BAO CAO TAI CHINH SOAT XET CONG TY ME BAN NIEN 2017

40 95 0
BAO CAO TAI CHINH SOAT XET CONG TY ME BAN NIEN 2017

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:06

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ - BAO CAO TAI CHINH SOAT XET CONG TY ME BAN NIEN 2017
BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ Xem tại trang 7 của tài liệu.
Tài sản cố định vơ hình - BAO CAO TAI CHINH SOAT XET CONG TY ME BAN NIEN 2017

i.

sản cố định vơ hình Xem tại trang 26 của tài liệu.
TÀI SẢN CĨ ĐỊNH (tiếp theo) - BAO CAO TAI CHINH SOAT XET CONG TY ME BAN NIEN 2017

ti.

ếp theo) Xem tại trang 26 của tài liệu.
Số lượng cổ phiếu - BAO CAO TAI CHINH SOAT XET CONG TY ME BAN NIEN 2017

l.

ượng cổ phiếu Xem tại trang 31 của tài liệu.
Tình hình biến động của vốn cổ phần - BAO CAO TAI CHINH SOAT XET CONG TY ME BAN NIEN 2017

nh.

hình biến động của vốn cổ phần Xem tại trang 31 của tài liệu.
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017, tình hình cam két gĩp vốn điều lệ vào các cơng ty như sau: Theo Giấy chứng Tỷ lệnhận đăng ký gĩp vốn của Số vốn đã gĩp Số vốn cịn phải gĩp - BAO CAO TAI CHINH SOAT XET CONG TY ME BAN NIEN 2017

i.

ngày 30 tháng 6 năm 2017, tình hình cam két gĩp vốn điều lệ vào các cơng ty như sau: Theo Giấy chứng Tỷ lệnhận đăng ký gĩp vốn của Số vốn đã gĩp Số vốn cịn phải gĩp Xem tại trang 40 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan