0

Báo Cáo Tài Chính Năm 2014 | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Hương Giang BC tai chinh 2014

30 162 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2017, 19:51

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đặng Thị Tuyết Hạnh - QTL402K 1 LỜI MỞ ĐẦU  Tính cấp thiết của đề tài Hòa nhập cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, các doanh nghiệp đã và đang nỗ lực để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của mình thông qua các chiến lƣợc và kết quả sản xuất kinh doanh. Khi phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại một doanh nghiệp xây lắp, thì tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng. Để có đƣợc những số liệu phản ánh chính xác không thể không nhắc tới vai trò to lớn của hạch toán kế toán. Việc tổ chức kế toán đúng, hợp lý, chính xác chi phí sản xuất và tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý chi phí, giá thành sản phẩm, trong việc kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của chi phí phát sinh ở doanh nghiệp nói chung và ở các phân xƣởng, tổ, đội sản xuất nói riêng. Thông qua số liệu do bộ phận kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành cung cấp, nhà quản lý doanh nghiệp biết đƣợc chi phí và giá thành thực tế của từng loại sản phẩm, nhóm sản phẩm của hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác trong doanh nghiệp. Qua đó nhà quản lý có thể phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm, tình hình sử dụng lao động, vật tƣ, tiền vốn có hiệu quả, để từ đó đề ra các quyết định phù hợp với sự phát triển và yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Việc phân tích đánh giá đúng đắn kết quả hoạt động kinh doanh chỉ có thể dựa trên giá thành sản phẩm chính xác. Về phần mình, tính chính xác của giá thành sản phẩm lại chịu ảnh hƣởng của kết quả tập hợp chi phí sản xuất. Do vậy tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm để đảm bảo xác định đúng nội dung, phạm vi chi phí cấu thành trong giá thành, xác định đúng lƣợng giá trị các yếu tố chi phí đã dịch chuyển vào sản phẩm hoàn thành là yêu cầu cấp bách và ngày càng phải hoàn thiện đổi mới công tác đó là rất cần thiết đối với doanh nghiệp. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đặng Thị Tuyết Hạnh - QTL402K 2 Nhận thức rõ đƣợc điều này, em đã chọn nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần tƣ vấn đầu tƣ và xây dựng Bạch Đằng”. Em hy vọng rằng qua thời gian nghiên cứu em có dịp tiếp cận thực tế tổ chức công tác kế toán nói chung và tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng trong doanh nghiệp, cụ thể là [...]... HðQT/CLAG /2012 23/03 /2012 - Chuyển ñổi loại hình công ty TNHH một thành viên chế biến thức ăn lên công ty Cổ Phần 4 05/NQ-ðHðCð/CLAG /2012 17/04 /2012 - NQ ðại hội ñồng Cổ ñông thường niên năm 2012 CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 20 Năm 2012, HðQT có 4 cuộc họp và ban hành 4 nghị quyết về các vấn ñề: chia thêm cổ tức năm 2011, tổ chức ðại hội Cổ ñông thường niên 2012, hoàn tất... 17.005.681 92% Cổ ñông trong nước và Cổ ñông ngoài nước: 18.399.675 100% + Cổ ñông trong nước: 17.323.797 94% + Cổ ñông ngoài nước: 1.075.878 6% Chỉ tiêu - - - - Cổ ñông Nhà nước và cổ ñông khác: + Cổ ñông nhà nước Không có + Cổ ñông khác CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 15 c) Tình hình thay ñổi vốn ñầu tư của chủ sở hữu: Nêu các ñợt tăng vốn cổ phần trong năm bao gồm... luật về quản trị công ty Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt ñộng quản trị công ty) Công ty luôn chấp hành các quy ñịnh về quản trị Công ty theo ñúng qui ñịnh của pháp luật và ðiều lệ Công ty VI Báo cáo tài chính: (Theo file ñính kèm) ðẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 23 ... ñược thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội ñồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám ñốc (Tổng Giám ñốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các ñối tượng nói trên): Không có CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 22 d) Việc thực hiện các quy ñịnh về quản trị công ty: (Nêu rõ những nội... ñồng Cty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang ñã ñầu tư 31.908.477.198 ñồng tương ñương 99,71% VðL (theo giấy phép là 100%) − Ngày 30/03 /2012, Cty ñã nhận sáp nhập Cty con vào Công ty theo Biên bản số 04/BBH .2012 ngày 23/03 /2012 của HðQT và Giấy chứng nhận ñăng ký thay ñổi lần 4 ngày 30/03 /2012 do Sở kế hoạch và ðầu tư tỉnh An Giang cấp b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN... tin quan trọng liên quan ñến quyền, nghĩa vụ của công ty liên quan ñến chứng khoán giao dịch hoặc ñược bảo trợ tại nước ngoài) − Số lượng cổ phần ñã phát hành: 18.399.675 cổ phần − Số lượng cổ phần ñược mua lại: 0 Cổ phần − Số lượng cổ phần ñang lưu hành: 18.399.675 cổ phần − Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 18.149.675 cổ phần − Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 250.000 Cổ phần b) Cơ cấu cổ ñông:... nhà xưởng là mối quan tâm hàng ñầu ñể sản xuất thương hiệu Cá tra CL-FISH ñược chấp nhận ở tất cả các thị trường CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 18 Trong năm 2013, Cá tra Việt Nam dự ñoán ñạt sản lượng không quá 900 ngàn tấn (giảm so năm 2012 trên 1,2 triệu tấn) ðiều này cảnh báo các nhà máy sẽ gặp khủng hoảng do thiếu nguyên liệu ñể sản xuất Dự báo trước ñược tình... thành sản phẩm tạo sức cạnh tranh với các Cty cùng ngành… 3 Các kế hoạch, ñịnh hướng của Hội ñồng quản trị: Chính sách phát triển Cty ñịnh hướng ñầu tư chiều sâu cho Cá tra theo qui trình sản xuất khép kín Mở rộng phạm vi ở những lĩnh vực có liên quan và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt ñộng [...]... ngày 17/04 /2015 Tổng Giám Đốc 2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có 3 Hoạt động của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 1 01/NQHĐQT-CLAG /2015 14/01 /2015 - V/v chi cổ tứcănĕmă2014 2 02/NQHĐQT-CLAG /2015 03/03 /2015 - V/v Tổ chứcăĐ i hội Cổ đông thường niên nĕm 2015 Báo cáo th ng niên Công ty CP XNK Th y S n C u Long An Giang Trang 14 3 03/NQHĐQT-CLAG /2015 05/03 /2015 - V/v Bổ nhiệm... păhànhăcácăquyăđ nh về qu n tr Công ty theoăđúngăquiăđ nh của pháp luật và Điều lệ Công ty Báo cáo th ng niên Công ty CP XNK Th y S n C u Long An Giang Trang 16 VI Báo cáo tài chính/ Financial statements: (theo File đính kèm) XÁC NH N C A Đ I DI N THEO PHÁP LU T C A CÔNG TY Báo cáo th ng niên Công ty CP XNK Th y S n C u Long An Giang Trang 17 ... hiệnătrongănĕmăvới công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền ki m soát của thành viên Hộiăđồng qu n tr , thành viên Ban ki măsoát,ăGiámăđốc (Tổngă Giámă đốc), các cán bộ qu n lý và nhữngă người liên quan tớiă cácă đốiă tượng nói trên: không có d) Vi c thực hi n các quy định về qu n trị công ty: Công ty luôn ch păhànhăcácăquyăđ nh về qu n tr Công ty theoăđúngăquiăđ nh của pháp luật và Điều lệ Công ty. .. ătrườngătrongăkhốiăEUăănhưăĐức,ăThụyăĐi n,ă Hà Lanầtrướcă đâyă tĕngă trưởngă tốtă nhưngă nayă sụtă gi mă nhằmă tìmă hi uă nguyênă nhân,ăchủăy uălàăch tălượngăcáătraăxu t khẩu đ ăth ătrườngănàyăphátătri năđượcătốt;ă Báo cáo th ng niên Công ty CP XNK Th y S n C u Long An Giang Trang 11  Trongănĕm 2015, ămặcădùăcóăsựăsụtăgi măđángăk ăcủaăcácăth ătrườngălớnănhưăMỹăvàă Châuăâu.ăNhưngăviệcălựaăch năxu t khẩu sangăTrungăQuốcătrongănĕmăquaălàămộtă... XNK Th y S n C u Long An Giang Trang 14 3 03/NQHĐQT-CLAG /2015 05/03 /2015 - V/v Bổ nhiệm chứcădanhălãnhăđ o 4 06/NQHĐQT-CLAG /2015 03/04 /2015 - V/văđ uătư Công ty conăvàăcử người đ i diện ph n vốnăgóp,ăngườiăđ i diện theo pháp luật 5 08/NQĐHĐCĐ-CLAG /2015 17/04 /2015 - NQăĐ i hộiăđồng Cổ đông thường niên nĕm 2015 4 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:  02ăăthànhăviênăHĐQTăkhôngăđiềuăhành,ătrongăđóăđ... có liên quan và hỗ trợ lẫn nhau với ngành ch bi n thủy s năđồng thời chú tr ngăđ n việc tốiăưuăhóaăgiáătr của các s n phẩm phụ từ cá tra Giaătĕngătỷ tr ng hàng giá tr giaătĕngăvàăhàngăcóăchứng nhậnăđối với mặt hàng Cá Tra b) Công tác mở rộng sản xuất: Báo cáo th ng niên Công ty CP XNK Th y S n C u Long An Giang Trang 12  Lắpăđặt thêm dây chuyền thứcă năm i 9 t n/giờ và hệ thống Xylô c p liệu tự động... có chứng nhậnăđối với mặt hàng cá tra Báo cáo th ng niên Công ty CP XNK Th y S n C u Long An Giang Trang 13  xây dựngă đàoă t oă độiă ngũă cánă bộ qu n lý giỏi về chuyên môn, với số lượng và ch t lượng phù hợp vớiăcơăc u qu n lý công ty tùy từng thời kǶ  Ngành thủy s n d n s có sự sắp x p l i, t oăcơăhội cho những doanh nghiệp có c i ti n và chi nălượcăkinhădoanhăđúngăđắn, qui trình s n xu tăkhépăkínầti... phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hóa bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ: Báo cáo th ng niên BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010- Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Trang 1/45 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION INSPIRE TO CONNECT OPPORTUNITIES 6 th Floor, WASECO Building, 10 Pho Quang, Tan Binh District – Hochiminh City – Tel: (84-8) 99 73 951 – Fax: (84-8) 99 73 952 Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG 2/16 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Quá trình thành lập công ty: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong, tiền thân là Trung tâm ứng dụng công nghệ tin học và điều khiển (CATIC) được thành lập năm 1994 bởi các nhà khoa học kỹ thuật trẻ với hoài bão góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước Việt Nam. Với mong muốn đi đầu trong việc cung cấp giải pháp và ứng dụng tiến bộ khoa học k ỹ thuật và công nghệ vào cuộc sống, công ty Tiên Phong đã ra đời vào năm 1999 nhằm tách biệt hoạt động kinh doanh với hoạt động nghiên cứu của Trung tâm. Kể từ khi thành lập, công ty không ngừng phát triển và mở rộng lĩnh vực hoạt động, cung cấp giải pháp tích hợp, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, trở thành một trong số ít các công ty có lĩnh vực hoạt động vừa đa dạ ng vừa chuyên sâu, được đối tác và khách hàng tín nhiệm. Từ ngày 25/06/2007, công ty Tiên Phong chính thức trở thành công ty đại chúng với vốn điều lệ là 48.792.710.000 đồng. Sau nhiều đợt phát hành cổ phiếu thành công, tính đến ngày 4/12/2009 vốn điều lệ công ty đã lên đến 116.103.990.000 đồng, đồng thời cổ phiếu công ty Tiên Phong (mã chứng khoán là: ITD) đã chính thức được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với tổng số lượng là: 11.610.399 cổ phiếu. 2. Quá trình phát triển: - Trải qua 16 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân, là công ty mẹ trong Tập đoàn ITD gồm có 10 công ty thành viên hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, Công ty đã xây dựng hoàn thiện hệ thống kinh doanh trên phạm vi cả nước với trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh, v ăn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng và hai văn phòng hỗ trợ kỹ thuật tại Nghệ An và Cần Thơ. - Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh, công ty Tiên Phong nói riêng và Tập đoàn ITD nói chung luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng đánh giá cao. 3. Định hướng phát triển: - Tầm nhìn: Trở thành tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, n ơi cung cấp và kết nối các cơ hội sáng tạo trong việc tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 (LICOGI 16) (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302310209 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02 tháng 06 năm 2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 21/03/2010) Báo cáo thường niên này sẽ được cung cấp tại: Công ty Cổ phần LICOGI 16  24A Phan Đăng
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN HỢP NHÁT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 - Báo Cáo Tài Chính Năm 2014 | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Hương Giang BC tai chinh 2014

i.

ngày 31 tháng 12 năm 2014 Xem tại trang 8 của tài liệu.
V. THƠNG TIN BƯ SUNG CHO CÁC KHOẮÁN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐĨI KẾ TỐN (tiếp theo) - Báo Cáo Tài Chính Năm 2014 | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Hương Giang BC tai chinh 2014

ti.

ếp theo) Xem tại trang 22 của tài liệu.
Eị Các bảng dưới đây trình bày chỉ tiết các mức đáo hạn theo hợp đồng cịn lại đối với tải sản tải - Báo Cáo Tài Chính Năm 2014 | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Hương Giang BC tai chinh 2014

c.

bảng dưới đây trình bày chỉ tiết các mức đáo hạn theo hợp đồng cịn lại đối với tải sản tải Xem tại trang 29 của tài liệu.

Từ khóa liên quan