0

BCTC HopNhat Quy2 2016

26 114 0
 • BCTC HopNhat Quy2 2016

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:50

* - ^- cQNc HdA xA HQr cH0 NGHIA vrET NAM Ar, ,ta/{rntItr*t 4t DQc rgp -rs - H'nh phric Hd NQi, 15 thdng ndm 2017 si::232rfrr-MB-HDer TOTRiI{H CUA HQr DoNG QUAN TRI NGAN HAXC rnrCr QUAN DQr vA Phuong Kinh CEn cri trinh: tii tli tluqc ki6m 6n ph6n pn6i lgi ntuin nIm 2016 V/v th6ng qua 86o c6o chinh niim 2016 to6n Eai hQi d6ng c6 Lời mở đầuTrải qua 15 năm đổi mới, đã xuất hiện nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, tuy làm ăn thăng trầm có khác nhau nhng phần lớn doanh nghiệp đã rút ra đợc nhiều bài học quý giá trong sản xuất kinh doanh, thích nghi với kinh tế thị trờng. Nếu nh trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, các xí nghiệp quốc doanh đơn thuần sản xuất và giao nộp sản phẩm theo kế hoạch ấn định từ trên xuống mà không cần quan tâm đến chất lợng, giá thành và lợi nhuận thì ngày nay đối mặt với kinh tế thị tr-ờng, khi mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải tính toán hiệu quả mà là hiệu quả thật sự chứ không phải lãi giả, lỗ thật nh trớc đây. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải đặt trên cơ sở thị trờng, năng suất, chất lợng, hiệu quả đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội cũng nh của mỗi doanh nghiệp. Cơ chế thị trờng đòi hỏi vừa nâng cao năng suất, vừa tạo điều kiện cho việc nâng cao năng suất vì lợi ích sống còn của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế xã hội của cả nớc. Doanh nghiệp dựa trên chiến lợc chung của cả nớc để xây dựng chiến lợc riêng của mình nói đúng hơn là dựa trên tín hiệu của thị trờng mà xây dựng chiến lợc theo nguyên tắc: phải bán những thứ mà thị trờng cần chứ không phải bán những gì mình có. Trong quá trình kinh doanh, cạnh tranh và khát vọng lợi nhuận đã thực sự trở thành động lực thôi thúc các doanh nghiệp tăng cờng đầu t, đổi mới thiết bị công nghệ, đầu t vào những ngành nghề mới với mục đích cuối cùng là đạt đ ợc chỉ tiêu lợi nhuận ngày càng lớn. Hiện nay, có rất nhiều ngời còn cha hiểu rõ về lợi nhuận và hiệu quả kinh tế, họ thờng nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Vậy lợi nhuận là gì và có vai trò nh thế nào đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp? Với mục đích tìm hiểu về lợi nhuận và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp, em đã đến thực tập tại HUDC 1. Sau một thời gian học hỏi, nghiên cứu em đã chọn đề tài: Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại Công ty Xây lắp Phát triển nhà số 1 . Chuyên đề tốt nghiệp của em gồm ba chơng:1Chơng I: Lý luận chung về lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại các doanh nghiệpChơng II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Xây lắp Phát triển nhà số 1 (HUDC-1)Chơng III: Giải pháp, kiến nghị nhằm gia tăng lợi nhuận tại HUDC1Vì điều kiện thời gian có hạn và kiến thức thực tế cha nhiều nên chuyên đề tốt nghiệp của em còn có những khuyết điểm. Em rất mong nhận đợc ý kiến đóng góp quý báu của cô giáo hớng dẫn ThS Phạm Hồng Vân cùng tất cả mọi ngời, những ai quan tâm đến vấn đề này.Em xin chân thành cảm ơn.2Chơng I: lý luận chung về lợi nhuận và các biện pháp nâng cao lợi nhuận tại các doanh nghiệp1.1_ Lý luận chung về lợi nhuận1.1.1_ Khái niệm về lợi nhuận:Mục tiêu truyền thống và quan trọng của một chủ công ty theo lý thuyết là đạt tối đa Signature Not Verified Được ký ĐẶNG LAM GIANG Ngày ký: 10.04.2017 12:05 GIÁM ĐỐCPHĨ GIÁM ĐỐCPHỊNGTÀI CHÍNH – KẾ TỐNPHỊNGTỔ CHỨC HÀNH CHÍNHPHỊNGKỸ THUẬT – THI CƠNGPHỊNGKINH TẾ – KẾ HOẠCHCHI NHÁNH TẠIBẮC CẠNLIÊN DOANH JANAxưởngmộcvàtrangtrínộithấtđộicơgiớiđiệnnướcđộikinhdoanhvậttưđộixây dựng số105độixây dựng số104độixây dựng số103độixây dựng số102độixây dựng số101Chun đề tốt nghiệpLỜI MỞ ĐẦUTrải qua 15 năm đổi mới, đã xuất hiện nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, tuy làm ăn thăng trầm có khác nhau nhưng phần lớn doanh nghiệp đã rút ra được nhiều bài học q giá trong sản xuất kinh doanh, thích nghi với kinh tế thị trường. Nếu như trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, các xí nghiệp quốc doanh đơn thuần sản xuất Lời mở đầu Kiểm toán là một nghề mới xuất hiện ở việt Nam. Tuy mới ra đời nhng nó có tầm quan trọng đặc biệt nh một "chất nhớt" trong nền kinh tế. Chính vì vậy kiểm toán đã, đang và sẽ nhận đợc sự quan tâm thích đáng của chính phủ và các cơ quan ban ngành. Do đó, lý luận và thức hành kiểm toán không ngừng đợc nâng cao cập nhật, hoàn thiện và rút ngắn khoảng cách giữ lý luận và thực hành. Một trong những vấn đề đó là xây dựng qui trình kiểm toán nói chung và giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán nói riêng dựa trên những chuẩn mực kiểm toán quốc tế đ-ợc chấp nhận rộng rãi và phù hợp với điều kiện cụ thể ở Việt Nam. Đó là vấn đề luôn đợc sự quan tâm lớn của những nhà xây dựng chuẩn mực, toàn thể các kiểm toán viên và công ty kiểm toán. Với mục tiêu tìm hiểu lý luận về giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính, giai đoạn chiếm nhiều công sức và chi phí nhất trong quá trình kiểm toán và quyết điịnh nhất đến chất l-ợng của cuộc kiểm toán. Theo đó đối chiếu so sánh giữa những qui định trong chuẩn mực kiểm toán Việt Nam với những qui định trong chuẩn mực kiểm toán đ-ợc chấp nhận rộng rãi, em đã chọn đề tài: lý luận về giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính . Trên cơ sở mục tiêu đặt ra, đề án của em, ngoài lời mở đầu và phần kết luận, gồm hai phần:I.Qui trình kiểm toán Báo cáo tài chính.II.Giai đoạn thực hiện kế hoạc kiểm toán trong qui trình kiểm toán Báo cáo tài chính. Do giới hạn về thời gian và trình độ nghiên cứu nên đề án vẫn còn nhiều thiếu sót. Em mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô, để đề án hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hớng dẫn Ts Ngô Trí Tuệ đã giúp em hoàn thành đề án này1Phần nội dung I. Qui trình kiểm toán Báo cáo tài chính. 1.Khái niệm : Khái niệm qui trình trong kiểm toán Báo cáo tài chính đợc hiểu là các giai đoạn, các bớc lần lợt đợc thực hiện trong quá trình kiểm toán. Để thu thập các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và có giá trị làm căn cứ cho kết luận của kiểm toán viên về tính trung và thực hợp lý của số liệu trên Báo cáo tài chính, từ đó nâng cao chất lợng, bảo đảm tính hiệu quả hiệu năng của từng cuộc kiểm toán. Cuộc kiểm toán thờng đợc thực hiện theo qui trình gồm ba bớc nh sau: lập kế hoạch kiểm toán và công bố báo cáo kiểm toán.Sơ đồ 1: Ba giai đoạn của một cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính Trong đó giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán là giai đoạn đầu tiên mà các kiểm toánviên cần thực hiẹen trong mỗi cuộc kiểm toán nhằm tạo ra điệu kiện pháp lý cũng nh các điều kiện khác cho cuộc kiểm toán. Việc lập kế hoạch kiểm toán đã đợc quy định trong chuẩn mực thứ t trong mời chuẩn mực kiểm toán hiện hành đợc thừa nhận rộng rãi (GAAS) đòi hỏi: công tác kiểm toán phải đợc lập kế hoạch đầy đủ và các trợ lý, nếu có, phải giám sát đúng đắn. Đoạn hai trong chuẩn mực kiểm toán số 300 cũng nêu rõ kiểm toán viên và công ty kiểm toán cần lập kế 2Giai đoạn ILập kế hoạch và I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I BAa cAo TAl CHfNH CONG1Y c6 PHAN T~ ooAN RI@NG THEP nEN L~N Cho nam tal chfnh kat thuc 31/12/2016 (da dLl~cki~m toan) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I C6NG TY co pHAN T!P soAN THEP TIEN LEN G4A, Khu ph6 4, Phuong Tan Hiep, Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh DOng Nai NQIDUNG Trang Bao cao cua Ban dieu hanh 02-03 Bao cao lOem toan dQc l~p 04 -05 Bao cao tai chinh rieng dll duQ'c kiem toan 06-37 Bang can d6i k€ tom rieng 06-07 Bao cao k€t qua hoat d¢ng kinh doanh rieng 08 Bao cao luu chuyen tien t~rieng 09-10 Thuy€t minh Bao cao tai chinh rieng 11-37 ~ z C,!) u «:s C) "'0 eo· gp o CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Báo cáo tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006 CHÍNH THỨC Apr 20 - 2006 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILKBÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2006 TỪ NGÀY 01/01/2006 ĐẾN NGÀY 31/03/2006TP Hồ Chí Minh, tháng 4 - 20061CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Báo cáo tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ( Dạng đầy đủ )Quý I năm 2006Tại ngày 31 tháng 03 năm 2006 MẪU SỐ B 01a-DNĐơn vị tính : VNĐTÀI SẢNMã sốThuyết minh31/03/2006 Số đầu năm1 2 3 4 5A-TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 2.484.672.780.620 2.406.477.800.348(100=110+120+130+140+150 )I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1 488.523.311.113 500.312.046.223 1. Tiền 111 98.523.311.113 130.312.046.223 2. Các khoản tương đương tiền 112 390.000.000.000 370.000.000.000II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 22.200.000.000 22.800.000.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 11 22.200.000.000 22.800.000.000 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)129III. Các khoản phải thu 130 769.091.665.365 748.600.991.948 1. Phải thu khách hàng 131 2 369.437.267.024 382.956.581.912 2. Trả trước cho người bán 132 2 129.380.652.888 76.804.070.154 3. Phải thu nội bộ 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng137 5. Các khoản phải thu khác 138 2 272.638.022.311 291.564.616.740 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139 2 (2.364.276.858) (2.364.276.858)IV. Hàng tồn kho 140 1.152.870.668.670 1.081.501.082.994 1. Hàng tồn kho 141 3 1.152.870.668.670 1.081.501.082.994 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 0 0V. Tài sản ngắn hạn khác 150 51.987.135.472 53.263.749.183 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 12 28.179.072.501 26.763.719.867 2. Các khoản thuế phải thu 152 4 23.808.062.971 26.500.029.316 3. Tài sản ngắn hạn khác 158 0 0BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)Tại ngày 31 tháng 03 năm 20062CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA NAM 184-188 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, Báo cáo tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Cho giai đọan từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/03/2006 MẪU SỐ B01a-DN Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢNMã sốThuyết minh31/03/2006 Số đầu năm1 2 3 4 5B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1.521.112.930.169 1.491.458.321.959( 200 = 210+220+240+250+260 )I. Các khoản phải thu dài hạn 210 5 4.145.341.147 4.017.602.752 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 0 2. Phải thu nội bộ dài hạn 212 0 3. Phải thu dài hạn khác 213 4.145.341.147 4.017.602.752 4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 0II. Tài sản cố định 220 787.117.114.583 757.372.334.768 1. Tài sản cố định hữu hình 221 6 672.454.648.615 558.790.114.303 - Ngun giá 222 1.422.120.537.303 1.285.280.478.952 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (749.665.888.688) (726.490.364.649) 2. Tài sản cố định th tài chính 224 7 0 0 - Ngun giá 225 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 0 0 3. Tài sản cố định vơ hình 227 89.139.643.772 9.263.475.396 - Ngun giá 228 21.014.045.151 21.002.808.861 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (11.874.401.379) (11.739.333.465) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 9 105.522.822.196 189.318.745.069III. Bất động sản đầu tư 240 10 0 0 - Ngun giá 241 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 0 0IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 11 609.255.000.000 609.959.700.000 1. Đầu tư vào cơng ty con 251 0 0 2. Đầu tư vào cơng ty liên kết f-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~ i~ !1 CONG TY CO PHAN TAp DoAN THEP TIEN LEN MST: 0 // ~ 'i ~ ! ~ 1~ ~ 1~ 1~ 1 ~ ~ 1~ 1~ 1~ 1 ~ ~ ~ 1~ 1~ 1 ~ ~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ; BAo cAo ~ I ~ TAl CHINH HOP NHAT Quj' nam 2016 2017 Ti liu ụn Sinh hc K12 PHN III DI TRUYN HC QUN TH A Lý thuyt: Khỏi nim v qun th: - Qun th l hp cỏc cỏ th cựng loi, cựng sng mt khong khụng gian xỏc nh, vo mt thi im xỏc nh v cú kh nng giao phi vi sinh cỏi trỡ nũi ging - Da vo mt di truyn hc, phõn bit qun th giao phi v qun th t phi Cỏc c trng di truyn ca qun th: - Mi qun th cú mt gen c trng, th hin tn s cỏc alen v tn s cỏc kiu gen ca qun th - Mt s khỏi nim: Vn gen, tn s tng i ca cỏc alen, tn s tng i ca cỏc kiu gen + Vn gen: L ton b cỏc alen ca tt c cỏc gen qun th ti mt thi im xỏc nh + Tn s mi alen c tớnh bng s lng alen ú chia cho tng s alen ca gen ú qun th ti mt thi im xỏc nh + Tn s mt loi kiu gen c tớnh bng s cỏ th cú kiu gen ú chia cho tng s cỏ th qun th ti mt thi im xỏc Gi s qun th ch xột gen gm alen v cú thnh phn kiu gen: x AA : y Aa : z aa x, y, z : ln lt l tn s ca cỏc kiu gen AA, Aa, aa p: tn s ca A, q: tn s ca a y y Tn s mi alen c xỏc nh bng cụng thc: pA)( x+= ;q(a) z+= 2 Cu trỳc di truyn qun th: 3.1 Cu trỳc di truyn qun th t phi: 3.1.1 Khỏi nim v qun th t phi: Qun th t phi l cỏc qun th thc vt t th phn, ng vt lng tớnh t th tinh ng vt, giao phi cn huyt cng c xem nh qun th t phi 3.1.2 c im di truyn ca qun th t phi: - Gm cỏc dũng thun vi kiu gen khỏc - th ng hp, cu trỳc di truyn ca qun th khụng i qua cỏc th h TF Vớ d: AA x AA n AA n TF aa x aa aa - Khi tin hnh t phi qua nhiu th h thỡ cu trỳc di truyn ca qun th thay i theo hng: + T l th ng hp tng dn + T l th d hp gim dn + Tn s tng i ca cỏc alen khụng thay i 3.2 Qun th giao phi ngu nhiờn (ngu phi): 3.2.1 Khỏi nim: Qun th giao phi ngu nhiờn l qun th m ú din s bt cp giao phi ngu nhiờn ca cỏc cỏ th c v cỏi qun th 3.2.2 c im di truyn ca qun th giao phi ngu nhiờn - Cú s giao phi ngu nhiờn gia cỏc cỏ th qun th Qun th giao phi c xem l n v sinh sn, n v tn ti v l n v tin húa ca loi t nhiờn - a dng v kiu gen v kiu hỡnh (khụng cú s thay th hon ton mt alen ny bng alen khỏc m cú xu hng trỡ u th ca th d hp - Mi qun th giao phi ngu nhiờn cú th trỡ tn s cỏc kiu gen, alen khỏc khụng i qua cỏc th h nhng iu kin nht nh 3.2.3 Trng thỏi cõn bng qun th v nh lut Haci Vanbec: * nh lut Hacdi- Vanbec: Trong nhng iu kin nht nh, tn s tng i ca cỏc alen v thnh phn kiu gen ca qun th ngu phi c trỡ n nh t th h ny sang th h khỏc theo ng thc: p2AA + 2pqAa + q2aa = - iu kin nghim ỳng ca nh lut Hacdi- Vanbec + Kớch thc qun th th ln + Cỏc cỏ th qun th phi giao phi vi mt cỏch ngu nhiờn GV Lờ Phỳc Trin 2016 2017 Ti liu ụn Sinh hc K12 + Cỏc cỏ th cú kiu gen khỏc phi cú sc sng v kh nng sinh sn nh (khụng cú tỏc ng ca CLTN) + Khụng cú t bin (hoc t bin thun bng t bin nghch) + Qun th phi c cỏch li vi cỏc qun th khỏc (khụng cú s di nhp gen gia cỏc qun th) - í ngha ca nh lut Hacdi- Vanbec: + Phn ỏnh trng thỏi cõn bng di truyn qun th + Gii thớch c s trỡ n nh ca cỏc qun th t nhiờn qua thi gian di + L c s nghiờn cu di truyn hc qun th + í ngha thc tin: Cú th xỏc nh c tn s tng i ca alen, kiu gen t t l kiu hỡnh v ngc li + Hn ch: Khụng phn ỏnh c s tin húa ca sinh vt B Cụng thc: DNG 8: DI TRUYN HC QUN TH 1: TNH TN S KIU GEN V TN S ALEN Tn s kiu gen = (S lng cỏ th mang kiu gen ú chia cho tng s cỏ th ca qun th).100% Tn s alen = (S lng alen ú chia cho tng s alen ca qun th).100% A Cu trỳc di truyn ca qun th t th phn hay giao phi gn sau n th h: Nu cu trỳc qun th cú dng: P: x AA : y Aa : z aa (vi: x + y + z = 1; x, y, z l tn s cỏc kiu gen) thỡ: y + Tn s alen A: p = x + y + Tn s alen a: q = z + (vi: p + q = 1) Cu trỳc di truyn ca qun th th h Fn t th: y y y y n y n ) AA : n Aa : ( z + ) aa (x + 2 B Cu trỳc di truyn ca qun th ngu phi: Gen nm trờn NST thng: * Qun th t trng thỏi cõn bng cu trỳc di truyn ca qun th tho biu thc: p2 AA : 2pq Aa : q2 aa = * Chng minh qun th cõn bng: - Nu: x + z = => Qun th cõn bng - Nu: x + z => Qun th cha cõn bng Gen trờn NST gii tớnh 0,5p2(XAXA) + pq(XAXa) + 0,5q2(XaXa) + 0,5p(XAY) + 0,5q(XaY) =1 Gen trờn NST thng cú alen: p = IA; q = IB; r = Io p2 IAIA + q2IBIB + r2IOIO + 2pqIAIB + 2prIAIO + 2qrIBIO = C Trc nghim:
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

.2. Tài sản cố định vô hình E_.x.> _| 227 | vo | 6740924649 1,059,059,345 | - BCTC HopNhat Quy2 2016

2..

Tài sản cố định vô hình E_.x.> _| 227 | vo | 6740924649 1,059,059,345 | Xem tại trang 3 của tài liệu.
'V. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - BCTC HopNhat Quy2 2016
'V. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Xem tại trang 11 của tài liệu.
~ Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cằm cố đảm bảo các khoản cho vay — 14,666,141,612 đồng ~ Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 634/246/778,834 đồng - BCTC HopNhat Quy2 2016

i.

á trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cằm cố đảm bảo các khoản cho vay — 14,666,141,612 đồng ~ Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 634/246/778,834 đồng Xem tại trang 15 của tài liệu.
a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu18.                                                                         - BCTC HopNhat Quy2 2016

a..

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu18. Xem tại trang 22 của tài liệu.