ngắn hạn311V.15139 373 170 501 116 637 215 860 2. Phải trả người bán312 15 383 620 384 8 133 889 852 3. Người mua trả BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 CÔNG TY C PHN THY IN MIN TRUNG Digitally signed by CÔNG TY C PHN THY IN MIN TRUNG Date: 2016.04.20 13:40:08 +07:00 Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2016 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2016 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2016 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 237.446.138.725 270.531.281.331 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 18.929.266.071 27.955.052.472 Tiền 111 V.1 18.929.266.071 ry Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay Signature Not Verified Được ký VÕ MINH TÂN Ngày ký: 13.04.2016 09:21 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2016 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2016 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2016 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 237.446.138.725 270.531.281.331 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 18.929.266.071 27.955.052.472 Tiền 111 V.1 18.929.266.071 27.955.052.472 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 -
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Xem tại trang 2 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữuhình 221 | V.9 | 661,143108169| 598.257496,596. - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

1..

Tài sản cố định hữuhình 221 | V.9 | 661,143108169| 598.257496,596 Xem tại trang 3 của tài liệu.
* Tóm tắt tình hình hoạt động của công ty liên kết trong kỳ - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

m.

tắt tình hình hoạt động của công ty liên kết trong kỳ Xem tại trang 13 của tài liệu.
8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

8..

Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: Xem tại trang 14 của tài liệu.
~ Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho vay:  - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

i.

á trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho vay: Xem tại trang 15 của tài liệu.
a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu % - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

a..

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu % Xem tại trang 21 của tài liệu.