0

PET BCTC cong ty me quy II 2011

25 98 0
 • PET BCTC cong ty me quy II 2011

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:19

Báo Cáo Chuyên Đề Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân LỜI NÓI ĐẦU Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có 3 yếu tố, đó là con người lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để thực hiện mục tiêu tối đa hoá giá trị của chủ sở hữu. Tư liệu lao động trong các doanh nghiệp chính là những phương tiện vật chất mà con người lao động sử dụng nó để tác động vào đối tượng lao động. Nó là một trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất mà trong đó tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận quan trọng nhất. Tài sản cố định là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân, nó là yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất của xã hội. Hoạt động sản xuất thực chất là quá trình sử dụng các tư liệu lao động để tác động vào đối tượng lao động để tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu của con người. Đối với các doanh nghiệp, TSCĐ là nhân tố đẩy mạnh quá trình sản xuất kinh doanh thông qua việc nâng cao năng suất của người lao động. Bởi vậy TSCĐ được xem như là thước đo trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong những năm qua, vấn đề nâng cao hiệu quả của việc sử dụng TSCĐ đặc biệt được quan tâm. Đối với một doanh nghiệp, điều quan trọng không chỉ là mở rộng quy mô TSCĐ mà còn phải biết khai thác cả hiệu quả nguồn tài sản cố định hiện có. Do vậy một doanh nghiệp phải tạo ra một chế độ quản lý thích đáng và toàn diện đối với TSCĐ, đảm bảo sử dụng hợp lý công suất TSCĐ kết hợp với việc thường xuyên đổi mới TSCĐ. Kế toán là một trong những công cụ hữu hiệu nằm trong hệ thống quản lý TSCĐ của một doanh nghiệp. Kế toán TSCĐ cung cấp những thông tin hữu ích về tình hình TSCĐ của doanh nghiệp trên nhiều góc độ khác nhau. Dựa trên những thông tin ấy, các nhà quản lý sẽ có được những phân tích chuẩn xác để ra những quyết định kinh tế. Việc hạch toán kế toán TSCĐ phải tuân theo các quy định hiện hành của chế độ tài chính kế toán. Để chế độ tài chính kế toán đến được với doanh nghiệp cần có một quá trình thích ứng nhất định. Nhà nước sẽ dựa vào tình hình thực hiện chế độ ở các doanh nghiệp, tìm ra những vướng mắc để có thể sửa đổi kịp thời. TSCĐ nếu được sử dụng đúng mục đích, phát huy được năng suất làm việc, kết hợp với công tác quản lý sử dụng TSCĐ như đầu tư, bảo quản, sửa chữa, kiểm kê, đánh giá… được tiến hành một cách thường xuyên, có hiệu quả thì sẽ góp phần tiết kiệm tư Báo Cáo Chuyên Đề Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân liệu sản xuất, nâng cao cả về số và chất lượng sản phẩm sản xuất và như vậy doanh nghiệp sẽ thực hiên được mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận của mình. Nhận thức được tầm quan trọng của TSCĐ cũng như hoạt động quản lý và sử dụng có hiệu quả TSCĐ của doanh nghiệp, qua thời gian học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân và thực tập tại Xí nghiệp xây lắp điện nước và hạ tầng, em nhận thấy: Vấn đề sử dụng TSCĐ sao cho có hiệu quả có ý nghĩa to lớn không chỉ trong lý luận mà cả trong thực tiễn quản lý doanh nghiệp. Đặc biệt với Xí nghiệp xây lắp điện nước và hạ tầng là nơi mà TSCĐ được sử dụng khá nhiều chủng loại TSCĐ cho nên vấn đề quản lý sử dụng gặp nhiều phức tạp. Nếu không có những giải pháp cụ thể thì sẽ gây ra những lãng phí không nhỏ cho doanh nghiệp. Từ những hiểu biết của bản thân trong quá trình thưc tập tại Xí nghiệp xây lắp điện nước và hạ tầng – Tổng công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Trần Quý Liên, em đã BÁO CÁO 31/12/2011 Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Ngày 31 tháng 12 năm 2011 NGUỒN VỐN Mã số A I II NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Doanh thu chưa thực Trái phiếu phát hành 300 310 311 312 313 314 315 316 319 330 331 334 335 338 339 B I II VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí 400 410 411 412 416 417 418 420 430 432 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 Thuyết minh 19 20 21 22 23 24 25 25 25 25 25 31/12/2011 VND 31/12/2010 VND 1.212.849.205.949 872.428.002.606 360.063.424.984 169.115.491.672 2.861.955.325 15.659.014.391 1.904.538.791 21.091.756.000 301.731.821.443 340.421.203.343 118.310.064.000 277.306.805 8.433.832.538 213.400.000.000 918.887.424.342 834.240.848.700 305.698.865.424 194.517.419.543 4.169.692.715 19.209.541.191 1.415.766.001 898.171.369 308.331.392.457 84.646.575.642 76.499.572.274 325.566.101 7.821.437.267 - 407.690.323.692 407.690.323.692 352.107.080.000 3.442.712.000 237.312.714 9.391.075.135 3.779.471.824 38.732.672.019 - 377.955.753.469 377.955.753.469 291.000.000.000 13.335.942.000 666.008.929 4.752.248.104 1.460.058.308 66.741.496.128 - 1.620.539.529.641 1.296.843.177.811 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CHỈ TIÊU 31/12/2011 Các thuút minh km theo tỉì trang âãún trang 22 l bäü phán håüp thnh Bạo cạo ti chênh ny 31/12/2010 Trang CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐỨC LONG GIA LAI Số 02 Đặng Trần Cơn, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế tốn năm 2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 1.Hình thức sở hữu vốn: Cơng ty Cổ phần Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đức Long Gia Lai, tên giao dịch tiếng Anh Duc Long Gia Lai Group JSC (sau gọi tắt “Cơng ty”) Cơng ty Cổ phần thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3903000135 ngày 13 tháng 06 năm 2007 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Gia lai Từ thành lập đến Cơng ty 13 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần điều chỉnh gần vào ngày 10/10/2011 Cơng ty đơn vị hạch tốn độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Cơng ty quy định pháp lý hành có liên quan Ngành nghề kinh doanh  Cưa xẻ bào gỗ bảo quản gỗ;  Khách sạn; Biệt thự hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;  Mua bán gỗ loại;  Trồng rừng chăm sóc rừng;  Khai thác đá Granite; Sản xuất đá chẻ, cắt đá tạo hình theo u cầu xây dựng;  Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe;  Đại lý mua bán xăng dầu sản phẩm liên quan;  Kinh doanh vận tải hành khách đường nội thành, ngoại thành; Kinh doanh vận tải xe bt; Vận tải hàng hóa đường khác;  Cơ sở lưu trú khác;  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ;  Sản xuất, truyền tải phân phối điện;  Trồng cao su;  Khai khống khác chưa phân vào đâu; Khai thác quặng bơxit;  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế gỗ rừng trồng;  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế vật liệu khác;  Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác; Xây dựng cơng trình đường bộ;  Hoạt động cơng ty nắm giữ tài sản; Kinh doanh bất động sản (trừ đấu giá tài sản), quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng th;  Hoạt động tư vấn quản lý; Cho th máy móc thiết bị đồ dùng hữu hình khác;  Dịch vụ ăn uống khác; Cho th văn phòng;  Khai thác khống hóa chất khống phân bón, bán bn phân bón;  Khai thác quặng sắt, khai thác quặng kim loại khác khơng chứa sắt;  Khai thác quặng kim loại q hiếm;  Chế biến khống sản (khơng chở đá thơ ngồi tỉnh) Trang CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐỨC LONG GIA LAI Số 02 Đặng Trần Cơn, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai BÁO CÁO TÀI
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

TỎNG CƠNG TY CP DỊCH VỤ TỎNG HỢP DÀU KHÍ - PET BCTC cong ty me quy II 2011
TỎNG CƠNG TY CP DỊCH VỤ TỎNG HỢP DÀU KHÍ Xem tại trang 4 của tài liệu.
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 _E THỊ ———= - PET BCTC cong ty me quy II 2011

2..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 _E THỊ ———= Xem tại trang 4 của tài liệu.
Cơng ty cỗ phần hội tụ Thơng minh (gọi tắt là Smartcom) được thành lập đưới hình thức Cơng ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 03 10864017 ngày 19/05/2011 do Sở Kê hoạch Đầu tư TP - PET BCTC cong ty me quy II 2011

ng.

ty cỗ phần hội tụ Thơng minh (gọi tắt là Smartcom) được thành lập đưới hình thức Cơng ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 03 10864017 ngày 19/05/2011 do Sở Kê hoạch Đầu tư TP Xem tại trang 17 của tài liệu.
Cơng ty cổ phần quản lý và phát triển nhà Dầu Khí (gọi tắt ia PV Building) được thành lập dưới hình thức Cơng ty cị phần theo giất - PET BCTC cong ty me quy II 2011

ng.

ty cổ phần quản lý và phát triển nhà Dầu Khí (gọi tắt ia PV Building) được thành lập dưới hình thức Cơng ty cị phần theo giất Xem tại trang 18 của tài liệu.