BCTC HopNhat Quy2 2016

26 113 0
BCTC HopNhat Quy2 2016

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:50

Hình ảnh liên quan

.2. Tài sản cố định vô hình E_.x.> _| 227 | vo | 6740924649 1,059,059,345 | - BCTC HopNhat Quy2 2016

2..

Tài sản cố định vô hình E_.x.> _| 227 | vo | 6740924649 1,059,059,345 | Xem tại trang 3 của tài liệu.
'V. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - BCTC HopNhat Quy2 2016
'V. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Xem tại trang 11 của tài liệu.
~ Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cằm cố đảm bảo các khoản cho vay — 14,666,141,612 đồng ~ Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 634/246/778,834 đồng - BCTC HopNhat Quy2 2016

i.

á trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cằm cố đảm bảo các khoản cho vay — 14,666,141,612 đồng ~ Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 634/246/778,834 đồng Xem tại trang 15 của tài liệu.
a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu18.                                                                         - BCTC HopNhat Quy2 2016

a..

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu18. Xem tại trang 22 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan